lid Raad van Commissarissen PC Uitvaart

PC Uitvaart
07-06-2022    2022-00120   

Introductie 
PC Uitvaart is sinds 1931 een begrip in de uitvaartbranche in de regio Groot-Amsterdam. Tot de activiteiten behoren uitvaartbegeleiding, exploitatie van uitvaartlocaties (uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen) en financiële dienstverlening (sparen). De markt verandert razendsnel en PC Uitvaart verandert in hetzelfde tempo. Wij staan voor een goed afscheid, dus zoeken wij continu naar manieren om optimaal op de klantwensen van vandaag én de toekomst in te spelen.

PC Uitvaart gelooft dat een mooie, persoonlijke uitvaart nabestaanden helpt om de dood van hun naaste een goede plek te kunnen geven in hun leven. De missie van PC Uitvaart is het verzorgen van een stijlvolle uitvaart, met respect voor de overledene en een goede herinnering voor de nabestaanden.

PC Uitvaart is van oorsprong een Amsterdamse organisatie en zoals de stad sinds 1931 veranderd is, zijn uitvaarten dat ook. PC Uitvaart is specialist op het verzorgen van uitvaarten van iedere achtergrond, religie en cultuur. Hoewel PC Uitvaart van oorsprong uit Amsterdam komt, is zij na de sterke ontwikkeling van, en de overloop vanuit Amsterdam naar, nieuwe woongebieden in Purmerend, West-Friesland en de Flevopolder, haar leden gevolgd met haar dienstverlening.

De dienstverlening
PC Uitvaart biedt verschillende producten en diensten rondom de uitvaart aan. Naast het geheel – het naar wens van nabestaanden verzorgen van uitvaarten – worden nazorg services en financiële diensten ten behoeve van de uitvaart aangeboden. De activiteiten van PC Uitvaart zijn te onderscheiden in drie groepen:

 • Exploitatie van de eigen crematoria en begraafplaatsen;
 • Uitvaartbegeleiding;
 • Het aanbieden van een deposito spaarplan (PC AfscheidSparen), waarmee onze klanten kunnen sparen voor de bekostiging van de uitvaart.

Exploitatie van de eigen crematoria en begraafplaatsen
PC Uitvaart heeft op dit moment elf uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen in eigendom die met name gelegen zijn in Amsterdam en in het Westen-en midden van het land. Via onze eigen uitvaartbegeleiding bieden wij op onze locaties maatwerk in uitvaartmogelijkheden, die aansluiten op de verscheidenheid aan wensen en behoeften van onze verschillende bevolkingsgroepen, religies en culturen. Ook verhuren wij onze eigen begraafplaatsen en crematoria – voor het houden van plechtigheden – aan andere uitvaartorganisaties.

Uitvaartverzorging
Een van onze kerntaken is het verzorgen van uitvaarten. De uitvaartbegeleider adviseert en begeleidt de nabestaanden bij begrafenis of crematie en hanteert daarbij de kernwaarden van PC Uitvaart: persoonlijk en professioneel, klantvriendelijk, met respect en betrokkenheid. Doel is het verzorgen van een optimale uitvaart, geheel overeenkomstig de wensen van de overledene en/of nabestaanden. Culturele achtergronden en religie zijn daarbij een gegeven; mede vanwege de Amsterdamse oorsprong is er in de klantenkring sprake van een grote culturele en religieuze verscheidenheid. Uitvaarten worden verzorgd in heel Nederland, waarbij op de locatie van keuze van overledene en/of nabestaanden, het afscheid en de crematie of begrafenis plaatsvinden. De uitvaartbegeleider neemt daarbij zoveel mogelijk uit handen van nabestaanden.

Het begraven of cremeren kan plaatsvinden op de eigen begraafplaatsen en in de eigen crematoria van PC Uitvaart, maar ook elders in het land. Men verzorgt met eigen medewerkers zowel uitvaarten voor eigen klanten als voor klanten van andere uitvaartorganisaties.

Deposito spaarplan
Met PC AfscheidSparen maken wij het onze cliënten mogelijk om de uitvaart, voordat het zover is, financieel te regelen. 

De organisatie  
Binnen de vennootschap PC Uitvaart wordt sturing gegeven aan de uitvaartbegeleiding en aan elf uitvaartlocaties. PC Uitvaart heeft een directie bestaande uit twee statutair directeuren. Bij PC Uitvaart werken in totaal ca. 150 medewerkers. De jaaromzet bedraagt ca. 20 miljoen euro. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van PC Uitvaart en monitort de algemene gang van zaken. Hierbij richt zij zich op het waarborgen van het voortbestaan van PC Uitvaart en maakt daarbij een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de statutaire directie met raad terzijde en fungeert als klankbord én werkgever van de collegiale directie.

De activiteiten met betrekking tot het deposito spaarplan zijn ondergebracht in een aparte stichting: Stichting PC Uitvaart Deposito. Deze stichting vormt een personele unie met PC Uitvaart; de twee statutair directeuren van PC Uitvaart vormen tevens de directie van Stichting PC Uitvaart Deposito.
De stichting kent een eigen Raad van Toezicht, waarvan een onafhankelijk voorzitter en twee leden van de Raad van Commissarissen van PC Uitvaart. Deze Raad van Toezicht controleert hetgeen Stichting PC Uitvaart Deposito doet en wat zij aan haar klanten belooft.

Stichting PC Hooft heeft een bestuur dat uit vijf leden bestaat en fungeert als houdster van de aandelen van PC Uitvaart; voor het overige heeft deze stichting geen eigen bezittingen.

De opgaven
PC Uitvaart staat midden in een samenleving met een grote diversiteit aan tradities, culturen, rituelen en religies. Deze diversiteit uit zich ook in de wijze waarop men de uitvaart wenst vorm te geven. PC Uitvaart wil inspelen op die diversiteit en maatwerk kunnen bieden in haar dienstverlening. Dat betekent dat wij onze bestaande klanten en contacten willen koesteren maar daarnaast nog meer in verbinding willen zijn met verschillende bevolkingsgroepen. Kwaliteit en maatwerk bieden, weten wat wensen en behoeften zijn en meegroeien met de ontwikkelingen in de samenleving. En dit vertalen naar onze dienstverlening bij zowel onze uitvaartbegeleiding als bij onze uitvaartlocaties. Voor onze uitvaartbegeleiding vertalen wij dat naar onze eigen dienstverlening; nóg beter aansluiting vinden bij verschillende doelgroepen en hun wensen. Daarbij richten wij ons ook op diensten op het vlak van professionele en betrokken stervensbegeleiding. Wij streven daarbij ook naar de verdere versterking van de samenwerking met een diversiteit aan zelfstandige uitvaartondernemingen (B2B).

Uitdagingen voor de toekomst
PC ontwikkelt momenteel een strategisch plan waarin duurzame groei centraal staat in een zeer divers en multicultureel marktgebied. Op het gebied van uitvaartbegeleiding is de uitdaging het grootst, hier is sprake van een dalend marktaandeel en een zeer beperkt rendement.

Functie
Het nieuwe lid heeft een brede blik en kan zowel uit de branche als van daarbuiten komen. Veel belangrijker is affiniteit en het doorgronden van de branche en de liefde voor het vak. Ook onmisbaar is visie op hoe je komt tot een vruchtbare samenwerking tussen RvC, directie, OR en relevante beleidsafdelingen in de organisatie en wat het betekent om te werken voor een mensgerichte organisatie, waar evenwichtig oog en aandacht is voor de belangen van de klant, de stakeholder én de medewerker.

Samen gaan werken aan een bedrijf dat de ontwikkelingen in de branche aanvoelt, daarin vooroploopt en waar mensen zich verbonden voelen met elkaar. Een lid RvC met HR- expertise heeft voorts een duidelijke visie heeft op en ervaring met leiderschap en hoe dit leiderschap bijdraagt aan de optimalisatie van dagelijkse processen en innovatie binnen PC Uitvaart.

Opsommend heeft/is dit lid RvC:

 • Een academisch of HBO werk- en denkniveau.
 • Algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
 • Kennis en ervaring met HR-beleidsvraagstukken en organisatie-ontwikkeling op strategisch niveau.
 • Heeft een visie op de rol en functie van HRM in de organisatie en acteert als klankbord, sparringpartner en steun en toeverlaat voor de Directie bij de realisatie van strategische doelen.
 • Intrinsieke motivatie en oprechte interesse in de doelstelling en de betekenis van PC Uitvaart voor de klanten.
 • Kennis van de taken en rollen van RvC, aandeelhouder en directie en bekend met de onderwerpen van corporate governance.
 • De capaciteit om de Directie op onderdelen met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van PC Uitvaart en het functioneren van de directie te beoordelen.
 • Het vermogen om mee te bewegen met de snelle en pragmatische aard van de onderneming, met kenmerken van een MKB-onderneming en een familiecultuur, maar daarin ook gepast tegengas te bieden.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en transparante persoonlijkheid.
 • Een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen in teamverband te functioneren. Daadkrachtig maar tevens een goede luisteraar.
 • Neemt de positie van ‘door de OR aanbevolen lid’ in zonder last en ruggespraak, maar is tegelijkertijd toegankelijk voor de leden van de OR als omstandigheden dat noodzakelijk maken. Is rolvast t.a.v. de taken en verantwoordelijkheden van directie en RvC. Volgt actief de ontwikkelingen in de organisatie.
 • Nabijheid en zichtbaarheid in de organisatie. Oprechte interesse in, heldere communicatie en een goede en evenwichtige relatie met de diverse interne gremia.
 • Maatschappelijk actief en voldoende tijd om een commissarisrol te vervullen.

De procedure
PC Uitvaart laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Josephine van der Vossen en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij PC Uitvaart geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via 'SOLLICITEER'.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Josephine van der Vossen of Nicole Boevé via 035 – 548 0760.

Solliciteer