Lid Raad van Commissarissen

Rabobank Amersfoort Eemland
26-09-2023    2023-00147   

De coöperatieve Rabobank 
Rabobank is een coöperatieve bank met als missie “Growing a better world together”. Als coöperatie hebben we leden. Onze leden zijn betrokken klanten. De leden kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van de bank onder meer over hoe Rabobank van betekenis kan zijn voor de leefomgeving. Samen met klanten, leden en regionale partners zet Rabobank zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Daarbij richt Rabobank zich op vijf thema’s: financieel gezonder leven, duurzaam wonen, de energietransitie, duurzaam ondernemen en Banking4Food. 
Rabobank beschikt over een omvangrijk internationaal bankbedrijf. Het internationale bankbedrijf richt zich op internationale zakelijke en rurale activiteiten en kent een bijzondere focus op de Food & Agri-sector. Binnen Nederland zijn er op dit moment 84 lokale Rabobanken geworteld in een eigen werkgebied via een eigen directeur, eigen ledenraad en eigen raad van commissarissen (RvC). De leden van de RvC worden benoemd door de ledenraad. De RvC is onder andere gedeeld werkgever voor de directeur van het lokale gebied. De ledenraad en de RvC hebben een grote mate van zelfstandigheid om gezamenlijk lokaal invulling te geven aan de maatschappelijke thema’s, met als doel om de lokale omgeving te verbeteren. 
Rabobank Amersfoort-Eemland bestaat uit de kernen Leusden, Amersfoort, Hoevelaken, Soest, Baarn en Eemnes. Gezamenlijk heeft de bank ruim 100.000 particuliere en zakelijke klanten waarvan ruim 20.000 leden. Het leefgebied kent een grote economische activiteit waarbij Agro zeker belangrijk is maar niet de absolute boventoon voert, het leefgebied wordt sterk gewaardeerd met betrekking tot haar combinatie woon/werk omgeving, binnen het leefgebied is op meerdere terreinen een grote maatschappelijke betrokkenheid en activiteit merkbaar waarbij ook van de bank en de LR en RvC betrokkenheid wordt gevraagd.
De lokale banken, c.q. werkgebieden, zijn ingedeeld in 14 regionale kringen. Rabobank Amersfoort-Eemland maakt deel uit van de kring Midden-Nederland, samen met de lokale leefgebieden Gelderse Vallei, Gooi- en Vechtstreek, Randmeren, Rijn en Heuvelrug, Rijn en Veenstromen, Utrecht en omstreken en Utrechtse Waarden en omstreken.

De taken van de lokale raad van commissarissen 
De kerntaken van de RvC zijn in het lokale statuut vastgelegd (artikel 12) en komen neer op: 
toezicht houden op de commerciële en maatschappelijke performance van de lokale bank;

 • uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de lokale directeur;
 • verbinden van de leden en klanten uit het werkgebied en de samenleving met de lokale bank, de kring waartoe de afdeling behoort en het collectief van Rabobank;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de lokale directeur bij de uitoefening van zijn/haar taak;
 • ondersteunen van de lokale directeur en de lokale bank bij het onderhouden van contacten op maatschappelijk gebied.

Om daarmee in het belang van onze klanten en leden wereldwijd bij te dragen aan de missie van de Rabobank Groep “growing a better world together” en de samenwerking van de organisatieonderdelen.

Op basis hiervan vervult de RvC de volgende vier rollen: 

 1. Verbindingsrol: verbinden van de leden en klanten uit de lokale werkomgeving en de samenleving met de lokale bank, de kring en op landelijk niveau.
 2. Werkgeversrol: (gedeeld) verantwoordelijk zijn voor het het benoemen en beoordelen van de lokale directeur en de directeuren in de kring.
 3. Toezichtrol: toezicht houden gericht op de lokale worteling en zaken aangaande de coöperatie en de commerciële en maatschappelijke doelen en performance van de bank, op zowel lokaal als kringniveau. 
 4. Adviesrol: adviseren over de mate waarin de lokale directeur het lange termijnbelang van de klant en de maatschappelijke oriëntatie lokaal invulling geeft en de wijze waarop deze dat op het niveau van de kring doet.

 
Daarnaast wordt binnen de RvC een taakverdeling gemaakt: 

 1. Voorzitten van lokale RvC: o.a. leiden van vergaderingen van de RvC (incl. opstellen agenda in overleg met de directeur en zorgen voor tijdig en juiste informatievoorziening), vaststellen van de ontwikkelbehoefte voor de RvC als totaal, (doen) onderhouden van contacten met diverse lokale stakeholders (o.a. leden en andere lokale banken) 
 2. Voorzitten van de lokale ledenraad: o.a. voorzitten van vergaderingen van de lokale ledenraad, incl. overleggen over de agenda samen met eventuele agendacommissie vanuit de lokale ledenraad, toezien op tijdig en juiste informatievoorziening voor ledenraadsleden, borging van het nakomen van besluiten en afspraken en zorgen voor een goed samenspel binnen de ledenraad 
 3. Vertegenwoordigen in de kringraad (kringniveau): o.a. door invulling te geven aan de werkgeversrol op kringniveau door het adviseren over benoemingen van de directeuren in de kring, alsmede het monitoren van de commerciële en maatschappelijke performance van de (lokale banken in de) kring. 
 4. Vertegenwoordigen in de Algemene Ledenraad (landelijk niveau): o.a. ophalen van input bij de ledenraad en informeren van de ledenraad over te nemen en genomen besluiten in de ALR en vertegenwoordigen van de belangen van klanten en leden in de ALR waarbij het belang van de totale Rabobank groep wordt meegewogen. 
 5. Voorzitter lokale remuneratiecommissie: o.a. door het proces van beoordeling van de lokale directeur te coördineren en door het bespreken van de persoonlijke resultaten en toekomstperspectieven met de lokale directeur (zowel op kring- en lokaal niveau). 

Belangenvertegenwoordiging als één van de kerntaken 
Van een commissaris van een lokale RvC wordt op de eerste plaats verwacht dat deze hart heeft voor de leden en de lokale samenleving. Commissarissen zien erop toe dat de belangen van alle bij de bank betrokken partijen evenwichtig in acht worden genomen. Betrokken partijen zijn (potentiële) klanten, leden, de ledenraad, medewerkers en de lokale gemeenschap. Om te weten wat er leeft en speelt in hun omgeving heeft de RvC een sterke (ver)binding met hun lokale ledenraad en weet wat er speelt in hun omgeving. Samen met de lokale ledenraad speelt de RvC een actieve rol in het binnenhalen van de buitenwereld en het bewaken dat de maatschappelijke thema’s naar hun lokale omgeving worden vertaald. 
Commissaris zijn is goed voor de persoon zelf, de lokale omgeving en Rabobank. Commissarissen treden op als ambassadeur namens de Rabobank. Daarnaast acteren zij ook vanuit het bredere Rabobankperspectief en respecteren zij de taken en verantwoordelijkheden van andere organen binnen Rabobank. Als betrokken en actieve leden van de lokale RvC zorgen zij dat Rabobank bijdraagt aan het versterken van de samenleving en het welzijn van individuen in alle leeftijdsgroepen; juist ook jongeren. De raad zet zich gezamenlijk in voor de lokale leefomgeving in krachtige verbinding met elkaar. De commissaris verbreedt tegelijkertijd zijn eigen kennis en ontwikkelt zich door samen te werken met stakeholders uit het netwerk van Rabobank, deskundige medewerkers van Rabobank en door gebruik te maken van de opleidingsmogelijkheden op gebied van kennis en competenties. 

Diversiteit in de RvC 
De RvC Rabobank Amersfoort-Eemland bestaat op dit moment uit 3 personen. Samen met circa 30 ledenraadsleden vertegenwoordigt de RvC de leden van Rabobank Amersfoort-Eemland. Diversiteit binnen de RvC is belangrijk omdat de leden zich moeten herkennen in hun raad. Diversiteit betekent een goede mix van leeftijd, geslacht en achtergrond, maar daarnaast ook verschillende expertises, netwerken, persoonlijkheden en interesses. Daarmee vertegenwoordigt de raad de verschillende vakgebieden en sectoren die relevant zijn voor het werkgebied en heeft iedere commissaris een unieke inbreng in de RvC. 

Vereisten kandidaat 
Als commissaris van de lokale RvC zijn onderstaande kenmerken van belang: 

 • het hebben van een levendige binding met en actief betrokken zijn bij de lokale gemeenschap en daarmee zicht hebben op de lokale ontwikkelingen;
 • het hebben van relevante netwerken in het leefgebied Amersfoort-Eemland;
 • het onderschrijven van het gedachtengoed van de coöperatieve organisatie en zich comfortabel voelen in een coöperatieve omgeving en daarbij horende organisatieverhoudingen;
 • het bewaken van de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank, met specifieke aandacht voor het ledenbeleid en de invloed van leden. Het hebben van expertise of ervaring met (één van) de maatschappelijke thema’s van de bank alsmede de bereidheid een actieve rol te spelen in de plannen die Rabobank rond deze thema’s ontwikkelt;
 • het in staat zijn en bereid zijn om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen;
 • het hebben van zicht op de samenhang van de uitgezette koers van de lokale bank en betrokken zijn bij het beleid van Rabobank als geheel;
 • het kijken op hoofdlijnen en vanuit een breed (commercieel) perspectief naar zaken die van belang zijn voor de bank en het maken van een evenwichtige afweging van de diverse belangen;
 • het hebben van een positief-kritische en proactieve grondhouding en in staat zijn om evenwichtig belangen af te kunnen wegen;
 • het in staat zijn om een dialoog te kunnen voeren en leiden;
 • als commissaris ben je ondernemend en functioneer je als strategisch en inspirerend gesprekspartner van de directie.

Het voornemen is dat de kandidaat begin 2024 de taak van voorzitter van de ledenraad overneemt. Dit in verband met herschikking van de rollen binnen de RvC, mede omwille van de continuïteit bij de correcte bezetting van de diverse rollen binnen de raad. 

Daarom – naast de hierboven genoemde vereisten – onderstaande aanvullende vereisten: 

 • het hebben van kennis van, vaardigheden in en creativiteit voor het organiseren en leiden van vergaderingen;
 • het hebben van uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • het bewaken van diversiteit in de ledenraad met juiste afspiegeling van de achterban.

Daarnaast geldt voor elke commissaris dat deze minimaal 18 jaar of ouder moet zijn, klant en lid is van Rabobank Amersfoort-Eemland, minimaal HBO/WO denk- en werkniveau heeft en gescreend is op betrouwbaarheid vóór benoeming door Rabobank. De commissaris mag niet in dienst zijn van Rabobank Groep of onverenigbare functies uitoefenen. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de commissarissen noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn. Van een commissaris wordt verwacht dat deze structureel investeert in zijn/haar eigen professionalisering. Als lid van de raad zijn de competenties klantfocus, omgevingsgerichtheid, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, organisatie-sensitiviteit, integriteit, onafhankelijkheid en samenwerken van toepassing. 
Een lid van de lokale RvC wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De maximale zittingsduur is (3×3) negen jaar. Een commissaris moet bereid en in staat zijn om voldoende tijd voor de functie uit te trekken. Gemiddeld zo’n 20 – 24 uur per maand aan alle commissarisactiviteiten zoals vergaderingen, voorbereidingen en deelname aan diverse andere bijeenkomsten. De basisvergoeding voor een commissaris is €12.240 per jaar. Voor de aanvullende rollen is dit €4.000 per rol per jaar.

De procedure
Rabobank Amersfoort Eemland laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, partners van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de Rabobank geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij deze vacature op onze website: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé of Karen Kragt via: 035 – 548 0760.

Uiterste reactie termijn is: 3 oktober

Solliciteer