Financieel Directeur (statutair)

AB Vakwerk - Sneek
03-05-2022    2022-00068   

Over AB Vakwerk
AB Vakwerk, de oudste detacheerder annex uitzender van Nederland, vindt haar oorsprong in de agrarische sector. Sinds 1959 werkt AB Vakwerk vanuit een coöperatieve gedachte: eerst door de inzet van agrarische ondernemers bij ziek en piek, maar tegenwoordig ook op grote schaal bij MKB klanten in aanverwante sectoren. Naast de agrarische sector timmert AB Vakwerk al tientallen jaren aan de weg bij bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw, industrie, techniek en bouw in Noord-Nederland. Dit doet de organisatie vanuit de regio, dichtbij de klant.

De coöperatieve organisatievorm onderscheidt AB Vakwerk van reguliere detacheerders en uitzenders. Met ruim 3.500 agrarische leden, biedt de organisatie dagelijks werk aan ongeveer 2.000 vakwerkers (waarvan 800 flexibele krachten) en 140 medewerkers op de negen vestigingen. Medewerkers die specialist zijn in hun vakgebied. Hun passie, vakkennis en bevlogenheid maken AB Vakwerk tot wat het nu is; Goed voor elkaar!

Ambities en uitdagingen
Niets houdt AB Vakwerk tegen om een forse groeiambitie te hebben. Dat de arbeidsmarkt aan grote veranderingen onderhevig is en vakwerkers steeds schaarser worden, dat is een feit. Maar AB Vakwerk ziet dit als een uitdaging en heeft in haar meerjarenplan een stevige ambitie opgenomen om nu en in de toekomst de specialist voor vakwerkers te blijven voor haar leden en klanten. Met een fors investeringsprogramma wordt de dienstverlening versneld doorontwikkeld en met eigen vakscholen gaat de organisatie zelf het tekort aan vakkrachten te lijf en worden medewerkers getraind om nog beter inzetbaar te worden. De medewerker centraal stellen; dat moet AB Vakwerk de eerste keus voor vakwerkers maken in de Agri- en foodsector. Een reis van regisseur naar impresario, waarbij agile en lean technieken worden toegepast om snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen.

Governance structuur
De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatie en vormt een belangrijke schakel tussen de leden en de coöperatie. De raad vertegenwoordigt de belangen van alle leden, fungeert als klankbord voor de Raad van Commissarissen (RvC) en het bestuur én adviseert over de kwaliteit van de dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid van de coöperatie. De Raad van Commissarissen (RvC) vervult zijn rol en taken in het belang van de continuïteit van AB Vakwerk. De raad ziet onder andere toe op de strategie en het risicoprofiel van de organisatie en de wijze waarop de directie daar uitvoering aan geeft. Door gesprekken te voeren met directie, managementteam, ondernemingsraad en andere belanghebbenden binnen de organisatie, houdt de RvC toezicht op de algemene gang van zaken binnen de coöperatie. Alles vanuit de algemene beginselen van 'good governance'; open en transparant. Sinds juni 2021 heeft AB Vakwerk een tweehoofdige statutaire directie, bestaande uit een algemeen en een financieel directeur.

Over de vacature
De huidige financieel directeur gaat de organisatie per 1 juli a.s. verlaten om zijn passie te volgen; het door ontwikkelen van zijn eigen schapenboerderij. AB Vakwerk is daarom op zoek naar een nieuwe bevlogen financieel directeur die met veel energie wil werken aan de ambities van AB Vakwerk. De financieel directeur is complementair aan de algemeen directeur. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het leiden van AB Vakwerk, het formuleren van een organisatiebrede strategie en een goed sociaal werkklimaat waar de medewerkers centraal staan.

De financieel directeur draagt zorg voor een gezonde financiële positie van de organisatie op de lange en korte termijn en werkt daarbij samen met het managementteam en geeft leiding aan het team Sector Ondersteuning: IT, Financiën & Control, Salarisadministratie, Compliance & Juridische zaken, Servicedesk, Facilitaire zaken en HR. Tot slot onderhoudt de financieel directeur contacten met externe stakeholders zoals overheidsinstanties, leveranciers en dienstverleners.

De financieel directeur:

 • past bij het coöperatieve gedachtengoed, heeft gevoel bij de verhoudingen binnen een coöperatie (samenspel tussen LR, RvC, DT en OR), is samenwerkingsgericht en in staat verantwoordelijkheden neer te leggen bij de medewerkers.
 • heeft bij voorkeur aantoonbare affiniteit met de agrarische sector en de zorg voor bedrijfscontinuïteit daarbinnen.
 • is een strategische denker met een stevig karakter om in het belang van de organisatie op een autonome en constructieve wijze natuurlijk tegenwicht te kunnen bieden ofwel de luis in de pels te zijn.
 • is een sterke gesprekspartner op het gebied van financiën, IT en HR en in staat bedrijfsinformatie op een begrijpelijke en toegankelijke manier te presenteren.
 • denkt in kansen en mogelijkheden, is in staat diensten en processen te optimaliseren en te innoveren.
 • is doortastend, beschikt over verander- en executiekracht.
 • is stimulerend, service- en samenwerkingsgericht.

Samenvatting gevraagde competenties:

 • Strategische visie
 • Groeps- en procesgericht leidinggeven
 • Ondernemerschap / innoverend vermogen
 • Oordeelsvorming / analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Besluitvaardigheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Communicatief verbindend / toegankelijk
 • Voortgangscontrole

Gevraagde expertise en ervaring:

 • Business gedreven financiële, IT en HR expertise gericht op de brede bedrijfsvoering en operations.
 • Ervaring in het leiden van (cultuur)veranderingsprocessen.
 • Leidinggevende ervaring in een organisatie met vergelijke omvang en complexiteit.

Over de procedure
AB Vakwerk werkt in deze wervingsprocedure samen met Karen Kragt, van Partners at Work.

Het wervings- en selectieproces bestaat uit de volgende stappen:

 • Eerste selectie kandidaten en diepte interviews door Partners at Work
 • Kandidaat presentatie aan de selectiecommissie, die bestaat uit twee leden van de RvC en een lid van de Ledenraad.
 • Eerste verkennende gesprek met de selectiecommissie.
 • Drijfveren en competentiepotentieel analyse via een online analyse instrument, TMA genaamd.
 • Tweede verdiepingsgesprek n.a.v. de TMA analyse met de selectiecommissie.
 • Derde adviesgespreksronde met de algemeen directeur en een delegatie van het managementteam

Het inwinnen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor nadere informatie over deze vacature is contact mogelijk met Karen Kragt op 035 – 548 0760. Je interesse kun je kenbaar maken door je CV en motivatie te uploaden via de knop solliciteer.

Solliciteer