Lid Commissie Integraal Risicomanagement (IRM)

Stichting Pensioenfonds Zorg & Welzijn
22-02-2021    2021-00046   

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Samen met deelnemers, werkgevers en sociale partners werken zij aan een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen voor ruim 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector. Een goed pensioen is volgens hun meer waard in een leefbare wereld. Daarom zetten zij zich in om van een pensioenvermogen van meer dan € 220 miljard om de wereld beter te maken. Bijvoorbeeld door duurzaam te beleggen.

PFZW wordt bestuurd door bestuursleden voorgedragen door werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en pensioengerechtigden. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad die bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Daarnaast kent PFZW een raad van toezicht. PFZW beschikt over een deskundig bestuursbureau en heeft de uitvoering van het beleid op het gebied van vermogensbeheer, pensioenbeheer en communicatie bij een uitvoeringsorganisatie (PGGM N.V.) ondergebracht.

Het bestuur en de opdracht
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen, de strategie en het vormgeven, vaststellen, beheren en controleren van het (pensioen)beleid en het pensioenvermogen.

Het bestuur wordt ter voorbereiding op besluitvorming geadviseerd door vier bestuurscommissies die worden ondersteund door het bestuursbureau:

 • Commissie bestuurlijke zaken (CBZ)
 • Commissie Pensioenbeleid, Klantbediening & Communicatie (P&C)
 • Commissie Integraal Risicomanagement (IRM)
 • Beleggingscommissie
 • Commissie Balansmanagement (CBM)

Een aandachtspunt voor het bestuur de komende periode is de uitwerking van een aangepast
bestuursmodel langs de werkprocessen; ‘Besturen – Onderhandelen – Organiseren’.

 • Besturen: meer focus van het bestuur op zijn hoofdtaak, het formuleren en realiseren van de strategie van het pensioenfonds .
 • Onderhandelen: het zorgdragen voor de goede condities voor het onderhandelingsproces bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.
 • Organiseren: het creëren van condities waardoor veel uitvoeringsvraagstukken van de bestuurlijke tafel af kunnen. Ook de aansturing van bestuursbureau, relatie met PGGM en hun onderlinge interactie valt daar onder.

Het voorgaande kan verschuivingen in de taken van het bestuur en commissies meebrengen.

Daarnaast ligt er voor de komende jaren een stevige opdracht voor het bestuur. In de werkelijkheid van nu met een langdurig lage dekkingsgraad en dreigende verlagingen neemt het vertrouwen van de deelnemers af. Daarnaast wordt het pensioenstelsel grondig aangepast en daarbij speelt het bestuur een belangrijke rol. Bovendien zijn de uitdagingen aan de beleggingskant ook groot: door de langdurig lage rente is het steeds moeilijker een goed rendement te halen.

De bestuurssamenstelling
Bestuursleden worden benoemd op voordracht van organisaties van sociale partners in de sector zorg en welzijn. Het bestuurslid als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden wordt echter gekozen door pensioengerechtigden. Het bestuur benoemt de bestuursleden waarbij – met aandacht voor diversiteit – het uitgangspunt is dat er een evenwichtige samenstelling van het bestuur is.

Het bestuur gaat uit van een collectieve deskundigheid, dat wil zeggen dat in het bestuur als geheel de diverse vereiste kwaliteiten zoals opgenomen in de Pensioenwet en de Beleidsregel geschiktheid, herkenbaar aanwezig zijn. Ieder bestuurslid onderschrijft daarbij de volgende uitgangspunten:

 • Integriteit en onafhankelijkheid zijn een voorwaarde om te kunnen besturen;
 • Bestuursleden hebben voldoende tijd voor de uitoefening van de bestuursfunctie beschikbaar waarbij de VTE-score1 van toepassing is. Het tijdbeslag voor de functie bedraagt gemiddeld twee dagen per week. Een bestuurslid dient de intentie en mogelijkheid te hebben om gedurende minimaal twee benoemingstermijnen van vier jaar aan het pensioenfonds verbonden te blijven;
 • Bestuursleden verdiepen zich in de karakteristieken van het fonds en op hoofdlijnen in die van de pensioensector en de sector zorg en welzijn. Dit is van belang voor de evenwichtige afweging van belangen en voor de omgang met dilemma’s in de bestuurlijke besluitvorming.
 • Bestuursleden hebben oog voor de werking van groepsdynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op het eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functioneren.
 • Bestuursleden houden hun geschiktheid voor de bestuursfunctie actueel door het volgen van relevante opleidingen en bijeenkomsten. PFZW biedt daarbij ondersteuning.

1 De VTE-score is de normering van tijdsbeslag, als bedoeld in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet.

De functie
Door het aflopen van een zittingstermijn ontstaat per 1 april 2021 de vacature Bestuurslid en lid van de commissie Integraal Risicomanagement (IRM) met een specialisatie in risicobeheer, IT en uitbesteding.

PFZW opereert in een maatschappelijk speelveld waaraan ook de politiek en andere stakeholders eisen stellen. PFZW is ook een belangrijke speler op de wereldwijde financiële markten wat meebrengt dat wat er gebeurt op deze markten van grote invloed is op het belegd vermogen van PFZW en daarmee op het pensioen van de deelnemer. Daarbij besteedt PFZW veel uitvoeringswerkzaamheden uit aan professionele organisaties, in het bijzonder PGGM.

Een dergelijke complexe omgeving vereist een aantal bestuurders die ruime ervaring hebben met bestuurlijke en strategische vraagstukken waarbij ook in het geval van een crisis adequaat wordt gefunctioneerd in het belang van PFZW en zijn deelnemers. Daarnaast is het ter borging van de representativiteit en daarmee continuïteit van PFZW noodzakelijk dat op zijn minst een aantal bestuurders uit de kring van sociale partners uitmaken van het bestuur.

Het werkterrein van de Commissie Integraal Risicomanagement is breed en focust op de beheerste en integere bedrijfsvoering waartoe het fonds gehouden is op grond van de Pensioenwet. 
De commissie bewaakt en monitort de uitbesteding door het fonds inclusief de operationele risico’s bij de uitvoeringsorganisatie conform de wettelijke vereisten.
Ook IT valt daaronder.

 • De commissie draagt zorg voor het verkrijgen van voldoende assurance op ‘opzet, bestaan en werking’ van de risicobeheersingsprocessen. 
 • De commissie adviseert over de beleidskaders van het fonds vanuit het perspectief van een integere en beheerste bedrijfsvoering en uitbesteding. 
 • De commissie adviseert of de belangrijkste risico’s een impact hebben op het realiseren van de kernwaarden en de strategie van het fonds inclusief bijbehorende roadmaps.
 • De commissie adviseert over het jaarwerk aan het bestuur en voert daartoe overleg met accountant en actuaris.

Het bepalen van de risico’s bij het realiseren van een vastgestelde performance heeft een integrale benadering op basis van een risico universum, die de verschillende risico’s benoemt. De commissie wordt door de respectievelijke sleutelhouders audit, risk en actuarieel geïnformeerd met hun opinie op de respectievelijke aandachtsgebieden.

Het profiel van het gezochte bestuurslid Integraal Risicomanagement (IRM)
Het gezochte bestuurslid heeft als ervaren bestuurder zijn bekwaamheid bewezen. Het bestuurslid is goed ingevoerd op het gebied van Risk, Uitbestedingsvraagstukken en IT en is in staat om rapportages op het gebied van uitbesteding en risicomanagement kritisch te beoordelen en te vertalen naar te nemen beleidsmaatregelen. Met als doel om voorstellen en adviezen met betrekking tot uitbesteding en risicomanagement op alle merites kritisch te beoordelen.  

We zoeken een bestuurder met een ondernemende en onderzoekende grondhouding. Bovendien heeft de bestuurder affiniteit met zorg & welzijn en begrijpt het speelveld van sociale partners.

Het bestuurslid wordt geacht bij aantreden te voldoet aan de eindtermen geschiktheidsniveau A2 en daarbij:

 • op hoofdlijnen de opbouw en het functioneren van het pensioencomplex te kennen;
 • te beschikken over specifieke kennis van governance vraagstukken, pensioenregelingen en de verwante juridische aspecten in brede zin;
 • bekendheid dan wel ervaring te hebben met institutioneel vermogensbeheer;
 • te beschikken over deskundigheid op gebied van processen op het gebied van planning en control en het borgen van de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering en verslaggeving;
 • ruime bestuurlijke ervaring te hebben op bij voorkeur meerdere van de volgende gebieden: Risk Management en Finance & Control, compliance, uitbesteding in de financiële dienstverlening, digitalisering/innovatie, ICT en informatiebeveiliging;
 • onafhankelijk op te treden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt;
 • actief deel te nemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te nemen;
 • de uitleg van (externe) specialisten en stakeholders te begrijpen en voor hen een actieve gesprekspartner te zijn.

Het bestuurslid wordt geacht kort na aantreden een opleiding tot geschiktheidsniveau B te volgen.

2 Voor de eisen van geschiktheidsniveau A en B wordt verwezen naar de Handreiking Geschikt pensioenfondsbestuur 2017 van de Pensioenfederatie https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=1586 pagina 88 e.v.

Verwacht kennisniveau:

 • kennis en ervaring op het gebied van ICT, dataveiligheid en informatiebeveiliging
 • Kennis van (onder)uitbesteding en bewaking/monitoring
 • Kennis van risicomanagement (integrale benadering, strategische risico’s, beleid)
 • Kennis van compliance (belangenverstrengeling, integriteit, privacy )
 • Kennis van assurance (werking interne en externe accountant)
 • kennis van en ervaring met auditbeleid
 • Kennis van AO-IC

Verwachte ervaring:

 • Meerjarige bestuurlijke ervaring en verantwoordelijkheid voor risicomanagement. Houdt actief de ontwikkelingen op zijn vakgebied bij en signaleert veranderingen en trends. Vertaalt deze naar de impact op het fonds.
 • Kan een beleidsvisie op risicomanagement definiëren in samenhang met andere gebieden en in lijn met de strategie van het pensioenfonds
 • Levert middels strategische sturing een significante bijdrage aan de governance van het fonds. Is in staat de risico’s te bevragen rondom uitbesteding in het algemeen en IT in het bijzonder, de administratieve organisatie en de interne controle, financiële aspecten, jaarverslaglegging, toezichtskaders en andere relevante (Europese) wet en regelgeving.
 • Meerjarige bestuurlijke ervaring en verantwoordelijkheid voor IT in een complexe organisatie, inclusief aspect uitbesteding. Houdt actief de ontwikkelingen op IT-gebied bij en kan de impact duiden i.r.t. de strategie, het marktbeleid en de dienstverlening van het fonds.
 • Levert middels strategische sturing een significante bijdrage aan de governance van het fonds. Is vanuit bedrijfsmatig oogpunt in staat de IT risico’s en IT investeringsrisico’s in de uitbesteding te bevragen.
 • Heeft kennis van administratieve organisatie en interne controle van specifieke IT beheersmodellen (zoals COBIT) binnen de uitbesteding en is zich bewust van relevante (Europese) wet- en regelgeving en de rol van de toezichthouders.

De financiële vergoeding
Bestuursleden ontvangen een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Tijdbesteding
De tijdbesteding voor deze functie bedraagt 2 dagen / 0,4 VTE per week.

Selectie en benoeming
Een commissie uit het bestuur beoordeelt of de voorgedragen kandidaat de geschikte persoon is om de vacature te vervullen. De commissie neemt daarbij in acht de profielschets, de van de voordragende organisatie ontvangen schriftelijke informatie en het assessment. Daarnaast worden één of meer gesprekken met de kandidaat gevoerd.

Van de kandidaat wordt medewerking aan een ontwikkelassessment verwacht waarbij competenties in het drieluik Denken-Voelen-Kracht objectief in kaart worden gebracht en wordt aangegeven in hoeverre deze verder zijn te ontwikkelen. Denken staat daarbij voor de intellectuele competenties. Met voelen wordt aandacht voor het omgaan en communiceren met mensen bedoeld. Met kracht wordt gedoeld op competenties als besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid.

Het bestuur besluit na een gesprek met de kandidaat over diens benoeming. Benoeming van een bestuurslid vindt plaats voor een termijn van vier jaar. Een benoeming geschiedt altijd onder voorbehoud van toetsing door de raad van toezicht en DNB. De raad van toezicht toetst aan de hand van het CV en een gesprek of de kandidaat aan de profielschets voldoet.

Toetsing door DNB
Een bestuurslid van PFZW is beleidsbepalend en wordt daarom door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Het bestuur meldt de benoeming van het nieuwe bestuurslid aan bij DNB. DNB toetst de beoogde bestuurder op geschiktheid voor de functie.
 
De procedure
Pensioenfonds Zorg en Welzijn laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann, Josephine van der Vossen en Nicolette van Helsdingen, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onderstaande knop.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann, Josephine van der Vossen of Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760.

Solliciteer