Bestuurslid Visio Foundation

Visio Foundation
14-09-2023    2023-00120   

Organisatie
Visio Foundation is een stichting met ANBI status. Visio Foundation beheert ongeveer € 100 miljoen, waarvan elk jaar ongeveer 3% (het rendement op vermogen) wordt gebruikt voor projecten en programma’s ten behoeve van blinden en slechtzienden in binnen- en buitenland. 

Sinds de oprichting realiseert Visio Foundation zijn doelstellingen samen met Koninklijke Visio, die de projecten en programma’s veelal uitvoert of toeziet op de uitvoering. Visio heeft zich ontwikkeld tot systeemaanbieder en heeft een krachtige positie in de sector visueel binnen de zintuiglijk gehandicaptenzorg. Zowel deze positie als de historie zijn altijd richtinggevend geweest voor de visie en missie van Visio Foundation. Ofschoon Visio Foundation ook niet-Visio projecten ondersteunt, heeft Visio altijd een belangrijke stem. Met name als het gaat om wat relevant is voor de doelgroep. 

Visie

 • (Inclusieve samenleving) Visio Foundation staat samen met zijn samenwerkingspartner Visio voor een inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin voor iedereen plek is. Ook voor mensen met een beperking. Belangrijke begrippen daarbij zijn participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor de waardigheid en persoonlijke autonomie. Een samenleving waarin iedereen kan ‘meedoen’.
 • (Recht en geen zaak van liefdadigheid) Daarnaast is Visio Foundation samen met zijn samenwerkingspartner Visio van mening dat ‘meedoen’ een recht is en geen zaak van liefdadigheid.

Het bestuur van Visio Foundation
Het bestuur van Visio Foundation bestaat uit 4 bestuursleden: Antoin Bruijninckx (voorzitter), Patrick Bronger (penningmeester), Ariette Brouwer (secretaris) en Tom Zwaan.
Vanwege het vertrek van Ariette Brouwer eind 2023 zoeken wij voor Visio Foundation een Bestuurslid (internationale aanvragen, voorzitter internationale giftencommissie). De benoeming is op voordracht van Visio Foundation. Aangezien het bestuur van Visio zal worden betrokken bij het werving- en selectietraject zullen uw gegevens met het bestuur van Visio worden gedeeld. De bestuurstermijn is maximaal twee termijnen van 4 jaar.

Algemeen profiel Bestuurslid

 • Heeft affiniteit met en is bereid zich te verdiepen in de (zintuigelijke) gehandicaptenzorg en onderwijs;
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Hanteert een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Beschikt over het vermogen om (de totstandkoming van) het beleid en de uitvoering daarvan vorm te geven en te toetsen;
 • Borgt dat de ontwikkelingen binnen charitas en zintuigelijk gehandicaptenzorg worden geduid en vertaald naar de strategische koers van Visio Foundation;
 • Heeft een onafhankelijke opstelling, verantwoordelijkheidsgevoel en is integer;
 • Beschikt over inzicht in kwaliteits- en doelmatigheidseisen gesteld aan een Stichting als Visio Foundation;
 • Beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aanvragen en het vermogen zich te verdiepen in (financiële en juridische ) risico’s en planning m.b.t. Visio Foundation en Visio aangelegenheden.

Specifieke kenmerken Bestuurslid internationale aanvragen

 • Binnen Nederland is Visio de grootste aanbieder in de visuele gehandicaptenzorg en onderwijs. Nationale samenwerking is relevant, maar onvoldoende om op het hoogste niveau te blijven acteren. Daarom is internationaal strategische samenwerking met gelijkwaardige en relevante partners van groot belang, zowel met organisaties in lage als hoge inkomenslanden. We denken dan aan internationale kennisontwikkeling, – infrastructuren en innovatie: kennis delen, samenwerkend onderzoek, netwerken etc. Voor deze functie zoeken we een kandidaat die ervaring heeft op bovengenoemd gebied;
 • Naast de complementariteit in ervaring of kennis zoekt het Bestuur nadrukkelijk naar iemand die past in de dynamiek van het team. Deze wordt gekenmerkt door professionalisme, helder kunnen denken, positieve instelling, denken in oplossingen en niet in problemen, elkaar energie geven, een collegiaal medebestuurder;
 • Beschikbaarheid, tijd willen en kunnen vrijmaken is een belangrijke vereiste. Het Bestuur komt 5x per jaar bijeen. Daarnaast heeft elk Bestuurslid een specifiek aandachtsgebied met een commissie. 
 • Gezien de samenstelling van de huidige bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Vergoeding
De vergoeding die Visio Foundation aan zijn bestuursleden toekent, is een afgeleide van het algemeen niveau van de regeling van de minister van Financiën van 22 november 2004, houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004). Dit bedrag is sinds 2011 niet meer aangepast aan de inflatie. In de jaarrekening zijn de uitbetaalde vergoedingen opgenomen.

De procedure
Visio Foundation laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Josephine van der Vossen en Ingrid Reichmann van Partners at Work. Zij zullen medio oktober de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Visio Foundation geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken met de selectiecommissie. In de eindronde zal een kennismaking met het bestuur van Visio plaatsvinden. 

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

U kunt uw interesse voor deze vacature uiterlijk 30 september kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij deze vacature op onze website: https://partnersatwork.nl/vacatures/
De gesprekken met de kandidaten vinden plaats op 30 oktober in de ochtend !

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Josephine van der Vossen: 06-55390335 of j.vandervossen@partnersatwork.nl

Solliciteer