Bestuurssecretaris

Beweging 3.0
14-01-2022    2021-00265   

Algemeen
Zorgorganisatie Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg). Ruim 3.000 medewerkers en 2.000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de cliënten in de thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, dagcentra, maatschappelijke zorg, dienstverlening en welzijnswerk, particuliere diensten en producten. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Daarnaast biedt Beweging 3.0 ook private zorg en diensten via Leef3.nu (een ledenservice met ongeveer 33.000 leden).

Missie en visie
Beweging 3.0 ziet het als haar missie om het leven van cliënten en het werk van haar medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken. Aangenaam leven betekent: betaalbare zorg van goede kwaliteit leveren die aansluit bij wat voor de cliënt belangrijk is. Daarbij willen wij optimaal gebruik maken van het sociale netwerk van de cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid (waar mogelijk) en de kwaliteit van leven. Aangenaam werken betekent dat de ondersteuning en zorg wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en – als dat niet meer gaat – samen te werken met anderen om tot een optimale woonleefsituatie te komen. Goede zorg, welzijn en welbevinden staan daarbij centraal.

Besturingsmodel
De structuur van Beweging 3.0 is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van Beweging 3.0. 

De Raad van Bestuur van Beweging 3.0 is tweehoofdig en bestaat momenteel uit de heer drs. M.M. (Micha) van Akkeren RC. Momenteel loopt een wervingsprocedure voor een interim bestuurder. De Raad van Bestuursleden zijn integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Er is sprake van een collegiaal bestuur, dat wil zeggen, beide bestuursleden hebben specifieke aandachtsgebieden maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. De Raad van Bestuur stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. De Raad van Bestuur geeft leiding aan clustermanagers (primair proces), managers ondersteunende diensten en de manager Welzin (aparte stichting). Deze managers geven leiding aan de teammanagers c.q. teamleiders.

De medezeggenschap binnen Beweging 3.0 wordt geborgd voor cliënten in lokale cliëntenraden en een Centraal Platform Medezeggenschap en voor medewerkers in een ondernemingsraad voor Beweging 3.0 en een ondernemingsraad voor stichting Welzin.

Ontwikkelingen
De interne en externe dynamiek zorgen voor enerverende maar ook soms complexe bestuurlijke processen. Er zijn veel ontwikkelingen en vernieuwingen gaande. Zo vindt uitvoering plaats van de Koers 2025 op basis van een koersprogramma. Al deze zaken vragen om een optimale ondersteuning van de Raad van Bestuur om te zorgen dat de bestuurders hun werk goed kunnen doen. 
De Raad van Bestuur wordt ondersteund door twee bestuurssecretarissen. Als gevolg van vertrek van een van de twee bestuurssecretarissen zoeken wij een bestuurssecretaris. 

De vacature 
Als bestuurssecretaris vorm je samen met de huidige bestuurssecretaris een collegiaal team. Jullie vullen elkaar aan en maken samen met de Raad van Bestuur een passende verdeling van de taken, waarbij verantwoordelijkheden vanuit kennis en kunde evenredig verdeeld wordt naast een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de totale ondersteuning. Je kerntaak is de Raad van Bestuur te ondersteunen bij de bestuurlijke beleidsontwikkeling, -vorming en uitvoering. Deze bestuurssecretaris zal de medezeggenschapsorganen voor zijn of haar rekening nemen te wetens de ondernemingsraad, het cliëntenplatform en de Verplegende en Verzorgende raad.

De Raad van Bestuur hecht veel waarde aan de advies- en sparringsrol. Een belangrijk taakgebied is de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding van de bestuurlijke overlegvormen. Ook de kwaliteit van de beslisdocumenten en de kritische besluitvormingsprocessen behoren tot het taakgebied. Je bewaakt de consistentie van het organisatiebeleid. Waar nodig signaleer en adviseer je hierover aan de Raad van Bestuur. Om de spilfunctie in de organisatie goed te kunnen vervullen bouw je aan draagvlak binnen de organisatie en in relatie tot belangrijke stakeholders, waarbij je een brugfunctie vervult. Je houdt de ontwikkelingen bij op je vakgebied en in de wet- en regelgeving, onderzoekt en analyseert deze en vertaalt dit naar voorstellen voor beleid, statuten en/of reglementen. Je bent volwaardig gesprekspartner van de Raad van Bestuur op advies- en beleidsterrein. Waar nodig initieer je, leid je of neem je deel aan projecten. De dynamiek van de organisatie vraagt een grote flexibiliteit in werkdagen en werktijden. Bijeenkomsten vinden regelmatig in de avonduren plaats. De functie valt onder de hiërarchische aansturing door de Raad van Bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden 
Advisering en ondersteuning 

 • Adviseert bij en biedt ondersteuning bij het integrale proces van strategische beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering inzake bestaand, nieuw of wijziging van beleid, samenwerkingsvraagstukken, juridische vormgeving. 
 • Is sparringpartner, adviseur en regisseur op strategisch niveau en vervult een spilfunctie binnen Beweging 3.0. 
 • Draagt (mede) zorg op tactisch/strategisch niveau voor de totstandkoming van beleidsstukken zoals beleidskader, jaarplan, voortgangsrapportages en (algemeen) jaarverslag. 
 • Inhoudelijk voorbereiden, in overleg met de Raad van Bestuur, van vergaderagenda’s van de Raad van Bestuur, MToverleg, Centraal Platform Medezeggenschap en Ondernemingsraad en bewaken van de actiepunten die hieruit voortvloeien. 
 • Is actief deelnemer in het MToverleg. 
 • Bewaakt de uitvoering van afgesproken procedures en processen van beleidsvorming, besluitvorming en uitvoering en signaleert afwijkingen welke gemeld worden bij de Raad van Bestuur. 
 • Doet voorstellen om een werkwijze te creëren om voortgang van gemaakte afspraken/doelstellingen te monitoren en signaleert de afwijkingen/vertragingen. 
 • Draagt proactief mogelijk alternatieven aan daar waar beleidsuitvoering achterblijft bij voorgenomen planning. 

Beleidsontwikkeling 

 • Volgt en signaleert belangrijke ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in het algemeen en de VVT-sector in het bijzonder. Inventariseert en analyseert de mogelijke consequenties die hieraan verbonden zijn voor de eigen organisatie en adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur op strategisch niveau. 
 • Vertaalt het landelijk beleid naar instellingsbeleid, realiseert beleidsnotities en presenteert deze in de aangewezen overlegvormen daarvoor. 
 • Initieert, ontwikkelt en formuleert, al dan niet op verzoek, voorstellen voor de ontwikkeling van nieuw beleid, gericht op innovatie, samenwerking van zorg- en/of bedrijfsprocessen. 
 • Werkt goedgekeurde beleidsvoorstellen uit en stelt beleidsnotities op t.b.v. bespreking door bestuur. 
 • Levert landelijke beleidsdocumenten tijdig.
 • Is linking pin in de procesmatige afstemming van uiteenlopende projecten in de organisatie. 
 • Beoordeelt de positie van de organisatie of laat deze beoordelen daar waar projecten juridische verankering vereisen (bijvoorbeeld in relatie tot wetgeving of bij samenwerkingstrajecten). 
 • Voert voortgangscontrole uit met betrekking tot implementatie van het geaccordeerde beleid, signaleert eventueel voorkomende knelpunten en draagt mogelijke oplossingsrichtingen aan. 

Ondernemerschap 

 • Verkent in de zorgsector de mogelijkheden tot continue ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening. 
 • Vertaalt de visie en cultuur behorend bij de ambitie van de organisatie naar eventuele aanpassingen in de interne organisatie. 
 • Benut en herkent kansen door proactief, ambitieus en vernieuwingsgezind hierop in te spelen. 

Innovatie, profilering en relatiebeheer 

 • Draagt met inzicht, kennis en ervaring bij aan het zijn van een waardevolle gesprekspartner voor alle niveaus binnen de organisatie. 
 • Realiseert en ontwikkelt (mede) de besturingsfilosofie en de organisatiestructuur.
 • Brengt een resultaatbewuste cultuur (mede) tot stand binnen Beweging 3.0. 
 • Levert een concrete bijdrage aan de continue ontwikkeling en verbetering van beleidsinstrumentarium. 

Ideale achtergrond bestuurssecretaris
Is een academicus op zijn/haar vakgebied en beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring, bij voorkeur als bestuurssecretaris. Tevens is het van belang dat de bestuurssecretaris een scherp gevoel heeft voor tactvol kunnen schakelen met de verschillende medezeggenschapsorganen. Daarnaast wordt goed inzicht in en een visie op de ontwikkelingen in de brede zorgmarkt gevraagd met in het bijzonder in de V&V sector. Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering. Ervaring met integrale beleidsprocessen (in de zorg) en het vermogen om op strategisch niveau benodigde relaties tussen verschillende disciplines/projecten te leggen. Kennis van relevante wet- en regelgeving, financiering, (management)modellen en kwaliteitssystemen en hun onderlinge samenhang. Trends en ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied dienen te worden bijgehouden. 

Persoonskenmerken

 • zelfstandig, initiatief en vindingrijkheid;
 • analytisch en tactisch/ strategisch sterk;
 • beschikt over tact, luistert, is empathisch en reflectief, beschikt over overtuigingskracht en doorzettingsvermogen; 
 • organisatiesensitief en kan omgaan met tegengestelde belangen, weerstanden en conflicten;
 • authentiek, betrouwbaar, integer en vertrouwenwekkend;
 • werkt graag samen, geeft vertrouwen en ruimte, enthousiasmerend;
 • communicatief en presentatievaardig, is toegankelijk, spreekt de taal van de zorgprofessional, medewerkers en van de cliënten;
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van beleidsnotities en verslagen;
 • is bereid om zich in te leven in de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening binnen de VVT;
 • heeft het vermogen om theoretische kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk en deze toepasbaar te maken, is creatief;
 • is onbaatzuchtig en toont voorbeeldgedrag;
 • heeft verbindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen;
 • heeft integraal overzicht en is conceptueel sterk;
 • is besluit- en slagvaardig en resultaatgericht.

Honorering
De bestuurssecretaris wordt binnen Beweging 3.0 gehonoreerd in FWG 70. De aanstelling is voor een jaar, bij goed functioneren en ongewijzigde (organisatorische) omstandigheden uitzicht op verlenging naar een contract voor onbepaalde tijd.

De procedure
Beweging 3.0 laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen op 035 – 548 0760.

De uiterste reactietermijn sluit op 15 februari 2022.

Solliciteer