Lid raad van commissarissen – maatschappelijk profiel

Mooiland
29-04-2022    2022-00059   

OVER MOOILAND
Als woningcorporatie huisvest Mooiland ruim 50.000 mensen in 22.500 woningen verspreid over heel Nederland. Mooiland geeft thuis door te zorgen voor voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame sociale huurwoningen. Dat doet de coöperatie vooral voor mensen met een lager inkomen of met een bijzondere woonvraag. Bij Mooiland werken ruim 250 betrokken collega’s elke dag aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen. Zij zetten zich dagelijks met enthousiasme in voor de huurders en hebben oog en oor voor hun wensen en voor ontwikkelingen op de woningmarkt.

Het grootste deel van de sociale huurwoningen staat in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving. Dit is het kerngebied van Mooiland. Daarnaast heeft Mooiland ook nog woningen buiten het kerngebied. Hier is het bezit sterk versnipperd. Andere woningcorporaties kunnen hier met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekt Mooiland zich de komende jaren geleidelijk terug uit deze gebieden door woningen te verkopen. Bij verkoop worden de huurwoningen bij voorkeur overgedragen aan regionaal verankerde corporaties. 

Vanaf 2024, nadat de complexmatige verkopen zijn afgerond, is Mooiland voornamelijk actief in het kerngebied. Mooiland staat verder ook voor een verduurzamingsopgave. Hierover is meer achtergrond informatie te vinden op de website van Mooiland. Thuis geven als volwaardige woningcorporatie is de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Mooiland wil meer doen dan een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geven. Mooiland ontwikkelt zich in Noord-Oost Brabant, met een grote herkenbaarheid, aanspreekbaarheid en bereikbaarheid voor de huurders en partners. Mooiland weet echt wat er speelt en heeft oog voor prettig samen wonen in de wijk!

Mooiland maakt haar ambities op verschillende manieren waar. Door elke dag iets beter het werk te doen, de dienstverlening op orde te brengen en te werken aan tevreden huurders. Maar ook door helder te zijn over ieders verantwoordelijkheden en over de taak als woningcorporatie. Regels zijn er om aan te houden, maar gezond verstand is ook belangrijk om als dat nodig is van een regel te kunnen afstappen om huurders echt te helpen. Om dat te kunnen doen luistert Mooiland naar haar huurders om te weten wat leeft en speelt, denkt mee en is attent. Zo geeft Mooiland thuis.

Afbeelding1.png

BESTUUR EN DIRECTIE 
De dagelijkse leiding bij Mooiland ligt bij één bestuurder en drie directieleden. De bestuurder is eindverantwoordelijk en werkt nauw samen met de directieleden, die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsonderdelen Vastgoed, Wonen en Bedrijfsvoering. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN 
Mooiland heeft een vijfhoofdige raad van commissarissen. De raad werkt volgens de statuten en het Reglement Raad van Commissarissen, waarin de afspraken staan over de taken, werkwijze en bevoegdheden van de raad. De raad van commissarissen kent drie commissies die zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen van de raad. Op de specifieke onderwerpen van de commissies geven de leden van de raad ook advies en zijn zij een klankbord voor het bestuur. De drie commissies zijn: 1) de audit- en vastgoedcommissie, 2) de remuneratiecommissie, 3) de commissie wonen en maatschappij. Voor de commissies geldt een separaat reglement.

In de Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland wordt ingegaan op de competenties en kerntaken van de raad van commissarissen. Vervolgens wordt beschreven welke eisen worden gesteld aan de Raad en de individuele leden en welke in het bijzonder aan de (vice)voorzitter. De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving, de statuten van Mooiland en de principes zoals vastgelegd in de Governancecode Woningcorporaties. De commissarissen verplichten zich om zich als lid van de VTW in te schrijven en te voldoen aan de verplichtingen van Permanente Educatie. 

OVER DE VACATURE
In 2023 treden volgens aftreedschema de voorzitter en een lid van de raad van commissarissen af. 
De raad wil graag tijdig anticiperen op de opvolging hiervan. Tijdelijk zal de raad dan bestaan uit zes leden. In gezamenlijkheid wordt vervolgens bekeken aan welke commissie het nieuwe lid zal deelnemen.

De raad van commissarissen is een betrokken en actieve raad. De bestuurder betrekt de raad dan ook actief in de strategie van de organisatie en maakt gebruik van de sparing partner rol van de leden.
 
Het nieuwe lid heeft een brede aantoonbare maatschappelijke oriëntatie en betrokkenheid waaruit de interesse voor maatschappelijke vraagstukken rondom bepaalde huurdersgroepen blijkt in het kerngebied van Mooiland. Vanuit de voeling met het gebied, met daarin steden en kleine dorpskernen in het kerngebied (Brabant) dan wel werkgebied van Mooiland (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen e.o.), en het inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen kan het lid dan de sparring partner rol vervullen met de bestuurder. Het is een pré als het nieuwe lid inbreng kan hebben op het gebied van wonen en zorg, verduurzaming of vastgoed.

Qua stijl past een energiek, kleurrijk lid dat van nature gericht is op het voeren van een dialoog, waarbij het luisteren naar en spreken met elkaar centraal staat in plaats van het voeren van een discussie. Het lid heeft een ondernemende houding, kan creatief en buiten de bestaande kaders denken, ziet kansen en voegt een ander perspectief toe aan het team. Het lid durft met vertrouwen op een respectvolle manier de scherpte op te zoeken in de dialoog zonder daarin dominant de eigen mening of visie te willen poneren. 

Er is ruimte voor kandidaten die nog geen toezichthoudende ervaring hebben. Wel is bestuurlijke of eindverantwoordelijk ervaring nodig, bij voorkeur in verschillende sectoren of domeinen, om zich in de rol van de bestuurder te kunnen verplaatsen en de verschillende rollen van de toezichthouder te kunnen vervullen.

De raad van commissarissen van Mooiland streeft naar diversiteit in haar raad in competenties, kennisgebieden, persoonlijkheden en andere vormen van diversiteit in bijvoorbeeld leeftijd, geaardheid, identiteit en etnische culturele achtergrond. Bij de selectie van kandidaten zal dan ook naast de gevraagde kwaliteiten in dit profiel rekening worden gehouden met de complementariteit aan (en dus zo min mogelijk overlap met) de andere leden van de raad van commissarissen.
  
Wellicht overbodig maar toch belangrijk om te melden is dat het lid over voldoende tijd en agenda flexibiliteit dient te beschikken om de rol van toezichthouder goed te kunnen vervullen.  

De WNT is van toepassing op Stichting Mooiland. Het jaarlijkse bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen is conform de beroepsregel van de VTW voor 2022 vastgesteld op € 16.240,–.

OVER DE PROCEDURE
Mooiland laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt van Partners at Work. Zij is bereikbaar via: 035-54 80 760. 
De open en transparante procedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Interview met Karen Kragt van Partners at Work
  • Eerste kennismakingsgesprek met twee leden van de raad van commissarissen
  • Tweede verdiepingsgesprek met de andere leden van de raad van commissarissen en de bestuurder als aanzittend adviseur.  
  • Voorgenomen besluit tot benoeming door de raad van commissarissen.
  • Geschiktheidstoets (fit en proper test) door de Autoriteit Woningcorporaties (AW). 
  • Benoeming door de raad van commissarissen na een positieve zienswijze door de AW.
  • Start in september.

Je kunt je interesse voor deze vacature kenbaar maken door je CV met motivatie voor je interesse te uploaden via de link bij deze vacature op: https://partnersatwork.nl/vacatures/  

Uiterste reactiedatum: 16 mei 

BRONNEN
Duurzaamheidsvisie Mooiland
Jaarverslag 2020 Mooiland
Jaarrekening 2020 Mooiland
Overzicht verkoopstrategie Mooiland
Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland
Reglement raad van commissarissen Mooiland
Rooster van aftreden RvC Mooiland
Statuten Mooiland
Visie op toezicht en bestuur Mooiland

Solliciteer