Lid Raad van Bestuur – aandachtsgebied zorginhoud en kwaliteit

Beweging 3.0
11-05-2022    2022-00076   

Beweging 3.0
Zorgorganisatie Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg). Ruim 3.000 medewerkers en 2.000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de cliënten in de thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, dagcentra, maatschappelijke zorg, dienstverlening en welzijnswerk, particuliere diensten en producten. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Daarnaast biedt Beweging 3.0 ook zorg en diensten via Leef3.nu, een ledenservice met ongeveer 33.000 leden. En via stichting Welzin worden diensten aangeboden op het gebied van sociale ontwikkeling, sociaal burgerschap en een sociale samenleving. Welzin is er voor kinderen, jongeren en volwassenen en in het bijzonder voor mensen met een kwetsbaarheid.

Missie en visie
Beweging 3.0 ziet het als haar missie om het leven van cliënten en het werk van haar medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken. Aangenaam leven betekent: betaalbare zorg van goede kwaliteit leveren die aansluit bij wat voor de cliënt belangrijk is. Daarbij willen wij optimaal gebruik maken van het sociale netwerk van de cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het stimuleren van zelfredzaamheid (waar mogelijk) en de kwaliteit van leven. Aangenaam werken betekent dat de ondersteuning en zorg wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en – als dat niet meer gaat – samen te werken met anderen om tot een optimale woonleefsituatie te komen. Goede zorg, welzijn en welbevinden staan daarbij centraal.

Besturingsmodel
De structuur van Beweging 3.0 is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur, naast de andere rollen zoals werkgever, kritische vriend, strategisch sparring partner etc. houden zij toezicht op het besturen van de organisatie en op het behalen van de doelrealisatie van Beweging 3.0. 

De Raad van Bestuur van Beweging 3.0 is tweehoofdig en bestaat momenteel uit de heer drs. M.M. (Micha) van Akkeren RC en de heer drs. H.B. (Steven) Han a..i.. De Raad van Bestuursleden zijn integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Er is sprake van een collegiaal bestuur, dat wil zeggen, beide bestuursleden hebben specifieke aandachtsgebieden maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. De Raad van Bestuur stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. De Raad van Bestuur geeft leiding aan clustermanagers (primair proces), managers ondersteunende diensten en de manager Welzin (aparte stichting). Deze managers geven leiding aan de teammanagers c.q. teamleiders.

De medezeggenschap binnen Beweging 3.0 wordt geborgd voor cliënten in lokale cliëntenraden en een Centraal Platform Medezeggenschap, voor medewerkers in een ondernemingsraad en ten aanzien van beroeps- en vakinhoudelijk beleid in een Verpleegkundige en Verzorgende Raad. De medezeggenschap voor medewerkers van stichting Welzin is eveneens geborgd in een ondernemingsraad. Beweging 3.0 is trots op de samenwerking met deze medezeggenschapsraden.

Ontwikkelingen 
De interne en externe dynamiek zorgen voor enerverende maar ook soms complexe bestuurlijke processen. Er zijn veel ontwikkelingen en vernieuwingen gaande. Zo vindt uitvoering plaats van de Koers 2025 op basis van een koersprogramma.

Samenwerking en verdeling van aandachtsgebieden Raad van Bestuur
Beweging 3.0 hanteert als basis een collegiaal bestuursmodel, waarin jullie als beide bestuurders gezamenlijk (statutair) een evenwichtige verantwoordelijkheid hebben voor de organisatie als geheel en een trekkersrol vervullen bij de in gang gezette koers. Binnen het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is sprake van specifieke aandachtsgebieden. Naast de collectieve bestuurstaken heeft het nieuwe lid Raad van Bestuur het aandachtsgebied zorginhoud en kwaliteit én onderschrijft de visie, missie en kernwaarden van Beweging 3.0. Beweging 3.0 verwacht dat de nieuwe bestuurder energiek en intrinsiek gemotiveerd is om de uitgezette koers verder te implementeren. Daarnaast is het van belang dat je een langere termijn visie kan ontwikkelen die goed past bij een moderne kijk op ouderenzorg in haar brede maatschappelijke context en daarnaast affiniteit hebt met de ontwikkelingen in de transformatie van het sociaal domein, ook vanuit een welzijnsperspectief.

Zowel naar binnen als naar buiten treed je samen met je collega bestuurder op als eenheid. Dus jullie beide initiëren en onderhouden externe contacten, primair op je respectievelijke aandachtsgebieden. Deze werkwijze vraagt om gelijkwaardigheid tussen de beide bestuurders. Waarbij er sprake is van een integere bestuursstijl en open communicatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur komt op basis van consensus tot stand. Jullie leggen gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de strategie, begroting en jaarrekening, kwaliteit van de zorg, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan. 

Door de diversiteit in achtergronden in de Raad van Bestuur, wordt geborgd dat een breed spectrum aan kennis en vaardigheden aanwezig is én blijft. Beweging 3.0 hecht belang aan complementariteit in de kennisdomeinen, zodanig dat jullie elkaar aanvullen in de competenties, met als belangrijke overlappende competentie een sterk strategisch inzicht op het gebied van de zorgontwikkelingen en de betekenis daarvan voor jullie organisatie. Een persoonlijke match is daarom een evenzeer belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen jullie als bestuurders. 

Gewenste opleiding/ervaring/achtergrond
Als bestuurder heb je kennis én ervaring op directie/bestuurlijk niveau, gecombineerd met een zorginhoudelijke achtergrond. Beweging 3.0 zoekt een ervaren directeur/bestuurder die de ouderenzorg en de mensen die daar in werken écht een warm hart toedraagt, die oprecht nieuwsgierig is naar de belevingswereld waarin ouderen zich momenteel en in de toekomst in bevinden. Waarbij het een pré is als je ervaring hebt in de zorg (je omarmt de diversiteit van achtergronden/ervaringen die actief zijn in de VVT en loopt regelmatig mee in de praktijk ) en het van belang is dat je lef hebt, innovatief en creatief bent om de cliënt echt centraal te zetten. Dit betekent dat je de ingeslagen koers omarmt en verder zorg draagt voor de implementatie passend bij een vernieuwende zorgondernemer. Je hebt van nature een leiderschapsstijl waarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid en het zelfstandig handelen van je medewerkers en cliënten het uitgangspunt is. 

Je bent een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende bestuurder, die Beweging 3.0 in nauwe samenwerking met je collega bestuurder en Management Team leden op een resultaatgerichte, duurzame wijze verder brengt, passend binnen de visie, missie en kernwaarden van Beweging 3.0. Waarbij inspiratie, verbinding en soepelheid je natuurlijke talenten zijn. Uiteraard ben je met je collega bestuurder verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de missie, visie en strategie om de vraag van bewoners en cliënten in een veranderende context duurzaam te beantwoorden. Je hebt ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen, waarbij leidinggeven met compassie passend is bij een persoons gerichte benadering. Je ziet kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden waarbij je op relevante ondernemende wijze reageert en acteert op de ontwikkelingen binnen de domeinen van de zorg.  

Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij je onafhankelijke geest en je energieke en toegankelijke stijl van werken. Je gaat moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. Je staat dichtbij de bewoners, cliënten, inwoners, de medewerkers en vrijwilligers en bent zichtbaar voor hen de praktijk. Dit doe je met passie, plezier en de nodige humor.

Als leidinggevende werk je echt samen, ben je transparant, stem je af, delegeer je en communiceer je makkelijk zowel intern als extern. Waarbij je als bestuurder op natuurlijke en passende wijze kunt omgaan met de voor Beweging 3.0 relevante stakeholders en media. Je stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en hebt daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. Je erkent de kracht en waarde van cliëntenvertegenwoordiging en medezeggenschap en je bent gericht op samenwerking met beide Ondernemingsraden, Centraal Platform Medezeggenschap en Verpleegkundige en Verzorgende Raad in het belang van de bewoners, cliënten, naasten, inwoners en medewerkers. 

Competenties
Visie | Dienstbaar leiderschap | Teamplayer | Verbinding | Vermogen tot delegeren | Inlevingsvermogen | Besluitvaardigheid | Organisatiesensitiviteit | Netwerken

Honorering
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. De functie wordt jaarlijks hieraan getoetst. Beweging 3.0 is momenteel ingeschaald in Klasse IV.

De Procedure
Beweging 3.0 laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Waarbij de voltallige Raad van Toezicht wordt betrokken bij de selectiegesprekken. In de eerste gespreksronde zal er met meerdere kandidaten gesproken worden in een carrousel. In deze carrousel zit naast de Raad van Toezicht en de bestuurder een afvaardiging van de Ondernemingsraad Beweging 3.0, Ondernemingsraad Welzin, Centraal Platform Medezeggenschap, Verpleegkundige en Verzorgende Raad en het Managementteam. 

In de 2e gespreksronde zal een kleinere groep kandidaten uitgenodigd worden om een casus voor te bereiden en te presenteren. Tevens zal er nader ingegaan worden op de uitkomsten van het assessment dat bij de kandidaat/kandidaten wordt afgenomen. Op deze wijze kunnen wij onderzoeken waar de complementariteit zit tussen de beide bestuurders. Bij gelijke geschiktheid voor de functie gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Indien je interesse hebt in deze vacature upload dan je CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/ 
Voor nadere informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035 – 5480760 of op 06 – 14690337. 

Uiterste reactietermijn is: 24 mei 2022

De planning is

  • Woensdag 15 juni 10.00-15.00 uur in Amersfoort – twee kennismakingsgesprekken met de selectiecommissies
  • Dinsdag 28 juni 16.00-19.00 uur in Amersfoort – casus presenteren
Solliciteer