Algemeen Directeur – Liof (aanmelding gesloten)

Liof
29-09-2023    2023-00118   

Over LIOF
LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de Provincie Limburg en ondersteunt innovatieve ondernemers die maatschappelijke impact willen maken met advies, netwerk en financiering. LIOF is er ook voor ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. Startups, scale-ups en mkb’ers die behoefte hebben aan ondersteuning om te innoveren, investeren of internationaliseren kunnen rekenen op LIOF. Altijd met het oog op een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg. Zo zorgt LIOF voor de versterking van de economische structuur en groei van Limburg.
 
Vanuit de wereldwijde Sustainable Development Goals heeft LIOF vier transities gekozen. Ze zijn relevant voor Limburg en komen voort uit de unieke positie van deze provincie. Zo is Limburg de meest internationale provincie van Nederland; sterk verbonden én verweven met de euregio. Deze verbindingen moeten uitgebreid en geïntensiveerd worden om de kansen maximaal te benutten. Ook de transities houden niet op aan de grens. Daarnaast heeft Limburg een uniek en innovatief ecoysteem dat aansluit op de sterke sectoren zoals agrofood, chemie & materialen en life sciences & health.

Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de aandeelhouders en subsidienten van LIOF. Aan het roer van de organisatie staat een algemeen directeur, ondersteund door een divers managementteam. Dit team bestaat uit professionals die leiding geven aan de afdelingen Business Development, Participaties & Financieringen, Bedrijfsvoering en Human Resources.
 
De organisatie kenmerkt zich door een platte structuur met korte lijnen en een ondernemende cultuur. In de afgelopen jaren heeft LIOF een aanzienlijke groei doorgemaakt naar de huidige 70 medewerkers. Onder andere deze aanzienlijke groei heeft geleid tot een integraal plan van aanpak op weg naar een toekomstbestendig LIOF.
 
Een breed ingezet cultuurtraject om de kernwaarden te herijken loopt op dit moment. Het interessante hierbij is dat de focus niet alleen ligt op de competenties van de medewerkers, maar juist op de identiteit van de organisatie en de maatschappelijke transities. Dit toont aan dat LIOF niet alleen naar het heden kijkt, maar ook een duidelijke visie heeft voor de toekomst.
 
Taken LIOF
LIOF biedt Limburgse MKB-bedrijven een drieledig dienstenpakket: deskundig advies, een uitgebreid netwerk en gerichte financiering. Deze diensten zijn gestoeld op drie hoofdtaken: innoveren, internationaliseren en investeren.
 
De organisatie is opgedeeld in gespecialiseerde kernteams. De teams rond Internationaal en Innovatieondersteuning, ondergebracht in de afdeling Business Development, focussen op de thema's internationalisering en innovatie. De teams gericht op Startups, Scale-ups en het brede MKB, vallend onder de afdeling Participaties & Financiering, hebben investeringen als hoofdtaak.
 
LIOF streeft naar maatschappelijke impact door zich te richten op vier sleuteltransities:

 1. Energie: efficiënt energiegebruik, duurzame energie, verandering van het energiesysteem en -infrastructuur;
 2. Circulariteit: efficiënt grondstoffengebruik, duurzame grondstoffen, biobased materialen;
 3. Gezondheid: medical devices, biotechnology, food & nutrition, e-health;
 4. Digitalisering als sleuteltechnologie om bovenstaande transities te implementeren en cruciaal voor de concurrentiepositie van het Limburgse MKB.

Diversiteit en inclusie zijn voor LIOF geen buzzwords, maar een essentiële voorwaarde voor een succesvolle transitie naar deze nieuwe focusgebieden.

Sinds 2020 heeft LIOF haar organisatiestructuur aangepast: van een traditionele lijn-staforganisatie naar een flexibele matrixorganisatie. Hierin spelen naast de kernteams ook speciale 'transitieteams' een rol. Deze teams fungeren als katalysator om de focus op de gekozen transities te versnellen en om te zetten in concrete acties en resultaten.
 
Meerjarenplan
De inzet van LIOF op de maatschappelijke vraagstukken is het fundament van het Meerjarenplan 2021-2025. De transitiestrategie van LIOF sluit nauw aan bij maatschappelijke uitdagingen en overheidsbeleid. Zo wordt er actief bijgedragen aan klimaatdoelstellingen en de ambitie voor een toekomstbestendige, veilige en gezonde samenleving. De focus ligt op het genereren van maatschappelijke impact die resoneert met een of meer van de geselecteerde transitiethema’s. Hierbij worden economische impact en de creatie van duurzame werkgelegenheid niet over het hoofd gezien. Deze visie is verankerd in strategische koers van LIOF, 'M!ss!e Limburg', dat samen met de ondernemers een route uitstippelt naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.
 
Tot voor kort was het creëren van bewustzijn op het gebied van energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering de eerste prioriteit voor zowel LIOF als de Limburgse ondernemers. Vanaf 2023 schakelt LIOF echter een versnelling hoger en focust het zich op het realiseren van concrete veranderingen. Hierbij wordt nadrukkelijk gestuurd op een samenleving die meer digitaal, gezond, circulair en energiezuinig is.
 
De context
a.   Regionale impact
De samenwerking met partners vertaalt zich in grote betrokkenheid van LIOF bij diverse programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden die zich veelal op de transities richten. Ondernemers krijgen zo vanuit diverse initiatieven handvatten aangereikt om mee te bewegen. Concreet betekent dit dat LIOF naast haar eigen structurele ondersteuningsprogramma’s vaak als uitvoeringspartner betrokken wordt bij programma’s en projecten van partners. LIOF wordt hiermee duidelijk gezien als de speler in de transities die de gewenste versnellingen kan bewerkstelligen. Dit vraagt ook aanpassingsvermogen van de organisatie om de ondernemer met de juiste instrumenten te kunnen blijven ondersteunen. LIOF werkt vanzelfsprekend intensief samen met de Provincie Limburg; in het uitvoeren van economisch beleid maar ook in het terugkoppelen van bevindingen in en uit het bedrijfsleven voor het mogelijk optimaliseren van dat economische beleid. LIOF zoekt de samenwerking met de vier Brightlands campussen en de Limburgse onderwijs- en kennisinstellingen. Zo wordt kennis over de transities overgedragen naar het MKB, die deze inzet in veranderingen van product, dienst of proces.
 
De samenwerking met de Brightlands campussen is een belangrijke bouwsteen in de Limburgse innovatie-ecosystemen. Ze spelen ook een belangrijke rol in de maatschappelijke uitdagingen want de vier campussen in Geleen, Heerlen, Maastricht en Venlo richten zich ieder op één of meer van de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.

b.      Nationale slagkracht
Gedurende en na corona is de bovenregionale samenwerking tussen de Regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM’s) op vele gebieden geïntensiveerd. De landelijke dekking maakt ook dat de ROM’s voor het Ministerie van EZK toenemend uitvoeringspartner zijn en vaak ook als schakel ingezet worden voor bovenregionale samenwerking tussen grootschalige landelijke programma’s en het regionale MKB.
 
c.      Euregionale samenwerking
LIOF zet stevig in op samenwerking met Euregionale partners die grensoverschrijdende economische en innovatieve impact moet genereren. De transities spelen in deze samenwerking een belangrijke rol aangezien transities bij uitstek grenzeloos zijn. De goede intenties van alle partners ten spijt blijken de landsgrenzen in de praktijk toch behoorlijke drempels. En de impact die LIOF heeft gemaakt is kleiner dan geambieerd
 
Profiel Algemeen Directeur
De algemeen directeur is de spil in de organisatie en legt verantwoording af aan een driekoppige raad van commissarissen en aan de aandeelhouders. De huidige directeur heeft een nieuwe betrekking gevonden. Dat is de reden dat deze vacature is ontstaan. De directeur is als statutair bestuurder eindverantwoordelijk voor de organisatie en de financiële en maatschappelijke resultaten van LIOF.
 
De directeur is het boegbeeld van de organisatie en neemt het voortouw in de externe positionering en profilering van LIOF. De directeur is het eerste aanspreekpunt van de aandeelhouders en onderhoudt en ontwikkelt het netwerk van relevante publieke en private stakeholders op strategisch niveau. In de contacten is de directeur relatie- en procesgericht. Inmiddels is er een landelijk dekkend netwerk van regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Van de directeur wordt een actieve en constructieve bijdrage verwacht in het overleg met de andere ROM-directeuren.
 
Na een fase van aanzienlijke groei fungeert de directeur als een stimulerende kracht binnen het managementteam, gericht op de verdere professionalisering van de interne organisatie. Hierbij ligt de nadruk op een evenwichtige taakverdeling, ruimte geven en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling binnen het team. In de context van de werknemersvertegenwoordiging (WOR) is de directeur tevens het eerste aanspreekpunt voor de ondernemingsraad.
 
Een belangrijk onderdeel van deze functie is de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe Meerjarenstrategie om maatschappelijke impact te realiseren en LIOF ‘fit for the future’ te laten zijn. De directeur zet een heldere koers uit, zorgt er voor dat er keuzes worden gemaakt, en weet zowel interne als externe partijen hierin mee te nemen en te enthousiasmeren. De integratie van een ESG-normenkader en bijbehorend management en rapportage zijn hierin essentiële elementen. De directeur neemt, ondersteunt door de manager bedrijfsvoering, het voortouw in deze verantwoordelijkheden.
 
Profielkenmerken

 • Leidinggevende ervaring en teamontwikkeling in een professionele organisatie in het bedrijfsleven en/of publieke sector.
 • Affiniteit met transities, innovatie, internationaliseren, ondernemerschap, startup/scale-ups, investeren.
 • Ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen, de grote maatschappelijke opgaven in Limburg en de transitie die LIOF daarin nastreeft.
 • Expertise op het gebied van ESG normenkaders, rapportage standaarden, compliance.
 • Ervaring met investeren, financieringsconstructies en- participaties en de verantwoordingsprocessen die daar uit voortvloeien richting publieke aandeelhouders.
 • Ervaring met complex extern (publiek) bestuurlijk stakeholderveld, gevoel voor publiek private dimensie, politieke antenne.
 • Verbondenheid met de Limburgse regio en de vraagstukken die er spelen.
 • Bij voorkeur beschikkend over een voor LIOF relevant netwerk.

Persoonlijkheid

 • Verbindende leiderschap: inspireren, enthousiasmeren, energiek, gebruik maken van de kracht van de organisatie, delegeren, uitgaan van vertrouwen.
 • Evenwichtige persoonlijkheid en overwicht.
 • Zichtbaar en toegankelijk, open communicatiestijl, aandacht voor diversiteit.
 • Overzicht, strategisch inzicht, heldere verantwoordelijkheidsverdeling en prioritering.
 • Keuzes maken, teamleden in positie brengen, organisatie naar volgende fase leiden, hands-on mentaliteit, uitdragen helder toekomstbeeld, organisatie- en maatschappelijk belang voorop stellen.
 • Gevoel voor verhoudingen, dienstbaar richting aandeelhouders en andere stakeholders.
 • Netwerker, bestuurlijke gesprekspartner die de taal spreekt en het vertrouwen krijgt van ondernemers, maatschappelijke organisaties en de politiek.

Competenties

 • Samenbindend leiderschap: Richting en sturing geven aan LIOF en interne en externe samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. Je organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat, je hebt hierbij oog voor de mens.
 • Initiatiefrijk: Je bent jong van geest en ondernemend, met oog voor vernieuwing en innovatie. Je denkt in kansen. Je hebt kennis van en vaardigheid in het opzetten en implementeren van innovatieve projecten en investeringsplannen in een maatschappelijke en/of bedrijfsmatige omgeving.
 • Omgevingsbewustzijn: Je laat blijken goed geïnformeerd te zijn over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Je treedt zodanig naar buiten dat hiermee het voor LIOF gewenste imago tot stand wordt gebracht. Je ontwikkelt en onderhoudt samen het netwerk met de voor de organisatie belangrijke stakeholders.
 • Strategisch inzicht: Je kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en kunt zich concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid. Je ziet kansen en mogelijkheden en de weg die hiertoe kan leiden. Je hebt een duidelijk lange termijndoel en een scenario om hiertoe te komen. Je hebt het vermogen jouw visie uit te dragen op een aansprekende wijze, zowel extern als intern.
 • Ondernemerschap: Je signaleert en benut kansen die zich voordoen om maatschappelijke en bedrijfseconomische doelstellingen te bereiken voor LIOF en de Limburgse regio. Je durft verantwoorde risico’s aan te gaan. Je ontwikkelt een inspirerend en vernieuwend toekomstbeeld. Je hebt een frisse blik en bent onafhankelijk in uw oordeelsvorming.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is gewaardeerd volgens schaal 18 van de LIOF schalen die een afgeleide zijn van de BBRA-schalen in de CAO-Rijk. Dit komt neer op een maximum jaarinkomen van € 152.500,- exclusief werkgeversbijdrage pensioenen. Er is een leaseregeling voor elektrische auto’s van toepassing. Ook is een zeer gunstige pensioenregeling bij het ABP (werknemersbijdrage 2023: 3,56%). Tot slot zijn er 28 verlofdagen op jaarbasis. Voor de duur van het dienstverband volgt LIOF de bepalingen van het “Deelnemingenbeleid van de overheid”: benoeming van de bestuurder vindt plaats voor 4 jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van nogmaals 4 jaar. Een positieve VOG verklaring is een voorwaarde voor de benoeming.
 
Onverenigbaarheden
Als uitgangspunt geldt dat kandidaten onafhankelijk zijn, dit om tegenstrijdige belangen, conflicterende nevenfuncties of loyaliteitsissues te voorkomen. Er wordt bij de werving en selectie van de Algemeen Directeur nagegaan welke overige functies de kandidaat uitoefent en of deze verenigbaar zijn vanuit de onafhankelijkheidstoets. Nieuwe nevenfuncties gedurende de looptijd van de benoeming worden schriftelijk aan de RvC van LIOF gemeld en getoetst op verenigbaarheid. Concrete onverenigbaarheden: a. het lid was in de twee jaar voorafgaande aan de benoeming een ambtenaar of politiek ambtsdrager op het ministerie van Economische Zaken of bij de provincie Limburg, b. het lid was in de twee jaar voorafgaande aan de benoeming een commissaris van LIOF.
 
Diversiteit &Inclusie
Bij de samenstelling van het MT wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de functies in het kader van D&I op het gebied van gender, leeftijd, religie, etniciteit en cultuur, en het vlak van competenties, eigenschappen, opvoeding, normen en waarden en sociaaleconomische achtergrond. Het beleid op het gebied van gender van de aandeelhouders Provincie Limburg en het Ministerie van EZK is hierbij kaderstellend.
 
De procedure
LIOF laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, partners van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.
 
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en een persoonlijke drijfveren en competentiepotentieel analyse volgens de TMA methode. 
 
Maak je interesse voor deze vacature kenbaar maken door je CV en motivatie te uploaden bij deze vacature op: klik hiervoor op de knop 'Solliciteer'.
 
Voor nadere informatie over deze vacature: Karen Kragt of Nicole Boevé van Partners at Work: 035 – 548 0760.
 
Uiterste reactiedatum: 1 november 2023.
 
De planning:
De 1e gesprekken zijn gepland op woensdag 22 november (gehele dag) en vrijdag 24 november tussen 13.00 – 17.00 uur.

Bronnen
www.liof.nl
Het LIOF team
Fondsen en programma’s
Jaarverslag 2022
 
 

Solliciteer