Lid Raad van Bestuur – Philadelphia Zorg

Philadelphia Zorg
26-07-2023    2023-00116   

Dit is Philadelphia
Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven.
Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dat doen we door zorg en ondersteuning te bieden vanuit onze kernwaarden, met liefde, met lef en met meesterschap. De cliënt heeft de hoofdrol.

Philadelphia is de op een na grootste organisatie in Nederland op het gebied van zorg en ondersteuning, leren en ontwikkelen aan mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking. Ruim 7.500 bevlogen medewerkers en 4500 vrijwilligers op zo’n 600 kleinschalige locaties door heel Nederland ondersteunen meer dan 9.600 cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven en zoveel mogelijk zelf te doen. ‘Een gewoon leven, een eigen leven’ voor mensen die bij hen wonen, intensieve zorg krijgen of ambulante begeleiding, mensen die komen logeren of hun dag zinvol willen invullen, mensen die willen leren en ontwikkelen. Philadelphia is toonaangevend in zorginnovatie t.b.v. kwaliteit en de manier waarop zorg en ondersteuning, leren en ontwikkelen geboden wordt.

www.philadelphia.nl

Dit is waar Philadelphia naar toe wil
Philadelphia wil doorontwikkelen als toonaangevende zorgaanbieder midden in de samenleving en blijven streven naar een zo gewoon mogelijk leven voor mensen met een beperking.
De toenemende en complexer wordende vraag naar ondersteuning en de schaarste aan medewerkers vragen om structurele veranderingen in zorg en ondersteuning waarvoor de organisatie al jaren inzet op technologische en sociale innovaties en wil versnellen op de implementatie ervan.
Strategische speerpunten zijn:

  • Een gewoon leven, een eigen leven, zeggenschap
  • Arbeidsmarkt, goede en betrokken medewerkers
  • Meesterschap en leiderschapsontwikkeling
  • Zelforganisatie als besturingsfilosofie
  • Community Living en technologische innovaties (waaronder Digicontact)

Speerpunten die zeggenschap van cliënten en meesterschap van medewerkers vergroten. Samen halen ze het beste uit elkaar.

Hoe is Philadelphia georganiseerd
De Raad van Bestuur (hierna RvB) is collegiaal verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Philadelphia. Deze RvB bestaat uit de voorzitter Saskia Baas, lid Han van Esch (primair verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg) en lid Franka Morssink (primair verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, ICT, huisvesting en financiën). Han van Esch verlaat de organisatie vanwege pensioen waardoor er een vacature ontstaat van lid Raad van Bestuur. 

De RvB werkt samen met acht directeuren binnen Zorg & Wonen, twee directeuren Intensieve Zorg, twee directeuren Werk & Begeleiding en 6 directeuren binnen de staf. Het hoofdkantoor van Philadelphia is gevestigd in Amersfoort. 

De vijfhoofdige Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid en de resultaten van Philadelphia en beoordeelt of deze in lijn zijn met de vastgestelde beleidsplannen en hun maatschappelijke doelstelling. De RvT ondersteunt de organisatie bij de maatschappelijke opdracht en de strategie, ze hecht aan waarde gedreven toezicht, gaat uit van vertrouwen en zoekt de dialoog en verbinding, ze is open en transparant en hecht aan reflectie en lerend vermogen. Daarnaast is ze als sparringpartner voor de RvB ook actief betrokken bij onder andere zorgvernieuwing.

Daarnaast is de mening van cliënten, hun verwanten en/of vertegenwoordigers is voor Philadelphia erg belangrijk. Deze is voor de medewerkers georganiseerd in een centrale ondernemingsraad, voor de cliënten in een centrale cliëntenraad en voor de verwanten in een centrale familieraad. De voorzitters van deze raden zijn het eerste aanspreekpunt voor de RvB. Medezeggenschap is een belangrijke basis voor de besturingsfilosofie van Philadelphia.  

Philadelphia werkt zelforganiserend, methodisch en zoveel als mogelijk regelarm. Binnen kaders die we samen vaststellen, hebben professionals de ruimte om strategische doelstellingen in te vullen. 

Identiteit en Inclusie
Philadelphia bevindt zich als organisatie midden in een samenleving waar diversiteit de norm wordt in plaats van de uitzondering. Voor iedereen – cliënten, verwanten, medewerkers – wil zij een open en veilige omgeving bieden met gelijke kansen, ongeacht gender, culturele afkomst, religie of eventuele arbeidsbeperkingen. Als organisatie staan ze voor deze inclusiviteit die is geworteld in de protestant christelijke achtergrond. Dat is ook ingegeven vanuit de missie waar zeggenschap en eigen regie leidend is. Dat vraagt om een inclusieve organisatiecultuur waar medewerkers, vrijwilligers en studenten kennis hebben van cultuursensitieve vragen. 

De vacature
Philadelphia zoekt een Lid Raad van Bestuur met een accent op zorginhoud die complementair is aan de voorzitter Raad van Bestuur en het andere lid van de Raad van Bestuur. 

De opgaven in de zorg zijn stevig. Philadelphia neemt een voorstrekkersol in de transformatie van de zorg en ondersteuning door met innovaties en ontwikkeling van medewerkers de ondersteuning toekomstbestendig te maken en de kwaliteit van zorg en ondersteuning hoog te houden waarbij zeggenschap van cliënten de toetssteen blijft.

Philadelphia verwacht dat de nieuwe bestuurder de missie en kernwaarden van Philadelphia onderschrijft en energiek en intrinsiek gemotiveerd is om de uitgezette koers verder tot wasdom te brengen. Het nieuwe lid heeft een moderne kijk op zorg, innovatie en arbeidsparticipatie in haar brede maatschappelijke context met aandacht voor de ontwikkelingen in de transformatie van het sociaal domein, ook vanuit een jeugd-perspectief. Het bestuur staat gezamenlijk voor de opgave om de manier waarop zorg en ondersteuning geboden wordt toekomstbestendig te houden door medewerkers toe te rusten en nieuwe manieren van werken te integreren. Daarbij is een goede balans met adequate bedrijfsvoering een voorwaarde.

Philadelphia hanteert als basis een collegiaal bestuursmodel, waarin de drie bestuurders gezamenlijk (statutair) en evenwichtig verantwoordelijkheid hebben voor de organisatie als geheel en een voortrekkersrol vervullen bij de in gang gezette koers. Binnen dit kader van gezamenlijke verantwoordelijkheid is sprake van specifieke aandachtsgebieden. Naast het feit van gelijkwaardigheid als bestuurders heeft elke bestuurder naast collectieve bestuurstaken eigen aandachtsgebieden waarbij zowel de regiodirecteuren als de staf (Interne Dienstverlening) verdeeld zijn over de drie portefeuilles.

Zowel naar binnen als naar buiten treden bestuurders op als eenheid. Externe contacten worden vanuit de respectievelijke aandachtsgebieden geïnitieerd en onderhouden . Waarbij sprake is van een integere bestuursstijl en open communicatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur komt op basis van consensus tot stand. Gezamenlijk wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht over de strategie, begroting en jaarrekening, kwaliteit van de zorg, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan. 

Door de diversiteit in achtergronden in de Raad van Bestuur wordt geborgd dat een breed spectrum aan kennis en vaardigheden aanwezig is én blijft. Philadelphia hecht belang aan complementariteit in de kennisdomeinen, zodanig dat competenties elkaar aanvullen, met als belangrijke overlappende competentie een sterk strategisch inzicht op het gebied van een toekomstbestendige organisatie. Een persoonlijke match is daarom een evenzeer belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen de bestuurders. 

Gewenste opleiding/ervaring/achtergrond
Je hebt kennis en gedegen ervaring op bestuurlijk niveau, bij voorkeur in de zorg en met affiniteit voor bedrijfsvoering. Philadelphia zoekt een ervaren bestuurder die de VG en/of de GGZ goed kent en écht een warm hart toedraagt, die oprecht nieuwsgierig is naar de belevingswereld waarin kwetsbare cliënten zich momenteel en in de toekomst in bevinden. Het is van belang dat je oprechte interesse hebt in en visie hebt op de noodzakelijke transformatie van de zorg. Waarbij je lef hebt, innovatief en creatief bent om de verandering van de zorg en ondersteuning vorm te geven. Dit betekent dat je de ingeslagen koers omarmt en verder zorgdraagt voor de implementatie, passend bij een vernieuwende koersvaste zorgondernemer. Je hebt van nature een leiderschapsstijl, waarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid en het zelfstandig handelen van je medewerkers, cliënten en leerlingen het uitgangspunt is. 

Je bent een verantwoordelijke, proactieve, strategische en bestuurder, die Philadelphia in nauwe samenwerking met je collega-bestuurders en de (regio)directeuren op een resultaatgerichte, duurzame wijze verder brengt. Je hebt ervaring met het initiëren en leiden van veranderingen. Je ziet kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden, waarbij je op relevante ondernemende wijze reageert en acteert op de ontwikkelingen binnen de domeinen van de zorg en arbeidsparticipatie. 

Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij je onafhankelijke geest en je energieke en toegankelijke stijl van werken. Je gaat moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. Je staat dicht bij de cliënten, verwanten, inwoners, medewerkers en vrijwilligers en bent zichtbaar voor hen in de praktijk. Dit doe je met passie, plezier en de nodige humor.

Als leidinggevende werk je echt samen, ben je transparant, stem je af, delegeer je en communiceer je makkelijk zowel intern als extern. Waarbij je als bestuurder op natuurlijke en passende wijze kunt omgaan met de voor Philadelphia relevante stakeholders en media. Je stimuleert samenwerking binnen en buiten de organisatie en hebt daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. Je erkent en waardeert de kracht en waarde van vertegenwoordiging en medezeggenschap vanuit de cliënten en medewerkers en je bent gericht op een professionele en constructieve samenwerking met deze raden in het belang van de cliënten en medewerkers. 

Competenties
Visie | Inspirerend leiderschap | Teamplayer | Verbinding | Vermogen tot delegeren | Inlevingsvermogen | Besluitvaardigheid | Organisatiesensitiviteit | Resultaatgerichtheid | Netwerken

Honorering
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. De functie wordt jaarlijks hieraan getoetst. Philadelphia is momenteel ingeschaald in Klasse V .

De procedure
Philadelphia laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Karen Kragt, beide partners bij Partners at Work. De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht en de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Voor meer informatie over Philadelphia verwijzen wij graag naar de website van Philadelphia. Je vindt daar het meerjarenbeleid, jaarrekeningen, de Visie op Toezicht, Reglement Raad van Toezicht, conflictenregeling, statuten en het Jaarverslag Raad van Toezicht. In de 2e gespreksronde zal een kleinere groep kandidaten uitgenodigd worden om een casus voor te bereiden en te presenteren. Tevens zal er nader ingegaan worden op de Talent Motivatie Analyse (TMA). Op deze wijze kunnen wij onderzoeken waar de complementariteit zit tussen de drie bestuurders. 

Als je je kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan jouw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480760. 

De uiterste reactietermijn is 1 september 2023

Solliciteer