Lid Raad van Toezicht – financieel/juridisch portefeuille 2023

HWW zorg
29-08-2023    2023-00131   

Introductie 
Door het vroegtijdig vertrekken van een van de toezichthouders in verband met privé omstandigheden ontstaat er per omgaande een vacature voor een lid van de RvT met de financieel-juridische portefeuille.

HWW Zorg
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie. Zij zitten bij u, uw naaste en uw patiënt/cliënt in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt. Want HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is, waar de medewerkers van de wijkzorgteams zorg bieden of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Zorg thuis
‘De beste kennis in uw wijk.’, dat is waar de wijkzorgteams bekend om staan in Den Haag. Als opvolgers van het kruiswerk en Thuiszorg Den Haag, staan zij voor meer dan 100 jaar kennis en ervaring. De teams hebben hun basis in de Haagse wijken en zijn kleinschalig georganiseerd, rondom de wijkverpleegkundigen. Met korte lijnen richting de cliënten en verwijzers als huisartsen en praktijkondersteuners regelen zij in overleg de benodigde zorg.

Locaties
HWW zorg beschikt over 9 locaties (verpleeghuizen en woonzorgcentra) in heel Den Haag: Ametisthorst, De Eshoeve en De Eshoeve Residentie, De Schildershoek (tijdelijk gesloten), Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt en Vrederust-West.

Visie
Ruimte om uzelf te zijn als cliënt, om thuis of in de wijk zelfstandig te blijven doen wat u belangrijk vindt of als bewoner in een van onze huizen waar u zich veilig, vrij en vertrouwd voelt, eigen keuzes kunt maken en kunt genieten van waardevolle momenten.

Ruimte om jezelf te zijn als bekwame medewerker, die in een veilige werkomgeving warme, persoonlijke en liefdevolle zorg biedt afgestemd op de individuele wensen van cliënten en bewoners en die zich als professionele medewerker in een uitdagende leeromgeving verder ontwikkelt.

Missie
Wij dragen respectvol bij aan een goed leven van onze cliënten thuis en in de wijk en van onze bewoners in onze huizen, in heel Den Haag. Door professionele ondersteuning, bij dagactiviteiten en bij zorg en behandeling thuis en in onze huizen. Waar nodig werken we actief samen met partners om een veilige en prettige woon- en werkomgeving te creëren, voor iedereen.

Kernwaarden
Warm | betrokken | menselijk | samen sterk

Organisatie
HWW zorg is één van de drie grote zorgorganisaties van Den Haag en biedt zorg aan cliënten binnen de doelgroepen somatische, psycho-geriatrische, revalidatiezorg en kortdurend verblijf. Met een budget van ruim 100 miljoen per jaar wordt deze zorg geboden door ruim 1800 professionals. Het Management Team bestaat uit een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur, divisiemanagers, de manager HR, de manager Finance en Control en de bestuurssecretaris. Het collegiale bestuur wordt sinds 1 oktober 2021 gevormd door de heer Paul van Wingaarden en mevrouw Greetje de Grooth.

Voor HWW zorg waren 2020 en 2021 jaren van veel veranderingen. Er werd een interim bestuurder aangesteld die tijdens de Coronapandemie een herstelplan heeft uitgevoerd gericht op sterke verbetering van de financiële resultaten middels reorganisatie van de ondersteunende diensten. Zoals bij alle zorginstellingen in Nederland blijft het ook voor HWW zorg de uitdaging om te zorgen voor een langjarige, stabiele financiële huishouding. Daarnaast is het management team grotendeels vernieuwd. HWW zorg participeert actief binnen het VWS-programma ‘Waardigheid & Trots’ waar binnen het komende jaar verdere verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van de kwaliteit van de zorg. Dit tezamen met de maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot meer complexe zorg aan cliënten, is HWW zorg deze zomer gestart met het herijken van de strategie en het doelgroepenbeleid: op welke doelgroepen richt HWW zorg zich en welke vraag heeft deze doelgroep. De uitwerking hiervan is richtinggevend voor het strategisch vastgoedbeleid, personeelsbeleid en de (gewenste) organisatiestructuur. De ambitie van HWW zorg is om in het komend jaar de transitie te maken van een klassiek aanbodgerichte dienstenstructuur (woonzorg en behandeldienst en wijkzorg) naar een organisatie gericht op doelgroepen en bijhorende woon-zorgbehoefte en leefklimaat.

De vacature Lid Raad van Toezicht – financieel/juridisch portefeuille

Wat verwachten wij van de Raad van Toezicht als volledige Raad?

 • deskundigheid op het gebied van ontwikkelingen in de intra- en extramurale zorg;
 • deskundigheid op het gebied van zorgvastgoed;
 • deskundigheid op het gebied van management- en organisatieontwikkeling;
 • deskundigheid op het gebied van compliance;
 • deskundigheid op het gebied van ICT, met aandacht voor technische en sociale innovatie;
 • financieel-economische deskundigheid en strategisch/risico management ervaring heeft;
 • juridische deskundigheid;
 • bestuurlijke, politieke en sociale deskundigheid;
 • ervaring met ondernemerschap;
 • ervaring of deskundigheid op het gebied van medezeggenschap cliëntenraden en/of de Wmcz 2018;
 • het toegang kunnen bieden tot een relevant lokaal, regionaal en/of landelijk netwerk en maatschappelijke verankering in Den Haag en omgeving;
 • ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder en als toezichthouder;
 • inzicht in het functioneren van de sector ouderenzorg;
 • onafhankelijkheid in denken met een afstandelijke opstelling ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • besluitvaardigheid, slagvaardigheid en een kritische blik;
 • een helikopterview en gedegen analytisch vermogen, waardoor hoofdzaken van bijzaken kunnen worden onderscheiden;
 • de kunst tot zelfreflectie;
 • goede luistervaardigheid, gecombineerd met inlevingsvermogen, waarmee zij in staat zijn om op heldere wijze visie, gevoelens en observaties te formuleren en te vertalen; 
 • inzicht en overzicht bij het (niet/matig) functioneren van organisaties;
 • ervaring met en soepelheid in strategische afwegingsprocessen;
 • een relatienetwerk op het specifieke gebied van hun deskundigheid;
 • alertheid om ontwikkelingen ten aanzien van hun aandachtsgebied(en) te volgen en deze weer te vertalen naar concrete kansen en risico’s voor HWW zorg.

Raad van Toezichtleden dienen verder tenminste te beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting;
 • voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van de Governancecode Zorg;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen met elk een specifiek aandachtsgebied, zoals kwaliteit van zorg, financiën, juridische zaken en vastgoed. Leden van de Raad van Toezicht zijn tevens lid van één of meerdere commissies van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies (finance & control, kwaliteit & veiligheid en remuneratie) en één tijdelijke commissie (vastgoed). 

Specifieke verwachtingen/kwaliteiten waarover een lid van de RvT met de financieel-juridische portefeuille beschikt, zijn:

 • kennis van ontwikkelingen in de intra- en extramurale zorg op financieel terrein;
 • stevige financiële expertise: een achtergrond als finance professional, CFO, financieel expert;
 • bij voorkeur relevante juridische kennis en ervaring;
 • bij voorkeur ervaring met bedrijfsvoering, bekostiging, investeringsbeslissingen, herontwikkeling van vastgoed, audit & compliance en administratieve processen in een complexe organisatie van minimaal vergelijkbare omvang;
 • bij voorkeur enige ervaring als toezichthouder;
 • bekendheid met de regio.

De Raad van Toezicht komt per jaar zes keer regulier bij elkaar in vergadering met de Raad van Bestuur. Daarnaast woont een vertegenwoordiging van de Raad twee keer per jaar een vergadering bij van zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast is deze toezichthouder ook onderdeel van de auditcommissie/ commissie vastgoed en deze commissie vergadert een aantal keer per jaar. 

Honorering
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. 

De procedure
HWW zorg laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

De procedure is er op gericht om zo spoedig mogelijk het nieuwe lid te benoemen.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen op 035 – 548 0760.

De uiterste reactietermijn is: 29 september 2023

Solliciteer