Lid Raad van Commissarissen – voorzitter Raad van Advies Gezonde Samenleving

AT Osborne
15-11-2022    2022-00241   

AT Osborne
Adviesbureau AT Osborne helpt zowel publieke als private opdrachtgevers om wezenlijk bij te dragen aan een Toekomstbestendige Infrastructuur, een Gezonde Samenleving en een Duurzame Leefomgeving in Nederland en België. Daarbij kiezen zij voor een integrale benadering: de bundeling van ambities en opgaven om ze optimaal tot stand te brengen. Zo ontstaan fysieke leefomgevingen waar mensen baat bij hebben.

Van advies tot uitvoering: de 150 professionals van AT Osborne zijn op hun best bij complex vraagstukken met veel belanghebbende. Zij kennen de betrokken partijen en verbinden hen met elkaar. De mensen van AT Osborne voorzien unieke vraagstukken van oplossingen op maat. Zij zijn vindingrijk, communicatief sterk en beschikken over expertise, ervaring, daadkracht en doorzettingsvermogen. Wat hen drijft is de beste oplossing voor mens en maatschappij. Hun consultants, managers en juristen zijn inzetbaar in alle fasen van complexe projecten en programma’s.

AT Osborne wil echt impact hebben in de volgende sectoren; Duurzame leefomgeving, Gezonde Samenleving, Toekomstbestendige infrastructuur en Bestuur & Organisatie. Daarnaast heeft AT Osborne een eigen trainings & ontwikkelingsbureau onder de naam KSG. 

Voor meer informatie: https://atosborne.nl/

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Een steentje bijdragen aan een leefbare maatschappij. Het ligt vaak al besloten in de aard van de activiteiten van AT Osborne, voor veelal publieke opdrachtgevers. Maar de drang om impact te hebben zit vooral in de genen van de medewerkers die deze projecten dragen. AT Osborne is ontstaan door een ‘buy out’ door de medewerkers uit het bureau Berenschot. De certificaten zijn ondergebracht in een STAK die daarmee eigenaar is van AT Osborne Holding. De directie is in handen van Wim Demmers, directievoorzitter en directeur Duurzame Leefomgeving., Wim Gideonse, directeur Toekomstbestendige Infrastructuur, Marcel van Rosmalen, directeur Gezonde Samenleving en Femke Rasenberg, directeur Legal Services. Willem van der Schoor, directeur B & O, Mark Vijverberg, directeur KSG. Tenslotte heeft AT Osborne nog een vestiging in België onder leiding van Thierry François Yernaux, die ook deel uitmaakt van de directie. 

De Raad van Commissarissen en Voorzitters van de Raad van Advies 

 • Wim Drossaert, Voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Raad van Advies Duurzame Leefomgeving. 
 • Alrik Boonstra, Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de ondernemingsraad, 
 • Misa Dzoljic, Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Raad van Advies Gezonde Samenleving. 

De heer Dzoljic heeft aangeven om meer aandacht en tijd aan zijn wetenschappelijke carrière te willen besteden en zal terugtreden als Lid van de RvC en VZ van de RvA. Hierdoor ontstaat er per 1 januari 2023 een vacature lid RvC en Vz van de RvA Gezonde Samenleving. De heer Dzoljic zal wel als lid van de RvA Gezonde Samenleving aanblijven. 

Lid Raad van Commissarissen en Voorzitter Raad van Advies Gezonde Samenleving
Binnen AT Osborne heeft elk Lid van de RvC, naast de officiële rol van een toezichthouder (werkgever, klankbord voor directie, toezichthouden en critical vriend) ook een rol als Voorzitter van een Raad van Advies. Voor deze vacature is dit lid van de RvC tevens verantwoordelijk voor Gezonde Samenleving. 

Algemeen profiel
Inhoudelijke kwaliteiten

 • Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de RvC, gespreid over zijn drie leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende:
 • het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen, kredietverlening) en van (complexe) financiële processen in het algemeen;
 • het stimuleren van regionale economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross- sectorale) innovaties in het bedrijfsleven en binnen de lokale overheden, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief verankering van de buitenlandse ondernemingen);
 • bekend te zijn met het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede voldoende kennis en affiniteit met zorg organisaties zowel in de care als cure, het (hoger)onderwijs- en kennisinstellingen;
 • ervaring hebben met het bedrijfsleven en weten welke aspecten er komen kijken bij het runnen van een bedrijf;
 • Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van AT Osborne en met de overheid en het bedrijfsleven. De RvC heeft oog voor en affiniteit met het maatschappelijke karakter van de bedrijfsdoelstelling van AT Osborne en de status van haar aandeelhouders. Tevens is van belang dat de RvC beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Persoonlijke kwaliteiten
Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

 • Zij/hij is een analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; zij/hij is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van AT Osborne te beoordelen;
 • Zij/hij beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij AT Osborne;
 • Zij/hij heeft – bij voorkeur – een leergang toezichthouden doorlopen of beschikt over voldoende ervaring als toezichthouder of is zo nodig bereid door middel van bijscholing zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn functie actueel te houden;
 • Zij/hij is in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid;
 • Zij/hij is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • Zij/hij is in staat in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij zijn toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden;
 • Zij/hij is in staat om zich te laten leiden door het belang van de verschillende sectoren van AT Osborne en de met haar verbonden onderneming(en), zijn of haar taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen;
 • Zij/hij is in staat om, in overleg met de andere commissarissen bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van AT Osborne te voorzien;
 • Zij/hij is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef;
 • Zij/hij is bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouder, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

Profiel lid Raad van Commissarissen en Voorzitter Raad van Advies Gezonde Samenleving
AT Osborne is op zoek naar kandidaten met een stevige achtergrond in de zorg. Dit kan zijn vanuit een bestuurlijk perspectief maar ook vanuit ruime ervaring in onderzoek en ontwikkeling. Het is van belang dat kandidaten visie hebben over brede maatschappelijke thema’s en goed thuis zijn op het gebied van financiering van zorg, nieuwe schaalniveaus en samenwerking in de zorg, , duurzaamheidsvraagstukken en kaders als passnede zorg en vandaaruit de relatie kunnen leggen met business model van een bureau als AT Osborne. Daarnaast dienen zij te beschikken over een goed passend netwerk voor AT Osborne. Deze rol vraagt om iemand die zich thuis voelt in de wereld van AT Osborne, en die als toezichthouder en adviseur in staat is om strategisch out- of-the -box (mee) te denken met de consultants en het bestuur. 

De rol van voorzitter van de Raad van Advies Gezonde Samenleving verreist een proactieve werkhouding waarbij de kandidaat graag meedenkt over de verdere ontwikkeling van dienstverlening van AT Oborne. En overzicht geeft over het speelveld van AT Osborne en hoe dat zich ontwikkelt nu en in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld de impact van technologie, landelijke programma's zoals Passende Zorg en onderzoek & wetenschap. Enkele kenmerken van de medewerkers van AT Osborne zijn, slim, nieuws en leergierig, reflectief, bescheiden en trots.  

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur van de RvC uit naar een vrouwelijke kandidaat voor deze positie, gezien de samenstelling van de huidige RvC.

Voor het lid worden de volgende kenmerken van belang geacht:

 • vooraanstaand en integer met voortreffelijke reputatie passend bij een consultancy bureau;
 • ruime ervaring in zorg, mag zowel in de langdurige als curatieve zorg zijn, als lid of voorzitter Raad van Bestuur van middelgrote of grote organisatie;
 • Nieuwsgierig zijn naar de maatschappelijke brede thema’s in relatie tot zorg;
 • visie op regionale en nationale economische ontwikkeling in relatie tot macro- economische trends, overheidsbeleid, consultancy activiteiten van marktpartijen en rol en kerntaken van AT Osborne;
 • kennis van alle aspecten van het ondernemingsbeleid (w.o. strategievorming, algemeen management, financiën, business control, projectmanagement, marketing en commercie);
 • goede kennis van corporate governance en meer specifiek gevoel voor het samenspel tussen aandeelhouder(s), directie en RvC vanuit ieders wettelijke verantwoordelijkheden;
 • in staat de reikwijdte van de te nemen beslissingen op de onderneming en het betrokken personeel goed in te schatten evenals het effect van beslissingen op de posities van bij de AT Osborne betrokken stakeholders;
 • ervaring met het acteren op diverse niveaus in het openbaar bestuur en een goed gevoel voor politieke verhoudingen;
 • kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en scherp strategisch en bedrijfseconomisch inzicht om reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten;
 • op basis van ervaring en netwerk goed in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met en een klankbord te zijn voor de directie;
 • in staat om de rol van lid van de RvC op een adequate wijze te vervullen, onder andere door een natuurlijk overwicht, bestuurlijke ervaring en gevoel voor belangentegenstellingen;
 • inspirerend en verbindend leider;
 • onpartijdig en onafhankelijk in opstelling en oordeelsvorming.
 • De overige profielen van de Raad van Commissarissen zullen de volgende deskundigheden omvatten:
 • Business development & innovatie
 • Bedrijfsfinanciering & venture capital
 • Openbaar bestuur
 • Marketing & acquisitie
 • HRM

Honorering
Voor de leden van de Raad van Commissarissen zal een marktconforme vergoeding gelden. De honorering vindt plaats op basis van bestede tijd. 

De procedure
AT Osborne laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. De selectiecommissie bestaat uit een afvaardiging van het directeurenoverleg van de initiatiefnemers van de AT Osborne en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 
Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij AT Osborne geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760.

De uiterste reactietermijn is 3 december 2022.

Solliciteer