Lid Raad van Commissarissen, met financieel profiel

Witteveen+Bos
05-07-2022    2022-00116   

De organisatie
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau dat oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Voor medewerkers zijn zij het platform waarop talenten worden ontdekt, ontwikkeld en ingezet om waarde te creëren voor de maatschappij en opdrachtgevers.

Witteveen+Bos N.V. is een structuurvennootschap en handelt conform de vereisten. De dagelijkse leiding is in handen van de directie. De Raad van Commissarissen bewaakt de continuïteit van het bedrijf door extern toezicht te houden.

Witteveen+Bos opereert dichtbij de opdrachtgevers, projecten, samenwerkingspartners en de arbeidsmarkt. Dit doen ze vanuit tweeëntwintig kantoren in elf landen, waaronder acht in Nederland. Kleine organisatie-eenheden, product-marktcombinaties (PMC’s), zijn verantwoordelijk voor (nieuwe) opdrachten en ondernemerschap. De PMC’s zijn geclusterd binnen vier business lines met de volgende kennisgebieden: Infrastructure and Mobility, Built Environment, Deltas, Coasts and Rivers en Energy, Water and Environment. De business lines en directie worden ondersteund en geadviseerd door de afdelingen Communicatie, Facilitaire zaken, Financiën, Juridische zaken en kwaliteit, ICT en HR. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor een aantal cruciale bedrijfsprocessen. Zo ontstaat een netwerk waarin collega’s vanuit diverse landen en met verschillende disciplines samenwerken in projecten. Kennis en ervaring komen wereldwijd samen voor de beste oplossingen.

De opdrachtgevers van Witteveen+Bos bevinden zich wereldwijd: zowel publieke organisaties (rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen) als private organisaties (aannemers, architecten-en ingenieursbureaus, energie- en drinkwaterbedrijven, spoor- en havenautoriteiten en industrie). Witteveen+Bos bedient deze markt vanuit de Nederlandse kantoren in Deventer, Amsterdam, Breda, Den Haag, Heerenveen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen en de kantoren in België, Ghana, Indonesië, Kazachstan, Letland, Panama, Singapore, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam.

Missie, visie en doelen
De missie is populair samengevat: ‘Wij bieden oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en willen het platform zijn voor talentontwikkeling’. De visie om deze missie te realiseren luidt: ‘Witteveen+Bos wil een advies- en ingenieursbureau van topklasse zijn’. Topklasse betekent voor Witteveen+Bos: vakkennis, samenwerking en ondernemerschap. Deze elementen vormen het DNA.’

In de vertaling van de missie en visie naar bedrijfsdoelen verhouden ze zich tot voor hen relevante grote maatschappelijke uitdagingen op de lange termijn. In deze tijd zijn dat realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, de klimaatcrisis en afname van biodiversiteit, digitalisering en snelle verstedelijking.

Uit de materialiteitsanalyse uit 2019-2020 blijkt dat Witteveen+Bos vooral veel positieve invloed kan hebben op de thema’s biodiversiteit, klimaat, duurzame infrastructuur, sociale inclusiviteit, DIS (diversiteit, inclusiviteit en shared impact), talentontwikkeling en kennisontwikkeling intern. Daarbij geven stakeholders aan dat zij een meer proactieve houding kunnen aannemen en de beschikbare vakkennis wereldwijd beter kunnen benutten.

https://www.witteveenbos.com/nl/over-ons/jaarverslag-2021/

Op basis van deze elementen uit de missie zijn vier bedrijfsdoelen geformuleerd waarover wordt gerapporteerd:
1. Maatschappelijke waarde en bijdrage aan de SDG’s;
2. Adaptieve groep deskundige en betrokken medewerkers;
3. Duurzame bedrijfsvoering;
4. Economische waarde.
Voor deze doelen is een koers geformuleerd met nieuwe initiatieven voor de komende jaren.

Voor doel 1 Maatschappelijke waarde en bijdrage aan de SDG bestaat de koers uit focus op herkenbare vakgebieden met een breed portfolio aan opdrachtgevers en een sterke positie in Nederland. Ze besteden veel aandacht aan kennisontwikkeling en innovatie. Duurzaamheid speelt in projecten een belangrijke rol en maken ze concreet met DOP’s (Duurzame Ontwerp Principes). Nieuwe initiatieven richten zich op de ‘goede’ projecten doen met extra aandacht voor klimaatneutrale projecten, op ieders rol in transities en op sociale waarde.

Voor doel 2 Adaptieve groep deskundige en betrokken medewerkers bestaat de koers uit een stabiel organisatiemodel met PMC’s en afdelingen als basis. Het accent ligt op autonome groei en eigen kweek, met veel aandacht voor talentontwikkeling en DIS. Nieuwe initiatieven richten zich op binden en boeien van medioren, op terugdringen van het snelle vertrek van collega’s, op moderniseren van de interne opleidingen en op het vergroten van digitale vakkennis.

Voor doel 3 Duurzame bedrijfsvoering bestaat de koers uit het one company concept met een wereldwijd netwerk van kantoren die zijn ingericht volgens het PLUSwerken. Ze werken toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 en hebben professionele bedrijfsfuncties die een ‘licence to operate’ geven en bijdragen aan het zo optimaal functioneren van de ‘business’. Nieuwe initiatieven richten zich op het iW+Bmodel waarin alle managementsystemen van QHSEI, financiën en HR samenkomen, op de bedrijfsfuncties van de toekomst, op maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten en op hybride werken.

Voor doel 4 Economische waarde bestaat de koers uit goede financiële resultaten, een gezond werkkapitaal en brede en stabiele aandelenparticipatie. Nieuwe initiatieven richten zich op het versterken van het traditionele verdienmodel en het herwaarderen van declarabiliteit, op benutting van de digitale transitie door het verhogen van de efficiency en digitale waarde en op het bepalen van de toegevoegde waarde van de front offices.

Raad van Commissarissen Witteveen+Bos
In 2013 is Witteveen+Bos N.V. aangemeld als structuurvennootschap. Er is gekozen voor een verlicht structuurregime, met een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC werd in 2016 geïnstalleerd. De structuurregeling houdt in dat de RvC het recht van goedkeuring krijgt inzake bepaalde directiebesluiten als die besluiten de identiteit van de onderneming ingrijpend veranderen en ook dat de RvC het recht krijgt directieleden te benoemen, te schorsen en te ontslaan. AvA, OR en de RvC kunnen gezamenlijk besluiten het recht tot benoeming van directieleden niet bij de RvC te leggen (het zgn. verlicht structuurregime).

Het verlicht structuurregime houdt tevens in dat:

 • de RvC commissarissen ter benoeming voordraagt aan de AvA. De OR heeft bij 1/3 van de commissarissen een aanbevelingsrecht aan de RvC;
 • de AvA de commissarissen benoemt. De AvA kan met een meerderheid van stemmen tegen een voordracht stemmen. De voorgestelde commissaris wordt dan niet benoemd;
 • de AvA met een motie van wantrouwen de volledige RvC kan wegsturen door naar de Ondernemingskamer van de rechtbank te stappen.

Kerntaken en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen (algemeen)

 • Houdt toezicht op de strategie en het beleid van de directie, en staat haar met raad en daad ter zijde. Bij vervulling van deze taak richt de Raad zich op het langetermijnbelang van de onderneming;
 • Evalueert jaarlijks het functioneren van de directie. Benoeming en ontslag van de directie gebeurt door de AVA;
 • Ziet toe op de professionaliteit en kwaliteit van het werk van de directie;
 • Vergadert minimaal 4 keer per jaar met de directie;
 • Is bevoegd besluiten en voorgenomen investeringen, vastgelegd in het Reglement RvC en de Statuten, goed te keuren;
 • Stelt zich op de hoogte van algemene en financiële risico’s;
 • Analyseert financiële sturingsinformatie ter beoordeling van de beheersbaarheid en het ‘in control’ zijn van de onderneming;
 • Bespreekt de jaarrekening met de accountant;
 • Woont de jaarvergadering van de AVA bij en wordt door de directie uitgenodigd om deel te nemen aan overleggen die relevant zijn voor de koers van de onderneming;
 • Draagt nieuwe commissarissen ter benoeming voor aan de AVA;
 • Stelt in samenspraak met een selectiecommissie en de Ondernemingsraad het profiel van de commissarissen vast en betrekt deze commissie bij het aantrekken van nieuwe commissarissen;
 • Bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren middels een zelfevaluatie;
 • Stelt een rooster van aftreden op om goede doorstroming in de RvC te bevorderen. Een commissaris wordt in principe voor 4 jaren benoemd met een mogelijke herbenoeming van maximaal 4 jaren;
 • Zorgt ervoor breed en gevarieerd samengesteld te blijven ten einde de maatschappelijke legitimatie, de kritische blik, de onafhankelijkheid en de adviesrol te versterken.

Profiel Raad van Commissarissen
Leden van de RvC van Witteveen+Bos zijn in staat onafhankelijk en kritisch te functioneren. Zij houden integraal toezicht en wegen verschillende belangen af. De ideale commissaris kan mensen van Witteveen+Bos inschatten op hun kennis, drijfveren én persoonlijkheid, binnen de context van de ambitie, kernwaarden en eigendomsstructuur van het bedrijf. Hij of zij heeft kennis van, dan wel affiniteit met de business van Witteveen+Bos, een goed begrip van de typische eigendomsstructuur en decentrale organisatie van het bedrijf, alsook gevoel voor de 5 Confidential familiaire bedrijfscultuur. RvC leden hebben daarnaast ervaring met een (technische) projectenorganisatie, bij voorkeur in een internationale context. Zij hebben aandacht voor aspecten als continuïteit, kwaliteit en cultuur en zijn in staat de wijze waarop de organisatie zich positioneert te beoordelen.

Een commissaris van Witteveen+Bos heeft zicht op ondernemingsrisico’s, gevoel voor ondernemerschap en oog voor het toenemende publieke belang van de projecten die Witteveen+Bos uitvoert. Toezicht houden betekent voor Witteveen+Bos onder meer:

 • Strategisch en fundamenteel kunnen meedenken;
 • Het alert houden van de directie;
 • Rolvastheid tonen in relatie tot directie, aandeelhouders die partner zijn, Ondernemingsraad en AVA;
 • Het voeren van een openhartige en aandachtige dialoog;
 • Kritisch en constructief kunnen bevragen;
 • Kunnen beoordelen en toetsen op basis van relatief weinig informatie;
 • Gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen;
 • Initiatief nemen ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
 • Zich oprecht willen verdiepen in Witteveen+Bos en tonen van intrinsieke betrokkenheid.

Huidige vacature, Ideale ervaring en achtergrond
Gezien de huidige samenstelling van de RvC is de huidige vacature gericht op een vrouwelijke commissaris. Het is daarnaast van belang dat deze nieuwe commissaris over een gedegen financiële achtergrond beschikt. Van de nieuwe commissaris wordt verwacht dat zij zich met kennis van zaken een oordeel kan vormen over financiële onderwerpen van operationele of strategische aard en als sparringpartner kan fungeren van het bestuur en het hoofd Financiën van Witteveen+Bos.

De nieuwe commissaris heeft ervaring als CFO in combinatie met bredere bestuurlijke ervaring. Zij heeft allround en internationaal financieel-economisch inzicht, bijvoorbeeld wat betreft de financiële consequenties van strategisch beleid, van externe ontwikkelingen en van investeringsbeslissingen, en de daarbij behorende verantwoording en verslaglegging.

De nieuwe commissaris heeft bij voorkeur ervaring opgedaan in “for-profit” organisaties in een internationale context. Zij heeft goed zicht op projecten(organisaties), bijvoorbeeld opgedaan in engineering of de procesindustrie. De nieuwe commissaris heeft ervaring met de governance rol van een commissaris, bij voorkeur binnen bedrijven met familie- of partnerstructuur.

De procedure
Witteveen+Bos laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Josephine van der Vossen, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het maken van een assessment, het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/ of druk op de button 'Solliciteer'

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé of Josephine van der Vossen op 035 – 548 0760.

Solliciteer