Decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam
27-03-2023    2023-00034   

Over de VU
Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de VU. De VU is een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan en waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele wetenschappelijke spectrum van alfa, gamma en bèta tot leven en medisch.

Aan de VU studeren ruim 30.000 studenten en werken meer dan 5.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus. 

Over de Faculteit der Geesteswetenschappen
De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) verbindt verschillende vakgebieden en omvat drie wetenschappelijke afdelingen 1) Taal, Literatuur en Communicatie, 2) Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en 3) Filosofie. Daarnaast zijn VU-NT2 en verschillende ondersteunende afdelingen onderdeel van de faculteit. Het onderwijs en onderzoek omvatten het brede terrein van Geesteswetenschappen laten zich karakteriseren als internationaal en multidisciplinair. Het onderwijs is Nederlands en Engelstalig en beslaat het brede scala van geesteswetenschappelijke spectrum, van klassiek talen en geschiedenis tot communicatie- en informatiewetenschappen en filosofie en alles daartussen. Onze studenten waarderen de toegankelijkheid tot de docenten en zij vertegenwoordigen een grote mate van diversiteit en met elkaar ervaren wij wat de meerwaarde van deze veelkleurigheid is: daar zijn wij trots op. De faculteit heeft een sterk onderzoeksprofiel en is succesvol in het binnenhalen van externe middelen. 

De faculteit vormt een sterke component in het strategisch samenwerken door het verbinden van wetenschappelijke disciplines en het bijdragen aan de brede academische vorming van studenten. De faculteit zoekt continu de verbinding met haar omgeving door samenwerkingen in zowel onderzoek als onderwijs aan te gaan. Zo is FGW penvoerder van het bachelor excellentieprogramma Politics, Philosophy and Economics (PPE) dat samen met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en School of Business and Economics vorm geeft, werkt de faculteit samen met Universiteit Twente bij het starten van de nieuwe opleiding Creative Technology en met Universiteit van Amsterdam bij het aanbieden van onderwijs binnen ACASA. Verder is de faculteit vertegenwoordigd in verschillende nationale en Internationale onderwijs- en onderzoeksnetwerken. 

Werken bij Geesteswetenschappen is bijdragen aan de kwaliteit van toonaangevend onderwijs en onderzoek, in een inspirerend en persoonlijk werk- en studieklimaat. De faculteit telt ongeveer 2000 studenten en er werken ruim 400 medewerkers.

Decaan bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Als decaan bent u de leider van de Faculteit der Geesteswetenschappen die zich onderscheidt als vooruitstrevend en ruimdenkend en weet wat de toegevoegde waarde is van de Geesteswetenschappen voor onze maatschappij.

De decaan combineert twee rollen.

 1. Faculteit: De decaan is, samen met het faculteitsbestuur, eindverantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering van de faculteit. 
 2. VU: De decaan draagt bij aan de opzet en implementatie van de strategie en visie van de VU. De decaan adviseert met de overige decanen het College van Bestuur.

 
Leiderschap en de hieraan gekoppelde wijze van samenwerken heeft de VU uitgewerkt in vier principes waar wij op aanspreekbaar zijn:

 1. luister en geef ruimte voor groei;
 2. toon moed in duidelijke keuzes;
 3. wees transparant en duidelijk;
 4. draag bij aan het grotere geheel.

De decaan:

 • is voorzitter van het faculteitsbestuur en hier binnen eindverantwoordelijk voor de resultaten van de faculteit. Dit betekent dat deze niet alleen resultaatverantwoordelijk is voor de doelstellingen op gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie, maar ook voor de financiële, personele en organisatorische soliditeit;
 • geeft samen met de overige bestuursleden leiding aan de faculteit met( een inspirerend en veilig werkklimaat. Hiërarchisch stuurt de decaan de afdelingshoofden aan; 
 • stuurt op heldere beslissingen en zet de strategische koers van de faculteit uit, die aansluit bij de strategische koers van de VU;
 • voert actief beleid op het verder ontwikkelen van de strategische visie op onderwijs- en onderzoeksvalorisatie en subsidieverwerving en stelt daarmee ook de financiële positie van de faculteit zeker;
 • voert voortvarend en met daadkracht het plan uit dat is geformuleerd in de strategische verkenningen; 
 • realiseert draagvlak voor besluiten en weegt belangen af;
 • is verantwoordelijk voor een consequente communicatie in besluitvormings- en veranderprocessen;
 • stimuleert de onderlinge betrokkenheid en daarmee de cohesie binnen de faculteit door zichtbaar te zijn en te investeren in een open en goede relatie met de academische gemeenschap, met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning, de facultaire medezeggenschapsorganen en de studenten; 
 • stimuleert als bruggenbouwer de interdisciplinaire samenwerking over de grenzen van de afdelingen en de faculteit; 
 • bewaakt actief de verbinding tussen koers en strategische personeelsplanning waarbij het erkennen en waarderen van talent een kernwaarde is;
 • stimuleert de samenwerking, diversiteit en inclusiviteit in zowel onderwijs als onderzoek;
 • stimuleert eigen verantwoordelijkheid van medewerkers binnen de afgesproken kaders van de faculteit, stuurt actief op het identificeren, stimuleren, tot bloei laten komen en inzetten van ieders talenten en geeft ruimte voor vernieuwing en creativiteit en stuurt op het behalen van resultaten waarbij een goede werkbalans essentieel is;
 • draagt proactief en constructief bij aan de besturing en strategische ontwikkeling van de VU in verschillende bestuurlijke overleggen;
 • investeert in een krachtige vertegenwoordiging van de faculteit in de samenwerking met externe relaties en werkt namens de faculteit nauw samen met andere decanen, directeuren en het College van Bestuur als strategisch partner;
 • is vertegenwoordiger van de faculteit bij externe relaties en in landelijke en internationale samenwerkingsverbanden;
 • investeert in een samenhangende ontwikkeling van de diverse disciplines verenigd in FGW in afstemming en samenwerking met collega-decanen in het land.

Gevraagde kwaliteiten van de decaan
Vooruitgangsgericht en vernieuwend

 • De decaan heeft een duidelijke en vooruitstrevende visie op het brede veld van Geesteswetenschappen, kiest een heldere positie in ten aanzien van de positionering van de faculteit en in de samenwerking en interactie met andere disciplines en andere universiteiten en de maatschappelijke bijdrage van Geesteswetenschappen. De decaan durft als leider buiten de gebaande paden en VU-breed te denken en draagt nieuwe ideeën aan op gebied van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Vanzelfsprekend neemt de decaan hierbij de facultaire gemeenschap hierin mee als boegbeeld.

Realisatiekracht

 • Op een inspirerende en creatieve wijze weet de decaan oplossingen te verkennen en is daadkrachtig om besluiten te nemen, om de doelstellingen te behalen en doet dit overwogen. De decaan heeft een hands on mentaliteit om noodzakelijke, ingang gezette processen te versnellen indien nodig. Hierbij vertrouwt de decaan op de professionele verantwoordelijkheden van de collega’s.

Verbindend

 • De decaan is een verbinder met een sterk empathisch vermogen. De decaan is zichtbaar binnen de faculteit, is enthousiasmerend en communiceert op een transparante en duidelijke wijze en is gewend om verantwoordelijk te leggen laag in de organisatie. De decaan zoekt draagvlak voor besluiten door naar diverse invalshoeken goed te luisteren, deze te wegen en beargumenteerd beslissingen te nemen. De decaan werkt op transparante en integere wijze samen, luistert en stelt de kritische vragen. Heeft voldoende zelfreflectie om daar waar nodig bij te sturen. De decaan heeft oog voor de verscheidenheid binnen de faculteit, ook in de brede context van de universiteit, en overbrugt deze verschillen vanzelfsprekend. Op basis van de genomen beslissingen houdt de decaan helder de koers vast en communiceert hierover.

Gezaghebbend met een breed (inter)nationaal netwerk 

 • De decaan is een gezaghebbende academicus met hart voor het onderwijs die de sporen heeft verdiend en op grond hiervan een leidende rol inneemt; heeft een brede visie en ervaring met het ondernemerschap, heeft contacten in relevante netwerken van publiek en privaat bestuur op het wetenschappelijk terrein van Geesteswetenschappen en heeft ervaring met internationaal en multi- en interdisciplinair onderwijs en onderzoek.

Functie-eisen  
Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met het besturen en leidinggeven in een universitaire omgeving zijn essentieel. U bent een teamplayer en verbinder bij uitstek. U heeft een heldere visie op onderwijs en bent overtuigd van het belang van de Geesteswetenschappen en kunt dit sterk overbrengen. U kent de positie van Geesteswetenschappen nationaal en internationaal en bent verantwoordelijk voor de positionering van Geesteswetenschappen maatschappelijk en in de universitaire context van de 21e eeuw. Enthousiasme en ondernemingszin zijn essentieel. Integriteit en nauw samenwerken met collega’s is voor u vanzelfsprekend waarbij regelmatige zelfreflectie kenmerkend is. U kunt aantonen dat u complexe trajecten heeft doorlopen, soms gepaard gaand met moeilijke consequenties en lastige besluiten. Transparantie in beslissingen en een heldere wijze van communiceren op alle relevante niveaus, doortastend en stressbestendig handelen waren hierbij bepalend. Een hands on mentaliteit is u niet vreemd. U heeft bewezen dat uw kennis van de financiële huishouding goed is. 

U bent een strateeg en u onderschrijft de uitgezette koers verwoord in de strategische visie van de faculteit, waarbij de nadruk ligt op positionering en de multidisciplinariteit van Geesteswetenschappen en het bijdragen aan maatschappelijke debat vanuit het perspectief van Geesteswetenschappen. Tot dat laatste behoort de ambitie van de faculteit: stimuleren van ondernemerschap, bijdragen aan het publiek debat, groei van studentenaantallen, samenwerking met faculteiten in het land en binnen de VU. U voert voortvarend en met daadkracht samen met collega’s in het bestuur het plan uit dat hierbij hoort. U heeft als hoogleraar een gerespecteerde internationale wetenschappelijke status en beschikt over een (inter)nationaal netwerk in een van de disciplines van Geesteswetenschappen of aanpalende vakgebieden. Een aansprekend track record in internationaal en multidisciplinair onderwijs en onderzoek is kenmerkend.

Salaris
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 8.087 (schaal 18) en maximaal €10.721 (schaal 18) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Decaan 1. Voor deze functie zijn specifieke arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Bent u geïnteresseerd?
Herkent u zichzelf als de verbindende leider van de Faculteit der Geesteswetenschappen die zich onderscheidt als vooruitstrevend en ruimdenkend en weet wat de toegevoegde waarde is van de Geesteswetenschappen voor onze maatschappij? Solliciteer dan en lees hieronder verder over de procedure.

Over de procedure
De VU laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door drs. Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen, van executive search bureau Partners at Work. Zij zullen de eerste selectiegesprekken voeren. Daarna vindt de kandidaatpresentatie aan de Benoemingsadviescommissie (BAC). Geselecteerde kandidaten voeren diverse gesprekken met de BAC voorgezeten door de rector magfinicus, prof.dr. Jeroen Geurts. Onderdeel van het selectietraject is een selectieassessment, het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. Het kunnen overleggen van een VOG is een voorwaarde.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.

De VU streeft naar een meer gelijke verdeling van mannen en vrouwen in alle
geledingen. Voor deze vacature nodigen we iedereen uit, ongeacht gender, om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid wordt een voorkeursbeleid gehanteerd en voorrang gegeven aan vrouwelijke kandidaten. 

U kunt uw CV en motivatie bij deze vacature uploaden via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met drs. Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen van Partners at Work op 035 – 548 0760.

Uiterste reactiedatum is: 20 april

De planning
Kandidaatpresentatie

 • Donderdag 25 mei

1e ronde gesprekken met leden van de BAC

 • Vrijdag 9 juni 09.00 – 17.00 en maandag 12 juni 2023 14.00 – 18.00

2e ronde gesprekken met leden van de BAC

 • Vrijdag 16 juni tussen 09.00 – 12.00 uur en een reservedatum dinsdag 20 juni tussen 15.00 – 18.00

Assessment bij GITP

 • Donderdag 29 juni van 09.00 – 17.00 in Utrecht (met voorbereidiing)

Eindgesprek met het College van Bestuur

 • Donderdag 6 juli

Arbeidsvoorwaardengesprek

 • Vrijdag 7 juli

Benoeming door het College van Bestuur

 • Vrijdag 14 juli

Communicatie benoeming in september

Startdatum:

 • 1 januari 2024, en eerder in onderling overleg.
Solliciteer