Drie leden Investeringscommissie

OMU
09-11-2022    2022-00245   

Organisatie
N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) werkt aan de herstructurering van werklocaties in de provincie Utrecht met als doel om bestaande werklocaties te herstructureren en te transformeren naar wonen of werken. OMU richt zich op het verbeteren, veranderen en verplaatsen van werkfuncties en -locaties. Daarbij ligt de focus op private kavels en vastgoed, en minder op de openbare ruimte. Door het (mede) risicodragend investeren, het verlenen van financieringen en de inbreng van kennis / het leggen van verbindingen ondersteunt OMU (veelal private) initiatieven op werklocaties die bijdragen aan voornoemde uitgangspunten.
Zij faciliteert, initieert, participeert en financiert projecten via twee revolving funds, te weten een Transformatiefonds voor projecten van werken naar wonen en een Herstructureringsfonds voor projecten van werken naar werken. 
Op deze wijze heeft OMU in de eerste tien jaar van haar bestaan ruim 45 hectare aan verouderde bedrijventerreinen geherstructureerd en ruim 110.000 m² aan incourante kantoorruimte aan de markt onttrokken, en tenminste 600 woningen aan de voorraad toegevoegd.
 
OMU is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die in 2011 werd opgericht door de Provincie Utrecht. Voor meer informatie zie: www.nvomu.nl.

Investeringscommissie
De Investeringscommissie van OMU ondersteunt de besluitvorming over nieuwe en/of aanvullende
investeringen en/of financieringen voor de fondsen die in beheer van de OMU zijn. In dat kader beoordeelt de IC de projectvoorstellen die door de directie van OMU worden ingediend. Hierbij rapporteert zij zowel rechtstreeks naar de directie van OMU als, indien gewenst, richting RvC. De IC richt zich met name op de beoordeling van (de businesscase van) de concrete individuele projecten. Het toezicht op de NV OMU berust daarentegen juist bij de RvC. 
Voor de nieuw in te richten Investeringscommissie worden 3 leden gezocht.
 
Doel Investeringscommissie
De Investeringscommissie heeft ten doel om investerings-/financieringsvoorstellen te beoordelen en advies uit te brengen aan de directie op basis van de gezamenlijke wetenschappelijke, markt- en financiële kennis en ervaring. Dit doet zij met een positief-kritische houding en vanuit een onafhankelijke positie.

Samenstelling
De Investeringscommissie bestaat uit ten minste drie ter zake deskundige leden (natuurlijke personen), die geen lid zijn van de RvC of enige andere relatie hebben met de OMU. Alle leden van de Investeringscommissie zijn onafhankelijk in de zin dat de volgende onafhankelijkheids-criteria op hem/haar van toepassing zijn:

  • het lid was in de twee jaar voorafgaande aan de benoeming geen ambtenaar bij een van de publieke instellingen waaronder de vennootschap ressorteert;
  • het lid was in de twee jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer, bestuurder of commissaris van OMU;
  • geen vastgoed- en/of anderzijds mogelijk conflicterende belangen binnen de provincie Utrecht te hebben.

Profielen IC-leden
In het IC moet minimaal de volgende ervaring aanwezig zijn:

  • Lid 1: heeft een brede ervaring in zakelijk onroerend goed als fondsmanager of investeerder
  • Lid 2: heeft een brede ervaring in de bancaire sector en/of private equity op het gebied van onroerend goed.
  • Lid 3: is bekend met en beschikt over een brede blik op de intensivering en verduurzaming van werklocaties in de regio Utrecht.

De RvC benoemt, i.o.m. directie en de IC-leden, een voorzitter van de IC. uit hun midden.

Profielschets van de kandidaat
Voor de nieuw in te richten Investeringscommissie worden 3 leden gezocht.

Achtergrond en ervaring
Gelet op de complementariteit en samenstelling van de IC gaat de voorkeur uit naar één van de drie kandidaten die beschikt over een relevant netwerk binnen de Utrechtse provinciegrens. Kandidaten hebben van nature een bestuurlijke attitude en zijn bekend met vastgoedtransformatie en herontwikkeling van gebouwen.
 
Procedure en informatie
OMU heeft de zorg voor deze procedure uitbesteed aan Escalier in samenwerking met Partners at Work. Als Consultant is de heer Jacques Craenen van Escalier eerste aanspreekpunt voor de procedure. Hij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij OMU geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en eventueel kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature mail dan uw CV en motivatie naar craenen@escalier.nl.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Jacques Craenen of Jeroen Schuur via 035 – 694 29 67.
 
ESCALIER
Tel: +31 35 694 29 67
welkom@escalier.nl
 

Solliciteer