Lid Raad van Toezicht – Financieel profiel – Reactietermijn verlopen

Gelderhorst
01-03-2024    2024-00030   

Ben je op zoek naar een buitengewone kans om je leiderschapsvaardigheden in te zetten voor een betekenisvolle missie? Grijp dan nu de unieke gelegenheid om een cruciale rol te spelen als lid van de raad van toezicht bij De Gelderhorst!

De vacature in gebarentaal:  https://youtu.be/ZjE2EJ88nqQ

De Gelderhorst
De Gelderhorst is het enige woonzorgcentrum voor oudere doven in Nederland. Er zijn geen andere organisaties van deze omvang waar oudere doven zelfstandig, dan wel geheel verzorgd, kunnen wonen in een (doven)gemeenschap. De Gelderhorst is ook de enige zorgorganisatie in Nederland waar zo’n groot deel van de medewerkers doof of slechthorenden is, ongeveer 40%. Zij zijn centraal gevestigd in Nederland (in Ede) en hebben van daaruit een landelijke functie; oudere doven vanuit het hele land komen naar Ede om zelfstandig te wonen en zo nodig ook zorg én ondersteuning te krijgen.
 
De Gelderhorst heeft een lange geschiedenis. De Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD) wilde al voor de oorlog een huis voor doven om samen te wonen. Na de oorlog nam de organisatie hiervoor zelf het initiatief. Na lang sparen kocht de NCBD in 1953 een huis in Baarn. Dat eerste Huis, Dovenvreugd, werd al snel te klein. In 1972 verhuisden de bewoners naar een nieuw gebouw in Ede. In het begin van de jaren ’90 veranderde de kijk op wonen en zorg. Nieuwe bewoners bleken steeds meer behoefte aan zorg te hebben. Daarom werd in 1997 een nieuwe locatie De Gelderhorst geopend.
 
Plaatselijk, regionaal, landelijk én internationaal heeft De Gelderhorst bekendheid en een uitstekende reputatie. Als kenniscentrum op het gebied van oudere doven wordt De Gelderhorst regelmatig om advies gevraagd door een diversiteit aan stakeholders.
 
Binnenkomen bij De Gelderhorst is binnenkomen in de leefwereld van doven, met een eigen taal en cultuur. Alles is afgestemd op de visuele leefwereld. Iedereen gebruikt de Nederlandse Gebarentaal, ook het personeel. Nieuwe medewerkers worden, indien zij de Nederlandse Gebarentaal nog niet machtig zijn, geschoold tot aan ten minste B1-niveau. Het gebouw en de ruimtes zijn licht, met duidelijke zichtlijnen. Er zijn beeldtelefoons, visuele alarmmelders, tolken en andere visuele voorzieningen voor doven. De bewoners voelen zich hier thuis. Ze zijn samen, ze begrijpen elkaar en hoeven niets uit te leggen. Ze zijn thuis.
 
In deze visuele leefwereld, of wel ‘communicatieve leef- en werkomgeving’ biedt De Gelderhorst zorg en diensten aan hun bewoners. De bewoner staat centraal, niet zijn of haar doofheid. De medewerkers kennen de bewoners, hun achtergrond, en communiceren in hun taal, de Nederlandse Gebarentaal (NGT).
 
De stichting heeft een omzet van circa € 16 miljoen en een gezonde financiële positie. Er werken ongeveer 250 medewerkers waarvan zo’n 40% zelf ook doof of zeer slechthorend is. De Gelderhorst biedt 79 plaatsen Wlz met verblijf en 117 appartementen zelfstandig wonen aan. In de appartementen voor zelfstandig wonen wordt Wlz zonder verblijf, WMO-ondersteuning en Zvw-zorg geboden. De bewoners komen uit het hele land. Daarnaast worden er verschillende vormen van dagbesteding aangeboden, onder meer aan bewoners die zelfstandig wonen.
 
 Besturingsmodel
De structuur van De Gelderhorst is een stichtingsvorm met een raad van bestuur als bestuursorgaan en een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de raad van bestuur. Naast de rollen als werkgever, kritische vriend, strategisch sparring partner houdt de raad toezicht op het besturen van de organisatie en op het behalen van de doelrealisatie van De Gelderhorst.  
 
De raad van bestuur van De Gelderhorst is eenhoofdig en bestaat uit mevrouw drs. Sabine Muijrers MMC. Zij is integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. De raad van bestuur stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. De raad van bestuur geeft leiding aan de leden van het managementteam en een in omvang bescheiden staf. De managers geven leiding aan teamleiders of rechtstreeks aan hun teams.
 
De medezeggenschap binnen De Gelderhorst wordt geborgd voor cliënten in de cliëntenraad, voor medewerkers in een ondernemingsraad. De Gelderhorst is trots op de samenwerking met deze medezeggenschapsraden.
 
Ontwikkelingen 
De interne en externe dynamiek zorgen voor enerverende maar ook soms complexe bestuurlijke processen. Gezien de ontwikkelingen in de tarieven wordt fondsenwerving steeds meer een punt van aandacht voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen en vernieuwingen gaande. Zo is recent de strategie geactualiseerd en aangepast aan de huidige tijdsgeest. 

De raad van toezicht 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, dit aantal volstaat. Alle leden zijn in 2017 gelijktijdig aangetreden en ook na vier jaar herbenoemd. Momenteel is het voornemen om de komende periode de raad volledig te vernieuwen. Om te komen tot een in de tijd gespreid rooster van aftreden en daarmee continuïteit in kennis en ervaring te borgen, zal dit stapsgewijze aangepakt worden. Het is ook vanuit dit perspectief dat de raad in 2024 tijdelijk uit zes leden bestaat (de huidig voorzitter en de nieuwe voorzitter hebben tijdelijk beiden zitting).
 
De raad van toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling (functionerings- en beoordelingsgesprekken); 
 • het naar behoren laten functioneren van intern toezicht, adequate wisselwerking met de raad van bestuur en evaluatie daarvan;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen De Gelderhorst;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur en het goedkeuren van besluiten van de raad van bestuur die zulks statutair of reglementair behoeven;
 • het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en bij de externe accountant in relatie tot De Gelderhorst;
 • het benoemen van de externe accountant van De Gelderhorst;
 • het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van de raad van bestuur terzake;
 • de governancestructuur van De Gelderhorst en de naleving van de principes van de zorgbrede governancecode.

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Gelderhorst. In dit kader bewaakt de raad van toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:

 • de realisatie van de doelstellingen van De Gelderhorst;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van De Gelderhorst
 • de kwaliteit en continuïteit van zorg- en dienstverlening
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • het als De Gelderhorst op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 
De huidige raad van toezicht van De Gelderhorst bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • drs. Iske ter Haar, tot 1-7-2024 tevens voorzitter
 • mr. Eveline Ruinaard, vanaf 1-7-2024 voorzitter
 • Paul Kool, vice-voorzitter, lid met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid
 • Jan Dikken RA, lid met aandachtsgebied financiën
 • Dr. Alita Hidding, lid met aandachtsgebied financiën
 • Rob van Oostveen, voorzitter remuneratiecommissie, lid met aandachtsgebieden vastgoed en kwaliteit en veiligheid

Specifiek profiel lid raad van toezicht – Financieel 

 • Financieel-economische achtergrond (bijvoorbeeld (bedrijfs)economie, controlling, accountancy);
 • Sterke voorkeur voor een kandidaat die slechthorend of doof is of zich identificeert als behorend bij de dovengemeenschap;
 • Ruime aantoonbare en relevante financiële deskundigheid als financieel (eind)verantwoord lijke, bij voorkeur ook op het gebied van zorgfinanciën;
 • Toezichthoudende ervaring is gewenst.

Kennis en ervaring op het gebied van vastgoedfinanciering en/of van ICT gelden als een pré.

Kenmerken en competenties lid raad van toezicht
Onverminderd gelden de kenmerken en de deskundigheidseisen zoals neergelegd in de profielschets raad van toezicht. 
De kandidaat beschikt over:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • sterk analytisch vermogen;
 • natuurlijk gezag en autoriteit;
 • besluitvaardigheid en leiderschapskwaliteiten;
 • probleemoplossend vermogen;
 • inzicht in governance en zorgbrede governancecode;
 • uitgebreid netwerk in relevante sectoren;
 • tijd en toewijding voor de rol.

Wij zoeken een persoon die oprecht geïnteresseerd is in de cliënten en het werk van De Gelderhorst. De kandidaat beschikt over brede maatschappelijke betrokkenheid met inzicht in de transities die De Gelderhorst doormaakt gezien de opgave waar De Gelderhorst de komende jaren voor staat. Hierbij past een moderne toezichthouder die kritisch durft te zijn, creatief is, gevoel heeft voor innovatie en verbindend is. Die daarbij tevens in staat is om op een frisse manier invulling te geven aan de positie van toezichthouder die past bij de huidige ontwikkelingen en tijdsgeest.

Honorering
De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. 

De procedure
De Gelderhorst laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760 of per mail naar n.vanhelsdingen@partnersatwork.nl 

Uiterste reactietermijn: 7 april 2024.

De planning

 • Dinsdag 21 mei 2024 vinden de 1e gesprekken met de selectiecommissie van De Gelderhorst plaats in Ede.
Solliciteer