Lid RvT Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen
01-07-2021    2021-00064  

Over Ipse De Bruggen 
Iedereen is bijzonder. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. Zij bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in alle leeftijden. Het gaat daarbij om tijdelijk en langdurig verblijf, behandeling en dagbesteding. 

Ipse de Bruggen biedt op zo’n 390 locaties in Zuid-Holland zorg, begeleiding en behandeling aan ongeveer 5.000 mensen met een verstandelijke of meervoudige (complexe) handicap.
Belangrijke voorzieningen daarvoor zijn de woonvoorzieningen, dagactiviteitencentra, de orthopedagogische behandelcentra, de kinderdienstencentra, de behandelklinieken voor volwassenen (sterk gedragsgestoord in combinatie met lichte verstandelijke handicap) en jongeren (licht verstandelijk gehandicapt met gedragsproblematiek) en voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek en klinische forensische zorg. Ipse de Bruggen beschikt ook over een behandelcentrum voor (academische) specialismen op gedragskundig, medisch en tandheelkundig gebied.

Voor meer informatie zie https://www.ipsedebruggen.nl/

De missie en visie: het Manifest
Bij Ipse de Bruggen komen de cliënten altijd op de eerste plaats. Dat hebben zij prominent in hun manifest gezet. De thema’s daarin hebben zij samen met hun cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers opgesteld. Het manifest beschrijft waarvoor zij staan bij Ipse de Bruggen.
Samengevat staan in hun dagelijks werk en handelwijze de volgende 7 principes en kernwaarden centraal: 
Zij richten zich op het goede leven voor de cliënt en het versterken van zijn eigen regie. Daarbij gaan zij voor de beste inhoudelijke kwaliteit van behandeling.

Ontwikkelingen
In de omgeving van Ipse de Bruggen is een aantal belangrijke ontwikkelingen te signaleren: 

 • Wijzigende wet- en regelgeving en zorgfinanciering: Met de ingezette decentralisaties is de zorgfinanciering belangrijk gewijzigd. Gemeenten zijn vanaf 2015 geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking die thuis wonen. Deze zorgonderdelen zijn overgeheveld naar de Wmo. Tevens is met invoering van de Jeugdwet vanaf 2015 een transitie gaande voor de jeugdhulp. Gemeenten contracteren zorgaanbieders. In dit verband zijn de eisen voor indicatiestelling in het algemeen zwaarder geworden en gaan de transities (meest) gepaard met tariefdalingen. Dit stelt hogere eisen aan externe profilering en positionering, maar ook aan de interne bedrijfsvoering. 
 • Concurrentie: Er treden nieuwe aanbieders toe op de markt van gehandicaptenzorg waaronder kleinschalige voorzieningen. Hierdoor ontstaat meer keuze en contractvrijheid voor cliënten. Deze dynamische ontwikkelingen binnen de Langdurige Zorg, de Jeugdhulp en Wmo vragen om een meer wendbare organisatie met een sterke focus op het leveren van de beste zorg, innovatie en ondernemerschap. 
 • Cliënten: Een toename wordt verwacht van ouderen met een verstandelijke beperking die niet langer in hun huidige woonomgeving kunnen blijven wonen. Het aantal mensen met een lichte verstandelijke beperking met (sterke) gedragsproblemen, dat een beroep doet op zorg- en dienstverlening bij Ipse de Bruggen neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de juiste competenties om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te bieden die nodig is. 
 • Medewerkers: de personeelsvoorziening staat onder druk door enerzijds de vergrijzing en anderzijds het behoud, de instroom en doorstroom van het juiste niveau medewerkers. De komende jaren zal goed werkgeverschap een belangrijk item blijven. 

Strategie
Zij hebben op basis van het Manifest een strategische agenda 2019-2021 opgesteld. Hierin zijn 10 thema’s uitgewerkt zoals zelforganisatie, leiderschap en samenwerking.

De volgende keuzes geven een beeld van hun visie en strategische ambities: 

 • Zij richten zich op het goede leven voor de cliënt en het versterken van zijn of haar eigen regie. Daarbij gaan zij voor de beste inhoudelijke kwaliteit van behandeling, zorg en ondersteuning. Vertrekpunt is de kernteamontwikkeling dichtbij georganiseerd rondom de cliënt vanuit het netwerk;
 • Zij stimuleren zelforganisatie, eigenaarschap en vakbekwaamheid van hun medewerkers. Medewerkers krijgen binnen heldere kaders meer professionele regelruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het maken van afspraken met hun cliënten; 
 • Zij werken aan verdergaande digitalisering, kostenbewustzijn en efficiency binnen hun bedrijfsvoering. 
 • Zij willen in de komende jaren zich richten op kennisontwikkeling, ondernemerschap en innovatie. In samenwerking met andere zorgaanbieders wenst Ipse de Bruggen te komen tot een herpositionering en doorontwikkeling van het zorgaanbod op drie markten: Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet en Wmo.

Organisatieontwikkeling
Ipse de Bruggen heeft een krachtige beweging in gang gezet met betrekking tot een andere manier van werken en organiseren. Zij werken toe naar een toekomstbestendige organisatie in lijn met het Manifest. Hun 5950 medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid, regelruimte en de middelen om te doen wat nodig is voor de cliënt. Zij regelen met elkaar niet alleen de zorg maar organiseren ook hun eigen werk. Daarbij wordt gewerkt vanuit waarden en minder vanuit regels en protocollen. 

In 2020 hebben heeft Ipse de Bruggen te maken gekregen met de uitbraak van Corona, dit heeft grote gevolgen voor cliënten, medewerkers en voor de realisatie van de activiteiten en projecten. In 2021 hebben zij nog steeds te maken met de impact hiervan. Zij houden hier rekening mee door keuzes te maken en te prioriteren in de activiteiten die zij uitvoeren. Nu leggen zij vooral focus op personele kracht en de thema’s die daarmee samenhangen.

Ipse de Bruggen boekt gezonde financiële resultaten. De omzet bedraagt eind 2020 circa 330 miljoen euro. 

De Raad van Toezicht van Ipse de Bruggen
 
Inleiding 
De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Ipse de Bruggen beoordeelt. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht, vastgesteld in maart 2019. Jaarlijks is er overleg tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Centrale Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht kent drie commissies: remuneratie, kwaliteit en financiën en vastgoed. De besturing- en toezichtfilosofie van Ipse de Bruggen is gebaseerd op de Zorgbrede Governance Code. 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid: 

 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur); 
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht); 
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling; 
 • het goedkeuringen van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder begroting, jaarplan, strategisch plan, grote investeringen e.d.;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten, die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. 

Profielschets Lid Raad van Toezicht: aandachtsgebied kwaliteit
Momenteel is er een vacature binnen de Raad van Toezicht, deze is ontstaan door het rooster van aftreden. De Raad van Toezicht is een open en transparante wervingsprocedure gestart waarbij zij zich laat begeleiden door Partners at Work die in brede kring gaat werven. 

Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de Governance Code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer: affiniteit met de VG sector, regionale betrokkenheid en diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. 

Toezichthouden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar Ipse de Bruggen in het bijzonder, goed te kunnen vervullen worden van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:

 • Bestuurlijke competenties:
  • Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Ipse de Bruggen op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
  • Leiderschapsstijl die past bij waarderend organiseren.
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Ipse de Bruggen stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s.
 • Het vermogen tot distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt;
 • Affiniteit, kennis en ervaring met de zorg in het algemeen en met de VG sector in het bijzonder;
 • Brede maatschappelijke binding;
 • Een professionele toezichthoudende houding:
  • Een warm hart voor de zorg, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol, loyaal 
  • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de medewerker
  • Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend
  • Nieuwsgierig, bemoedigend en stimulerend
  • (Zelf)reflectief, integer, aanspreekbaar
  • Onafhankelijk, onbevooroordeeld proactief, eigenwijs 
  • Moedig, doortastend, kritisch
 • Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:
  • de wettelijke rollen van werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder
  • de ‘softe’ rollen: van de verbinder, de inspirator, de brainstormer en het geweten van de organisatie
  • gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldigheid het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’
  • goede antenne voor integriteitsvraagstukken
  • noot: de beschikking over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt is een pré met de kanttekening dat er geen nauwe relaties met de bestuurder(s) en de samenwerkingspartners van Ipse de Bruggen mogen zijn  
 • Voldoende beschikbaarheid: 
  • De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 6 keer per jaar bijeen. Uit de praktijk blijkt dat de Raad van Toezicht gemiddeld 6 keer als gehele Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur vergadert. Daarnaast komen de afzonderlijke deelcommissies (remuneratiecommissie, auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid) circa 4 keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld werkbezoeken, ontmoetingen met de medezeggenschaporganen (COR en CCR), het management en themabijeenkomsten.

De vacature in de Raad van Toezicht vraagt om een academisch denk- en werkniveau. De kandidaten zijn oprecht betrokken, communicatief vaardig en worden gekarakteriseerd als ‘een prettig en uitgebalanceerd mens’ die beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. De kandidaten beschikken over een groot probleemoplossend vermogen en zijn in staat om goed om te gaan met verschillende belangen. Tevens hebben de kandidaten ruime kennis en/of ervaring op het gebied van cliëntparticipatie en medezeggenschap in de gezondheidszorg. Zij beschikken over een allround financieel-economisch inzicht en hebben een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, arbeidsmarktproblematiek, de financiële gevolgen van de vele externe ontwikkelingen en veranderingen in de langdurige zorg en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen. Een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden is eveneens onmisbaar. 

De kandidaat zal binnen de raad in collegiaal teamverband werken en dienen complementair te zijn aan de andere leden. De kandidaten moeten zich goed voelen bij onderwerpen als waarderend organiseren en horizontale besluitvormingsprocessen en een toezichtstijl die is gericht op dialoog en reflectie.

Dit betekent dat wij ons zoekprofiel naar de volgende domeinen zullen aanscherpen. Waarbij van belang is dat deze domeinen in meer of minder mate gekoppeld is aan een kandidaat, maar dat de achtergrond van deze kandidaat complementair is aan de andere leden van de Raad van Toezicht. 
Deze zijn onder meer:

 • Voor deze vacature wordt gezocht naar een invulling met kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg. Het nieuwe lid heeft inhoudelijk dusdanige kennis en ervaring dat hij/zij kritisch toezicht kan houden op en als klankbord kan fungeren t.a.v. het handhaven, verbeteren en borgen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en kwaliteit van leven van onze cliënten. 
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen is hierbij ook van belang; de complementariteit in de RvT zoeken we met name op het gebied van HR en Bestuur:
 • Kennis en/of expertise op brede terrein van HRM, inrichting en invulling van modern werkgeverschap in brede zin, niet vanuit een klassieke invalshoek maar vooral gericht op de brede expertise opgedaan vanuit een andere sector. 
 • Kennis en/of expertise op gebied van openbaar bestuur, geen politieke bestuurder, voorkeur voor kandidaten die bestuurder/topambtenaar zijn binnen de rijksoverheid, provincie en/of (grote) gemeente.

Honorarium
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. Ipse de Bruggen hanteert hierbij de adviesbedragen NVTZ conform indeling in WNT klasse V.

De Procedure 
Ipse de Bruggen laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035 – 5480760.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door te klikken op onderstaande knop SOLLICITEER.

De planning
Het eerste selectiegesprek met de selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur van Ipse de Bruggen vindt plaats op maandag 20 september 2021 van 16.00 – 21.00 uur in Zoetermeer.
Het vervolggesprek met de adviescommissie bestaande uit andere leden van de Raad van Toezicht en het Lid Raad van Bestuur van Ipse de Bruggen vindt plaats op maandag 4 oktober 2021 van 17.00 – 20.00 uur in Zoetermeer.

De eindkandidaat zal vervolgens spreken met een afvaardiging van de CCR en de COR.

Apply