Lid Raad van Commissarissen met financieel profiel

KWH Water B.V.
19-08-2021    2021-00171  

Over de organisatie KWH Water B.V.
Water vormt de basis van ons leven. Het is nodig voor de natuur, voor mensen, voor voedselproductie en voor economische ontwikkeling. De beschikbaarheid van voldoende, schoon water is een wereldwijd maatschappelijk vraagstuk geworden. In een water-wise world werkt KWH Water aan een optimale inrichting en beheer van de watercyclus, met een circulaire economie als belangrijke drijfveer en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN voor ogen. Leidend bij het onderzoek van KWH Water is de wetenschapsvisie, die vertaald is in vijf onderzoeksprogramma’s.

KWH Water genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWH Water voelen we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water. De wetenschappelijke bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen.

KWH Water B.V. is de houdstermaatschappij en de dochters zijn KWR Water B.V. (100 %) en Allied Waters B.V. (60 %).

Meer informatie zie: https://www.kwrwater.nl/over-ons/

Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur en het managementteam, dat bestaat uit de managers van de twee kennisgroepen, de manager Corporate Services en de directeur van Allied Waters, tevens plaatsvervangend directeur KWH.
De Raad van Commissarissen (RVC) houdt namens de aandeelhouders – Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven – toezicht op de gang van zaken binnen KWH Water.

De RvC bestaat uit vier personen, die ieder vanuit een eigen achtergrond en waardevolle netwerken de koers mede helpen bepalen. De RvC bestaat uit de volgende leden:

 • Pier Nabuurs, Voorzitter, lid Governancecommissie
 • Erika Marseille, Lid, voorzitter Auditcommissie
 • Arjen van Tunen, Lid, lid Auditcommissie
 • Lambert Verheijen, Lid, voorzitter Governancecommissie

Zowel Pier Nabuurs als Erika Marseille treden af in 2022 waardoor er twee vacatures ontstaan in de RvC. De vacature die ontstaat door het terugtreden van de voorzitter Pier Nabuurs betekent niet dat per definitie gezocht wordt naar een voorzitter; bij completering van de RvC zal de raad uit eigen midden een nieuwe voorzitter kiezen.

Profielschets en samenstelling van de RvC
Er is een profielschets opgesteld om de juiste samenstelling van en deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid van de RvC van KWH Water te waarborgen, rekening houdend met de aard, omvang en complexiteit van de onderneming van KWH Water. 

De RvC bestaat uit vier leden, zoals bepaald in de statuten. De samenstelling van de RvC is zodanig dat deze zijn taken goed kan vervullen en dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch (maar wel oplossingsgericht) opereren en complementair zijn aan elkaar. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling op het gebied van geslacht, leeftijd, internationale/culturele achtergrond en/of ervaring, relevante competenties en groepsrollen om een goed team te kunnen zijn. Een deel van de commissarissen dient afkomstig te zijn uit de wereld van organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij water in de breedste zin van het woord of organisaties die op andere gebieden een grote mate van overeenkomst hebben met diensten, markten en/of (productie) processen bij KWH Water en haar dochters, zoals ervaringen op het gebied van valorisatie van diensten in internationale context. 

Algemene, persoonlijke eigenschappen/kwaliteiten 
Ieder lid van de RvC dient aan het volgende te voldoen: 

 • In staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid en besluitvorming van de directie van KWH Water en de belangrijkste risico’s die worden gelopen, te overzien en te beoordelen (beschikken over: strategische inzicht, helikopterblik, bestuurlijke ervaring of gevoel daarvoor). 
 • Actief (internationale) sociale, economische, politieke of andere ontwikkelingen volgen die voor KWH Water relevant zijn, en in staat zijn deze te beoordelen. 
 • Zich bewust zijn van de maatschappelijke rol van KWH en van de belangen van interne en externe stakeholders en ook zelf over een ‘maatschappelijke antenne’ beschikken. 
 • Beschikken over specifieke deskundigheid en ervaring, naast de algemene persoonlijke eigenschappen. 
 • Beschikken over voldoende tijd om zijn of haar taken naar behoren te vervullen. De verwachte tijdsbesteding voor een gewoon lid is gemiddeld 200 tot 300 uur per jaar. De rol van voorzitter vergt een hoger tijdsbeslag.
 • Van onbesproken gedrag, integer, eerlijk en onafhankelijk zijn en beschikken over voldoende kritisch vermogen. 
 • Beschikken over een ‘rechte rug’, intuïtie en kunnen luisteren. Teamspeler en evenwichtig zijn en overtuigingskracht hebben om effectief voorgestelde beslissingen ter discussie te stellen. 
 • In staat zijn invulling te geven aan de ‘ambassadeursrol’ van de RvC met interne en externe stakeholders, zoals vooral met vertegenwoordigers van de aandeelhouders, klanten en medewerkers. 
 • In staat en bereid zijn om transparant verantwoording af te leggen over de wijze waarop de RvC zijn taken en verantwoordelijkheden heeft vervuld en het belang hiervan onderschrijven. 
 • In staat zijn binnen de RvC voorzittersrollen te vervullen van commissies uit de raad. 
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift).

Specifieke kennis en ervaring van de RvC
Binnen de RvC dient in relatie tot de activiteiten, markten en diensten van KWH Water het volgende aanwezig te zijn: 

 • Bestuurlijke ervaring, hetzij als commissaris, hetzij als eindverantwoordelijke bestuurder van een organisatie of ondernemer met een RvC; 
 • Relevante operationele, sector-/branche, politiek bestuurlijke en internationale ervaring;
 • Ervaring met veranderingsprocessen en met valorisatie van kennis; 
 • Kennis/ervaring op het gebied van ICT, digitalisering, HR, financiën, technologie, marketing/sales, juridisch domein en risicomanagement;
 • Een wetenschappelijke/R&D achtergrond/ervaring;
 • Netwerk in Nederland en internationaal.

De opsomming van deze competenties is niet limitatief en -cumulatief. 

Over de huidige twee vacatures
Wanneer gekeken wordt naar de competenties van de huidige leden van de RvC kan worden gesteld dat aanvulling in de RvC wordt gezocht met betrekking tot de volgende specifieke ervaring, achtergrond en kennis: 

 • Ervaring / affiniteit met het drinkwaterdomein;
 • Financiële achtergrond bij één van de kandidaten (een must);
 • Internationale ervaring danwel netwerk;
 • Bestuurlijke ervaring in zowel publieke als private omgeving;
 • Ervaring / netwerk in het openbaar bestuur, met name Den Haag;
 • Maatschappelijke voelsprieten.

Gezien de samenstelling van de RvC gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit vrouwelijke kandidaten.

Honorering
De jaarlijkse honorering van een lid RvC is: € 16.000,= en aanvullend een vergoeding voor eventueel voorzitterschap en/of lidmaatschap van een commissie.

Over de procedure
KWH Water laat zich in deze procedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. De best passende kandidaatprofielen worden gepresenteerd aan de selectiecommissie van KWH Water, waarna een keuze gemaakt van de kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Deze bestaat: Arjen van Tunen en Lambert Verheijen. De geprefereerde kandidaat wordt voor de betreffende vacature door de RvC voorgedragen voor benoeming aan de Algemene Vergadering.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (vb. internet, social media) is onderdeel van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacatures, dan willen we u vragen om uw CV en motivatiebrief te uploaden via onderstaande knop SOLLICITEER.
Voor vragen over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met één van de betrokken partners van Partners at Work, via 035-54 80 760.

De reactietermijn sluit op 15 september.

Apply