Lid Raad van Bestuur – Vidomes (reactietermijn verlopen)

Vidomes
15-01-2024    2023-00218   

Wat zijn de opgaven van Vidomes
In 2023 zijn we gestart met onze nieuwe Visie: Samen Doorpakken! Onze missie is ‘Samen werken aan betaalbaar en prettig wonen voor iedereen. Nu en in de toekomst’. Vanuit onze visie en missie werken we aan grote opgaven die we in zes thema’s hebben ingedeeld, namelijk;

 • voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde
 • duurzaam in balans
 • tevreden klanten
 • passend en betaalbaar wonen
 • prettig wonen doen we samen 
 • goed georganiseerd

De doelen en resultaten die wij op deze thema's willen bereiken staan op onze Doelenkaart 2023-2026, ons ondernemingsplan, dat jaarlijks aangescherpt wordt.
 
We lichten er een aantal ambities uit:

 • Versnellen en vernieuwen; We willen sneller acteren op wat de maatschappij vraagt, met nieuwe oplossingen als de oude niet werken;
 • Bouwen en verduurzamen; We voegen 2.000 sociale huurwoningen toe tot en met 2030. En we maken onze woningen versneld energiezuinig;
 • Vidomes, partner in de regio; #echtsamenwerken is essentieel om te bouwen, om de buurten leefbaar te houden en om effectief en efficiënt te werken;
 • We zijn een topwerkgever. Daarmee trekken en behouden we de mensen die we nodig hebben.

De woningcorporaties hebben als sector met de Nationale Prestatie Afspraken verregaande afspraken gemaakt om haar maatschappelijke opgaven te realiseren. Met de enorme omvang van die opgaven, de financiering hiervan, stijgende rentekosten, stijgende bouwkosten en gematigde betaalbare huren staat het Duurzaam Business Model van de corporaties in het algemeen en ook van Vidomes onder druk. Met de meerjarenbegroting, onze financiële strategie en ons treasury-beleid houden we dit scherp in de gaten. We monitoren nauwlettend of de financiering van de (vastgoed)opgaven blijft passen binnen de ratio’s van de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
 
Een specifieke opgave die we er ook uit lichten is de Digitaliseringsopgave. We willen meer en betere kwaliteit leveren voor huurders en woningzoekenden middels digitalisering. We willen tijd en geld besparen met digitalisering, zodat we efficiënt zoveel mogelijk maatschappelijk resultaat tegen aanvaardbare kosten leveren. En daarbij ook zorgen dat de risico's rond digitale veiligheid beheerst zijn. We houden met digitalisering wel oog voor de menselijke maat en persoonlijk contact.
 
Wat ga je doen?
Taken en verantwoordelijkheden
Vidomes kent een collegiale, tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB); bestuursleden die op gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerken. Zij leggen dan ook gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC) en zijn beiden aanspreekbaar op het functioneren van de organisatie als geheel, ongeacht of het functioneringsaspect betrekking heeft op het toebedeelde aandachtsgebied. Binnen de RvB wordt één persoon tot voorzitter benoemd. De voorzitter heeft in de besluitvorming een doorslaggevende stem.
 
Belangrijk voordeel bij een tweehoofdige RvB is dat de continuïteit van bestuur geborgd is. Goede, persoonlijke verhoudingen zijn in deze situatie uitermate belangrijk.
 
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Vidomes. Dit houdt onder andere in dat het bestuur verantwoordelijk is voor realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.
 
De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak zelfbewust naar het belang van Vidomes en de te realiseren doelstellingen en weegt daarbij de belangen van de diverse stakeholders af. De Raad van Bestuur betrekt belanghebbenden bij beleidsvorming en legt verantwoording af over de uitvoering van het beleid.
 
De RvB legt verantwoording af aan de RvC. Beide leden van de RvB hebben zowel in- als externe verantwoordelijkheden. Hun kwaliteiten zijn verschillend, aanvullend en elkaar versterkend. Beide leden van de RvB hebben eigen portefeuilles en maken pragmatische afspraken over rapportagelijnen. Zij spreken een taakverdeling af op basis van verantwoordelijkheden, competenties en affiniteit.
Zij zijn ieder eerste aanspreekpunt voor een aantal taken.
 
De voorzitter voert de regie over het besluitvormingsproces richting de RvC en is verantwoordelijk voor een adequaat proces en de kwaliteit van de besluitvorming. Beide bestuurders zijn verantwoordelijk voor het vermelden van de mate van draagvlak of weerstand binnen de RvB of de organisatie ten aanzien van de voorgenomen besluiten. Daarnaast ben je als bestuurder actief betrokken bij en verantwoordelijk voor een goede samenwerking met de ondernemingsraad.
 
De RvB is verantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke, personele en financiële ontwikkeling van de organisatie.
 
Aandachtsgebieden
De aandachtsgebieden van de RvB kunnen als volgt samengevat worden:

 • geeft leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvC;
 • stuurt de werkorganisatie en de beleidsgebieden aan in algemene zin op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden;
 • draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie; houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen; draagt zorg voor een gezonde financiële onderneming; houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
 • is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie;
 • treedt op als kritische sparringpartner van het MT, levert een bijdrage aan verdere professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
 • draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;
 • vertegenwoordigt Vidomes op alle denkbare/relevante niveaus en platforms en speelt een voortrekkersrol in (regionale) samenwerkingen;
 • realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners en de gemeenten tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld;
 • geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, weet kansen te benutten vanuit (wijzigende) financiering, wet- en regelgeving; zoekt samenwerking met andere partijen;
 • draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen en managementrapportages;
 • bepaalt het personeelsbeleid;
 • draagt zorg voor eenheid en teamwerk binnen de werkorganisatie; zorgt voor goede balans tussen tempo maken en voldoende rust en borging;
 • informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner.

Portefeuille bestuurder

 • Een groot deel van de bedrijfsvoerings-afdelingen, namelijk: Financiën, Informatisering & Digitalisering, Juridisch & Compliance, Facilitair & Officemanagement, Mens, Organisatie & Ontwikkeling. De bestuurder geeft daarmee ook leiding aan de managers van deze afdelingen (5). Uitgezonderd zijn de afdelingen Communicatie en Concern Control, deze vallen onder de voorzitter.
 • De afdeling Maatschappelijk Asset Management; waar binnen de Assetmanagers en de Regisseurs Sociaal Wonen opdrachten geven aan de klantafdelingen Vastgoedontwikkeling, Vastgoedbeheer, Sociaal Beheer en Wonen. De bestuurder is tevens de leidinggevende van deze afdeling.
 • De afdeling Vastgoedontwikkeling, hier binnen zorgen projectontwikkelaars als opdrachtnemer van de afdeling Maatschappelijk Asset Management voor projectmatige nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. De bestuurder geeft daarmee ook leiding aan de manager van deze afdeling.
 • Het extern relatiebeheer met de toezichthouders Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de externe accountant en instanties als de Belastingdienst.
 • De externe focus op thema’s als energietransitie, wonen en zorg, zoals bestuurlijke vertegenwoordiging in onze werkgemeenten.

Wie ben jij?
Werkervaring & drijfveren
Je hebt…

 • Passie voor en ervaring met de maatschappelijk volkshuisvestelijke opgave waar Vidomes voor staat;
 • Academisch werk- en denkniveau en een goed strategisch inzicht;
 • Ruime en relevante ervaring als leidinggevende in een organisatie met een complexe maatschappelijke opgave;
 • Focus op de interne bedrijfsvoering: affiniteit met financiën en een scherp oog voor informatisering en digitalisering, en de vraagstukken/ontwikkelingen die hiermee gepaard gaan;
 • Kennis van en ervaring met (maatschappelijk) vastgoed, bij voorkeur woningbouw;
 • Integriteit hoog in het vaandel, toont voorbeeldgedrag en weet hoe te handelen in fijngevoelige en complexe situaties zonder dit onnodig en extra beladen te maken;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van compliance en control.

Competenties
Je hebt…

 • Een goed ontwikkeld gevoel voor en je weet je goed staande te houden in bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen;
 • Een sterke focus op de relatie; door je oprecht belangstellende houding maak je snel en duurzame verbindingen binnen de organisatie en met de RvC, huurders(raad) en andere externe stakeholders;
 • Oog voor het borgen van een goede governance en zorgvuldige besluitvorming;
 • Een zeer goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit, weet wat er speelt binnen Vidomes en daarbuiten, en weet hierop adaptief en adequaat te anticiperen;
 • Een feilloos gevoel voor balanceren tussen ambities en een passend tempo om deze daadwerkelijk te realiseren én te borgen. Dit met oog voor wat de mens en organisatie aankunnen, waarbij je durft te versnellen én te vertragen waar nodig;
 • Focus op monitoren, afmaken en borgen en je beschikt daarbij over implementatiekracht;
 • Oog voor kansen en weet deze, op een innovatieve manier, te benutten;
 • Innovatief vermogen, veranderingskracht en je bent besluitvaardig.

Leiderschap

 • Met je coöperatieve en proactieve houding vind je het belangrijk om als team, samen met de andere bestuurder, succesvol te zijn. Daarbij ben je een stevige persoonlijkheid met ruim voldoende countervailing power om een goede balans met de voorzitter te bewerkstelligen;
 • Je bent cultuurdrager en leeft dit in alles voor aan het managementteam, de organisatie en extern;
 • Je stuurt en begrenst, zowel inhoudelijk als intermenselijk in relaties en cultuur;
 • Je gaat natuurlijk om met en weet te schakelen tussen de diverse rollen die je hebt, waaronder die van bestuurder en die van leidinggevende, en bent benaderbaar;
 • Je bent koersvast en draagt dat ook in- en extern uit, waarbij de collega’s op je kunnen bouwen;
 • Je beschikt over een sterk ontwikkeld reflectievermogen, kan goed relativeren en hebt een gezonde dosis humor;
 • Je hebt aandacht voor de interne organisatie en weet de balans te bewaren tussen externe profilering en interne focus.

Waar kom je te werken?
In ons moderne en goed bereikbare hoofdkantoor aan de rand van het groene Delftse Hout. Dit natuurgebied is ideaal voor je wandelingen (#vitaliteit). Praat in een van de koffiecorners bij met collega’s, bijvoorbeeld over je persoonlijke ontwikkeling, die van de organisatie of – los van werk – over onderwerpen die jullie als mens raken.
 
Jouw collega’s binnen Vidomes dagen je uit om met creativiteit, ideeën en ondernemerschap een bijdrage te leveren aan een betere woonomgeving voor onze huurders. Samenwerken binnen een open cultuur met een goede balans tussen zakelijkheid en onze maatschappelijke rol. Binnen Vidomes investeren wij in ontwikkeling, belonen initiatief, zorgen voor een prettige werkomgeving en een fijne balans tussen werk en privé.
 
Gelijkwaardigheid, plezier en presteren staan daarbij centraal. En heel eerlijk, er gaan ook zaken mis. Daar leren we van en daardoor worden we als organisatie telkens een stukje beter.
 
Wat kun je van ons verwachten?
Het bruto jaarinkomen wordt bepaald conform de Wet Normering Topinkomens 2. Inschaling van de functie is in categorie G, mede afhankelijk van de mate van ervaring.
 
Ben jij de bestuurder die wij zoeken?
Dan zijn we heel benieuwd naar jouw sollicitatie. Vertel ons waarom deze functie bij jou past en hoe je deze succesvol wilt oppakken en wie weet ontmoeten we elkaar!.
                
Maak je interesse kenbaar voor deze vacature kenbaar maken door je CV en motivatie te uploaden via de knop 'Solliciteer'.
Uiterste reactie datum: 12 februari 2024.
 
Voor contact: Karen Kragt of Nicole Boevé van Partners at Work, op telefoonnummer 035 54 80760.
 
 
Bijlage – De Organisatie
Vidomes is een ondernemende en ambitieuze woningcorporatie in de rand van Haaglanden en is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Vidomes richt zich op mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt en beheert en verhuurt circa 19.000 woningen in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft en Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen.
 
We zijn een organisatie die zich kenmerkt met een aantal kernwaarden, namelijk:

 • We zijn betrokken: we bekommeren ons om de ander
 • We zijn daadkrachtig: we hakken knopen door en pakken aan
 • We zijn ondernemend: we zien kansen en benutten deze
 • We richten ons op samenwerking en dialoog

Ook kennen wij een aantal klantwaarden:

 • Betrouwbaar
 • Dichtbij
 • Persoonlijk
 • Samen

Vidomes heeft een platte organisatiestructuur. Er werken bijna 300 collega's bij Vidomes. Onze bestuurders geven sturing en leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het bestuur, de management- en de stafleden van Vidomes zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van de afdelingen, het opstellen van het jaarplan, en voor de begroting en de realisatie daarvan. Voor meer informatie over de manier van werken lees de Besturingsvisie van Vidomes.
 
Samenwerking met partners en leveranciers is de afgelopen jaren alleen maar belangrijker geworden. Niet alleen met collega woningcorporaties landelijk en in de regio. Bij de energietransitie komen we energiebedrijven, infrastructuur-bedrijven, gemeente, universiteiten, etc. tegen. Voor leefbaarheid hebben we te maken met gemeente, zorg-, welzijn-, onderwijsinstellingen, afvalbedrijven en politie. Voor wonen en zorg zijn gemeenten, zorgkantoor, zorgpartijen en woningcorporaties bezig. Bij circulariteit kijken we met gemeente, corporaties, bouwers, onderhoudsaannemers, sloopbedrijven, etc. Rond HR werken we met 25 corporaties samen in Corporaties in Beweging. Met digitalisering zitten we in verschillende samenwerkingsverbanden van corporaties, zoals in A+.
 
Binnen Vidomes vinden we duurzaamheid een belangrijk onderwerp en hebben we een Duurzaamheidsmissie ontwikkeld. In 2050 realiseert Vidomes haar doelen voor goed en betaalbaar wonen zonder belasting van het milieu. We geven invulling aan onze missie via ‘vijf pijlers’, namelijk:

 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulariteit
 • Duurzaam wonen
 • Duurzaam werken

Met deze pijlers willen we het verschil maken en herkenbaarheid uitstralen naar onze partners (onder andere gemeenten en woningcorporaties) én medewerkers.
 
 
 

Solliciteer