Bestuurslid Financiën en Audit

Natuurmonumenten
16-03-2023    2023-00025   

Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor natuur. Wij geven natuur in Nederland de ruimte. We beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Natuurmonumenten is een vereniging van 800.000 leden, 702 medewerkers, 6410 vrijwilligers en met ruim 100.000 hectare natuur in beheer.

Meer informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten
en het jaarverslag: https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1654179954/2022-06/Jaarverslag%20Natuurmonumenten%202021.pdf

In de Meerjarenstrategie ‘Nederland Natuurlijk!’, spreekt Natuurmonumenten de ambitie uit om zich, naast beschermen en beheren van 110.000 hectare natuurgebied, in te spannen om de natuurgebieden en haar cultureel erfgoed toekomstbestendiger te maken door robuustheid, kosteneffectiviteit en klimaatslim beheer. De afgelopen 117 jaar is het in eigendom verwerven en daarna liefdevol beheren van natuur en cultureel erfgoed het handelsmerk van Natuurmonumenten geweest. Deze gouden formule blijft de kern van ons werk. Dit perspectief van ‘bezit en beheer voor altijd’ verbreden we naar ‘hoe kan beheer of ontwikkeling door Natuurmonumenten het grootste verschil maken voor natuur en cultureel erfgoed’ (impactbenadering). We willen met een systematische aanpak met iedere euro het maximale verschil maken voor natuur en cultureel erfgoed. 

Achtergrond
De taak van het bestuur, respectievelijk de bestuursleden van Natuurmonumenten, is het besturen van de vereniging. Het bestuur, zo zeggen de statuten, heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. Het is daarbij over het gevoerde beleid en beheer verantwoording schuldig aan de ledenraad.

Het bestuur vervult deze taak in de vorm van 'besturen op hoofdlijnen, maar met behoud van betrokkenheid'. De werkorganisatie, onder leiding van de door het bestuur benoemde directie, heeft mandaat voor de uitvoering van het beleid binnen de vastgestelde beleidskaders. De directie is daarover verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur behoudt daarbij wel zijn formele bestuurlijke verantwoordelijkheid. Verder heeft het bestuur een bijzondere verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het functioneren van de verenigingsorganen en houdt zich daar ook actief mee bezig. Het gaat dus om een betrokken bestuur dat op hoofdlijnen opereert. 

Het bestuur beschikt over inzicht in en gevoel voor wat er bij de leden en de ledenraad leeft.
De samenstelling van het bestuur moet de brede maatschappelijke verankering en het verenigingskarakter van Natuurmonumenten weerspiegelen. Gestreefd wordt dan ook naar een divers bestuur. Binnen het bestuur dient voldoende bestuurlijke capaciteit en inhoudelijke deskundigheid aanwezig te zijn om de taken met betrekking tot de hoofdactiviteiten te kunnen vervullen. Belangrijk zijn met name ervaring en deskundigheid ten aanzien van natuurbeheer en natuurbeleid, financiën, openbaar bestuur en politiek en communicatie en marketing.

Het profiel
Algemeen profiel voor een bestuurslid

 • lid zijn van de vereniging Natuurmonumenten;
 • onderschrijven van de (statutaire) doelstellingen van de vereniging;
 • betrokken zijn bij en enthousiasme en gevoel hebben voor de natuur;
 • onderschrijven van het verenigingskarakter van Natuurmonumenten; 
 • oog hebben voor het belang en de kenmerken van het verenigingskarakter van Natuurmonumenten en het draagvlak dat Natuurmonumenten als levende en levendige vereniging wil hebben in de samenleving;
 • de wens en de bereidheid hebben tot het uitdragen van de verenigingsstandpunten zowel binnen als buiten de organisatie;
 • beschikken over gedegen bestuurlijke ervaring en bestuurlijk inzicht;
 • een actieve bijdrage willen leveren aan de veranderende positie van Natuurmonumenten als een dynamische en eigentijdse beweging met een scherp oog voor de natuur in onze samenleving. Bij voorkeur gevoel en waardering hebben voor de verenigingsdynamiek. Daarnaast het vermogen hebben om van buiten naar binnen te kijken; 
 • beschikken over goede communicatieve vaardigheden;
 • beschikken over een netwerk in voor Natuurmonumenten relevante maatschappelijke sectoren;
 • gewend zijn aan het besturen op hoofdlijnen, c.q. goed met delegatie kunnen omgaan;
 • in staat zijn om te gaan met gecompliceerde beslissingen met grote financiële gevolgen;
 • goed kunnen omgaan met gedeelde bestuursverantwoordelijkheid en beschikken over teamgeest;
 • gewend zijn om vraagstukken die Natuurmonumenten raken (klimaat, watermanagement, landbouw, veiligheid, bouw etc.) in een bredere maatschappelijke context te plaatsen. 

Specifiek profiel bestuurslid financiën & audit met ervaring in impact/ESG beleggen (tevens lid van de bestuurscommissie F&A)
Voor de vervulling van deze vacature wordt een kandidaat gezocht met een financiële en bedrijfsmatige achtergrond. De kandidaat maakt als bestuurslid ook onderdeel uit van de commissie financiën en audit. In aanvulling op het algemene profiel en de bij het bestuur aanwezige kennis en ervaring, gaat het om een kandidaat:

 • met gedegen financiële deskundigheid en ervaring. Kennis en ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën, financiële cijfers te kunnen interpreteren en het kunnen beoordelen van de strategische implicaties voor de langere termijn. Inzicht in business- en verdienmodellen is een pré;
 • bewezen en aantoonbare ervaring met het managen van vermogens via beleggingen, op basis van de nieuwste ESG definities;
 • met kennis en ervaring met de aankoop en (duurzaam) beheer van vastgoed;
 • met kennis van ICT en affiniteit met de uitvoering van ingewikkelde ICT projecten.

Geschiktheid voor de betreffende vacature staat voorop. Daarbij is ook van belang dat het bestuurslid voldoende tijd kan vrijmaken om de bestuursfunctie in te vullen (de vergaderingen vinden plaats op 2 zaterdagen per jaar en ongeveer 10 dagdelen per jaar, daarnaast dient men rekening te houden met voorbereidingstijd). Ook is flexibiliteit van belang bijvoorbeeld als er zich onverwachte bestuurszaken voordoen. Uiteraard verwachten wij van een bestuurslid grote liefde voor en betrokkenheid bij de natuur, het landschap en cultuurhistorie. De functie is onbezoldigd. Eventuele reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

De procedure
Natuurmonumenten laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Christine Changoer en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Natuurmonumenten geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Christine Changoer of Nicole Boevé, op 035 – 548 0760.

Solliciteer