Lid Raad van Commissarissen – profiel Volkshuisvesting

Wonen Wateringen
10-09-2022    2022-00136   

De organisatie
Wonen Wateringen is een daadkrachtige corporatie in de gemeente Westland; onderdeel van woningmarktregio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam. Met ongeveer 2800 verhuureenheden vervult de corporatie een belangrijke rol in het behoud van vitale kernen in Westland, een gemeente waar dorps wonen centraal staat. Als lokale corporatie gaat het er vooral om mensen te helpen als zij niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien. 

Wonen Wateringen was in beginsel alleen actief in de dorpen Kwintsheul en Wateringen, maar heeft de afgelopen jaren de blik verruimd naar de rest van Westland. Zo zijn onder andere sociale huurwoningen gebouwd in Rijnvaart in 's-Gravenzande. Met de overname van de 550 Vestia-woningen is Wonen Wateringen ook actief in Honselersdijk en Naaldwijk. 

Het bezit is dorps gelegen en kenmerkt zich door de menselijke maat. De vastgoedportefeuille is relatief jong en gevarieerd in woningtypen en huurprijzen. Bijna de helft van de portefeuille bestaat uit eengezinswoningen. Appartementen nemen de andere helft van het bezit voor hun rekening. Wonen Wateringen bedient mede hierdoor een brede klantengroep: zowel de primaire als secundaire doelgroep als ook, zij het in mindere mate, de lagere middeninkomens.

Het is de missie van de Wonen Wateringen als Westlandse woningcorporatie om dorps wonen in een hoogstedelijke omgeving te bieden voor iedereen die hulp nodig heeft op de woningmarkt, met name degene die om wat voor reden ook een beroep doet op ons als maatschappelijk ondernemer.
Met een team van circa 26 betrokken en deskundige medewerkers werken wij aan dorps wonen in een hoog stedelijke omgeving. Voor Wonen Wateringen staat dorps wonen voor de menselijke maat, ondernemend, nuchter en sociaal (MONS). Deze kernwaarden vormen ons DNA en lopen als een rode draad door ons ondernemingsplan. De kernwaarden zijn terug te vinden in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Hier zijn we goed in. Hier worden we ook om gewaardeerd. Onze huurders en stakeholders vinden ons onder andere laagdrempelig, toegankelijk, sociaal en lokaal betrokken.
De regio Haaglanden is een gebied dat economisch sterk in ontwikkeling is. Mede daarom heeft deze regio te maken met een constante instroom van mensen en een vraag naar woningen. Ook wordt de regio geconfronteerd met toenemende sociale vraagstukken. Daar komt bij dat corporaties grote opgaven hebben als het gaat om doelgroepen en betaalbaarheid, nieuwbouw, verduurzaming en technologische vernieuwingen in communicatie en dienstverlening. Niet in de laatste plaats hebben corporaties te maken met regelgeving die strenger is geworden en waarbij telkens striktere eisen worden gesteld aan verantwoording. Kortom, er is een noodzaak om te komen tot een professionalisering. Samenwerking en groei zijn daarbij noodzakelijke stappen. 

De laatste jaren zijn regelmatig gesprekken geweest over een samenwerking tussen Wonen Wateringen en andere corporaties die in een vergelijkbare positie verkeren: relatief klein en werkzaam in de periferie van de grote stad. Samenwerking biedt een kans om beter in te spelen op de opgaven en kan leiden tot een sterke professionele regionale partij die als robuuste partner naar huurders, gemeenten, stakeholders, marktpartijen en collega corporaties acteert. Tot 2030 is de verwachting dat er in Westland circa 1800 sociale huurwoningen extra nodig zijn. Een flinke opgave die veel betekent voor de lokale corporaties. Wij pakken hierin als Wonen Wateringen onze verantwoordelijkheid op door ons voortaan niet alleen meer in te zetten voor Wateringen en Kwintsheul maar voor alle kernen in het Westland. Ook hebben wij het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’ mede ondertekend op 22 december 2017.

Bestuur en toezicht
De dagelijkse leiding van Wonen Wateringen ligt bij de bestuurder, de heer Ferry van der Pal. Hij legt verantwoording af aan de vijfhoofdige raad van commissarissen (RvC). De RvC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Tevens staat de RvC de bestuurder met raad terzijde en vervult de raad de rol van werkgever van het bestuur. Het invulling geven aan de verschillende rollen van het toezichthouderschap kan complex zijn. Tegelijkertijd is zowel de maatschappelijke als de politiek-bestuurlijke omgeving van Wonen Wateringen dynamisch. 

De RvC bestaat uit de volgende vijf leden inclusief de voorzitter:

 • de heer René Baron, voorzitter met een bestuurlijk, vastgoed en volkshuisvestelijk profiel
 • de heer Martien Born, vice voorzitter en lid met een bestuurlijk juridisch profiel
 • mevrouw Iljoesja Berdowski, lid met een vastgoed en volkshuisvestelijk profiel 
 • de heer Mohamed El Mokaddem, lid met een bestuurlijk en volkshuisvestelijk profiel, op voordracht van de huurders 
 • de heer Jeroen van Leeuwen, lid met een financieel, vastgoed en organisatie profiel, op voordracht van de huurders. 

Wonen Wateringen hecht veel waarde aan het toepassen van de ‘Governancecode voor Woningcorporaties’. De verantwoordelijkheden en taken van zowel bestuur als RvC vinden daarin hun verankering. In de statuten van Wonen Wateringen, het Reglement Raad van Commissarissen en Bestuursreglement zijn de verantwoordelijkheden en taken van zowel bestuur als de RvC vastgelegd.

Over de vacatures
Aanleiding voor de vacatures is dat de voorzitter van de RvC heeft aangegeven zijn functie binnenkort ter beschikking te willen stellen. Bij een lid loopt de tweede benoemingstermijn eind 2023 af. De voorzitter zal worden opgevolgd door een lid uit eigen midden. Hierdoor ontstaan er in relatief korte tijd twee vacatures voor een lid in de RvC. Beide nieuwe leden worden gelijktijdig geworven en zullen ook gelijktijdig toetreden tot de raad eind 2022.

De verschillende rollen, competenties en het algemene profiel van de voorzitter en leden van de RvC staan beschreven in het document “Rollen en profielen raad van commissarissen Wonen Wateringen”. Ook worden de verschillende kwaliteitsprofielen beschreven die in het team van de raad aanwezig dienen te zien.

Aanvullend op de algemene profielkenmerken van een lid van de RvC bij Wonen Wateringen zijn specifiek voor deze twee vacatures de volgende kwaliteiten van belang:

 • Voor het lid met het vastgoedprofiel en brede bedrijfsvoering: 
  • Bestuurlijke of eindverantwoordelijke ervaring, bijvoorbeeld als bestuurder binnen en bouw- of vastgoedonderneming of eindverantwoordelijke met vastgoed in zijn/haar portefeuille;
  • Inzicht in de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met partijen;
  • Deskundigheid op het gebied van strategisch – maatschappelijk vastgoed (o.a. bouw, exploitatie, beheer, projectontwikkeling, herontwikkeling en verduurzaming);
  • Ervaring hebben met portefeuille sturing en het maken van strategische afwegingen binnen een maatschappelijk speelveld
  • Op de hoogte van recente innovaties en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en thuistechnologie;
  • Brede bedrijfsvoerende ervaring (financiën, hr, juridisch);
  • Inzicht in het functioneren van de regionale woningmarkt;
  • Brede blik op financiële verslaglegging en waarderingsvraagstukken.

 • Voor het lid met het profiel volkshuisvesting, wonen en zorg:
  • Deskundigheid op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het huurdersperspectief daarbinnen; 
  • Op de hoogte van recente ontwikkelingen in de corporatiesector en een visie op de volkshuisvesting, leefbaarheid en gebiedsontwikkeling in de regio;
  • Visie op sociaal ondernemen, samenwerking met overheden en marktpartijen, de kwaliteit en continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening. 

Van beide nieuwe leden wordt verwacht dat zij ervaring hebben met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, dynamiek in de bestuurskamer en dat ze rolvast zijn, bij voorkeur opgedaan als lid raad van toezicht of commissarissen.
Het heeft de voorkeur dat bij één of beide van de nieuwe toetredende leden ook ervaring of expertise aanwezig is van :

 • fusies en integraties
 • juridische vraagstukken
 • organisatieontwikkkeling- en samenwerkingsvraagstukken met de daarbij behorende governance;
 • regionaal netwerk in het Westland. 

De effectiviteit van de RvC wordt mede bepaald door de teamsamenstelling en de onderlinge samenwerking. Een goed functionerend team is een divers team, dat bestaat uit mensen die elkaar aanvullen én tegenwicht bieden. Waarin een balans is van denkbeelden, ideeën en werkhoudingen. Hierdoor ontstaat een gezonde dynamiek binnen de raad wat bijdraagt aan kwalitatief goed toezicht.
Gezien de huidige samenstelling van de RvC is het wenselijk dat er minimaal één vrouwelijke kandidaat toetreedt tot de raad.

De bezoldiging van en lid van de raad van commissarissen is voor het jaar 2021/2022 vastgesteld op: € 12.640,=  

De procedure
De RvC laat zich in de werving & selectieprocedure begeleiden door Karen Kragt, partner van executive search bureau Partners at Work. Zij zal de eerste screening en selectie verzorgen van de kandidaten. Daarna vinden twee gesprekken plaats met een delegatie van de RvC en de bestuurder. Onderdeel van het proces kan zijn het verifiëren van referenties en het raadplegen van openbare bronnen van informatie. Tot slot vindt een toetsing op geschiktheid en betrouwbaarheid door de Autoriteit Woningcorporaties plaats alvorens de benoeming kan worden geformaliseerd.  

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt op 035 – 548 0760.

Uiterste reactiedatum: 30 september 2022

Geraadpleegde bronnen
Rollen en profielen RvC Wonen Wateringen 2021 
Bestuursreglement Wonen Wateringen
Governancecode woningcorporaties 2020 Aedes 
Visie op besturen en toezicht Wonen Wateringen 2021
Rooster van aftreden Wonen Wateringen 2020

Solliciteer