lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel

Zorgbalans
17-09-2021    2021-00180  

Over Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en is daarnaast één van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Zij ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm én inhoud te geven aan hun leven. 

Met ruim 3.500 professionele medewerkers en ruim 900 vrijwillige medewerkers bieden zij tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen zij bij mensen thuis en in hun ontmoetings- en woonzorgcentra. 

Zorgbalans gaat uit van de vragen, wensen en mogelijkheden van hun cliënten, veelal ouderen en chronisch zieken. Daarbij is er specifieke zorg voor gezinnen, partners en mantelzorgers. Zij organiseren de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de buurt en vanuit een klein team. Samen met de partner, familie, mantelzorgers en vrijwilligers zoeken zij naar de beste zorg en ondersteuning in iedere situatie.

Visie en strategie 2020 – 2023
Met ingang van 1 januari 2020 is de door Zorgbalans collega’s ontwikkelde visie en strategie officieel van start gegaan, gekoppeld aan een daarbij passende strategische agenda voor de toekomst.

 • Hoger doel/Missie: uw leven, uw wensen, samen onze zorg
 • Gewaagd doel: In 2030 toonaangevend in Nederland met oplossingen voor exploderende zorgvraag.
 • Kernwaarden
  • toegewijd (vanuit het hart);
  • verbindend (samen doen, vertrouwen);
  • vindingrijk (lef, vernieuwend, open).
 • Kernkwaliteiten
  • betrouwbaar (werkgever, zorgverlener, partner);
  • ontwikkelen (vakmanschap, opleiden, technologie, vastgoed);
  • samenwerken (binnen & buiten Zorgbalans);
  • ondernemen (binnen & buiten Zorgbalans.

Werkgebied
De wijkzorgteams, woonzorg- en ontmoetingscentra en servicediensten van Zorgbalans zijn verspreid over het werkgebied in de regio’s Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort tot in Lisse.

Organisatie 
Zorgbalans wordt bestuurd door mevrouw T.H. (Tamara) Pieterse MBA; zij is de éénhoofdige bestuurder. Daarnaast heeft het directieteam de dagelijkse leiding over de organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelstellingen en bewaakt dat waar de organisatie voor staat ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 
In een wekelijks overleg worden standpunten afgestemd t.b.v. (regionale) overleggen. 
Het directieteam bestaat uit drie directeuren, te weten de directeur Wonen & Revalidatie, de directeur Wijkzorg en de directeur Ondersteuning. In het Directieberaad (met als leden de bestuurssecretaris, de manager Informatievoorziening, de strategisch adviseur Goed Werk, de strategisch adviseur Vastgoed en de specialist ouderen geneeskunde) worden maandelijks alle besluiten in gezamenlijkheid voorbereid en adviseren zij de bestuurder. 

De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) van Zorgbalans houdt, als werkgever van de Raad van Bestuur, toezicht op het behalen van de doelen die afgesproken zijn. Naast deze wettelijke taken adviseert de RvT de Raad van Bestuur. Tweemaandelijks vindt er een overleg plaats tussen RvT en de bestuurder en worden actuele onderwerpen besproken. 
Met de ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad overlegt de RvT twee keer per jaar. Daarnaast voeren de leden meermaals per jaar gesprekken met bewoners en cliënten en nemen ze deel aan verschillende commissies gericht op de hoofdthema’s ‘Goede Zorg’, ‘Goed Werk’ en ‘Economisch Duurzaam’. Dit alles met het doel zo goed mogelijk toezicht te houden en breed geïnformeerd te zijn over wat er echt belangrijk is voor de cliënten en medewerkers van Zorgbalans. 
De leden van de RvT zijn tevens lid van de Raad van Commissarissen van FlexiCura; de dochteronderneming van Zorgbalans. Stichting Zorgbalans en FlexiCura BV hebben elk een eigen economisch bedrijfsmodel waardoor de bedrijfsuitvoering verschilt.

De Raad van Toezicht bestaat in 2021 uit vijf leden, te weten: 

 • mevrouw E.M. (Marlies) Ott, voorzitter (en voorzitter remuneratiecommissie en lid Commissie Goed Werk);
 • de heer M. (Marten) de Bruine (en voorzitter Commissie Economisch Duurzaam);
 • de heer A.S.L. (Ton) van Veen (en lid Commissie Economisch Duurzaam);
 • de heer A. (Aad) Koster, vicevoorzitter (en lid remuneratiecommissie, lid Commissie Goed Werk, lid Commissie Goede Zorg en OR zetel);
 • mevrouw drs. B.J.M. (Gita) Gallé (en lid Commissie Goede Zorg en Cliëntenraad zetel).

Drie adviescommissies 
Vanuit de commissies ‘Economisch Duurzaam’ (CED), ‘Goed Werk’ (CGW) en ‘Goede Zorg’ (CGZ), geeft de RvT invulling aan de adviestaak. Deelname aan de commissies geeft de RvT-leden breder inzicht in de organisatie. De CED is een voortzetting van de vroegere auditcommissie. 

De drie commissies hebben een vaste afvaardiging vanuit de RvT en het directieteam, aangevuld met experts uit de organisatie en medezeggenschap. Vermenging van toezicht en advies in de CGW en CGZ wordt vermeden door in deze adviescommissies geen onderwerpen te bespreken die binnen afzienbare tijd ter besluitvorming voorliggen. 

Scholing Raad van Toezicht 
De RvT bestaat uit leden die gezamenlijk bestuurlijke ervaring in de zorgsector en verdieping en kennis op de thema’s die binnen Zorgbalans van belang zijn, inbrengen. Door deelname aan het programma Goed Toezicht van de NVTZ en jaarlijkse zelfevaluatie, houden de leden hun toezichthoudende kennis en kunde actueel.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht 
De leden van de RvT dienen te voldoen aan de volgende generieke vereisten:  

 • Hbo+/academisch werk- en denkniveau.
 • Affiniteit met de doelstelling en functie van Zorgbalans, bereid om de doelstelling zoals omschreven in de statuten en de overeengekomen missie en visie te ondersteunen.
 • Voldoende kennis ter zake van beleidsontwikkelingen op het gebied van (kwaliteit van de) verpleging, verzorging, behandeling, zorg thuis en welzijn om (toekomstig) beleid ter zake te toetsen. 
 • Open houding ten opzichte van technologische en sociale vernieuwing.
 • Onderschrijft belang van goed bestuur (corporate governance) en de reglementen van Zorgbalans,
 • Kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief, heeft strategisch inzicht en neemt strikte onafhankelijkheid in acht (in aanmerking nemend wettelijke bepalingen ten aanzien van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad) en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en is in staat een goede verstandhouding en werkverhouding met de Raad van Bestuur en directieteam te creëren en in stand te houden.
 • Vermogen om het beleid van Zorgbalans en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en heeft een onafhankelijke positief kritische grondhouding ten opzichte van de Raad van Bestuur. 
 • Functioneert op zijn/haar terrein als sparringpartner van de Raad van Bestuur en weet daarbij het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en distantie te hanteren.
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • In staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen aan belanghebbende partijen. 
 • Van onbesproken maatschappelijk gedrag, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is integer.
 • Staat open voor medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
 • Beschikt over voldoende tijd en energie om de taak van RvT-lid en voorzitter CED adequaat te vervullen.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied financieel tevens beoogd voorzitter van de commissie Economisch Duurzaam 

 • Als lid van de RvT, tevens lid RvC FlexiCura en voorzitter van de CED bent u als portefeuillehouder gericht op de continuïteit van de organisatie en ontwikkelingen in de financiering, op korte- en langeretermijn. Tevens zijn ICT en technologie, vastgoed en duurzaamheid belangrijke thema’s voor de CED. Draagt bij aan de (collectieve) rol en de daarbij horende grote maatschappelijke verantwoordelijkheid van Zorgbalans als aanbieder van veilige en hoogwaardige zorg en dienstverlening.
 • Toezichtervaring voor deze vacature is gewenst.
 • Ruime aantoonbare relevante financiële deskundigheid en ervaring bij voorkeur in de zorg.
 • Ruime aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van vastgoed.
 • Kennis en ervaring op het gebied van ICT en technologie.
 • Beschikt als beoogd voorzitter over “voorzitterskwaliteiten”.
 • Bij voorkeur heeft u regionale “wortels”, bent u woonachtig of werkzaam in de regio.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht: 

 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘toezichthouden’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
 • Goede communicatieve vaardigheden, staat open voor kritiek en georganiseerde tegenspraak.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren (voorbereiding en bijwonen van vergaderingen, adviescommissies, locatiebezoeken en themabijeenkomsten).
 • Actief maatschappelijk betrokken, heeft voldoende aantoonbare maatschappelijke contacten (netwerk),
 • Zorgbalans streeft in samenstelling voor diversiteit naar geslacht, leeftijd en sociaal-culturele en etnische achtergrond.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2. 

De procedure
Zorgbalans laat zich in deze wervingsprocedure volledig begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij voert de gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Zorgbalans geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het eerste kennismakingsgesprek met de leden van de RvT en de bestuurder op donderdag 28 oktober 2021 van 09.00 – 15.00 uur in Baarn.
Met de uitgeselecteerde sollicitanten vindt nog een 2e en diezelfde dag een 3e gesprek plaats met twee adviescommissies bestaande uit een afvaardiging vanuit de OR, de CCR en de RvT. Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen kunnen deel uitmaken van het selectietraject.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden via onderstaande knop SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480 760. 

De uiterlijke reactietermijn is: 10 oktober 2021.

Apply