Lid Raad van Bestuur Adelante (aanmelding gesloten)

Adelante Zorggroep
02-10-2023    2023-00138   

Inleiding
Adelante biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van ziekte, aandoeningen, of ongevallen, met als doel hun functioneren en deelname aan het dagelijks leven te verbeteren. De dienstverlening omvat gespecialiseerde medische revalidatie, behandeling van gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport- en arbeidsrevalidatie.

Ruim 1200 professionals en medewerkers zetten zich in voor onder andere: 

 • klinische, poliklinische revalidatie en dagbehandeling voor volwassenen en kinderen;
 • onderzoek, advies, begeleiding en bijzondere zorg van volwassenen en kinderen met gehoorproblemen en taalproblemen;
 • logeren en ambulante begeleiding;
 • speciaal onderwijs;
 • arbeids- en re-integratie-activiteiten;
 • sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen met een handicap.

Adelante voert deze activiteiten uit op eigen locaties en in poliklinieken in verschillende ziekenhuizen, waaronder Hoensbroek, Valkenburg, Maastricht (o.a. MUMC+), Venlo (o.a. VieCuri), Venlo-Blerick, Venray en Roermond. Het werkgebied beslaat met name Limburg en voor specifieke vormen van zorg Nederland, met name op het gebied van dwarslaesie en audiologie (vooral behandeling van tinnitus).

Missie
Adelante ontleent haar naam aan het Spaanse woord 'adelante', wat 'vooruit!' betekent, en de missie is hierop gebaseerd. Samen met de cliënten wordt niet gefocust op hun beperkingen, maar op hun mogelijkheden – wat er nog wèl kan. Adelante streeft ernaar het beste uit cliënten te halen en de grenzen van wat mogelijk is steeds verder te verleggen.

Daarnaast streeft Adelante ernaar medewerkers uitdagend en plezierig werk te bieden in een gezonde werkomgeving, met aandacht voor de unieke kwaliteiten van elke werknemer. De verwachtingen voor medewerkers worden duidelijk gecommuniceerd, en er wordt ruimte geboden voor voortdurende ontwikkeling.

Visie
Bij Adelante staat de vraag van de cliënten en hun naasten centraal. Samen met hen wordt alle benodigde expertise ingezet om het meest optimale en gewenste resultaat te bereiken. Hierbij is er aandacht voor alle aspecten van het leven, waaronder gezondheid, zelfredzaamheid, relaties, onderwijs, vrijetijdsbesteding en werk. Tijdens de behandeling behoudt de cliënt de regie en wordt de behandeling indien nodig bijgesteld. De samenwerking tussen behandelaar, cliënt en leerlingen is essentieel voor het behalen van de beste resultaten, en samen halen zij het maximale uit de mogelijkheden. De vraag van de cliënt staat centraal, en samen met de zorg- en onderwijspartners wordt ervoor gezorgd dat deze optimaal wordt beantwoord.

Kernwaarden en ambities
De kernwaarden die de basis vormen voor het handelen bij Adelante zijn: 
samen | expert | nieuwsgierig | vertrouwen

Adelante is een dynamische en ambitieuze organisatie die voortdurend in beweging is. De meerjarenkoers 2020-2025 dient als leidraad met als doel om de positie als toonaangevende speler op het gebied van audiologie, speciaal onderwijs en revalidatiezorg in Limburg en daarbuiten te handhaven. 

De Raad van Bestuur speelt een actieve rol in de regio door deel te nemen aan transitietafels en transmurale samenwerkingsverbanden. Ook binnen de revalidatiesector worden initiatieven ontplooid om de sector toekomstbestendig te maken. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn innovatie, digitalisering en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De medewerkers van Adelante beschikken over uitgebreide wetenschappelijke en praktische expertise, die zij professioneel inzetten. Wetenschappelijk onderzoek, toegepast onderzoek en innovatie vormen het fundament om de zorg en het onderwijs voortdurend te verbeteren. De ambitie om de beste zorg te leveren leidt tot onderzoeksvragen, die in samenwerking met universiteiten en hogescholen verder worden onderzocht. De nieuwe kennis wordt overgedragen aan (toekomstige) professionals om zo de hoogste kwaliteit van zorg te bieden. Vier speerpunten zijn vastgesteld: chronische pijn, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), arm-/handproblematiek en tinnitus. Nieuwsgierigheid drijft de expertise, waarbij professionals en cliënten elkaar uitdagen om het beste resultaat te bereiken. Dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen en in nauwe samenwerking met partners in de zorgketen, om voor elke cliënt de juiste zorg of het juiste onderwijs op de juiste plaats te kunnen aanbieden of organiseren.

Organisatiestructuur en besturingsfilosofie
Adelante heeft een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit Henri Plagge, voorzitter en arts M&G, en Yvette van Horn, lid en tevens revalidatiearts. De RvB draagt gezamenlijk (statutaire) eindverantwoordelijkheid voor de hele organisatie en speelt een leidende rol bij de implementatie van de meerjarenkoers. Binnen deze gedeelde verantwoordelijkheid zijn specifieke aandachtsgebieden/portefeuilles gedefinieerd. Zowel directeuren als ondersteunende diensten zijn verdeeld over deze portefeuilles.

Adelante heeft driedivisies, elk geleid door een duale directie met integrale verantwoordelijkheid, waarin de primaire processen zijn ondergebracht: 

 • Volwassenrevalidatie
 • Kind en Jeugd
 • Audiologie & Communicatie

Daarnaast zijn er twee divisies ter ondersteuning van het primaire proces: Services en Advies, Beleid en Control. Onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisdeling zijn verankerd in het Kenniscentrum, geleid door een manager en een hoogleraar revalidatie. Tenslotte is er het bureau ondersteuning Raad van Bestuur, aangestuurd door de secretaris Raad van Bestuur. 

De divisie Kind en Jeugd kenmerkt zich door een diversiteit aan (financiële) regelgeving door de mix aan activiteiten in het speciaal onderwijs, de kinderrevalidatie en de intensieve kindzorg.
Vanaf 2022 zijn de arbeidsrevalidatie en re-integratie activiteiten ondergebracht in een aparte BV “Adelante Arbeid”. 

In de lijn van haar meerjarenkoers werkt Adelante in diverse formele en informele samenwerkingsverbanden samen zoals Netwerk Pijnrevalidatie Nederland, vroeg interventie en de VOF Revalidatiekliniek Noord Limburg.

De besturingsfilosofie van Adelante is gericht op verantwoordelijkheid nemen, voortdurende verbetering en zelfinitiatieven nemen om processen te optimaliseren. Divisies en teams maken onderling afspraken over hun werkmethoden en doelstellingen, passend bij hun diensten en doelgroepen. Mede hierdoor heeft Adelante structureel goede scores op cliënttevredenheid, prestatie-indicatoren en externe audits en visitaties. Ook de medewerkerstevredenheid is hierdoor relatief hoog.

De vijfhoofdige Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid en de resultaten van Adelante en beoordeelt of deze in lijn zijn met de vastgestelde beleidsplannen en maatschappelijke doelstellingen. De RvT fungeert als werkgever voor de RvB en als sparringpartner. De RvT hecht belang aan waarde gedreven toezicht, vertrouwen, dialoog en verbinding. Ze streeft naar openheid, transparantie, reflectie en een lerende organisatie.

Medezeggenschap van cliënten, leerlingen en medewerkers is essentieel binnen Adelante. Door samen te praten over belangrijke ontwikkelingen worden betere beslissingen genomen en wordt gezorgd dat de belangen van alle betrokkenen goed worden meegenomen. Binnen Adelante zijn verschillende medezeggenschapsorganen actief, met als gemeenschappelijk doel het bijdragen aan betere zorg, onderwijs en ondersteuning voor cliënten. De Cliëntenraad en Medezeggenschapsraden (onderwijs) vertegenwoordigen patiënten, leerlingen en ouders, terwijl de Ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraden (onderwijs) de belangen van de medewerkers behartigen. De Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad dragen bij aan vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Toekomstige uitdagingen
Adelante is een middelgrote organisatie waar sprake is van een breed palet aan diensten in de zorg en het (speciaal) onderwijs. De ambities van de organisatie zijn groot (zie meerjarenkoers). De inhoudelijke ontwikkelingen in de zorg en de revalidatie in het bijzonder betekenen meer inzet van technologie, nog meer ambulante zorg, centralisatie van specialties en nieuwe vormen van multidisciplinaire eerstelijnsrevalidatie. Het speciaal onderwijs heeft te maken met een terugloop aan leerlingen. Dit en de toekomstige (noodzakelijke) investeringen zoals een nieuw EPD, E-health en innovaties maken het noodzakelijk om strategische samenwerkingsverbanden regionaal en landelijk te onderzoeken. Momenteel lopen daar verkenningen naar.

Op het vlak van de bedrijfsvoering werkt Adelante er hard aan om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Centraal staan hierbij thema’s als capaciteitsmanagement, resultaatsturing, ondernemerschap, samenwerking met derden en leiderschap. Daarmee beoogt Adelante een financieel gezonde organisatie te blijven, ondanks de toenemende financiële druk. Tot nu toe heeft Adelante in beperkte mate te maken met fricties bij het opvullen van vacatures. Adelante dient zich wel voor te bereiden op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Centrale thema’s op het gebied van HRM zijn het binden, boeien en behouden van medewerkers, het stimuleren van vitaliteit en het opleiden van nieuwe beroepsbeoefenaren.

Profiel van het nieuwe lid Raad van Bestuur
De vacature voor het nieuwe lid RvB bij Adelante is ontstaan doordat het huidige lid, Yvette van Horn, heeft besloten Adelante te verlaten om de positie van voorzitter van de Raad van Bestuur bij Revalidatiecentrum De Hoogstraat te aanvaarden.

De afgelopen jaren hebben beide leden van de RvB effectief samengewerkt en de verschillende onderdelen bediend. Yvette van Horn heeft vooral de zorginhoudelijke aspecten voor haar rekening heeft genomen. Beide bestuurders hebben waardevolle netwerken opgebouwd en onderhouden actieve relaties met belanghebbenden.

De stijl van besturen kenmerkt zich door openheid en is gebaseerd op vertrouwen. Besluitvorming in het bestuur wordt bereikt door consensus. Zowel intern als extern treden de bestuurders op als een eenheid. 

Beide bestuurders leggen samen verantwoording af aan de RvT over strategische kwesties, begrotingen, jaarrekeningen, zorg- en onderwijskwaliteit, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen.

De RvB heeft zich gecommitteerd aan verschillende doelstellingen voor de komende periode: 

 • het gezamenlijk vormgeven van de nieuwe strategie zoals uiteengezet in de meerjarenkoers;
 • het definiëren van de positie van Adelante in een snel veranderend regionaal en nationaal zorglandschap, met een focus op strategische samenwerkingen met collega-organisaties en partners in de regio en landelijk;
 • verdere academisering en uitbouw van de academische werkplaats revalidatie met meerdere centra;
 • het bevorderen van innovaties, onderzoek, digitalisering, en de ontwikkeling van e-health;
 • het verder professionaliseren van de interne organisatie, zowel op het gebied van processen, systemen, IT als op het gebied van de bedrijfscultuur.

Het nieuwe lid van de RvB moet intrinsiek gemotiveerd zijn om deze koers voort te zetten. Bovendien is het van belang dat dit nieuwe lid bijdraagt aan de ontwikkeling van een langetermijnvisie die goed aansluit bij een moderne benadering van revalidatiezorg, speciaal onderwijs en audiologie in hun bredere maatschappelijke context. Affiniteit met ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt is van belang. Het lid Raad van Bestuur moet als ondernemer kansen identificeren en hierop kunnen doorpakken. 

Adelante hecht waarde aan de complementariteit van beide bestuurders, zodat zij elkaar aanvullen met een breed scala aan kennis, competenties en vaardigheden. Een persoonlijke klik, humor en relativeringsvermogen zijn eveneens van groot belang voor een succesvolle samenwerking binnen de RvB.

Persoonlijke achtergrond en ervaring
Adelante zoekt een bestuurder die het landschap van revalidatie, audiologie en (speciaal) onderwijs begrijpt. Als nieuwe bestuurder van Adelante heb je een academische zorginhoudelijke achtergrond, bij voorkeur als revalidatie-arts, en ben je actief in relevante (landelijke) netwerken. Je bent oprecht nieuwsgierig naar cliënten, inwoners, medewerkers, leerlingen en vrijwilligers. Je bent zichtbaar voor hen in de praktijk. Dit doe je met passie, plezier en de nodige humor.

Van nature heb je een leiderschapsstijl, waarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid en het zelfstandig handelen van je medewerkers, cliënten en leerlingen het uitgangspunt is. Daarnaast heb je ook affiniteit met de bredere bedrijfsvoering en duurzaamheid van een organisatie. Je hebt de vaardigheid om processen te doorgronden, verbindingen te leggen en beleid consequent op alle niveaus en met alle (zorg)professionals van de organisatie door te voeren en te evalueren.

Je bent een verantwoordelijke, proactieve en toegankelijke bestuurder, die Adelante samen met je collega-bestuurder en de directeuren op een resultaatgerichte, wijze verder brengt in lijn met de visie, missie en kernwaarden van Adelante. Inspiratie, verbinding en flexibiliteit zijn jouw intrinsieke kwaliteiten. Ervaring in het leiden van veranderingen, waarbij leiderschap gepaard gaat met compassie en een persoonsgerichte aanpak, is essentieel. Je herkent kansen en neemt initiatieven om invloed uit te oefenen en je handelt doelgericht en ondernemend in reactie op ontwikkelingen binnen de domeinen van zorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie en re-integratie. Moeilijke gespreksonderwerpen ga je niet uit de weg, en je bent in staat om alle betrokkenen helder uit te leggen waarom bepaalde (strategische) keuzes worden gemaakt. Kwaliteiten als integriteit en verbindend vermogen zijn daarbij van groot belang.

Als leidinggevende werk je samen, ben je transparant, stem je af, delegeer je en communiceer je vlot, zowel intern als extern. Als bestuurder ga je op natuurlijke en passende wijze om met relevante stakeholders in de regio en in het land. Je bent gewend waar nodig ook met de voeten in de modder te gaan staan. Affiniteit met de regio is een pré. Je bevordert samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie en je hebt een constructief-kritische en verbindende houding, waarbij je een belangrijke voorbeeldfunctie vervult. Je erkent en waardeert de kracht en waarde van vertegenwoordiging en medezeggenschap vanuit de cliënten, leerlingen, medici, verpleegkundigen en andere medewerkers en je streeft naar een professionele en constructieve samenwerking met deze raden. 

Competenties
Visie | Inspirerend leiderschap | Energie | Samenwerken | Delegeren | Hands on | Sociabiliteit | Inlevingsvermogen | Besluitvaardigheid | Organisatiesensitiviteit | Resultaatgerichtheid | Netwerken

Arbeidsvoorwaarden
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) publieke en semipublieke sector. De functie wordt jaarlijks hieraan getoetst. Adelante is ingeschaald in WNT klasse V.

Over de procedure
Adelante laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Karen Kragt, partners van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken. 

Onderdeel van het selectietraject kan zijn het inwinnen van referenties en Talenten Motivatie Analyse (TMA). 

Als je je kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan jouw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen en of Karen Kragt via 035-5480760. 

De uiterste reactietermijn is 7 november 2023.

De planning

 • 1e gesprekken zijn gepland op vrijdag 24 november 2023 tussen 10.30 – 16.00 uur.
 • Vervolggesprekken (2 gesprekken per kandidaat) zijn gepland op woensdag 6 december 2023 tussen 16.00 – 20.00 uur.
 • Klikgesprek met lid RvB is gepland op vrijdag 8 december 2023 om 10.00 uur.
 • Adviesgesprekken met de adviesgremia zijn gepland op donderdag 14 december ochtend en middagdeel.

Bronnen
https://adelantegroep.nl/
Meerjarenkoers 2020 – 2025
Jaarrekening St Adelante Zorg 2022
Geconsolideerde jaarrekening 2022 St Adelante Groep
Reglement raad van bestuur St Adelante Groep
Statuten St Adelante Groep
Statuten St Adelante Zorg
Statuten St Adelante Onderwijs   

Solliciteer