Bestuurslid-Voorzitter Commissie Beleggingen

Stichting Pensioenfonds Zorg & Welzijn
08-09-2021    2021-00117  

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PFZW is het pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Samen met deelnemers, werkgevers en sociale partners werkt PFZW aan een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen voor ruim 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector. Onder het motto: “Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld”. Daarom zet PFZW het pensioenvermogen van ongeveer € 240 miljard ook in om de wereld beter te maken. Bijvoorbeeld door duurzaam te beleggen.

PFZW wordt bestuurd door bestuursleden voorgedragen door werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en pensioengerechtigden. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad die bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Daarnaast kent PFZW een raad van toezicht. PFZW beschikt over een deskundig bestuursbureau en heeft de uitvoering van het beleid op het gebied van vermogensbeheer, pensioenbeheer en communicatie bij een uitvoeringsorganisatie (PGGM N.V.) ondergebracht.

PFZW opereert in een maatschappelijk speelveld waaraan ook de politiek en andere stakeholders eisen stellen. PFZW heeft als grote speler op pensioengebied met het aanbieden van een adequate pensioenvoorziening ook een belangrijke maatschappelijke taak. Daarbij is PFZW actief op de wereldwijde financiële markten wat meebrengt dat wat er gebeurt op deze markten van grote invloed is op het belegd vermogen van PFZW en daarmee op het pensioen van de deelnemer.

Een dergelijke complexe omgeving vereist een aantal bestuurders die ruime ervaring hebben met bestuurlijke en strategische vraagstukken waarbij ook in het geval van een financiële crisis adequaat wordt geacteerd in het belang van PFZW en zijn deelnemers.

Het bestuur benoemt de bestuursleden met aandacht voor diversiteit. Het uitgangspunt is dat er een evenwichtige samenstelling van het bestuur is, uitgaande van een collectieve deskundigheid.

Bestuur en opdracht
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen, de strategie en het vormgeven, vaststellen, beheren en controleren van het (pensioen)beleid en het pensioenvermogen. Het bestuur heeft het bestuursmodel ingericht langs de werkprocessen: Besturen – Onderhandelen – Organiseren:

 • Besturen: focus op de hoofdtaak, het formuleren en realiseren van de strategie van het pensioenfonds;
 • Onderhandelen: het zorgdragen voor de goede condities voor het onderhandelingsproces bij de arbeidsvoorwaarde pensioen;
 • Organiseren: het creëren van condities waardoor de meeste uitvoeringsvraagstukken niet op de bestuurlijke tafel komen. Ook de aansturing van het bestuursbureau, de relatie met PGGM en hun onderlinge interactie valt daar onder.

Het bestuur wordt ter voorbereiding op besluitvorming geadviseerd door vijf bestuurscommissies die worden ondersteund door het bestuursbureau:

 • Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ);
 • Commissie Pensioenbeleid, Klantbediening & Communicatie (CPC);
 • Commissie Integraal Risicomanagement (IRM);
 • Commissie Beleggingen (CB);
 • Commissie Balansmanagement (CBM).

Daarnaast kent PFZW de Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen (CAP). Deze commissie is samengesteld uit gedelegeerde vertegenwoordigers van sociale partners in de sector zorg en welzijn en draagt zorg voor de inhoud en wijziging van de pensioenovereenkomst.
Voor het bestuur staan bij de taakuitoefening de volgende 7 waarden centraal:

 1. Bescherming tegen het onvoldoende zelf regelen van een risico dat je anders niet kunt dragen;
 2. Risicodeling binnen én tussen generaties;
 3. Werkgever en werknemer zorgen samen voor voldoende premie;
 4. Beleggen voor de lange termijn levert het beste resultaat;
 5. Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud en het werken zonder winstoogmerk;
 6. Alleen met een verplicht pensioen kunnen we de beste voordelen behalen;
 7. Stabiliteit in premie en uitkering dient de economie.

Voor de komende jaren ligt er een stevige opdracht voor het bestuur. In de werkelijkheid van nu met een langdurig lage dekkingsgraad en dreigende verlagingen neemt het vertrouwen van de deelnemers af.
Daarnaast wordt het pensioenstelsel grondig aangepast en daarbij speelt het bestuur een belangrijke rol. Bovendien zijn de uitdagingen aan de beleggingskant ook groot: door de langdurig lage rente is het steeds moeilijker een goed rendement te halen. Daarnaast intensiveert het bestuur zijn commitment aan de duurzaamheid van de beleggingen.

De Commissie Beleggingen
Het doel van het beleggingsbeleid van PFZW is het behalen van een hoog en stabiel lange termijn rendement voor de deelnemers. PFZW wil een portefeuille die optimaal aansluit op de lange termijn ontwikkeling van de verplichtingen inclusief de indexeringsambitie. De keuzes in Asset Liability Management (ALM) zijn voor een belangrijk deel gericht op het bereiken van een toereikende en stabiele dekkingsgraad.

Met de uitvoeringsorganisatie (PGGM) zijn concrete afspraken gemaakt over de uitvoering van het vermogensbeheer. Daarbij voelt PFZW óók verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een leefbare, duurzame wereld, waarin de deelnemers dit pensioen ontvangen. Waar PFZW in belegt, moet passen bij de identiteit van het pensioenfonds en bij de deelnemers. Een belangrijk speerpunt voor PFZW en daarmee voor de commissie is een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, met extra nadruk op oplossingen voor de thema’s klimaatverandering en mens & gezondheid.

De commissie beleggingen bestaat uit vier bestuursleden. Primaire taak is het bestuur te adviseren bij het vaststellen van het beleggingsbeleid en toezicht te houden op de uitvoering van dit beleid door de
uitvoeringsorganisatie PGGM en de vermogensbeheerders ten aanzien van de beleggingsrisico’s voor het fonds. Dit binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan. De commissie heeft tevens als taak het bestuur te adviseren over het verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid en toe te zien op de uitvoering daarvan.

Het profiel van het gezochte bestuurslid-voorzitter Commissie Beleggingen:
Het gezochte bestuurslid heeft als ervaren bestuurder zijn bekwaamheid bewezen. Het gezochte bestuurslid is goed ingevoerd op het gebied van institutioneel vermogensbeheer en is in staat om ontwikkelingen op beleggingsgebied kritisch te beoordelen en te vertalen naar te nemen beleidsmaatregelen.

Belangrijke persoonskenmerken van het gezochte bestuurslid zijn een ondernemende en onderzoekende grondhouding. Voorzittersvaardigheden en verbindend kwaliteiten, besluitvaardigheid en sterke analytische vaardigheden zijn belangrijke eigenschappen van de voorzitter van de Commissie Beleggingen.
 
Het gezochte bestuurslid-voorzitter is een expert op het gebied van vermogensbeheer en voldoet bij aantreden aan de volgende vereisten:

 • Kent op hoofdlijnen de opbouw en het functioneren van het pensioencomplex;
 • Beschikt over meerjarige executive bestuurderservaring in een grotere, complexe organisatie (niveau raad van bestuur);
 • Is onafhankelijk en van onbesproken gedrag.

Ervaring op het gebied van vermogenbeheer

 • Heeft meerjarige bestuurlijke ervaring met institutioneel vermogensbeheer waaronder begrepen beleggingsvraagstukken, ALM en bijbehorende wet- en regelgeving. Houdt actief de ontwikkelingen op het vakgebied bij en signaleert veranderingen en trends. Vertaalt deze naar de impact op het fonds;
 • Heeft kennis en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van ESG Integratie en Duurzaam beleggen;
 • Heeft zicht op de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en weet deze te duiden;
 • Kennis en ervaring met private markten is een pré;
 • Is in staat een beleidsvisie op beleggingsbeleid in samenhang met ALM en in lijn met de strategie van het pensioenfonds te definiëren;
 • Begrijpt de uitleg van (externe) specialisten en stakeholders en is voor hen een actieve gesprekspartner.

Verwacht kennisniveau

 • Kennis op het gebied van beleggingsvraagstukken, ESG Integratie en Duurzaam beleggen, Asset Liability Management (ALM) en bijbehorende wet- en regelgeving. Beschikt op deze aandachtsgebieden over expertise gelijkwaardig aan die van een extern adviseur;
 • Kennis wat betreft vermogensbeheer op Expertniveau E. Wat betreft de overige aandachtsterreinen op pensioengebied zoals pensioenregelingen, communicatie en actuariële aspecten beschikt het bestuurslid over pensioengeschiktheidsniveau (A1) waarbij het bestuurslid wordt geacht kort na aantreden een opleiding tot niveau B te volgen;
 • Het bestuurslid is bij voorkeur bekend met de wereld van sociale partners en de sector zorg en welzijn.

A1: Voor de eisen van geschiktheidsniveau A, B, B-plus en E wordt verwezen naar de Handreiking Geschikt pensioenfondsbestuur 2017 van de Pensioenfederatie https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=1586 Pagina 88 e.v.

De financiële vergoeding
Bestuursleden ontvangen een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Tijdbesteding
De tijdbesteding voor deze functie bedraagt 2 dagen/ 0,4 VTE per week.

Selectie en benoeming
Een selectiecommissie beoordeelt op basis van selectiegesprekken de geschiktheid van de kandidaat en neemt daarbij de vereisten voor de functie en de competenties van de kandidaat in acht (de harde en zachte criteria voor de functie).

Benoeming van een bestuurslid door het bestuur vindt plaats voor een termijn van vier jaar. Het heeft de voorkeur om een bestuurslid ook voor een 2de termijn te kunnen benoemen. Een benoeming geschiedt altijd onder voorbehoud van toetsing door de raad van toezicht en DNB. De raad van toezicht toetst aan de hand van het CV en een gesprek of de kandidaat aan de profielschets voldoet.

Toetsing door DNB
Een bestuurslid van PFZW is beleidsbepalend en wordt daarom door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

De procedure
PFZW laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicolette van Helsdingen, beide partner bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten.
Vervolgens worden de best passende kandidaten bij PFZW geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Ingrid Reichmann via 035 – 548 0760.

Apply