Lid Raad van Toezicht met financieel profiel

Atlas College
27-08-2021    2021-00114  

Over de organisatie
Binnen het Atlas College werken vijf scholen nauw samen om jongeren in de regio West-Friesland en Waterland goed voortgezet onderwijs te bieden in hun nabije omgeving. Onze scholen, gevestigd in Hoorn, Edam en Medemblik, bieden aan circa 4400 leerlingen onderwijs op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Het Atlas College heeft circa 540 medewerkers. 

Missie
Het Atlas College verzorgt uitstekend onderwijs, op maat voor elke leerling. Alle leerlingen komen met plezier naar school en treffen er een prettig, veilig leer- en leefklimaat. Het Atlas College streeft ernaar als werkgever en als onderwijsaanbieder leerlingen en medewerkers te leren schitteren.

Visie
Wij begeleiden leerlingen hun plek te vinden in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarnaast ondersteunen we hen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Dit doen wij door een rijke leeromgeving binnen en buiten school te creëren.

Kernwaarden
De vijf scholen van het Atlas College bieden openbaar onderwijs. Dat betekent dat wij de volgende waarden hanteren:

 • Toegankelijkheid: alle godsdiensten en levensovertuigingen zijn welkom;
 • Diversiteit: we leren van verschillen;
 • Duurzaamheid: we werken en leren voor nu en morgen.

Op de scholen van het Atlas College besteden wij aandacht aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de vraag wat het betekent om te leven en functioneren in een samenleving met een grote verscheidenheid aan waarden. Wij zien de school als deel van de maatschappij, waar leerlingen kunnen oefenen met de vaardigheden, die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Wij doen het met elkaar: door naar elkaar te luisteren, door elkaars mening te respecteren, door elkaar aan te spreken als dat nodig is, door kritisch denken te stimuleren en door minderheden te respecteren.

Strategie & positionering
De huidige tijd, met al haar trends en ontwikkelingen, vraagt een (regionale) sterke profilering van onze scholen en het Atlas College in een complex speelveld. Het Atlas College wil goed onderwijs kunnen blijven bieden en haar ambities hooghouden in een veranderende omgeving, waarbij de structurele inkomsten afnemen, de kosten stijgen, incidentele subsidies doelgericht en tijdelijk kunnen worden ingezet en er veel van de organisatie en medewerkers wordt gevraagd. De volgende uitgangspunten zijn dan ook geformuleerd die bepalend zijn voor het beleid:

 1. Wij zijn voorstander van samenwerken met andere schoolbesturen, zodat er, ondanks dat we in twee krimpregio’s opereren, een breed aanbod van opleidingen blijft bestaan. Een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen van leerlingen, ouders en de lokale en regionale samenleving;
 2. Wij kiezen voor samenwerking in plaats van voor concurrentie. Daarom is er in 2020 een verkenning gestart voor een duurzame bestuurlijke samenwerking met de Purmerendse ScholenGroep (PSG);
 3. Wij zijn voorstander van duidelijk herkenbare en onderscheidende scholen met een eigen profiel, zodat leerlingen en ouders weten waarvoor ze kiezen;
 4. Wij stimuleren dat onze scholen in toenemende mate maatwerk leveren, maar dit mag niet ten koste gaan van de sociale cohesie, integratie en het verkleinen van de kansenongelijkheid.

De ambities voor de komende jaren zijn beschreven in het Schoolplan 2020-2024. De strategische koers is vertaald naar een drietal ambities: krachtige collega’s, waardevol onderwijs en gewaardeerde prestaties. 

College van Bestuur
Het bestuur van de stichting Atlas College wordt gevormd door het college van bestuur en is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het college van bestuur wordt gevormd door mevrouw Agnita Mur (voorzitter). Het service centrum ondersteunt de vijf Atlasscholen en de voorzitter van het college van bestuur bij hun werkzaamheden. De medewerkers van het service centrum zijn met name deskundig op het gebied van schoolondersteunende processen en adviseren en ondersteunen bestuur, schoolleidingen en individuele medewerkers. 

Raad van Toezicht
De raad van toezicht is toezichthouder van de stichting Atlas College. De raad benoemt en beoordeelt het functioneren van het college van bestuur. Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat zij het bestuur met raad terzijde. Daarnaast moet de raad van toezicht een aantal besluiten van het bestuur goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag. De raad van toezicht bestaat sinds 1 november 2019 uit:

 • De heer Martijn Smit (voorzitter);
 • Mevrouw Elma de Koekkoek (lid): vacature;
 • De heer Jan de Dood (lid);
 • Mevrouw Ineke Mulder (lid);
 • Mevrouw Annemieke Mencke (lid).

De huidige raad van toezicht geldt als betrokken en gekwalificeerd. De leden vormen een goed werkend team, weten elkaar makkelijk te vinden en delen met elkaar én met het college van bestuur hun visie op beleid en strategie, onderliggende waarden en relevante ontwikkelingen. De raad van toezicht ziet zich in het debat met het college van bestuur vooral als inspirator en uitdager, die hecht aan een scherp inhoudelijk debat, vanuit een positief kritische houding. De leden zijn complementair aan elkaar teneinde een scherp, debat te kunnen voeren. De kernwaarden van de organisatie zijn leidend voor de manier waarop de leden hun taken en rollen vervullen. 

Alle leden beschikken over de volgende profielkenmerken:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Brede maatschappelijke kennis, aantoonbare bestuurlijke en bij voorkeur toezichthoudende ervaring;
 • Strategische, bestuurlijke en financiële inzichten m.b.t. functioneren van een grote (complexe) organisatie;
 • Affiniteit met en kennis van openbaar onderwijs;
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen, zowel landelijk als regionaal;
 • Bij voorkeur een relevant en breed netwerk en binding met de regio en woonachtig in het wervingsgebied.

Daarnaast zijn alle leden in staat om:

 • Samen te werken (bereid tot concessies en consensus);
 • Onafhankelijk op te treden;
 • Toezicht te houden uitgaande van een mix tussen betrokkenheid en afstand nemen;
 • Kritisch klankbord te zijn voor en effectief samen te werken met het college van bestuur;
 • Toezicht te houden op hoofdlijnen, uitgaande van lange termijn perspectief.

Over de vacature lid RvT met financieel profiel
Vanwege het verstrijken van de tweede zittingstermijn van het huidige lid raad van toezicht met de portefeuille financiën per 1 november 2021 ontstaat een vacature in de raad. Het betreft, net als de voorzitter raad van toezicht, een reguliere zetel. De overige drie leden bezetten een medezeggenschaps(ouder)zetel. Het lid is tevens lid van de audit commissie.

Het nieuwe lid van de raad van toezicht van het Atlas College is een ervaren en rolvaste toezichthouder met de volgende kenmerken:

 • Een all round bestuurder met een financiële achtergrond en ervaring in brede bedrijfvoeringsprocessen, waarderings- en governance vraagstukken; 
 • Kennis van non profit organisaties, met name met betrekking tot de verschillende bekostigingsstructuren en de ontwikkelingen daarbinnen;
 • Een duidelijke regionale binding met de regio West-Friesland gezien de demografische ontwikkelingen en samenwerkingen van scholen in de regio.

De bruto vergoeding van een lid raad van toezicht bedraagt per 2021 5% van de bezoldiging van de voorzitter van het college van bestuur en behelst € 8.150,– op jaarbasis inclusief lidmaatschap van de audit commissie of commissie onderwijs en kwaliteit.

Over de procedure
Het Atlas College laat zich in de werving & selectieprocedure begeleiden door Karen Kragt, partner van executive search bureau Partners at Work. Zij zal de eerste screening en selectie verzorgen van de kandidaten. Voor vragen kunt u bij haar terecht via Partners at Work tel: 035 548 0760. 

De benoemingsadviescommissie bestaat uit de voorzitter en twee leden van de raad van toezicht, de voorzitter van het college van bestuur, een lid van de medezeggenschapsraad en de (ambtelijk) secretaris. De leden van de benoemingsadviescommissie voeren met de geselecteerde een selectiegesprek, eventueel gevolgd door een tweede verdiepingsgesprek. Ook kan het verifiëren van referenties onderdeel uitmaken van de procedure.

Het is het streven het nieuwe lid te kunnen benoemen in oktober. Start is per 1 november 2021. 

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via onderstaande knop SOLLICITEER.

Uiterste reactiedatum: 12 september 2021.

De planning
Het eerste selectiegesprek met de selectiecommissie vindt plaats op donderdag 7 oktober 2021 van 15.00 – 19.00 uur in Hoorn.
Het verdiepingsgesprek bij meerdere benoembare kandidaten staat gepland op donderdag 14 oktober 2021 tussen 12.00-14.00 uur in Hoorn.

Apply