Lid Raad van Toezicht Portefeuilles HR & ICT/Innovatie

Beweging 3.0
10-09-2021    2021-00156  

Algemeen
Zorgorganisatie Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg) en Putten. Ruim 3.000 medewerkers en 2.000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de cliënten in de wijkverpleging, de langdurige zorg, herstelzorg en dagcentra. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), de Zorgverzekeringswet (zvw) en de wet langdurige zorg (wlz). Daarnaast biedt Beweging 3.0 via stichting Welzin maatschappelijke zorg, dienstverlening en welzijnswerk en via Leef3.nu particuliere diensten en producten waarmee mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Missie, visie en strategie
Beweging 3.0 ziet het als haar missie om het leven van cliënten en het werk van haar medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken. Aangenaam leven betekent: betaalbare zorg van goede kwaliteit leveren die aansluit bij wat voor de cliënt belangrijk is. Daarbij wil Beweging 3.0 optimaal gebruik maken van het sociale netwerk van de cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid (waar mogelijk) en de kwaliteit van leven. Aangenaam werken betekent dat de ondersteuning en zorg wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en – als dat niet meer gaat – samen te werken met anderen om tot een optimale woonleefsituatie te komen. Goede zorg, welzijn en welbevinden staan daarbij centraal.

De interne en externe dynamiek zorgen voor enerverende maar ook soms complexe bestuurlijke processen. Er zijn veel ontwikkelingen en vernieuwingen gaande. Voor de komende beleidsperiode is de Koers 2025 voor de Raad van Bestuur en de organisatie het strategische kader. Daarin staan de ontwikkellijnen en de doelstellingen beschreven die richting geven aan het handelen. Momenteel vindt uitvoering plaats van de Koers 2025 op basis van een koersprogramma.

Besturingsmodel
De structuur van Beweging 3.0 is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van Beweging 3.0. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan begroting, jaarrekening en meerjarenplannen. Daarnaast treedt de raad op als sparringpartner van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd of ongevraagd advies, een en ander conform de statuten en reglementen. De Zorgbrede Governance Code 2017 vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.

De Raad van Bestuur van Beweging 3.0 is tweehoofdig en bestaat uit de heer drs. M.M. (Micha) van Akkeren RC en mevrouw E.J.C. (Evelien) Bongers MBA. Zij zijn integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Er is sprake van een collegiaal bestuur, dat wil zeggen, beide bestuursleden hebben specifieke aandachtsgebieden maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. De Raad van Bestuur stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. De Raad van Bestuur geeft leiding aan clustermanagers (primair proces), managers ondersteunende diensten en de manager Welzin (aparte stichting). Deze managers geven leiding aan c.q. teamleiders.

De medezeggenschap binnen Beweging 3.0 wordt geborgd voor cliënten in lokale cliëntenraden en een Centraal Platform Medezeggenschap en voor medewerkers in een ondernemingsraad voor Beweging 3.0 en een ondernemingsraad voor stichting Welzin.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, is klankbord voor de Raad van Bestuur en fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en de reglementen.

De basishouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is gebaseerd op vertrouwen.
Uitgaande van respect voor ieders rol stelt de Raad van Toezicht zich constructief kritisch op. 
De samenstelling Raad van Toezicht:

 • De heer A. Koster, voorzitter
 • Mevrouw I. van Veen
 • Mevrouw A. Aachiche
 • De heer J.F.M. van Rooijen
 • Mevrouw M. van Steenis

Commissies
De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies, die het werk van de Raad van Toezicht
ondersteunen:

 • Commissie Kwaliteit & Veiligheid, met een onderverdeling naar twee subcommissies, ieder bestaande uit twee leden:
  • Thema zorg: alle aspecten van zorgvraagontwikkeling, kwaliteit (inclusief uitkomsten van extern toezicht daarop), veiligheid, innovatie en cliënttevredenheid. Bij het overleg zijn ook inhoudelijke functionarissen aanwezig. 
  • Thema HR: alle aspecten van medewerkersontwikkeling en -tevredenheid in relatie tot het kwaliteitsbeleid. Bij het overleg is ook de manager HRMD aanwezig. 
 • Auditcommissie: alle aspecten rond de bedrijfsvoering, met accent op het (strategische) beleid t.a.v. financiën, huisvesting, ICT en informatiebeveiliging. Bij het overleg is ook de manager Financiën en Control aanwezig;
 • Remuneratiecommissie: alle aspecten van werkgeverschap zoals benoeming, functioneren, beoordeling, beloning, scholing en loopbaanontwikkeling van de Raad van Bestuur. 

Vacature Lid Raad van Toezicht
Door het verstrijken van de tweede zittingstermijn van een van de toezichthouders is een vacature ontstaan voor een Lid Raad van Toezicht. 

De principes van de Zorgbrede Governance Code worden door Beweging 3.0 toegepast en zijn verankerd in de statuten van Beweging 3.0, het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. De kwetsbaarheid van de client en begeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht. 

Toezicht houden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij Beweging 3.0 in het bijzonder goed te kunnen vervullen wordt van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:

 • Bestuurlijke competenties:
  • Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Beweging 3.0 op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Beweging 3.0 stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s;
 • Het vermogen tot distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt;
 • Affiniteit, kennis en ervaring met de zorg in het algemeen en met de sector VVT in het bijzonder;
 • Brede maatschappelijke binding;
  • Een professionele toezichthoudende houding:
  • Een warm hart voor de zorg, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol, loyaal; 
  • Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
  • (Zelf)reflectief, aanspreekbaar;
  • Onafhankelijk, onbevooroordeeld proactief, eigenwijs;
  • Moedig, doortastend, kritisch;
 • Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:
  • de wettelijke rollen van werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder;
  • de ‘softe’ rollen: van de verbinder, de inspirator, de brainstormer en het geweten van de organisatie.

Noot: De beschikking over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt is een pré met de kanttekening dat er geen nauwe relaties met de bestuurder(s) en de samenwerkingspartners van Beweging 3.0 mogen zijn.

 • Het vermogen om de inbreng van vrijwilligers en contactpersonen te optimaliseren;
 • Voldoende beschikbaarheid: 
  • De Raad van Toezicht vergadert volgens de statuten minimaal 6 keer per jaar. Uit de praktijk blijkt dat momenteel de Raad van Toezicht gemiddeld 8 keer als gehele Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur bijeenkomt. Daarnaast komen de afzonderlijke deelcommissies een aantal keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld locatiebezoeken, themabijeenkomsten, ontmoetingen met de medezeggenschaporganen (OR en CPM), het management en beleidsbijeenkomsten.

Specifieke verwachtingen voor deze positie

 • De kandidaat beschikt over een brede kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, in het bijzonder ten aanzien van actuele kennis van ontwikkelingen binnen het terrein van Human resources management. Deze ervaring is bij voorkeur opgedaan in het bedrijfsleven;
 • Naast de primaire rol van toezichthouder, lid is van de commissie K&V thema HR;
 • Ervaring heeft op het terrein van ICT en innovatie;
 • Een goed gevoel heeft voor de bijzondere context waarin Beweging 3.0 als zorgorganisatie in een zeer veranderende complexe omgeving functioneert;
 • Bij voorkeur komt de kandidaat voor deze toezichthoudende positie uit de regio waar Beweging 3.0 in actief is. 

Honorering
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. De functie wordt jaarlijks hieraan getoetst. Beweging 3.0 is momenteel ingeschaald in Klasse IV.

De procedure
Beweging 3.0 laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Bestuur. De eindkandidaat zal een adviesgesprek hebben met een delegatie van het Centraal Platform Medezeggenschap en de Ondernemingsraad. Het streven is de procedure vóór 5 december 2021 afgerond te hebben.

Voor verdere informatie over Beweging 3.0 verwijzen wij graag naar de website van Beweging 3.0. U vindt daar het meerjarenbeleid, jaarrekeningen, de Visie op Toezicht, Regelement Raad van Toezicht, conflictenregeling, statuten en het Jaarverslag Raad van Toezicht.  

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480760.

Uiterste reactiedatum: 3 oktober 2021.

De planning
De selectiegesprekken met de selectiecommissie, vinden plaats op vrijdag 12 november 2021 van 09.00 – 14.00 uur in Amersfoort.

Apply