Directeur Financiën & Control

WilgaerdenLeekerweideGroep
10-08-2022    2022-00163   

De organisatie 
In 2020 zijn Wilgaerden en LeekerweideGroep (hierna WLGroep) gefuseerd tot een organisatie met een breed palet aan ouderenzorg en aan zorg, ondersteuning en behandeling voor mensen met een beperking. De ambitie was én is duurzaam hoogwaardige zorg voor kwetsbare mensen in hun werkgebied te realiseren en deze steeds beter te maken door de sterke punten van de beide organisaties samen te voegen. De realisatie van hun plannen kende een moeizame start. Met name de Corona-pandemie heeft roet in het eten gegooid en ook is gebleken dat de ingezette harmonisatie van de systemen en werkwijzen van de beide organisaties veel moeilijker is dan vooraf werd aangenomen. WLGroep streeft ernaar de meest passende ondersteuning en zorg- en dienstverlening te bieden aan burgers in hun regio die door een beperking, aandoening of ouderdomsproblematiek een tijdelijke of een langdurige ondersteuningsvraag hebben. WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) bestaat uit een aantal labels, waarbij elk van de labels zich richt op een eigen specifieke kerntaak, zowel in de zorg als op ondersteunende service. 

WLGroep acteert vanuit een bepaald mensbeeld en idee over hoe zij in hun samenleving tot elkaar verhouden. Die beelden zijn uitgedrukt in hun visie en missie. Waarbij WLGroep zich ervan bewust is dat die visie en missie ideaalbeelden zijn. Natuurlijk kent WLGroep restricties in de vorm van middelen en regelgeving. WLGroep zal aan hun klanten en medewerkers uitleggen waar de grenzen liggen. Maar dat belet WLGroep er niet van te proberen die grenzen te verleggen en naar het ideaal te streven. Voor meer informatie: www.wlgroep.nl 

Visie en missie 
WLGroep vindt dat een volwaardig leven voeren een basisrecht is voor iedereen. Gezien en gehoord worden en zich welkom en geborgen voelen, horen daarbij. Ongeacht in welke levensfase iemand zich bevindt. Het hebben van een beperking of aandoening mag hierin geen belemmering zijn. Iedereen is van waarde en mag er zijn. Iedereen telt mee en kan en mag een bijdrage leveren en maakt deel uit van onze gemeenschap. 

WLGroep heeft de visie ingekort tot: Iedereen is van waarde en mag er zijn. 

Hieruit volgt de opdracht die WLGroep zichzelf stelt. Zij hebben deze als volgt verwoord in hun missie: WLGroep zorgt ervoor dat iedereen in West-Friesland en omstreken deel uit kan (blijven) maken van de samenleving en zich hierin welkom en geaccepteerd voelt, zodat hij in verbinding met anderen en naar vermogen zijn leven naar eigen inzicht vorm kan (blijven) geven. 

De dienstverlening van WLGroep en haar labels is erop gericht om passende ondersteuningsarrangementen en services te bieden aan mensen met een ondersteuningsvraag. Zodanig dat hij (waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘het’ gelezen worden) zeggenschap en zo groot mogelijke regie over zijn leven kan (blijven) voeren en naar wens deel kan nemen aan de samenleving, ongeacht beperking, aandoening of leeftijd. Deze opdracht voeren zij ook op eigen wijze uit. Een paar kernwaarden staan hierbij centraal: samen, compassievol en bekwaam.

Eind 2021 omvatte WLGroep een complete lijn aan zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en advies. Daarnaast is WLGroep deskundig in opvoedings-, ontwikkelings-, en ouderdomsproblematiek. De ondersteunende afdelingen van de WLGroep faciliteren de intra en extramurale zorg met diensten als bedrijfsvoering, informatisering en automatiseringsdiensten. De doelgroep kan bestaan uit senioren, ouderen, mensen met een beperking, maar ook uit mensen die vanuit een andere achtergrond tijdelijk of langdurig zorg, ondersteuning of begeleiding nodig hebben. WLGroep biedt nagenoeg een volledig arrangement aan zorg: van bijzondere en gespecialiseerde zorg in een beschutte omgeving tot ondersteuning waar nodig midden in de maatschappij. De zorg die WLGroep biedt naar aanleiding van ondersteuningsvragen die voortkomen uit een (fysieke) beperking, vragen uit het welzijnsvlak, of vragen die voortkomen uit een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, wordt gefinancierd vanuit de Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdzorg. 

Besturingsfilosofie 
De besturingsfilosofie van WilgaerdenLeekerweideGroep is gebaseerd op de waarden Verbinding, Vertrouwen en Vakmanschap. In deze filosofie staan de professionals in hun kracht met eigen regelcapaciteit en professionele autonomie. Over hun handelen en resultaten leggen zij transparant verantwoording af aan de leidinggevende die meer vanuit een coachend perspectief opereert. In de gehele WLGroep behoeft de doorontwikkeling van de waarden aandacht én daarnaast is behoefte aan verdere concretisering van de sturing van de organisatie. 

Professionele governance 
De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben hun visie geformuleerd die past bij de huidige governance code van de zorg en hebben afspraken gemaakt over hoe de besturing van het Managementteam en de verschillende medezeggenschaporganen eruit ziet. Waarbij de Raad van Bestuur stuurt op de uitgangspunten en toetst op de uitvoering van het beleid op de visie, missie en kernwaarden van de organisatie. De stem van de medewerkers en cliënten, is vertegenwoordigd in onder andere OR, CR en PAR. De Raad van Bestuur bestaat uit mevrouw Annette Fijn van Draat en mevrouw Renata Fideli.

De vacature 
De directeur Financiën & Control (hierna directeur F&C ) valt samen met P&O, Facilitair, Vastgoed en-, I&A onder de ondersteunende afdelingen van de organisatie. WLGroep is in transitie evenals de afdeling Financiën & Control. De directeur is verantwoordelijk dat de afdeling F&C hierin goed meebeweegt. Waarbij de Directeur F&C direct leiding geeft aan de 4 controllers (4fte) en aan de manager financiën en administraties. De afdelingen salarisadministratie, financiële administratie en cliëntadministratie wordt aangestuurd door de manager financiën en administraties. Binnen F&C werken ongeveer 30 fte. 

Als leidinggevende (meewerkend voorman/vrouw) is de directeur Financiën & Control een coach voor het kernteam van F&C en hij/zij is onderdeel van het managementteam. Hij/zij weet de medewerkers te enthousiasmeren voor kwalitatief goede dienstverlening van het onderdeel Financiën & Control. Dit werkt onder andere door de strategische visie en organisatiedoelstellingen helder te vertalen naar een koers voor de financiële organisatie, zodat de medewerkers weten wat hun bijdrage is aan deze dienstverlening. Vanuit Financiën & Control is de inhoudelijke opdracht als volgt;

 • ontwikkelen en borgen van een goed financieel beleid en van de inrichting van een AO/IC;
 • eenheid krijgen in wijze van rapporteren zowel qua inhoud als in de systemen, processen en procedures;
 • goede en passende verdere inrichting van de begroting- en een P&C Cyclus;
 • in samenspraak met het primaire proces goede en bruikbare rapportages/ sturingsinformatie ontwikkelen;
 • samen met de controllers een passende BI tool ontwikkelen zodat het (zorg)management meer data gedreven kan werken;
 • verdere versterking van de beheersing van financiële processen zoals treasury en investerings- en projectcontrol;
 • versterken van de adviesvaardigheden van business control zodat het (zorg) management ondersteund wordt in het maken van de juiste keuzes;
 • het leggen van een stevige basis en het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening;
 • een proactieve houding als het gaat om advisering en signalering aan het MT en aan de RvB. 

Je bent de inspirerende, enthousiasmerende en verbindende leidinggevende die samen met je collega directieleden meedenkt over de strategie van WLGroep. Je zorgt hierbij voor een goede verbinding met de sleutelfiguren binnen de organisatie, je treedt hierbij op als business partner. Je weet alle beschikbare bronnen toegankelijk te maken, houdt overzicht en bent ook operationeel “in control”. De directeur brengt individuen en groepen bij elkaar om doelen te bereiken, weet wat hiervoor nodig is aan mensen, middelen en randvoorwaarden. 

Je hebt kennis van en ervaring met bedrijfsvoering. Je bent een stevige directeur en hebt ervaring met integrale beleidsprocessen (in de zorg). Daarnaast beschik je over het vermogen om strategisch financieel beleid te formuleren, om de financiële afdelingen goed aan te sluiten op de ontwikkelingen in de organisatie en om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving (WLZ), van financiering, van (management)modellen en van kwaliteitssystemen en hun onderlinge samenhang. Trends en ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied dienen te worden bijgehouden en gestimuleerd. Je rapporteert in deze uitdagende ontwikkelingsgerichte functie aan de Raad van Bestuur. 

Kandidaatprofiel
Persoonlijkheid en competenties

 • een resultaatgerichte people manager die vernieuwing en tegelijkertijd rust kan brengen, iemand die de medewerkers meeneemt in de veranderingen;
 • sterke analytische vaardigheden en executiekracht;
 • klantgericht en in staat de dienstverlening aan te sluiten op de klantvraag;
 • innovatief, kan nieuwe dienstverleningsconcepten bedenken, ontwikkelen en implementeren;
 • uitstekende vaardigheid tot samenwerken met verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie;
 • werkt graag samen, geeft vertrouwen en ruimte, enthousiasmerend;
 • communicatief en presentatievaardig: weet financiën helder uit te leggen aan minder financieel onderlegde collega’s;
 • proactief in handelen/- signaleren; 
 • organisatiesensitief, heeft een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en kan omgaan met tegengestelde belangen, weerstanden en conflicten.

Achtergrond en ervaring

 • een afgeronde academische studie economie of bedrijfseconomie of een RA aangevuld met relevante werkervaring;
 • ruime ervaring in de VVT- of VG-zorg, op gebied van financiën, bedrijfsvoering en processen, in een positie en met bredere verantwoordelijkheid dan alleen financiën;
 • ervaring met het leidinggeven aan een fusie organisatie is een pré, tevens het begeleiden en doorvoeren van veranderprocessen;
 • ervaring met het volgen en vertalen van ontwikkelingen in een vakgebied, de maatschappij en de markt naar nieuw beleid, producten en/of diensten.

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg ofwel VVT FWG 80. Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week. Er is een aan de CAO verbonden pensioenregeling bij het PFZW.

De procedure
WilgaerdenLeekerweideGroep laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen gesprekken zijn met de selectiecommissie en met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. Tevens kan een assessment deel uitmaken van de procedure. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen op 035 – 548 0760. 

De reactietermijn sluit op 9 september 2022

Solliciteer