Lid Raad van Bestuur – Financieel profiel

LUMC
14-01-2022    2021-00227   

Over het LUMC
De wereld verandert: De bevolking vergrijst, het aantal chronische patiënten neemt toe, de medische kosten stijgen, en er is sprake van een spanningsveld tussen technische mogelijkheden en bedreigingen. De gezondheid van de wereldbevolking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het LUMC gelooft dat deze uitdaging vraagt om een duidelijke visie en missie. Interactief samenspel tussen onze kerntaken is hierbij onmisbaar.
Binnen het LUMC worden studenten voorbereid op een leven lang innoveren en leren. Onderzoekers laten zich inspireren en toetsen hun bevindingen direct in de praktijk. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij volgens de meest actuele stand van de wetenschap geholpen worden. Het LUMC gelooft hierbij in genezen maar ook in voorkomen.

Door bedrijven en organisaties in de regio en daarbuiten te betrekken maakt het LUMC innovaties en nieuwe toepassingen daadwerkelijk mogelijk. Op deze manier wil het LUMC een voorstrekkersrol spelen in het ontwikkelen van oplossingen van gezondheidsvraagstukken. ‘Het LUMC staat als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen’.

In het strategisch beleidsplan 'Grensverleggend beter worden' presenteert de Raad van Bestuur van het LUMC zijn visie op het LUMC en haar omgeving voor de komende jaren. Dit plan vormt een duurzaam kader voor beslissingen die we de komende jaren nemen. Samenwerking over de grenzen van het eigen huis is een voorwaarde voor succesvol innoveren. Het is de wens om het LUMC sterker te verbinden met haar omgeving en beter door te geven aan volgende generaties: “Wij willen grensverleggend beter worden.”.

De organisatie
Het LUMC wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB). De gehele RvB bepaalt de strategie en visie van het LUMC, vertaalt deze in concrete doelstellingen en draagt zorg voor het realiseren van deze doelstellingen. De RvB is verantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit, voor de positie van het LUMC in het land en voor de interne en externe communicatie. De RvB is tevens bestuur van de Faculteit Geneeskunde op grond van de samenwerkingsafspraken tussen LUMC en de Universiteit van Leiden. 

De RvB bestaat uit vier leden en functioneert als collectief waarin de leden elk een eigen aandachtsgebied hebben. 

 • Dhr. prof. dr. D.H. Biesma, voorzitter
 • Dhr. prof. dr. P. Hogendoorn, Decaan en vice-voorzitter
 • Dhr. prof. dr. M.J. Schalij, lid
 • Vacature

De RvB legt als collectief verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf leden: 

 • Dhr. dr. C.A. Linse, voorzitter;
 • Mw. drs. M.M. G. Pubben;
 • Dhr. drs. D.G. Vierstra;
 • Dhr. prof. dr. M.L.A. Decramer;
 • Mw. drs. C.E. Mur.

Over de vacature
Het nieuwe Lid RvB met de financiële portefeuille is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het financiële beleid, financiering, de planning en control cyclus, effectief managen van kasmiddelen en het risicomanagement van het LUMC Het lid RvB is verantwoordelijk voor de onderhandelingen met VWS/OCW en de zorgverzekeraars over de externe financiering en zorgt tevens voor de interne budgettering. Het lid RvB onderhoudt de relatie met de managers bedrijfsvoering en anderen in het LUMC met budgettaire verantwoordelijkheden. Zij/Hij bereidt investeringsbeslissingen voor, houdt zich bezig met bouw (nieuwbouw/verbouw, gebouwbeheer, huisvesting en onderhoud), ICT, en arbeidsomstandigheden. Het lid RvB is verantwoordelijk voor de directoraten Financiën, Bouwzaken, Facilitair bedrijf, en ICT. Op het gebied van LURIS (en daarmee ook valorisatie) kijkt/denkt het lid vanzelfsprekend mee.

Het nieuwe lid is een breed ontwikkelde en stevige bestuurder die het financiële veld beheerst en affiniteit heeft met de universitaire gemeenschap. Het is iemand die van nature en met plezier zaken (ook) vanuit het financiële perspectief bekijkt en zorg draagt voor een professionele financiële gang van zaken en organisatie. 

De kandidaat die in het RvB team en bij het LUMC past:

 • is een energieke teamspeler met een gebalanceerde persoonlijkheid;
 • is iemand met visie op bedrijfsvoering binnen een complexe omgeving, een strategisch en kritisch (financieel)denker, zowel gericht op de korte als op de lange termijn, in staat om geheel te overzien.
 • kan effectief functioneren in een organisatie van professionals, mede door zijn/haar respect voor (top)professionals en overtuigingskracht, zowel op basis van eigen professionaliteit als op basis van persoonlijke autoriteit;
 • is een verbindende persoonlijkheid die in staat is om draagvlak te creëren en kan sturen door het bieden van ruimte binnen de verantwoordelijkheden van de ander, waarbij (of waardoor) de geplande resultaten bereikt kunnen worden;
 • durft door te pakken zonder de verbinding met anderen te verliezen, is in staat een constructieve dialoog te voeren, is aanspreekbaar op zijn/haar visie en aanpak, en draagt bij aan meer slagkracht van de organisatie;
 • kan vernieuwend en creatief denken over en vanuit het belang van het leveren van top-patiëntenzorg, -onderwijs, en -onderzoek;
 • beschikt over sterke en overtuigende communicatieve vaardigheden, adequaat in de interactie met de hele organisatie en (in-en externe) stakeholders en heeft gevoel voor humor;

Tot de verantwoordelijkheden van dit lid RvB met de financiële portefeuille behoren onder andere: 

 • Financieel goed kunnen sturen, vanuit een breed inzicht en gevoel voor de kerntaken van het LUMC: onderwijs, onderzoek, en patiëntenzorg, en de ingezette lijn -om zaken financieel strakker te trekken – verder kunnen brengen;
 • De strategische visie gezamenlijk brengen naar concrete doelen en resultaten, en dat meetbaar maken;
 • Realisatie van het Lange Termijn Huisvestingsplan (en het gezamenlijk maken van de daarbij behorende financieel/strategische afwegingen);
 • Zorg dragen voor een optimale werking van het Facilitair bedrijf;
 • ICT, waaronder een visie op digitalisering van een organisatie en inzet van medische technologie, cyber security;
 • Idealiter ook (patiënten-)logistiek en het optimaliseren van de processen;
 • Risicomanagement (op bestuurlijk niveau);
 • Het realiseren van- en vorm geven aan regionale samenwerking samen met de andere RvB leden;
 • Het zoeken naar nieuwe kansen/mogelijkheden voor (publiek-private) samenwerking met bedrijven;
 • Het onderhouden van (uitstekende) relaties en het onderhandelen met zorgverzekeraars maar ook bijvoorbeeld in de NFU;
 • Het LUMC goed mede vertegenwoordigen onder meer in politiek Den Haag en het Holland PTC (het Holland Particle Therapy Centre).

Dit alles overziend is de volgende ervaring dan ook nodig:

 • Eindverantwoordelijkheid in de financiën, ICT, brede bedrijfsvoering in een complexe organisatie en omgeving waar professionals werkzaam zijn en waar een stevige verander- en transitieopgave ligt;
 • Ervaring in het bouwen van een sterk team en samenwerken op basis van gedeelde belangen en doelen in plaats van hiërarchische lijnen;
 • Ervaring / affiniteit met (patiënten)logistiek en bouwtrajecten en risicomanagement vanuit bestuurlijk perspectief;
 • Met bij voorkeur ervaring in een ziekenhuisomgeving (maar affiniteit met de zorg kan voldoende zijn).

Honorering
LUMC handelt bij de beloning naar de letter en geest van de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT2).

De procedure
Het LUMC laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door drs. Nicole Boevé en drs. Karen Kragt, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met drs. Nicole Boevé of drs. Karen Kragt op 035 – 548 0760.

De reactietermijn sluit op 7 februari 2022.

Solliciteer