Afdelingshoofd Interactie Online

Belastingdienst
17-11-2021    2021-00240   

Introductie 
Partners at Work zoek voor haar opdrachtgever het Directoraat-generaal Belastingdienst (Ministerie van Financiën) een Afdelingshoofd Interactie Online (schaal 15). In deze uitdagende rol werk je voor de directie Informatievoorziening. De directie Informatievoorziening (3500 medewerkers) is verantwoordelijk voor alle ICT systemen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. In de rol van Afdelingshoofd Interactie Online stuur je 9 teamleiders aan (indirect 240 professionals). 

Interactie Online is één van de nieuwe afdelingen binnen Generieke Voorzieningen. Een uitdagende managementfunctie op het snijvlak van ICT, maatschappij en ontwikkeling. Denk je nu na over de volgende fase van je carrière en wil je betekenisvol zijn in een complexe en uitdagende omgeving? Partner at Work praat graag met je verder.

De Belastingdienst
Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.

De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening – naast massale processen – en het professionaliseren van informatiegericht toezicht.

Directie Informatievoorziening
De directie Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor alle systemen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. IV is een van de negen primair proces directies van de Belastingdienst. De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in beweging. De directie IV is een van de grootste ICT-werkgevers van Nederland. Onze ICT-systemen zijn voor iedere Nederlandse burger en voor elk Nederlands bedrijf beschikbaar en er komt dagelijks circa één miljard euro aan belastinggeld binnen.

De Belastingdienst, Toeslagen en Douane kennen hierbij een omvangrijke veranderopgave. Allereerst het aanpassen van de systemen voor nieuwe nationale en Europese wetgeving, het verbeteren van onze digitale processen ten behoeve van burgers, bedrijven en onze eigen medewerkers en tot slot ook het aanpassen van de systemen aan de actuele technische ontwikkelingen en eisen.

Ook communiceren miljoenen Nederlanders alleen nog maar digitaal met de Belastingdienst. Tijdens de aangifteperiode doen vaak ruim 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte. Dat stelt zeer hoge eisen aan de continuïteit, beschikbaarheid, performance en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Kortom: bij IV wordt gewerkt aan ICT met impact.
IV bestaat uit meerdere organisatieonderdelen die onder één paraplu gezamenlijk de voortbrenging en exploitatie van IV-producten en -diensten voor de Belastingdienst, Toeslagen en Douane verzorgen. In totaal werken er ruim 3500 mensen bij de directie. Het applicatielandschap is hierbij ingericht op basis van 13 ketens ten behoeve van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD.

Nieuw onderdeel: “Generieke Voorzieningen”
Generieke Voorzieningen is een nieuw organisatieonderdeel binnen de directie IV. Het is ontstaan door de samenvoeging van twee vroegere onderdelen tot één IV-onderdeel Generieke Voorzieningen, onder verantwoordelijkheid van één directeur Generieke Voorzieningen.

Generieke Voorzieningen is een integraal onderdeel van de IV-organisatie en daarmee onderdeel van de totale opgave van de directie IV die toeziet op het borgen van de continuïteit, de vernieuwing van de IV-voorzieningen en de doorontwikkeling van de IV-organisatie.

Met de inrichting van generieke ketens stuurt de Belastingdienst op toepassing van generieke oplossingen. Generieke Voorzieningen levert een bijdrage aan het creëren van een wendbaar IV-landschap door het leveren van generieke voorzieningen. Hiermee kan de business adequaat worden ondersteund, de flexibiliteit en actualiteit van de IV verhoogd en de kosten van onderhoud en beheer van het applicatie landschap verlaagd.
De formele besluitvorming over de oprichting van Generieke Voorzieningen heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook zijn we inmiddels gestart met het werken vanuit de nieuwe structuur. Toch moet de organisatiestructuur voor een deel nog nieuw worden ingericht. Ook hebben we een nieuwe missie en visie geformuleerd en een aantal strategische lijnen voor de komende jaren benoemd.

Generieke Voorzieningen bestaat uit zeven afdelingen, die aangestuurd worden door afdelingshoofden. Daarbinnen zijn diverse teams werkzaam, die worden aangestuurd door teamleiders. In totaal zijn er bij Generieke Voorzieningen ongeveer 1400 mensen werkzaam, zijnde eigen personeel en inhuurkrachten.

Jouw nieuwe afdeling: “Interactie Online”
Interactie Online is één van de nieuwe afdelingen binnen Generieke Voorzieningen. De afdeling wordt aangestuurd door het Afdelingshoofd Interactie Online (IO). De afdeling telt ca. 240 professionals. Onder het afdelingshoofd zijn negen teams georganiseerd, die worden aangestuurd door negen teamleiders. Het afdelingshoofd en de teamleiders vormen samen het managementteam van de afdeling Interactie Online.

De teams die samen de afdeling Interactie Online vormen, zijn ook onderdeel van de keten Interactie. De missie van de keten Interactie is: “Het faciliteren van de interactie met alle burgers, bedrijven en hun vertegenwoordigers om hen in staat te stellen aan hun fiscale verplichtingen te voldoen en aanspraak te maken op hun rechten.”

De keten Interactie is een samenwerkingsverband van organisatieonderdelen en andere ketens die met elkaar invulling geven aan de vernieuwing en structurele werking van interactievoorzieningen. Zij voert de regie op realisatie en implementatie waarbij tijdigheid en betrokkenheid van de juiste partijen geborgd zijn.

De keten Interactie voert processen uit ten behoeve van de voortbrenging van producten en diensten van andere organisatieonderdelen en ketens. De afdeling Interactie Online heeft een aanzienlijk aantal afnemers van producten en diensten. Die afnemers zijn daarmee tevens haar samenwerkingspartners.

De keten Interactie is volop in beweging. De communicatie met burgers en bedrijven is sterk aan het veranderen. Waar in het verleden alle communicatie schriftelijk verliep gaat deze nu in sterk toenemende mate digitaal. Hierin zijn echter ook nog veel stappen te zetten. De afdeling Interactie Online heeft een belangrijke rol bij deze ontwikkeling.

Strategie
Opgave voor het afdelingshoofd
Het afdelingshoofd is lid van het MT GV en legt verantwoording af aan de directeur GV: het afdelingshoofd vormt samen met de directeur GV en de collega-afdelingshoofden de leiding van de directie Generieke Voorzieningen. Het afdelingshoofd geeft hiërarchisch leiding aan de teamleiders van de teams van de afdeling Interactie Online.
Samen met de directeur GV en de collega-afdelingshoofden zorgt het afdelingshoofd voor de nadere inrichting en het werkend krijgen van de organisatiestructuur, de werkprocessen en de afstemming binnen het onderdeel en daarbuiten (binnen IV en de business).

Het afdelingshoofd heeft een heldere visie op de toepassing van generieke voorzieningen en dienstverlening aan de business. Het afdelingshoofd investeert in de doorontwikkeling van de ketens en de daarbij behorende domeinarchitecturen, in de implementatie en de verdere doorontwikkeling van Generieke Voorzieningen gericht op co-creatie en BizDevOps. Het afdelingshoofd koerst op samenhang en integraliteit en investeert in de samenwerking binnen IV en in een goede afstemming met de business.

Het afdelingshoofd stemt met de business-owners en ketendirecteur de haalbaarheid, financierbaarheid en maakbaarheid van gevraagde oplossingen af. Het afdelingshoofd stuurt op kwaliteit en productiviteit zodat het portfolio conform afspraken tijdig en goed wordt uitgevoerd. De uitdaging is vooral gelegen in betrouwbaar en tijdig, binnen de verkregen middelen, wendbare state of the art producten en diensten te leveren in een omgeving met een niet aflatend grote portfolio.

Het afdelingshoofd zorgt voor marktconformiteit en standaardisatie door gestandaardiseerde diensten en platformen aan te bieden waardoor de voorspelbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de IV-keten wordt geborgd en het kostenniveau en de efficiency worden verbeterd.

Het afdelingshoofd werkt aan modernisering en het wendbaarder maken van het IV-landschap. Het afdelingshoofd is medeverantwoordelijk voor het implementeren van de IV-voortbrengingsprocessen. Belangrijke aspecten daarbij zijn Lean, Agile werken, Implementatie metrieken en Testautomatisering.

De keten Interactie heeft een belangrijke rol bij het ondersteunen van nieuwe vormen van communicatie. Voorbeelden hiervan zijn de “call-back” en “chat” functionaliteiten voor burgers. De verschillende bestedingsplannen die op dit moment worden opgesteld zorgen er voor dat op korte termijn meer middelen beschikbaar komen om nieuwe functionaliteit beschikbaar te stellen. De afdeling Interactie Online zal daardoor de komende periode verder groeien. Deze groei heeft logischerwijs invloed op de inrichting van de afdeling.

Het afdelingshoofd werkt in een hoog-volume-omgeving waar complexe state of the art IT-oplossingen worden ontwikkeld. Deze dragen ertoe bij dat het IT-landschap van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD actueel, efficiënt en wendbaar blijft.

Er wordt gewerkt met multidisciplinaire teams van informatie-professionals die verantwoordelijk zijn voor ontwerpen (design), vernieuwen (change) en beheren (operations). Deze teams zijn maximaal zelfredzaam, werken kort cyclisch en resultaatgericht aan producten en diensten die herkenbaar zijn voor de business. De uitgangspunten en principes van het Agile Manifesto zijn richtinggevend.

Het afdelingshoofd maakt onderdeel uit van de Basis 30 (het hogere management van de Directie IV). Het afdelingshoofd is medeverantwoordelijk voor en geeft mede sturing aan de doorontwikkeling van de strategie van IV als TECH-bedrijf en in de engineering culture.

Het afdelingshoofd levert een substantiële bijdrage aan de totstandkoming (formuleren, vaststellen en realiseren) van de strategische doelstellingen van de directie IV, de directie GV en de afdeling Interactie Online.

De directie IV heeft een grote wervingsopgave voor de komende jaren. Behoud van kennis naast het aantrekken van nieuwe expertise, door middel van gericht in,- door-, en uitstroom beleid, is ook een belangrijk onderdeel van de opdracht van het afdelingshoofd.

Wie ben je?
Je beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, bent stressbestendig, hebt ruime strategische en tactische managementervaring en ervaring met leidinggeven aan groepen bevlogen professionals in een omgeving met complexe verander- en personele vraagstukken.

Inspirerend samenwerken, reflectie en integriteit zijn je basiswaarden. Je stimuleert een open en veilig werkklimaat. Je bent een verbindende en resultaatgerichte manager met oog voor de mens, ontwikkeling en werkplezier. Je streeft naar stabiele teaminzet, waarin teams met elkaar de snelheid en effectiviteit van voortbrengen op een hoger niveau kunnen realiseren. De teams werken samen met en sluiten aan bij de inrichting van de business (keten) en bewegen mee met de ontwikkeling van de business.

Je beschikt over innovatief vermogen en ondernemerschap, over kennis van en ervaring met grote gegevensverwerkende organisaties en met werken onder (IV/ICT) architectuur en moderne IT-voortbrengingsmiddelen. Je bent als afdelingshoofd een goede gesprekspartner voor MT IV, voor de ketenbesturen, voor MT GV, voor je eigen medewerkers en voor in- en externe samenwerkingspartners. Je bent omgevingsbewust, hebt gevoel voor de politiek-bestuurlijke realiteit, beweegt je gemakkelijk in netwerken en je maakt gebruik van de kennis en kunde van de relevante omgeving.

Je werkt op strategisch niveau nauw samen met diverse stakeholders. Samenwerking en het vertrouwen van de stakeholders is belangrijk om succesvol te zijn. Belangrijke stakeholders zijn je collega’s in de andere organisatieonderdelen van IV, ketenpartners in de Belastingdienst aan wie de afdeling generieke diensten levert en staf- en ondersteunende diensten in de Belastingdienst en op het kerndepartement Financiën.

Je bent in het bezit van een academisch diploma of beschikt over een door ervaring verworven vergelijkbaar niveau en handelt vanuit een breed analytisch en strategisch denkkader (academisch werk- en denkniveau).

Als voorbeeldprofiel denken we aan:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • opleidingsrichting (Master/drs) Bedrijfskunde, IT-management of vergelijkbaar;
 • ervaring met Business- en IT-alignment;
 • ervaring met organisatietransformaties en implementaties en Agile/DevOps/Lean;
 • leidinggevende ervaring op Strategisch en tactisch niveau;
 • ervaring met het opereren in dynamische en complexe en politieke-bestuurlijke omgeving;
 • beschikt over analytisch inzicht, overtuigingskracht en goede communicatieve eigenschappen;
 • heeft oog voor persoonlijke ontwikkeling professionals, inspireren, stimuleren en motiveren van medewerkers;
 • heeft een externe oriëntatie: oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en effecten van beleid en uitvoering voor burgers;
 • heeft affiniteit en/of ervaring met werken in een grote uitvoeringsorganisatie;
 • nadrukkelijk vragen wij vrouwen om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Honorering
Wat bieden we?
De kans om leiding te geven aan bevlogen en professionele medewerkers en deel uit te maken van een enthousiast en samenwerkingsgericht managementteam Generieke Voorzieningen.

Op strategisch niveau van publieke meerwaarde te zijn op verschillende IV-dossiers. Salarisschaal 15 CAO Rijk (€5.447,34-€7.682,93), onder voorbehoud van de uitkomst van de functieweging. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld (totaal all-in maximaal 107.287, – euro per jaar).

Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

De procedure
De Belastingdienst, directie Informatievoorziening laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Jurjaan Bitterlich en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de Algemene Bestuursdienst worden geïntroduceerd. Bij de Rijksoverheid is elke manager vanaf schaal 15 in dienst van de Algemene Bestuursdienst, met het oog op o.a. rijks brede loopbaanpaden. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is een assessmentonderzoek (door de Algemene Bestuursdienst) en het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie uploaden via onderstaande knop SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Jurjaan Bitterlich of Nicole Boevé op 035 – 548 0760.

Solliciteer