Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

Groene Hart Ziekenhuis
01-09-2021    2021-00176  

Groene Hart Ziekenhuis 
Het Groene Hart Ziekenhuis (hierna GHZ) is een algemeen opleidingsziekenhuis van en voor de circa 250.000 inwoners van de regio Midden-Holland. Het GHZ biedt medisch-specialistische zorg vanuit zijn hoofdlocatie Gouda en de regiolocaties Zuidplas, Schoonhoven en Bodegraven. Het GHZ heeft een jaaromzet van circa € 250 mln. Er werken 2350 medewerkers (exclusief stagiaires en medisch specialisten), 185 medisch specialisten (in dienstverband en vrijgevestigd) en 160 vrijwilligers. Jaarlijks vinden er in het GHZ 320.000 polibezoeken en 21.500 klinische opnames plaats.

Vanuit de kernwaarden Samen, Betrokken en Vooruit, leveren zij brede basiszorg voor en met de patiënten in het verzorgingsgebied Midden-Holland. Zij doen dit in nauwe samenwerking met hun netwerkpartners en profileren zich als een vernieuwende zorgorganisatie. De actuele uitdagingen en kansen maken dat zij zich in de komende drie jaar gaan inzetten om toekomst vaste brede basiszorg te gaan verlenen en zich focussen op drie strategische thema’s: Zorg op de juiste plek, Zorginnovatie en eHealth en Patiëntenparticipatie.

Brede basiszorg
Het GHZ biedt een breed palet aan kwalitatief hoogwaardige en mensgerichte basiszorg. Om hun patiënten deze brede basiszorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, ligt de focus de komende jaren op het verstevigen van de acute zorg, de oncologische zorg, de (geïntegreerde) zorg voor de oudere patiënt en de inrichting van hun zorg bij infectieziekten.

Patiënten participatie
Door de patiënt als partner te zien geven zij patiënten de mogelijkheid invloed te hebben op beslissingen en acties rond hun eigen behandeling en gezondheid.
Optimale patiëntenparticipatie is altijd het uitgangspunt, maar de mate waarin de patiënt participeert in zijn of haar zorgproces, hangt af in hoeverre hij/zij in staat is of behoefte heeft om zelf de regie te nemen. Dit moet per individuele situatie bepaald worden.

Zorginnovatie & eHealth
Door de zorg te innoveren en in te zetten op eHealth, zijn zij een toekomstbestendig ziekenhuis dat meebeweegt met de veranderende markt (toename en verschuivingen) en behoeften van patiënten en zorgverleners. Hiermee borgen zij ook in de toekomst de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg.

Juiste zorg op de juiste plek (Fit!)
Om alle uitdagingen aan te gaan, willen zij als GHZ, samen met hun netwerkpartners binnen en buiten de regio, hun zorg duurzaam toegankelijk vormgeven. Alleen dan kan het GHZ de toegangspoort blijven tot hoogwaardige medisch specialistische basiszorg in regio Midden-Holland. En alleen dan kunnen patiënten naadloos en efficiënt wisselen tussen zorgaanbieders om zo de meest effectieve en doelmatige zorg te ontvangen.

Vernieuwende organisatie
Om ook in de toekomst voldoende wendbaar te zijn en te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen in de wereld om het GHZ heen zullen zij in de komende jaren extra aandacht besteden aan een aantal belangrijke randvoorwaarden hiervoor.

 • Aantrekken, behouden en opleiden van bevlogen medewerkers.
 • Als lerende organisatie continu verbeteren op basis van signalen uit hun kwaliteits- en veiligheidssysteem.
 • Investeren in (nieuwe en bestaande) samenwerkingsverbanden met andere (zorg)organisaties.
 • Als duurzame organisatie een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.
 • Borgen en doorontwikkelen van capaciteitsmanagement.
 • Uitwerken en uitvoeren van een vastgoedstrategie gebaseerd op hun strategische organisatiekoers.
 • Creëren van voldoende financiële marges om ook in de toekomst hun strategische ambities te kunnen realiseren.

Besturingsmodel GHZ
De Raad van Bestuur (RvB) van het GHZ wordt gevormd door dhr. Lodewijk de Beukelaar (voorzitter RvB) en mw. Marlies Telgenkamp (lid RvB). Op strategisch niveau participeren twee medisch specialisten als co-bestuurders in het bestuur van het ziekenhuis. Dit zijn mw. Jeannette von Lindern (voorzitter stafbestuur, kinderarts) en mw. Janneke Schuuring (lid stafbestuur, neuroloog). Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene aansturing van het GHZ, de realisatie van doelstellingen, strategie, beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De medische staf is verenigd in een Vereniging Medische Staf (VMS). De VMS heeft een autonoom bestuur waarvan de voorzitter en vice-voorzitter tevens fungeren als co-bestuur van het GHZ.
De vrijgevestigd medisch specialisten zijn verenigd in het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda en de medisch specialisten in loondienst zijn verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMS-D). De relatie tussen het GHZ en de medisch specialisten wordt gekenmerkt door gelijkgerichtheid. De verpleegkundigen binnen het GHZ zijn verenigd in de Vereniging Verpleegkundige Beroepsgroep (VVB). De VVB heeft een autonoom bestuur: het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad vormen naast de VMS/MSB/VMS-D en de VVB de belangrijkste adviesgremia voor het bestuur.

De zorgprocessen van het GHZ zijn georganiseerd in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Elke RVE wordt aangestuurd door een medisch specialist (medisch leider) en bedrijfskundig manager (clustermanager). De RVE-leiding legt rechtstreeks verantwoording af aan de RvB. Om de integraliteit en samenwerking tussen RVE’s te bevorderen, zijn de RVE’s samengevoegd in clusters. De RvB en de RVE’s worden ondersteund door stafafdelingen: Bestuurssecretariaat, Projectbureau, Financiën, Risk Compliance & Control, ICT, HRM, Commerciële Eenheid, Gastvrijheid en Vastgoed, Huisvesting en Beheer. De stafafdelingen worden gekenmerkt door een platte organisatie waarbij de managers direct verantwoording afleggen en advies geven aan de RvB.

In het besturingsmodel speelt de Planning & Control cyclus een centrale rol. Deze cyclus vormt de basis voor het ontwikkelen van jaarplannen per RVE/afdeling en het monitoren van de financiële en kwalitatieve stand van zaken, zodat indien noodzakelijk tijdig kan worden bijgestuurd. Het GHZ gebruikt een Meerjaren Financieel Plan (MFP) voor de financiële planning en beheersing. Het GHZ hanteert het procesmodel van ISO 9001 in combinatie met veiligheidskeurmerk NTA 8009.

Werkwijze Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) geeft op kritische en constructieve wijze inhoud aan zijn statutaire taak om toezicht te houden op de RvB en de algemene gang van zaken in het GHZ. De RvT adviseert het bestuur van het GHZ bij bestuurlijke vraagstukken en strategische ontwikkeling. Daarnaast fungeert de RvT als werkgever van beide leden van de RvB.

De RvT bestaat momenteel uit zes leden, dit zijn dhr. G. van der Wal (voorzitter), dhr, J.K. Cappon, mw. D. Cheng, dhr. H.N. Hagoort, dhr. J.S. van der Heide en mw. S. el Yaakoubi.

De RvT vergadert in de regel zes maal per jaar. De RvT kent een drietal commissies. De commissie Financiën en Bedrijfsvoering, de commissies Kwaliteit & Veiligheid en de Governance- en Remuneratiecommissie. Verder stellen de RvT-leden zich regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het GHZ door contacten met o.a. de medische staf, VSB, Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Tevens zijn zij beschikbaar voor consultaties van de Raad van Bestuur op hun specifieke terrein.

De tijdbelasting is 150 tot 200 uur per jaar voor de voorzitter RvT en 100 tot 150 uur per jaar voor de overige RvT-leden. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Algemene functievereisten / competenties leden RvT

Algemene eisen aan de RvT als geheel:

 • Binding met de missie, visie en strategie van het ziekenhuis;
 • Kritisch met betrekking tot toezicht. Constructief en deskundig met betrekking tot toetsing van en advisering aan de RvB. Een veilige werkomgeving creërend voor de leden van de RvB. Uitdagend en stimulerend met betrekking tot vernieuwing in de ziekenhuiszorg;
 • Kennis en ervaring om het ziekenhuis en zijn succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen en op basis daarvan toezicht te kunnen houden en te adviseren;
 • Herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders: o.a. medewerkers GHZ, (patiënten)organisaties, verwijzers en andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en financiers;
 • Evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergrond, regionale binding, deskundigheid, rolvervulling, leeftijd en geslacht;
 • Beschikkend over relevante netwerken, zowel beroepsmatig, landelijk als regionaal.

Functievereisten geldend voor elk RvT-lid:

 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid;
 • Evenwicht tussen distantie en betrokkenheid;
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als RvT-lid;
 • Bereidheid tot verantwoording en zelfreflectie inzake governance. Compliance met betrekking tot wet- en regelgeving;
 • Voldoen aan de landelijke eisen voor wat betreft het aantal nevenactiviteiten;
 • Voldoende bestuurlijke ervaring om invulling te geven aan de toezichthoudende rol in teamverband.

Kwaliteiten/competenties gewenst in elk RvT-lid:

 • Strategisch inzicht, integratief denken en kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • Inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek);
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Visie op de gezondheidszorg en inzicht in voor het GHZ relevante toekomstige ontwikkelingen;
 • Proactieve opstelling: informatie zoeken, dóórvragen, netwerken;
 • Drive tot verbetering van de kwaliteit van zorg en vereenvoudiging van de ziekenhuisprocessen;
 • Persoonlijkheidskenmerken: integer, vermogen in teamverband te functioneren, communicatief en analytisch sterk;
 • In staat te kunnen fungeren als adviseur / klankbord voor de Raad van Bestuur.

Specifieke functievereisten / competenties nieuw lid RvT kwaliteit en veiligheid
Binnen het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) ontstaat per 1 januari 2022 een vacature voor een lid Raad van Toezicht (RvT), benoemd namens de cliëntenraad, met als primair aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid. De vacature ontstaat als gevolg van het statutair aftreden van een huidig lid. Wegens de ontwikkelingen in het ziekenhuis is voor deze functie naast het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid ook kennis van of affiniteit met E-health en digitalisering van de zorg van belang. De vervulling van deze vacature wordt in nauwe samenwerking met de Cliëntenraad ingevuld.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit van en veiligheid van zorg voor patiënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.
Tot de taak van de commissie behoort:

 • het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid welke relevant zijn voor het ziekenhuis. Het attenderen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hierop;
 • het toetsen van (de uitvoering van) het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het ziekenhuis;
 • het optreden als sparringpartner van de raad van bestuur met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van zorg.

Rekening houdend met de overblijvende samenstelling van de Raad van Toezicht zal bij de werving extra gelet worden op de volgende eisen en kwaliteiten:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bekend met de systemen en cultuuraspecten van de ontwikkeling en borging van de kwaliteit en veiligheid van zorg, met een goed beeld van trends en kwalitatieve ontwikkelingen op dit gebied;
 • Kan kennis van het kwaliteit en veiligheidsdenken actief vertalen voor de organisatie, houdt de organisatie hierin scherp, onder meer door toe te zien op het optimaal organiseren van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid;
 • Heeft oog voor het perspectief van cliënten en is in staat om dit op constructieve wijze in te brengen. Hierbij valt te denken aan zaken als samen beslissen en waardegedreven zorg;
 • Affiniteit en ervaring met en gedegen kennis over vraagstukken rondom E-health en digitalisering van de zorg;
 • Innovatief denker, met oog voor investeringsafwegingen, praktische consequenties en implementatierisico’s;
 • Kennis en inzicht in de gezondheidszorg op strategisch niveau, met name de ziekenhuiszorg;
 • Bij voorkeur ervaring in een bestuurlijke c.q. toezichthoudende rol.

Honorering
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. 

De procedure
Het Groene Hart Ziekenhuis laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij het Groene Hart Ziekenhuis geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER.
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen op 035 – 548 0760.

Uiterste reactiedatum: 26 september 2021.

De planning
De eerste selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op maandag 18 oktober 2021 van 09.00 – 14.00 uur in Gouda.
De vervolggesprekken vinden plaats op woensdag 27 oktober 2021 van 14.00 – 17.00 uur in Gouda.

Apply