Voorzitter Raad van Commissarissen

Wonen Wateringen / Wassenaarsche Bouwstichting
31-08-2021    2021-00125  

De organisatie
Woningcorporaties Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting zijn in gesprek over verdere samenwerking en zelfs een mogelijke fusie. De twee corporaties trokken de afgelopen jaren al samen op bij de overname van zo´n 1300 Vestia/woningen, waarvan er 760 naar de Wassenaarsche Bouwstichting gingen en 550 naar Wonen Wateringen. Die samenwerking willen ze nu verder uitbreiden. Op termijn zou die moeten leiden tot een fusie. Er zou dan een organisatie ontstaan die zo´n 5.500 huurwoningen in bezit heeft. 
Wonen Wateringen was in beginsel alleen actief in de dorpen Kwintsheul en Wateringen, maar heeft de afgelopen jaren de blik verruimd naar de rest van Westland. Zo zijn onder andere sociale huurwoningen gebouwd in Rijnvaart in 's-Gravenzande. Met de overname van de 550 Vestia-woningen is Wonen Wateringen ook actief in Honselersdijk en Naaldwijk.

De Wassenaarsche Bouwstichting was hoofzakelijk actief in de gemeente Wassenaar en 'nieuw' in Westland. Het nam eind 2020 woningen van Vestia over in Honselersdijk, Naaldwijk en Poeldijk. Mogelijk gaat 'Wassenaar' zelf ook huurwoningen bouwen in Westland. Hierover lopen nog gesprekken met de gemeente. 
De regio Haaglanden is een gebied dat economisch sterk in ontwikkeling is. Mede daarom heeft deze regio te maken met een constante instroom van mensen en een vraag naar woningen. Ook wordt de regio geconfronteerd met toenemende sociale vraagstukken. Daar komt bij dat corporaties grote opgaven hebben als het gaat om doelgroepen en betaalbaarheid, nieuwbouw, verduurzaming en technologische vernieuwingen in communicatie en dienstverlening. Niet in de laatste plaats hebben corporaties te maken met regelgeving die strenger is geworden en waarbij telkens striktere eisen worden gesteld aan verantwoording. Kortom, er is een noodzaak om te komen tot een professionalisering. Samenwerking en groei zijn daarbij noodzakelijke stappen. 

De laatste jaren zijn regelmatig gesprekken geweest over een samenwerking tussen Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting. Beide corporaties zijn corporaties die op de woningmarkt in Haaglanden (gemeenten Wassenaar en Westland) en binnen de corporatiesector in een vergelijkbare positie verkeren: relatief klein en werkzaam in de periferie van de grote stad. Samenwerking tussen beide corporaties, met als bestemming fusie, en het feit dat beide corporaties door de overname van woningen van Vestia beide bezit hebben van woningen in het Westland, biedt een kans om beter in te spelen op de opgaven. Tevens is hiermee een matching van opgaven en middelen gerealiseerd binnen de woningmarktregio Haaglanden. De samenwerking moet leiden tot een sterke professionele regionale partij die als robuuste partner naar huurders, gemeenten, stakeholders, marktpartijen en collega corporaties acteert. 

De fusiecorporatie streeft er naar om tienduizend betaalbare verhuureenheden te ontwikkelen en te beheren, met aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, die aansluiten op de volkshuisvestelijke behoeften in de kernen waar de corporatie actief is. In de organisatie werken betrokken, professionele medewerkers. Zij geven vorm aan de dienstverlening vanuit een ruime eigen verantwoordelijkheid en vanuit het perspectief van (toekomstige) huurders, met oog voor de maatschappelijke belangen en de menselijke kant daarvan. Zij werken in (dorps)kernen in de periferie van de stad in de agglomeratie Den Haag en hebben aandacht voor specifieke lokale kenmerken. 

Het voordeel van een omvang van 10.000 eenheden is dat je als organisatie aan de ene kant stabiel en solide bent en aan de andere kant nog steeds in staat bent om flexibel in te spelen op ontwikkelingen. Een organisatie van zo’n omvang heeft een steviger positie in de woningmarkt, bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwbouw, verduurzaming en circulariteit. 
De fusiecorporatie blijft georiënteerd op de huurder/woningzoekenden in de (kleinere) woonkernen in de periferie van de ‘grote stad’; dichtbij en bereikbaar met oog voor de mensen. De transformatie van de huidige naar de toekomstige situatie kan langs een ‘natuurlijke weg’ (van samenwerking naar fusie) verlopen, inclusief uitbreiding met andere partijen. Om de nadruk op de kernen en hun verschillen te borgen en aan te sluiten bij lokale (bestuurlijke) omstandigheden en behoeften wordt uitgegaan van een organisatie die ruimte biedt aan medewerkers om vanuit de eigen verantwoordelijkheid, binnen de kaders die de organisatie hanteert, hun werk te verrichten en waar nodig te besluiten (‘dienend leiderschap’). 

Bestuur en toezicht
Op dit moment kennen beide woningcorporaties een eenhoofdig bestuur en een raad van commissarissen. Om het fusietraject verder vorm te geven is een fusie raad van commissarissen samengesteld met daarin van elke corporatie twee commissarissen die ook na de fusie deel uit zullen maken van de nieuwe raad. 

De raad van commissarissen heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De raad van commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor de bestuurder(s). 

De fusie raad van commissarissen bestaat uit:

 • Mohamed el Mokaddem, lid met volkshuisvestelijke en governance expertise (Wonen Wateringen);
 • Jaco van Noppen, lid met vastgoed en organisatieontwikkeling expertise (Wassenaarsche Bouwstichting);
 • Iljoesja Berdowski, lid met vastgoed expertise (Wonen Wateringen);
 • Frank Raymakers, lid met financiële en governance expertise (Wassenaarsche Bouwstichting).

Besloten is om een onafhankelijke nieuwe voorzitter aan te trekken. Tot die tijd laat de fusie raad van commissarissen zich begeleiden door een interim adviseur. 

De beide bestuurders van de woningcorporaties, Ferry van der Pal (Wonen Wateringen) en Ad Zopfi (Wassenaarsche Bouwstichting), hebben de opdracht gekregen om samen de nieuwe bestuurlijke visie op te stellen van de fusiecorporatie.

De vacature
Ieder lid van de raad van commissarissen draagt bij aan het bewerkstelligen van de bedoeling van de organisatie door in teamverband met het gehele raad van commissarissen vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur. De kerntaken zijn: 

 • Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van de corporatie en de vertaling ervan in de praktijk;
 • Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie;
 • Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen;
 • Fungeert als werkgever voor de bestuurder(s) en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurder(s);
 • Fungeert als klankbord voor de bestuurder;
 • Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie;
 • Is aanspreekbaar voor bestuurder(s) en stakeholders;
 • Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatie brede bijeenkomsten, het voeren van één op één gesprekken met bestuurder(s), het onderhouden van contact met OR, managementteam, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden;
 • Onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving) en legt aan hen verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol zowel ten aanzien van de organisatie als de bestuurder(s);
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

De voorzitter van de raad van commissarissen waarborgt de effectiviteit van de raad om te kunnen bijdragen aan het functioneren van de organisatie door het juist invullen van de rollen toezichthouder, klankbord en werkgever. Additionele kerntaken zijn: 

 • Stelt zich op als verbinder en ontwikkelt actief de cultuur, gedrag en teamgeest binnen de raad om de raad optimaal te laten functioneren. Kan balanceren tussen de harde en softe controls, is bewaker van de collegialiteit en informele professionaliteit;
 • Stimuleert en monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de raad, behoudt het overzicht over gevolgde educatie;
 • Is vertrouwenspersoon en draagt zorg voor een heldere aansturing van de bestuurder(s);
 • Verzorgt de agendavoorbereiding en leidt de vergaderingen op een effectieve en prettige manier; is in staat in de vergaderingen te schakelen tussen een meer formele, serieuze toon en ontspannen, collegiale sfeer;
 • Signaleert obstakels in de verstandhouding tussen de bestuurder(s) en waarborgt indien mogelijk een goede onderlinge verstandhouding bestuurder(s);
 • Fungeert als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder(s);
 • Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de raad en geeft feedback aan individuele commissarissen over hun functioneren.

Van de nieuwe voorzitter van de fusiecorporatie worden de volgende kwaliteiten verwacht:

 • Levenservaring en wijsheid, een natuurlijk gezaghebbend persoon met een sterk rolbewustzijn, verbindende en bemiddelende kwaliteiten;
 • Bestuurlijke intelligentie en intuïtie en ruime ervaring als bestuurder en/of commissaris;
 • Sterke voorzitters- en regisserende kwaliteiten, die bijdragen aan rust en overzicht in geval van calamiteiten;
 • Moderne kijk op public governance en een goed begrip van de governancecode Woningcorporaties;
 • Ervaring met fusies en het integreren van verschillende organisatieculturen vanuit het bestuurlijke en toezichthoudende perspectief;
 • Bereidheid in geval van calamiteiten een actieve rol in te nemen richting stakeholders.
 • Bekendheid met de lokale contact en daardoor binding met de regio waarin de fusiecorporatie actief is.

De effectiviteit van de raad van commissarissen wordt mede bepaald door de teamsamenstelling en de onderlinge samenwerking. Een goed functionerend team is een divers team, dat bestaat uit mensen die elkaar aanvullen én tegenwicht bieden. Waarin een balans is van denkbeelden, ideeën en werkhoudingen. Hierdoor ontstaat een gezonde dynamiek binnen de raad wat bijdraagt aan kwalitatief goed toezicht. Gezien de samenstelling van de fusie raad van commissarissen gaat voor de vacature van de nieuwe voorzitter dan ook sterk de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

De bezoldiging van de voorzitter raad van commissarissen is voor het jaar 2021/2022 vastgesteld op: € 20.250,=

De procedure
De fusie raad van commissarissen laat zich in de werving & selectieprocedure naar de nieuwe voorzitter begeleiden door Karen Kragt, partner van executive search bureau Partners at Work. Zij zal de eerste screening en selectie verzorgen van de kandidaten. Daarna vindt een kennismakingsgesprek plaats met de fusie raad van commissarissen. De benoembare kandidaat / kandidaten zal/zullen daarna, afhankelijk van het stadium van het fusieproces, kennismaken met de (beoogde) bestuurder van de fusiecorporatie. 

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Karen Kragt op 035 – 548 0760.

Onderdeel van het werving & selectieproces zijn het afnemen van een Talenten Motivatie Analyse (TMA) via een online instrument met persoonlijke nabespreking van de rapportages door de gecertificeerde partner van Partners at Work en de fit en proper toets door de Autoriteit Woningcorporaties (AW).

Geraadpleegde bronnen:
Profielschets raad van commissarissen VTW
www.aedes.nl
www.vtw.nl
www.ilent.nl 

Apply