Lid Raad van toezicht – maatschappelijk bestuurlijk profiel – Emergis (Zeeland)

Emergis
13-07-2022    2022-00152   

Over Emergis
Emergis is een brede maatschappelijke organisatie voor mentale gezondheid en welzijn. Jaarlijks ondersteunen we zo’n 13.000 mensen met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid, verslaving, wonen, werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. We werken bij mensen thuis, in (mentale) gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, wijkcentra, klinieken, beschermende woonvormen, opvanglocaties en werkleerbedrijven. Steeds minder afhankelijk van tijd en plaats en zo digitaal mogelijk in alles wat we doen.

Emergis heeft een breed en geïntegreerd aanbod. In elke regio – Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en Oosterschelderegio – bieden we ambulante reguliere zorg in de basis ggz en (hoog)specialistische ggz in de vorm van ambulante behandeling en deeltijdbehandeling. Daarnaast biedt Emergis Zeelandbreed intensieve ambulante ggz zoals FACT, IHT en 24/7 crisiszorg en forensische zorg. Ten slotte hebben we een divers aanbod van outreachende en preventieactiviteiten en zetten we ons in op het gebied van maatschappelijke justitiële dienstverlening, verslavingsreclassering, werkleerbedrijven, maatschappelijke opvang, huiselijk en seksueel geweld en begeleid en beschermd wonen. Verder bieden we in Kloetinge klinische opnames voor korte of langere tijd voor jeugd, volwassenen en ouderen. Ook vind je er onze ambulante en klinische zorg voor jongeren en volwassen met een eetstoornis. Deze zorg is in samenwerkingsverband TOPGGz gecertificeerd.

Onze missie is: “samen werken aan een goede mentale gezondheid van alle mensen in Zeeland”. Wij zien dat als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vandaag de dag kan dit alleen samen met anderen. Dit betekent dat we een wezenlijke verandering aanbrengen in de manier waarop wij naar mentale gezondheid toewerken en wat dat van ons vraagt. Wij gaan voor een gezonde, mentaal veerkrachtige, inclusieve samenleving waarin iedereen welkom is en mee kan doen. Bij ons staat de mens centraal en niet de diagnose. Het versterken van de mentale kracht van mensen, gezinnen, gemeenschappen en Zeeland als geheel staat voorop. We werken als Emergis hierin samen met iedereen die hier een bijdrage aan kan leveren. We doen dit op twee manieren: 

 1. door samen met anderen een maatschappelijke beweging te vormen waarin we werken aan een goede mentale gezondheid van alle mensen in Zeeland; 
 2. door ons eigen werk goed te doen en daar steeds beter in te worden.

Een goede mentale gezondheid is van iedereen. Hoe ieder individu in elkaar zit, hoe we de maatschappij hebben ingericht en hoe we daar collectief mee omgaan; het heeft allemaal invloed op onze mentale gezondheid. Ook problemen op het gebied van huisvesting, financiën, werk en relaties hebben grote invloed op ons mentaal welzijn. Er is daarnaast veel aan de hand in de wereld en bij veel mensen staat hun veerkracht onder druk waardoor er sneller mentale problemen kunnen ontstaan. Juist daarom is het van groot belang dat we er als samenleving vroeg bij zijn als mensen minder goed in hun vel zitten, dat we over allerlei (digitale) mogelijkheden beschikken en dat we goed met elkaar samenwerken.

Om onze droom waar te maken verbinden wij ons aan waardegedreven zorg en het concept van Quadruple aim. Dit betekent dat Emergis structureel werkt aan vier doelstellingen die elkaar zo veel mogelijk positief beïnvloeden. Emergis wil de mentale gezondheid van inwoners van Zeeland verbeteren, de ervaren kwaliteit van zorg optimaliseren, de tevredenheid bij haar medewerkers verhogen én de kosten binnen de perken houden. 

Met elkaar en samen met cliënten, bewoners, familie, naasten en andere belangrijke partners gaan we voor een mentaal gezond Zeeland. Via menselijke relaties verleggen we samen grenzen op weg naar een gezonde toekomst! 

Bestuur en toezicht 
Gerco Blok en Sabien Raams zijn de twee leden van de raad van bestuur (RvB). Het betreft een collegiaal bestuur waarbij geen sprake is van een voorzitter . Zij hebben de dagelijkse leiding over Emergis en leggen verantwoording af over de doelmatige en transparante bedrijfsvoering aan de zeshoofdige raad van toezicht (RvT). De raad van toezicht volgt de algemene gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De RvT bestaat uit: 

 • Ad Koppejan (voorzitter) – vertrekkend lid
 • Carlo Broeren (vice-voorzitter) – vertrekkend lid
 • Carin Biesterbosch (lid)
 • Laura van Goor (lid)
 • Carla Lasonder (lid)
 • Adriaan Jansen (lid)

De RvT werkt voor het bepalen van haar samenstelling met een standaard basis profiel. Hierin is opgenomen waaraan de leden van de RvT in de basis altijd aan moeten voldoen. Met de toezicht visie, het toezichtkader en toetsingskader wil de RvT helderheid scheppen voor de RvB en alle belanghebbenden en stakeholders van Emergis over het waarom van het toezicht, de doelstellingen van het toezicht en de wijze waarop de RvT toezicht wil uitoefenen. Alle leden van de RvT onderschrijven de Governancecode Zorg en handelen daarnaar.

Over de vacature
In verband met het vertrek volgens aftreedschema in 2023 van de voorzitter en een lid van de RvT ontstaan er twee vacatures. De RvT zal van binnen uit een nieuwe voorzitter voordragen. Dat betekent dat er twee vacatures ontstaan voor een lid met een financieel profiel (tevens lid of voorzitter van de audit commissie) en een lid met een meer allround maatschappelijk bestuurlijk profiel (tevens lid van de remuneratie of kwaliteit en veiligheidscommissie).  

Ieder lid in de RvT beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Het juiste evenwicht vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Snel overzicht hebben en inzicht verwerven in wat er speelt in en rondom Emergis en in complexe vraagstukken zodat je hierover een oordeel kunt vormen.
 • Besluitvaardigheid en verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor genomen besluiten.
 • Proactieve betrokken houding en gedrag.
 • Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, oog voor soms tegenstrijdige in- en externe belangen en dit mee te kunnen wegen in de oordeels- en besluitvorming.
 • Samenwerken in teamverband, humor en relativeringsvermogen, gebruik kunnen maken van elkaars complementariteit, om zo een bijdrage te leveren aan een open, veilig en opbouwend kritisch klimaat.
 • Kritische zelfreflectie om de eigen bijdrage te beoordelen en bij te stellen en elkaar positief kritische feedback te kunnen geven.
 • Communicatieve vaardigheden om te kunnen klankborden, een goede vragen steller en een stevige, niet incident gedreven maar principe gebaseerde sparring partner.
 • Onafhankelijkheid en integriteit. Dat betekent dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, directeuren, stafleden, medewerkers, cliënten en ouders/belangenbehartigers of belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake kan zijn van belangenverstrengeling of zou kunnen ontstaan. Daar waar relaties bestaan worden deze transparant gemeld.

Aanvullend zijn bij voorkeur voor beide vacatures de volgende kenmerken van kandidaten van belang:

 • een aantoonbare duidelijke verbinding met de regio Zeeland;
 • een sterke affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld door ervaringen met de doelgroep mensen waarvoor Emergis zich inzet; 
 • ervaring met ondernemerschap en innovaties in het maatschappelijke domein;
 • een relevant netwerk in de regio om voeling te houden met wat er in de regio speelt en zo invulling te kunnen geven aan het bredere maatschappelijke belang van Emergis;
 • ervaring in toezicht en governance.

Voor het lid met het maatschappelijk bestuurlijke profiel zijn de volgende specifieke kenmerken van belang:

 • bestuurlijke ervaring in een (publiek-private) maatschappelijke context waarin maatschappelijke, politieke en bestuurlijke belangen zich manifesteren;
 • thuis in de Zeeuwse en/of het landelijke politieke veld;
 • een warme pleitbezorger van netwerkzorg en bij voorkeur kijk op of ervaring hiermee en inzicht in de ontwikkelingen in de ggz-zorgketen en maatschappelijke thema’s zoals beschreven in de toezichtvisie van de RvT;
 • in staat om een actieve bijdrage te leveren aan de dialoog over de kwaliteit en veiligheid. Een zorginhoudelijke achtergrond en/of ervaring is dan ook wenselijk; 
 • visie op het belang en impact van diversiteit en inclusiviteit in de maatschappij en organisaties.

In de RvT wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, regionale binding en diversiteit naar geslacht, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen en seksuele geaardheid.  

De RvT vergadert circa zes keer per jaar en organiseert daarnaast een inhoudelijke themabijeenkomst en de zelfevaluatie. Verder kent de RvT een drietal commissie die 3-5 keer per jaar vergaderen en voert een delegatie van de raad gemiddeld twee keer per jaar overleg met de ondernemingsraad (OR) en centrale cliëntenraad (CCR). 

De RvT sluit voor zijn honorering aan bij de vigerende adviesregeling van de NVTZ. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening. Het vergoedingen- en declaratiebeleid is te vinden in de notitie ‘Vergoedingen- en declaratiebeleid raad van toezicht’. 

Over de procedure
Emergis laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt van Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens wordt de best passende combinatie van kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Daarna volgt een keuze voor de kandidaten die in potentie benoembaar zijn. Met hen wordt een tweede verdiepingsgesprek gevoerd waarbij ook kennis wordt gemaakt met het andere lid van de RvB. Daarna wordt een voorgenomen besluit tot benoeming genomen en de profielen van de kandidaten voor advies voorgelegd aan de OR en CCR. Het inwinnen van referenties kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Het is de wens om de werving en selectieprocedure te hebben afgerond in het vierde kwartaal van dit jaar, zodat in februari 2023 een gezamenlijke vergadering plaats kan vinden met de vertrekkende en nieuwe leden. De eerst volgende vergadering in mei zal dan met de vernieuwde samenstelling van de RvT zijn

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via: https://partnersatwork.nl/vacatures/  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Karen Kragt, Partners at Work op 035 – 548 0760.

De uiterste reactiedatum is: 16 september 2022.

De planning

 • De 1e ronde gesprekken zijn gepland op donderdag 3 november 2022 tussen 15.30-21.00 uur
 • De 2e ronde gesprekken zijn gepland op vrijdag 18 november 2022 tussen 13.00 – 17.00 uur
 • De adviesgesprekken zijn gepland op maandag 21 november tussen 09.00 – 13.00 uur

Bronnen 
Strategische-koers-2022-2026-emergis.pdf
Profiel raad van toezicht Emergis
Governancecodezorg
Reglement raad van toezicht Emergis
Jaarrekening 2021

Solliciteer