Lid Raad van Bestuur – CFO – Vitens

Vitens N.V.
08-02-2023    2022-00260   

Over Vitens
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en voorziet 5,8 miljoen zakelijke en particuliere klanten elke dag opnieuw van schoon en veilig water uit de kraan. Drinkwater dat voornamelijk wordt gewonnen uit grondwater. Met ongeveer 1500 medewerkers, 93 productielocaties en een distributienetwerk van circa 50.000 kilometer garandeert Vitens de levering van jaarlijks 350 miljoen m³ drinkwater in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Vitens wil de drinkwaterwinning, -zuivering en -levering betaalbaar houden en investeert in procesoptimalisatie en innovatie. Daarnaast staat de verduurzaming van de totale bedrijfsvoering hoog op de agenda. 

De primaire taak is en blijft: ‘het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater’. Daarbij streeft Vitens ernaar dat klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een betaalbare prijs. Deze continuïteitsdoelstelling is de brede en solide basis van het bedrijf en daar doen ze geen concessies aan.

De snel veranderende omgeving van de afgelopen jaren heeft geleerd dat Vitens wendbaar moet zijn. Daarom is er binnen de strategie een aantal accenten gelegd. Er komt druk op de verdeling van water over de natuur, landbouw en drinkwater. Dit vraagt om afstemming en samenwerking op regionaal en landelijk niveau. Dit vraagt veel de organisatie, waarin Vitens zich doorontwikkelt om wendbaarder en voorspelbaarder te zijn waarbij verandering en inspelen op de wereld om Vitens heen en het realiseren van de gezamenlijke strategie een constante wordt.

De strategie
In 2020 heeft Vitens de nieuwe strategie voor 2030 vastgesteld: Elke druppel duurzaam. Hiermee willen ze de uitdagingen van nu én de toekomst het hoofd bieden, samen met haar partners. De grenzen van de manier waarop we in Nederland met het watersysteem omgaan, komen door klimaatverandering en de toenemende watervraag in zicht. Er moeten fundamentele systeemkeuzes worden gemaakt. Die urgentie wordt door alle spelers in het waterdomein gevoeld. De watertransitie vraagt een pro-actieve positie van Vitens in het waterecosysteem. 

Naast de continuïteitsopgave speelt ook de opgave om de waterwinning ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening te verduurzamen. Verdroging is een structureel verschijnsel. Eveneens is betere bronbescherming essentieel. Er is daarom een transitie naar een duurzaam watersysteem nodig in Nederland, waarin fundamentele (ruimtelijke) keuzes worden gemaakt. Grofweg betekent dit dat overheden, waterbeheerders en watergebruikers zich actief richten op: 
a. het beter vasthouden van water en beschermen van bronnen;
b. het zoeken naar duurzamere alternatieven en;
c. bewust en zuinig watergebruik. 

Zoals in de strategie Elke Druppel Duurzaam beschreven neemt Vitens actief medeverantwoordelijkheid voor deze watertransitie door een proactieve rol te vervullen in het waterecosysteem, en door beïnvloeding van de vraag naar water. Dit vraagt om een agenderende en initiërende inzet om met alle stakeholders gezamenlijke, vaak innovatieve, oplossingen te realiseren. Voor Vitens en haar stakeholders betekent dit dat ze zich hiermee op onontgonnen terrein begeven. Dat maakt de zoektocht extra spannend en inspannend. Het betekent verder investeren in maatschappelijke en bestuurlijke coalities, in public affairs, in de lobby.

Daarnaast heeft Vitens een omvangrijk investeringsplan opgesteld (incl. doorkijk) zodat ze de continuïteit borgen en stappen zetten om de streefstructuur te realiseren. Het investeringsniveau is in de afgelopen periode gestegen van een stabiele situatie rond de 100 miljoen euro (tot en met 2017) naar 245 miljoen euro in 2023. In de doorkijk wordt het perspectief geschetst dat dit niveau in een periode van 10 jaar verder zal stijgen naar 350-400 miljoen euro per jaar. Deze investeringen gaan gepaard met een omvangrijke financieringsopgave. Afhankelijk van het verloop van de WACC-discussie in het kader van de winstregulering vraagt deze financieringsopgave een nieuwe financieringsstrategie met onderzoek naar andere vormen van financiering en ander type financiers. 
Hiertoe zijn en worden scenario’s ontwikkeld. Indien in die situatie daadwerkelijk wordt gekozen voor een niet traditionele vorm van financiering stelt dat nieuwe eisen aan de organisatie, de bedrijfsvoering en de financiële beheersing (transparantie, voorspelbaarheid). Dat vraagt niet alleen dan een transitie, maar het is ook noodzakelijk voor Vitens zich daar nu al op voor te bereiden.

Governance

Aandeelhouders 
De provincies en de meeste gemeenten in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de (publieke) aandeelhouders. Zij hebben geen directe rol in de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Vitens kent 97 aandeelhouders die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten. 

Bestuur en Raad van Commissarissen
Het huidige bestuur van Vitens bestaat vooralsnog uit:

 • De heer Jelle Hannema (voorzitter);
 • Vacature CFO (lid).

Momenteel wordt naar het besturingsmodel van Vitens gekeken, waarbij de volgende bestuurlijke opgaven als referentie dienen voor de portefeuilleverdeling. De bestuurlijke opgaven zijn:

 1. Borgen continuïteit drinkwatervoorziening en wendbare organisatie;
 2. Financiering en duurzame & voorspelbare bedrijfsvoering (incl. financiële beheersing);
 3. Water winnen in een duurzaam water(eco)systeem.

Vitens heeft een collegiaal bestuursmodel. Daarbij zijn een paar uitgangspunten geformuleerd:

 • meerhoofdig bestuur met een voorzitter; 
 • samenwerking en gelijkwaardige verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid;
 • besluitvorming door consensus en consent (breed gedragen overeenstemming –samen met directeuren-).

Directeuren van de afdelingen ontwikkelen samen met het bestuur de strategie en het beleid van de organisatie (collectief eigenaarschap). Daarnaast zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor hun afdelingen en zorgen voor de executie van de strategie en het beleid en ketensturing.  

De Raad van Commissarissen van Vitens houdt toezicht op het gevoerde beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken en fungeert als adviesorgaan van het Bestuur. 
De Raad van Commissarissen is thans samengesteld uit de volgende personen:

 • De heer H.C.P. (Han) Noten, voorzitter;
 • Mevrouw drs. H. (Henriëtte) Setz MBA;
 • Mevrouw prof. dr ir G.M. (Gerda) van Dijk;
 • De heer drs. M.R. (Mark) van Lieshout;
 • De heer ir. drs. P.A.N. (Paul) ten Kroode.

Over de vacature
In verband met het vertrek van de huidige CFO is de Raad van Commissarissen van Vitens op zoek naar een nieuwe CFO die op duurzame bedrijfsvoering en financieel gebied inhoudelijk sterk is. Daarnaast is het van belang dat iemand ervaring heeft met financiering, de strategie van Vitens vraagt een andere wijze van financiering dan tot nu toe gebruikelijk was. Deze verandering vraagt veel van de organisatie, de manier van werken en de systemen.

Het profiel

 • duurzaamheid en verduurzaming van de organisatie en maatschappij zit in je DNA;
 • aantoonbare ervaring met financiering via de kapitaalmarkt en gedegen kennis op financieel economisch gebied, duurzame (duurzaamheid in) bedrijfsvoering, impact meten en groene financiering (green framework);
 • bekend met bancaire en financieringswereld in het algemeen en specifiek met het aantrekken van externe bank- en kapitaalmarkt gerelateerde financiering, het verkrijgen van een externe rating en de relevante rating agencies;
 • ervaring op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsvoering, bij voorkeur op het gebied van infrastructuur, assetmanagement, kapitaal intensieve industrie of andere relevante bedrijfstakken (bijv. energie, telecom);
 • organisatie en -disciplines met betrokken directeuren doorontwikkelen op het gebied van financiele voorspelbaarheid en transparante bedrijfsvoering ten behoeve van nieuwe financieringsvormen en -vereisten (innovatie, verander- en transitiemanagement);
 • digitalisering en (cyber)security, aantoonbare bestuurlijke ervaring met een complexe ICT omgeving en lange termijn investeringen en ERP-implementaties; 
 • gevoel voor politiek, openbaar bestuur, publiek-private verhoudingen, de publieke functie van het bedrijf en corporate governance;
 • een scherpe blik op aspecten van risk en compliance.

Persoonscompetenties

 • solide en stabiel, met inzicht in alle aspecten van de financiële bedrijfsvoering;
 • blik op de toekomst, biedt strategisch perspectief gericht op de bestuurlijke opgave;
 • externe oriëntatie, vertalen naar strategische impact voor Vitens;
 • communicatief vaardig en met een goed ontwikkeld gevoelig voor de belangen van verschillende stakeholders, organisatiesensitief en empathisch; in staat om een relatie op te bouwen met aandeelhouders;
 • betrokken en bereid om het initiatief te nemen om zaken aan de orde te stellen die aandacht behoeven binnen de directie en de Raad van Commissarissen;
 • participatieve aanpak; niet top down sturend, maar kunnen delegeren, een moderne leider die de mensen vertrouwen geeft, zich kwetsbaar kan opstellen en mede daardoor verbindt.;
 • executiekracht en resultaat gerichtheid, met discipline en doorzettingsvermogen om zaken af te maken en de moed om mensen aan te spreken op wat er is afgesproken en gepresteerd moet worden;
 • kunnen balanceren tussen de noodzaak om innovatief te zijn en tevens kost effectief en duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in de genen;
 • ondernemer in de veranderende semi-publieke sector: de publieke taak uitvoeren met de spirit van een private sector bedrijf;
 • bereid om nauw samen te werken op de diverse niveaus;
 • klankbord voor elkaar te zijn en elkaar te ondersteunen.

Honorering
De positie is een voltijd baan en valt onder de wet normering topinkomens (WNT).    
Standplaats is het Vitens hoofdkantoor in Zwolle. Vitens heeft 96 productiebedrijven in 5 provincies.

De procedure
Vitens laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het maken van een assessment, Talenten Motivatie Analyse (TMA), door de eind kandidaat. Daarnaast worden er referenties en openbare bronnen geraadpleegd. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé en Karen Kragt via 035 – 548 0760 of per email naar n.boeve@partnersatwork.nl of k.kragt@partnersatwork.nl 

De uiterste reactietermijn is: 27 februari 2023

Solliciteer