Lid Raad van Advies Finance Vastgoed CRF

Brightlands Chemelot Campus
12-02-2021    2021-00032   

Introductie: Brightlands Chemelot Campus
Brightlands Chemelot Campus (hierna Campus) biedt een vruchtbare bodem voor materials science en innovatie. De Campus biedt direct toegang tot talent, kennis, uitstekende voorzieningen en een ecosysteem van onderzoekers, ondernemers en studenten. De bruisende community van de Campus ontwikkelt antwoorden op wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en chemie en werkt aan hoogwaardige materialen, duurzame processen en biomedische innovaties. 

Samen met Chemelot Industrial Park vormt de campus één van de grootste onderzoeks- en industriële chemielocaties in Europa.

Brightlands Chemelot Campus geniet een nationale status en is dé plek voor onderzoek naar (bio)circulaire chemie als basis voor nieuwe materialen en chemische productieprocessen. De Campus wil (internationaal) een van de technologische hotspots worden op het gebied van hoogwaardige materialen, chemie en celwetenschap. De campus draagt daarmee actief bij aan oplossingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Het Brightlands Chemelot Campus programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Marketing & Business Development, ondergebracht bij Chemelot Campus BV;
 • Vastgoed & Infrastructuur, ondergebracht bij Chemelot Campus Vastgoed CV;
 • Pilot- en Miniplants, ondergebracht bij Chemelot Research Facilities BV (CRF);
 • InSciTe (kennisinstituut), ondergebracht bij Chemelot Scientific Participations BV (CSP);
 • Brightlands Material Center (BMC) (kennisinstituut), ondergebracht bij Chemelot Scientific
 • Participations BV (CSP);
 • Gelieerde kennis- en onderzoeksinfrastructuur (CHILL, AMIBM, Brightsite);

Chemelot Research Facilities (CRF) BV 
Op 7 februari 2014 is door Provinciale Staten van Limburg voor Pilot- en Miniplantfaciliteiten een provinciale bijdrage van maximaal € 46 miljoen goedgekeurd, waarvan 50% renderend en 50% niet-renderend dient te zijn. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten op 6 oktober 2014 ingestemd met de oprichting van Chemelot Research Facilities (CRF) BV, waarin de investeringen in de Pilot- en Miniplantfaciliteiten zijn ondergebracht. CRF BV is een deelneming waarvan Chemelot Participaties BV (100% dochter van de Provincie) enig aandeelhouder is. Besluiten ten aanzien van investeringen worden op voorstel van de directie van CRF BV, vergezeld van een advies van de RvA, in de algemene vergadering van aandeelhouders genomen. De directie wordt gevormd door de Chemelot Campus BV. 

CRF BV is een onderneming die zich richt op het verkrijgen, exploiteren, huren en verhuren van research faciliteiten ten behoeve van pilot plants en onderzoeksactiviteiten. Inmiddels is ingestemd met uitbreiding van de Chemelot Campus naar het noordelijk gelegen terrein (Grex Noord). De grondexploitatie van dit terrein (voorzien is 71.000 m2 v.v.o.) zal plaatsvinden binnen CRF BV. en zal(mede) . gefinancierd worden vanuit CRF BV. In de komende jaren zal daartoe een aantal (vastgoed)investeringsvoorstellen aan de aandeelhouder voorgelegd worden. Daarnaast is het een uitdaging om in de komende jaren de juiste biotoop ten behoeve van de Chemelot Circular Hub te ontwikkelen waarmee de ambitie om de meest duurzame en veilige site te creëren, waargemaakt kan worden.

Raad van Advies (RvA)
Bij CRF BV is een Raad van Advies (RvA) ingesteld. 

Taak
Deze RvA heeft als taak het deskundig en onafhankelijk adviseren van de aandeelhouder ten aanzien van besluiten tot investering, welke door de directie aan de aandeelhouder ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd op basis van de statuten, dan wel welke zijn opgenomen in een jaarlijkse begroting of investeringsplan. De RvA dient hierbij inzichtelijk te maken hoe zij de voorstellen van de directie heeft beoordeeld en dit ook expliciet in haar advies aan de aandeelhouder te betrekken. De RvA adviseert daarnaast de aandeelhouder ten aanzien van de begroting en het jaarplan. De controle van de jaarrekening zal plaatsvinden door de accountant en worden voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De aandeelhouder beoordeelt de jaarrekening ten behoeve van vaststelling in de AvA. De jaarrekening wordt aan de RvA informatief ter beschikking gesteld.

Samenstelling
De RvA kent minimaal 2 en maximaal 5 leden. Indien zulks wenselijk wordt geacht wijzen de leden uit hun midden een voorzitter aan. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvA is een evenwichtig samengestelde RvA, bestaande uit specialisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Bij de samenstelling van de RvA wordt gestreefd naar diversiteit qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, leeftijd en regionale binding (collectief). Maar ook qua denkbeelden en invalshoeken. Bovendien is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en uit de non-profit sector. Vooralsnog is nu gekozen voor het aanstellen van twee leden. 

Profiel
We verwachten van de leden van de RvA dat zij anticiperend adviseren. De leden kijken mee vooruit op huidige en toekomstige strategische thema’s binnen de politiek/publieke setting van CRF BV als onderdeel van de Brightlands Chemelot Campus. Het belang van de ontwikkeling van de Brightlands Chemelot Campus in relatie tot de belangen van CRF BV, maakt daarmee onderdeel uit van de advisering door de RvA. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren, ze weten waarop ze moeten sturen, kunnen de juiste vragen stellen, zijn in staat om te reflecteren, hebben een aandachtsgebied en daarnaast ook een helikopterview. 

Bovenstaande in combinatie met de gewenste samenstelling hebben we vertaald in navolgende profielschets voor de RvA. Door niet uit te gaan van profielen per kandidaat, maar ons te richten op kennis/ervaringsdomeinen die als totale mix in de RvA vertegenwoordigd moeten zijn, verhogen we de kans dat geschikte kandidaten gevonden worden. In de praktijk kan het voorkomen dat niet alle profielkenmerken 100% worden gedekt en dat er kandidaten zijn die (ook) andere voor de organisatie waardevolle inbreng leveren. De profielschets is geen Wet van Meden en Perzen; het is een richtinggevend kader. In de praktijk zal één lid of kandidaat meerdere van de hierna genoemde profielen dekken. 

Kennis en ervaring 

Grondexploitatie en Vastgoedontwikkeling

 • Brede ervaring op het gebied van grondexploitaties, vastgoedontwikkeling, vastgoedinvesteringen en vastgoedbeheer. 

Financiën en bedrijfseconomie 

 • Gedegen financieel-economische en bedrijfskundige deskundigheid op strategisch niveau (verslaglegging, interne controle, audits en bedrijfsfinanciering, alsmede risicobeheer), blijkend uit een verantwoordelijke financiële functie in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld CFO). 

Commercieel en ondernemerschap 

 • Ervaring met het starten, runnen en opschalen van kennisintensieve groei-ondernemingen, waarbij ervaring met exploitatie van pilot plants, miniplants en/of facilities een pré is. 
 • Weet wat het betekent om op de markt te opereren, is vertrouwd met een bedrijfsmatige manier van werken en denkt ondernemend of is als ondernemer actief c.q. actief geweest. 

Bestuurlijke/management ervaring, dan wel inzichten 

 • Ervaring als eindverantwoordelijke van een organisatie die qua omvang en/of politieke/publieke complexiteit minimaal vergelijkbaar is met CRF BV. 
 • Ervaring op het gebied van innovatie en campusontwikkeling en/of met veiligheid op een (chemische) site is een pré.

Publiek/private samenwerking / “semi publiek” ondernemerschap 

 • Ervaring met ondernemerschap in een publiek/private setting. 
 • Begrijpt wat het voor een vennootschap betekent om een maatschappelijke opgave als core business te hebben, in de publieke schijnwerpers te staan en adequaat om te gaan met diverse overheidsorganisaties.
 • Gevoel voor politieke processen op regionaal en (inter)nationaal niveau. Bestuurlijk sensitief. 

Academische achtergrond 

 • (Academische) achtergrond op vastgoed en/of financieel-economisch gebied. 

Attitude en vaardigheden 

Maatschappelijke betrokkenheid 

 • Brede maatschappelijke belangstelling. 
 • Interesse en gevoel voor wat er in de samenleving (en de Chemie & Materialen en Vastgoed sectoren in het bijzonder) leeft en voor maatschappelijke verhoudingen. 

Snel overzicht en inzicht verwerven 
Met informatie op afstand snel overzicht en inzicht weten te krijgen met betrekking tot de essentiële aspecten van het functioneren van de organisatie en op basis daarvan evenwichtig kunnen adviseren. 

Pro-actief kritisch
Niet alleen afwachten en reageren op de inbreng van de aandeelhouder, de directie of collega-leden van de RvA, maar ook zelf initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken entameren. Kritisch kunnen en durven zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan. Dat alles op constructieve wijze. 

Strategisch denken
Oog voor externe ontwikkelingen en die kunnen vertalen in implicaties voor investeringsbeleid en investeringsstrategie. Analytisch denken en tot een goede adviesvorming in staat. 

Besluitvaardig en verantwoordelijkheid willen nemen 
De verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor ook lastige adviezen. Over inzicht en doortastendheid beschikken om dat op het goede moment te doen. 

In staat tot kritische zelfreflectie
De eigen bijdrage als adviseur kritisch kunnen beoordelen en op basis daarvan zo nodig bijstellen. 

Werken in een collegiaal team 
Kunnen samenwerken in teamverband, waarbij de meerwaarde van de complementariteit tot zijn recht komt. Eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeel- en adviesvorming, alsmede bijdragen aan een open kritisch klimaat. 

Onafhankelijk en integer 

 • Zelfstandig in staat zijn om de adviserende functie te vervullen. 
 • Onafhankelijkheid ten opzichte van interne en externe belangen van de vennootschap en haar participaties, waardoor iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden wordt.
 • Oog voor en zicht op diverse, soms conflicterende, belangen binnen en buiten de organisatie, waaronder politieke belangen. In staat zijn om evenwichtige beoordelingen te maken tussen verschillende belangen. 
 • Integer en zorgvuldig werken vanuit een sterk normbesef. 
 • Overtuigingskracht vanuit een inhoudelijk sterke expertise op relevante domeinen. 
 • Bereid tot het afleggen van (transparante) advisering: aan de aandeelhouder, maar ook meer in het algemeen (maatschappelijke verantwoording). 

Gecommitteerd 
Gecommitteerd en voldoende beschikbaar zijn voor de invulling van de taken en verantwoordelijkheden: minimaal 2 RvA-vergaderingen (gekoppeld aan de aandeelhoudersvergaderingen) per jaar plus tussentijds informeel overleg. 

Netwerk 
Een breed, relevant netwerk binnen de overheid, de vastgoed sector en/of chemie & materialen sector. 

Vergoeding
Bij deze functie hoort een passende vergoeding in lijn met de zwaarte van de functie alsmede een reiskostenvergoeding. 

De procedure
CRF BV in casu De Provincie Limburg laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de Provincie Limburg geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicole Boevé op 035 – 548 0760

Solliciteer