Lid Raad van Toezicht – financieel/economisch profiel

De Twentse Zorgcentra
05-05-2023    2023-00042   

De Twentse Zorgcentra
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. De Twentse Zorgcentra stelt het doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van de cliënten.
 
De Twentse Zorgcentra werkt vraaggericht en biedt begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. 

Actief in heel Twente met woon- en werkvoorzieningen en (ambulante) begeleiding voor thuiswonende cliënten. 
De cliënten wonen op zorgparken, onder andere op de beschermde en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast biedt De Twentse Zorgcentra ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal. Ook biedt De Twentse Zorgcentra ambulante begeleiding bij cliënten aan huis en op scholen en wordt logeeropvang geboden en een kinderdagcentrum. 

De Missie
Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.

Dit betekent: 
24 uur per dag, een leven lang naar jouw wens op maat gemaakte ondersteuning. 
Ondersteuning die je nodig hebt vanwege een verstandelijke beperking. Bij elke bezigheid, in elke levensfase, voor een waardig leven. Samen met andere mensen om je heen zoeken we naar een zo goed mogelijke manier om die ondersteuning te geven. Binnen en eventueel buiten onze organisatie. Met gebruik van ieders kennis en inbreng. 

Visie 
Dat doen we vanuit onze visie: 

 • Jouw thuis is onze werkplek. We werken aan een gezellige, gezonde, veilige omgeving waarin we samen kunnen leren en ontwikkelen. 
 • We zoeken samen met jou uit wat je echt nodig hebt: we luisteren, kijken, vragen, oefenen, durven fouten te maken, gaan opnieuw op zoek als dat nodig is. 
 • We geven elkaar ruimte om anders te denken, tonen respect voor de ander, maken afspraken en komen die na. 
 • We zorgen voor deskundigheid en vaardigheden om jou goed te kunnen begrijpen en ondersteunen. 

Organisatie
De zorg wordt geleverd vanuit 3 regio’s: Enschede, Losser en Almelo en vanuit het Netwerk ambulant, kind en gezin (netwerk AKG). Iedere regio/netwerk bestond uit zelforganiserende teams. Inmiddels zijn teammanagers benoemd die de positie van leidinggevende weer oppakken. Deze worden aangestuurd door de regiomanagers, deze regiomanagers zijn integraal verantwoordelijk voor hun regio. Het management wordt ondersteund door gedragskundigen, artsen en overige behandelaren die een specifieke en inhoudelijke rol hebben in de zorgverlening door de teams. 

De ondersteuning van personele, financiële, facilitaire, vastgoed-, kwaliteits- en veiligheidsprocessen is centraal georganiseerd. De uitvoering van deze processen voor de teams in de zorg wordt dichtbij de teams georganiseerd, bijvoorbeeld door spreekuren of vaste aanspreekpunten. In de ondersteunende processen worden wettelijke en organisatiekaders uitgevoerd, gesignaleerd en gecontroleerd. 

Recente ontwikkelingen 
Meerdere zorginstellingen hebben uitdagingen op het financiële vlak. Zo ook De Twentse Zorgcentra. De Raad van Bestuur heeft een herstelplan geschreven waarin zij de situatie voor nu én duurzaam kunnen oplossen richting de toekomst. De Twentse Zorgcentra heeft een goede financiële uitgangspositie waardoor de zorg of andere zaken niet in de knel komen. In dit intensieve proces worden uiteraard de interne en externe stakeholders continue meegenomen. 

Governance: Raad van Bestuur en Raad van Toezicht  

 • De Raad van Bestuur (tweehoofdig) ziet toe op de kwaliteit en continuïteit van de instelling, stuurt de organisatie in collegialiteit aan en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van De Twentse Zorgcentra. Dit houdt in dat het bestuur verantwoordelijk is voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de aantoonbare kwaliteit van zorg en de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten.  
 • Besluitvorming in het Bestuur vindt plaats op basis van consensus en eenduidige verantwoordelijkheden. Mocht geen consensus worden bereikt dan heeft in het uiterste geval de voorzitter de doorslaggevende stem. Gezamenlijk rapporteren de bestuurders aan de Raad van Toezicht.  
 • De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen. Binnen de Raad van Toezicht bestaan drie commissies: Auditcommissie, Commissie Kwaliteit, Remuneratiecommissie. 
 • De Raad van toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van het bestuur en het besturen van De Twentse Zorgcentra en de daarin te onderscheiden stichtingen.  
 • De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van de doelstellingen uit het strategisch beleid, op het realiseren van de maatschappelijke opdracht.
 • De Raad benoemt en ontslaat voorzitter en leden van de Raad van Bestuur. Naast de werkgeversfunctie tonen de leden van de Raad zich als deskundig gesprekspartner en adviseur van de Raad van Bestuur. De werkzaamheden van de Raad van Toezicht vergen daarnaast van de leden ook specifieke deskundigheden.  
 • Medezeggenschap: De Twentse Zorgcentra heeft een ondernemingsraad, een Centrale Bewoners en Cliëntenraad (CBCR) en een centrale verwantenraad. Er bestaat een constructieve relatie van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht met de brede medezeggenschap. 
 • Toezichthouden binnen De Twentse Zorgcentra is een rol die vraagt om passie, inhoud, betrokkenheid maar ook tijd is van belang. Dit betekent dat toezichthouders beschikken over voldoende tijd om deze positie op een adequate wijze in te vullen. 

Twee vacatures lid Raad van Toezicht  
Door het vertrek van twee leden van de raad van toezicht, die ook zitting hebben in de auditcommissie ontstaan twee vacatures in de raad van toezicht. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. De Raad van Toezicht wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling de stichting en met een spreiding in deskundigheden, achtergronden en competenties. Bij het invullen van een vacature in de Raad van Toezicht wordt per functie een profielschets van de te werven kandidaat opgesteld. Het profiel wordt vastgesteld nadat de Raad van Bestuur en de medezeggenschap een advies daarover hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. Het lid van de Raad van Toezicht met het financieel/economisch profiel zal worden benoemd in de auditcommissie van de Raad van Toezicht. 
 

Profiel Raad van Toezicht; met betrekking tot de individuele leden  

 • De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur alsmede de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan. Daarbij hoort het toezicht op een goed functionerende en samenwerkende Raad van Bestuur.  
 • De Raad van Toezicht ziet toe op de professionaliteit en kwaliteit van het werk van de bestuurder(s) en ziet toe op het integer handelen door het Raad van Bestuur. 
 • Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat onafhankelijk en kritisch te functioneren. Zij houden integraal toezicht en wegen belangen af. Onafhankelijkheid verhoudt zich niet met een deelbelang, een representatie van een groep stakeholders of andere belanghebbenden.  
 • Jaarlijks bespreekt de Raad het eigen functioneren in het licht van het profiel.  
 • De Raad is breed en gevarieerd samengesteld ten einde de maatschappelijke legitimatie, de kritische zin, de onafhankelijkheid en de adviesrol te versterken.  
 • De Raad benoemt en ontslaat voorzitter en leden van de Raad van Bestuur. De Raad kan zich in zijn toezichthoudende rol nimmer beroepen op een gebrek aan deskundigheid, noch collectief noch als lid afzonderlijk.  

Leden van de Raad van Toezicht beschikken in gezamenlijkheid onder meer over de volgende kwaliteiten:

 • oog voor de belangen van cliënten, bewoners en hun verwanten voor de kwaliteit van zorg en de dienstverlening daarvan;
  • ervaring met het interpreteren van financiële stuurinformatie en kunnen beoordelen van de risico’s van de instelling;  
  • aandacht voor aspecten van continuïteit en kwaliteit;  
  • het kunnen beoordelen van de juridische aspecten van fusie, verzelfstandiging en samenwerkingsverbanden;  
  • het kunnen beoordelen van strategisch HR beleid;  
  • expertise op het gebied van vastgoed. 
 • Toezicht houden is anders dan executief verantwoordelijk zijn, het betekent o.a.: 
  • Academisch werk- en denkniveau;  
  • Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
  • Op strategisch niveau opereren; 
  • Besluitvaardigheid;
  • Affiniteit met de verstandelijke gehandicaptenzorg;  
  • Open en toegankelijke houding, reflectief;
  • Kunnen functioneren in een collegiaal team;  
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  
 • Leden van de Raad van Toezicht zijn, na evaluatie en bespreking van hun rolvervulling eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. Voor de Raad van Toezicht geldt geen leeftijdgrens. 
 • Functioneert soepel in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld. Beschikt tevens over een verbindend karakter en is sterk in de interpersoonlijke contacten. 
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen royaal en flexibel beschikbaar te zijn voor deze functie. Het vervullen van deze functie vraagt een stevige inzet van tijd en energie. 

Specifieke kenmerken voor het juridisch/bedrijfskundig profiel  
Aanvullende specifieke competenties: 
Bestuurlijke en/of directie-ervaring in de zorg is niet vereist maar inzicht en visie wel. Is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de zorg bij voorkeur in de care en is in staat om de visie op zorg te toetsen en dan bij voorkeur in verstandelijke gehandicapten zorg en is intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren. 
De kandidaat beschikt over kennis en/of expertise op gebied van nieuw businessconcepten en maatschappelijke ondernemerschap, digitalisering, ICT systemen, platformen en innovatie (sociaal en/of technisch). Is in staat om cijfers over de kwaliteit van de zorg op hun merites te beoordelen. 
Onderkent het belang van een goede samenwerking tussen de zorg en bedrijfsleven en (overheids)instellingen en heeft inzicht in ‘Leven Lang Ontwikkelen’. En heeft een actief netwerk in de regio Twente.

Specifieke kenmerken voor het financieel /economisch profiel  
Aanvullende specifieke competenties:
De kandidaat heeft bij voorkeur een financiële/economische achtergrond en beschikt over ervaring in grote complexe (dienstverlenende) organisaties (breder dan ‘MKB’ achtergrond). Is actief als directeur/bestuurder of manager met bedrijfsvoering, financiering, portefeuille (met daarin bij voorkeur financiën, communicatie, facilitaire zaken, vastgoed). Beschikt over politiek/ bestuurlijke ervaring en heeft een actief netwerk in de regio Twente. Heeft bij voorkeur aantoonbare affiniteit met de zorg en is een ervaren toezichthouder. 

Honorering
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. De functie wordt jaarlijks hieraan getoetst. De Twentse Zorgcentra is momenteel ingeschaald in Klasse IV.

De procedure
De Twentse Zorgcentra laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen op 035 – 548 0760.

Uiterste reactietermijn is: 21 mei 2023

Solliciteer