Collegelid NPM

College voor de rechten van de mens
12-01-2024    2023-00207   

Introductie
Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.   
Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder op de uitvoering van het VN Verdrag Handicap.
 
De Collegeleden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de aan hen door de voorzitter van het College toegewezen onderwerpen en zaken. Met behoud van ieders ruimte en verantwoordelijkheid voor de persoonlijke taakvervulling is het College op basis van constructieve samenwerking collegiaal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de effectiviteit van de uitvoering van de wettelijke opdracht en de realisatie van de missie van het College. In verband met de verantwoordelijkheid die het College krijgt ter voorkoming van onmenselijke omstandigheden in situaties van vrijheidsbeneming (Nationaal Preventie Mechanisme (NPM)), wordt een Collegelid gezocht met specifieke expertise aangaande normering van omstandigheden van vrijheidsbeneming. 
 
Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling. Gegeven de huidige samenstelling van het College moedigt het in het bijzonder kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond aan om op deze vacature te reageren. 
 
NPM
Nederland is in 1988 partij geworden bij het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (CAT). In 2010 heeft Nederland het Facultatief Protocol bij dit verdrag (OPCAT) geratificeerd. Op grond van dit protocol is Nederland verplicht een Nationaal Preventief Mechanisme (NPM) in te stellen. Het NPM is een nationale organisatie of groep van organisaties die in onafhankelijkheid toeziet op het voorkomen van foltering en onmenselijke behandeling of bestraffing van mensen in situaties van vrijheidsbeneming. Dit toezicht heeft betrekking op zowel publieke als private plaatsen van vrijheidsbeneming, uiteenlopend van gevangenissen, huizen van bewaring en vreemdelingenbewaring tot gesloten jeugd- en GGZ-instellingen en andere zorginstellingen waar vormen van vrijheidsbeneming worden toegepast. Als toezichthouder is een NPM bevoegd om bezoeken af te leggen aan plaatsen waar personen in vrijheidsbeneming verblijven, onderzoek te doen, te rapporteren, (wetgevings)adviezen uit te brengen, kaders te toetsen, en voorlichting te geven. Het NPM complementeert op nationaal niveau het werk van het VN-Subcomité ter Voorkoming van Foltering (SPT) dat toezicht houdt op de implementatie van het OPCAT. Richtinggevend voor het werk van het NPM en de juridische maatstaven die daarbij moeten worden gehanteerd zijn verder onder meer de opvattingen van het European Committee for the Prevention of Torture (CPT) en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
 
In Nederland is het College voor de Rechten van de Mens aangewezen om vanaf 2024 het NPM te verzorgen. Het College verricht deze NPM-taak in aanvulling op en in samenspraak met diverse andere organisaties en instanties die op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving een toezichthoudende taak hebben op situaties van vrijheidsbeneming (onder meer verschillende rijksinspecties, de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de commissies van toezicht). Voor de uitvoering van de taak richt het College een apart onderdeel van het bureau in, aangestuurd door een NPM coördinator. Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden van de uitvoering van de NPM-taak door het College.
 
De functie
De functie kent i.c. de volgende hoofdtaken:  

  1. Bijdragen aan de gemeenschappelijke missie, strategie en agenda van het College. 
  2. Initiëren van en bijdragen aan effectieve onderzoeken, rapportages en adviezen en beoordelen van de mensenrechtelijk-juridische kwaliteit en overtuigingskracht daarvan. 
  3. Bijdragen aan beleids- en publieksbeïnvloeding door communicatie, netwerken en presentaties. 

De beoogde kandidaat zal in het bijzonder een rol spelen bij de uitvoering van de NPM taak.  
 
Gewenste kennis, ervaring en competenties

  • Juridische en empirische kennis van normering van vrijheidsbeneming ter voorkoming van onmenselijke behandeling.  
  • Kunnen opereren in een setting van collegiaal bestuur en van een professionele relatie met het ondersteunend bureau. 
  • Kunnen toepassen van grond- en mensenrechtelijke normen en afwegingskaders op specifieke casuïstiek.  
  • Kennis van en ervaring met beleidsbeïnvloeding op hoog niveau.  
  • Beschikken over een breed, relevant netwerk binnen de Nederlandse overheid en samenleving als ook internationaal. 
  • Gezaghebbend, overtuigend en inspirerend kunnen communiceren. 

Arbeidsvoorwaarden
De rechtspositie van een collegelid is vastgelegd in de Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens, het Besluit rechtspositie College voor de rechten van de mens en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De aan de functie van collegelid verbonden bezoldiging is gelijk is het maximum van salarisschaal 15 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren (CAO-Rijk) en bedraagt op dit moment € 8.508,00 bruto per maand bij voltijdse aanstelling. De omvang van de aanstelling is minimaal 8 tot maximaal 12 uur per week.
 
Uit artikel 3, eerste lid van de Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens volgt dat een collegelid van het College voor de Rechten van de Mens overeenkomstig de bepalingen die voor rijksambtenaren gelden aanspraak maakt op een vakantie-uitkering (8%) , een eindejaarsuitkering (8,3%), een ziektekostenvergoeding, een waarnemingstoelage, een vergoeding van reis- en verblijfkosten, een representatiekostenvergoeding (a € 170,92 per maand) en een vergoeding van verplaatsingskosten.
 
Voorwaarde voor benoeming tot lid is dat een Verklaring omtrent het Gedrag kan worden overlegd. In verband met de onafhankelijkheid van het College kan deze functie niet worden gecombineerd met een (ambtelijke) functie die die wordt uitgeoefend onder de verantwoordelijkheid van een minister (artikel 17 lid 3 van de Wet College voor de Rechten van de Mens).
 
De benoeming geschiedt in eerste instantie voor een tijdvak van 2,5 jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming.
 
De procedure
College voor de Rechten van de Mens laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Christine Changoer en Nicolette van Helsdingen van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij College voor de Rechten van de Mens geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.
 
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.
 
U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via de button 'Solliciteer'.
 
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Christine Changoer of Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760.

Belangrijke data
1e selectiegesprekken maandag 18 maart van 9.30 tot 15.30 uur
2e selectiegesprekken woensdag 27 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Solliciteer