Directeur Zorg & Wonen, regio Zuid

Philadelphia Zorg
08-06-2021    2021-00134  

Algemeen
Op dit moment ondersteunt Philadelphia ongeveer 9.200 mensen met een verstandelijk beperking. Verspreid over zo’n 550 kleinschalige locaties zorgen de professionals voor ondersteuning op maat Zij benutten de voordelen van een grote organisatie en hebben veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Philadelphia vindt het belangrijk om  verbinding te maken en te behouden in de buurt. Daarom blijven de locaties kleinschalig. Philadelphia werkt samen met j andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving. Zo kan Philadelphia maatwerk aan cliënten bieden en daardoor succesvol kan bijdragen aan een ‘gewoon leven en een eigen leven’

Persoonsgerichte zorg: de visie van Philadelphia
Onder het motto Philadelphia, het beste uit elkaar, met liefde, lef en meesterschap heeft Philadelphia in 2020 haar nieuwe visie gepresenteerd. In deze visie staan drie sleutelbegrippen centraal: zeggenschap, ontwikkeling en meedoen.
Kern van deze visie is:

 • Ieder van ons heeft mogelijkheden én beperkingen. 
 • Ieder van ons heeft het recht om die mogelijkheden te ontwikkelen en te gebruiken. 
 • Ieder heeft recht om mee te doen in de maatschappij en er een bijdrage aan te leveren. 
 • Ieder mag grenzen verkennen en leren van fouten.
 • Ieder heeft recht op een eigen leven. Mét of zonder hulp. 
 • Ieder heeft recht op aandacht van mensen die van ons houden. Die ons ondersteunen als het nodig is en ons weten los te laten als het kan. 
 • Ieder mag vertrouwen op deskundige mensen.

Kortom: Iedereen heeft recht op een eigen leven. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de mogelijkheden die iedere afzonderlijke cliënt heeft.

Philadelphia biedt ondersteuning op maat. Door vanuit een betekenisvolle relatie stevig naast de cliënten te staan, maar hun leven zo min mogelijk over te nemen. Dus stimuleren ze zelf te laten kiezen, zeggenschap over het eigen leven en het ontwikkelen van de eigen mogelijkheden. Want kwalitatief goede zorg is naar de mening van Philadelphia zorg die mensen ondersteunt in het ontdekken van hun mogelijkheden vanuit een ontwikkelingsperspectief. 

Philadelphia gaat er vanuit dat professionals beter presteren wanneer ze kunnen werken vanuit hun vakmanschap. En gaat daarbij een stapje verder richting meesterschap. Vakmanschap stond al centraal tijdens het experiment regelarm waar Philadelphia in 2012 aan mee deed en in het programma De Bedoeling in 2014. Inmiddels is het regelarme gedachtegoed niet meer van de werkvloer weg te denken. Nu werkt Philadelphia vanuit de principes van zelforganisatie. Waarbij zij werken aan het vergroten van kennis en kunde en de speelruimte van teams binnen heldere kaders. Ieder team krijgt daarmee regie over het eigen werk. De managers geven daarbij sturing vanuit visie, waarden en strategie.

Philadelphia is een waarden gedreven organisatie. Philadelphia kent drie kernwaarden die uitgangspunt zijn van handelen:

 • Liefde, geeft onze zorg en aandacht. Maar liefde alleen veroorzaakt afhankelijkheid;
 • Lef, is nodig om mensen te laten groeien. Maar lef alleen leidt tot onverantwoorde risicio’s;
 • Meesterschap, maakt onze zorg solide. Maar meesterschap alleen maakt zorg afstandelijk.;

Philadelphia heeft de organisatie aan de hand van deze drie kernwaarden ingericht. Zij denken en werken vanuit het belang van de cliënten, de medewerkers, de zorg die ze geven en de financiën van hun organisatie (cliëntwaarde, medewerkerswaarde, zorgwaarde en financiële waarde). Er wordt in de sturing een goede balans tussen zorg en zakelijkheid nagestreefd. De Raad van Bestuur stuurt de organisatie op basis van deze kernwaarden. De Raad van Toezicht houdt daar toezicht op.

Philadelphia staat voor:

 • warmte, aandacht en plezier;
 • professionaliteit en verantwoordelijkheid;
 • regelarm werken (vrijheid x verantwoordelijkheid = zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar);
 • toonaangevende én innovatieve zorg- en dienstverlening;
 • mensen die hun werk met passie doen;
 • een goede sfeer op locaties, ontmoetingsplekken, leer- en werkplekken;
 • open dialoog, betrokkenheid en samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers, medewerkers en stakeholders;
 • maatschappelijk verantwoord handelen;
 • balans tussen zorg en zakelijkheid.

Organisatie
In heel Nederland begeleidt Philadelphia mensen met een verstandelijke beperking. Op ruim 550 kleinschalige locaties in het land ondersteunen 7.600 medewerkers 9.200 cliënten. Philadelphia is daarmee een grote, landelijke zorgorganisatie. Op het gebied van gehandicaptenzorg is zij de tweede speler van Nederland. Het zorgaanbod van Philadelphia is opgedeeld in drie clusters:

 • Werk & Begeleiding 
 • Zorg & Wonen 
 • Intensieve Zorg 

De zorg voor cliënten is altijd maatwerk. De een heeft genoeg aan enkele uren begeleiding per week, de ander heeft dagelijkse, intensieve zorg nodig in een beschermende woon- en leefomgeving. Weer iemand anders heeft een verblijfplek op een locatie waar in groepen wordt geleefd of een tijdelijke logeerplaats. Een ander krijgt dagbesteding of een vorm van begeleid werken. Philadelphia biedt daarbij ook actief vormen van e-health aan. De organisatie wil de mogelijkheden op het vlak van e-health de komende jaren verder intensiveren. Vanuit het Expertisecentrum wordt advisering, diagnostiek en behandeling vanuit de medische, paramedische en gedragswetenschappelijke discipline gegeven. Philadelphia heeft  gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten in dienst die hun cliënten op de locaties begeleiden en teams bij de uitvoering van de zorg ondersteunen. Op het vlak van bedrijfsvoering (HR, ICT, huisvesting en facilitair, inkoop, marketing, juridische zaken etc.) worden de locaties en zorgteams ondersteund door diverse ondersteunende diensten. Op deze manier bieden zij hun cliënten begeleiding in de buurt en maken alle locaties gebruik van de voordelen die een grote, landelijke instelling biedt.

Philadelphia is er voor de cliënten. Daarom werken ze nauw met hen samen en tevens met hun ouders en belangenbehartigers. Want iedere cliënt is anders. In de landelijke cliëntenraad praten cliënten mee.. Ouders en belangenbehartigers oefenen medezeggenschap uit via de landelijke familieraad. Ook op regionaal en lokaal niveau zijn cliëntenraden en familieraden actief. En op alle locaties komen cliënten samen voor wat zij een huiskameroverleg noemen. Zo kunnen zij lokaal heel gericht invloed uitoefenen op hun directie leef- en/of werk c.q. dagbestedingsomgeving. Medewerkers praten op landelijk niveau mee in de ondernemingsraad. De organisatieonderdelen van Philadelphia hebben onderdeelcommissies.

De Raad van Bestuur heeft voor de jaren 2020 – 2025 een strategische koers opgesteld. Philadelphia is in 2025 dé toonaangevende maatschappelijke verantwoorde organisatie in Nederland die diensten biedt waardoor zorg en ondersteuning echt een onderdeel van het gewone leven is. Dat doet Philadelphia door in te zetten:

 • Op het worden van een impactvollere en stevigere speler. We willen in de top 3 blijven van onze sector.
 • Op ondersteuning van meer én andere kwetsbare mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben bij het gewone leven.
 • Op ontwikkeling van communitybuilding en nieuwe businessmodellen.
 • Op muziek als hét onderscheidend element.

Cluster Zorg & Wonen
De rol van directeur binnen het cluster van Wonen en Zorg binnen Philadelphia is in beweging en wordt aangepast aan wensen en eisen die passen binnen de strategische koers. Waarbij de bovenstaande speerpunten verder binnen elke regio hun beslag moeten gaan krijgen. Binnen het cluster Zorg & Wonen is momenteel de volgende vacature ontstaan:

Directeur regio Zuid, servicekantoor Gilze-Rijen, budget circa 23 miljoen, 500 cliënten, 35 locaties, 18 locatiemanagers en 480 medewerkers.

Philadelphia heeft als besturingsfilosofie zelforganisatie. Dit betekent dat er van de directeuren naast de competenties/vaardigheden die beschreven zijn in het profiel, ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd wordt. 

Profiel directeur cluster zorg & wonen
De directeur is verantwoordelijk voor het goed leiden van de regio of het cluster op zo’n manier dat de regio of het cluster én Philadelphia als geheel er sterker van worden. Dat doet hij/zij met oog voor een goede balans tussen zorg en zakelijkheid, focus op het behalen van afgesproken resultaten en organisatieambities. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het ontwikkelen en daadwerkelijk realiseren van een aantal projecten. De directeur heeft de attitude om elke dag, met elkaar, het werk weer een beetje beter te maken. Hij/zij streeft daarbij duurzame ontwikkeling(en) en verbetering(en) na. Allemaal erop gericht dat de cliënten van Philadelphia een ‘gewoon leven en een eigen leven’ kunnen leiden. 

Organisatieniveau 

 • Draagt de missie ‘het beste uit elkaar’ uit en leeft deze voor. Dat doet hij/zij met aandacht en plezier voor cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders 
 • Is ambassadeur van en voor Philadelphia in woord en daad, staat voor het beleid van de organisatie, draagt (pro-)actief en helder het beleid uit en licht genomen beleidsbeslissingen toe 
 • Draagt actief bij aan daadwerkelijke realisatie van de strategische ambities, concrete organisatiedoelen en groei van Philadelphia 
 • Verbindt en vertaalt deze ambities, concrete organisatiedoelen en groei aan/naar de uitvoerende werkzaamheden van de regio of cluster 
 • Leidt en stuurt volgens het organisatie-ontwerp en de besturingsfilosofie van Philadelphia 
 • Draagt er aan bij dat clusters en regio’s elkaar versterken door samen te werken en waarde toe te voegen in de zorg- en dienstverleningsketens 
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van een of meer landelijke Philadelphia projecten 

Organisatieonderdeel 

 • Maakt de missie: ‘het beste uit elkaar’ daadwerkelijk waar in de regio of cluster 
 • Draagt zorg voor aantoonbare en zichtbare (door)ontwikkeling van cliënten en medewerkers 
 • Draagt zorg voor een veilige woon-, leef,- en dagbesteding/werkomgeving voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers 
 • Draagt er zorg voor dat afgesproken zorg(inhoudelijke)-, financiële resultaten en groeidoelstellingen worden gevolgd, gerealiseerd, gerapporteerd en vastgelegd (goed georganiseerd) 

Verwachtingen 

 • Vermogen tot sturen vanuit visie, waarden, organisatiestrategie, vanuit aandacht en plezier en ‘het beste uit elkaar’ 
 • Vermogen het waarom waar Philadelphia voor staat en nastreeft over te brengen en te communiceren.
 • Handelt en stuurt resultaatbewust en werkt aan een goede balans tussen zorg en zakelijkheid 
 • Oog voor regio specifieke kenmerken
 • Werkt systematisch mee om de strategische ambities, organisatiedoelen en groei van Philadelphia waar te maken door deze te vertalen naar concrete acties in de uitvoering, gericht op het gewenste resultaat 
 • Streeft uitmuntendheid na en stimuleert dat anderen dat ook doen 
 • Werkt vanuit toegevoegde waarde en stimuleert dat anderen dat ook doen 
 • Heeft het vermogen tot verbinden, coachen, stimuleren en motiveren máár ook tot aanspreken en controleren 
 • Heeft een drive én het vermogen om de naam en het merk Philadelphia naar buiten te profileren 
 • Heeft ogen en oren open voor externe ontwikkelingen, vertaalt deze én past ze toe binnen Philadelphia 
 • Heeft lerend vermogen en wil ‘up to standard’ zijn (werkt onophoudelijk aan persoonlijke ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling) 
 • Beschikt aantoonbaar over analytisch vermogen 
 • Beschikt aantoonbaar over vaardigheden om projecten te leiden 
 • Weet de rol van goed opdrachtgever te nemen 
 • Beschikt over aantoonbaar veranderkundig vermogen 
 • Beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau, maar grote voorkeur acterend op WO werk- en denkniveau 
 • Heeft enkele (5 à 7) jaren leidinggevende ervaring 

Resultaatverwachtingen 

 • Dat er kwalitatief goede en veilige zorg wordt geleverd 
 • Dat de regio of cluster goed is georganiseerd (huis op orde) 
 • Dat de afgesproken resultaten worden behaald 
 • Dat cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers tevreden zijn 
 • Dat de te leiden projecten worden gerealiseerd 

Honorarium
De positie van de Directeur Zorg & Wonen wordt gehonoreerd in FWG 80. Voor mobiliteit bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een lease-auto (volgens het leasebeleid van Philadelphia) of een mobiliteitsbudget (volgens de regeling van Philadelphia) Daarnaast beschikt Philadelphia over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, evenals het inwinnen van referenties. 

Procedure
Philadelphia laat zich in de wervingsprocedure naar een Directeur Zorg & Wonen begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partner at Work. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.
Belangstellende kandidaten kunnen uiterlijk 5 juli 2021 hun CV met motivatie uploaden door te klikken op onderstaande knop SOLLICITEER.

Apply