Lid Raad van Toezicht – met breed bedrijfsvoeringsprofiel

Stichting Archipel
01-09-2023    2023-00038   

Archipel Zorg | Welzijn | Wonen
We staan in Nederland voor grote uitdagingen met het groeiende aantal ouderen in onze maatschappij, er komen ook meer ouderen die behoefte hebben aan zorg, behandeling of andere ondersteuning. Hun zorgvragen worden ingewikkelder en we krijgen ook steeds meer bijzondere zorgvragen. Uitdagingen die Archipel graag aangaat.

Archipel is toonaangevend als het gaat om het beantwoorden van vragen van kwetsbare ouderen en, jonge en oudere, mensen met een ernstige chronische ziekte. Om kwaliteit van leven te ervaren en goed oud te kunnen worden, is meer nodig dan de juiste zorg en ondersteuning. Bij Archipel vinden we het belangrijk dat de client zijn leven kan voortzetten op een manier waar men zich goed bij voelt ondanks de beperkingen en afhankelijkheden van (professionele) begeleiding. Daarom werkt Archipel al tien jaar vanuit de visie Cliënt in Regie. De wensen, behoeften en mogelijkheden van de client vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. De client wordt gevolgd daar hij woont en zo lang hij dit wenst. Dat kan thuis zijn, maar ook op een andere plek waar hij zich prettig voelt. We gaan de dialoog aan, zijn dynamisch en organiseren in verbinding met anderen. 

In onze maatschappelijke opdracht hebben we uitstekend oog voor duurzaamheid, innovatie en de veranderende maatschappij. Archipel maakt het verschil voor meer dan 3.000 cliënten. Zo’n 2.000 enthousiaste medewerkers bieden dagelijks samen met ruim 1.100 vrijwilligers ondersteuning aan cliënten die zo zelfstandig kunnen wonen of verblijven, op de manier die het beste bij hen past.  
We spelen dynamisch in op de veranderende zorgvragen, zowel van thuiswonende ouderen met een zorgvraag als van cliënten in de verpleeghuizen. We houden rekening met de veranderende, krappere, arbeidsmarkt en organiseren ons werk op een andere, slimmere manier. We zorgen dat we alle kennis en ervaring die we al hebben ultiem benutten voor cliënten met (ingewikkelde) zorgvragen. We gaan deze kennis nóg beter gebruiken, verder ontwikkelen en uitbreiden. We doen dit niet alleen, we doen dit in verbinding met anderen, we gebruiken elkaars kennis en kunde om het samen nog beter te doen.

De waarden waar we bij Archipel naar leven
Binnen en buiten Archipel is veel waardering voor onze kernwaarden. Ze wijzen ons de weg bij wat we doen en helpen ons dus ook onze koers te bepalen. We zijn ervan overtuigd, dat de keuze voor zelfregie van cliënten en medewerkers de juiste is. Dit zit diep in onze organisatie. We laten dat niet los, maar gaan er juist nóg meer aandacht aan geven. Ook onze kernwaarden willen we verder versterken. We hebben ze op de volgende manier beschreven: 

 • Verantwoordelijkheid nemen en delen
 • Vertrouwen en betrouwbaarheid
 • Vakmanschap en vrijheid

Wat is de koers?
De uitdagingen die we zien, zoals de duurzaamheidsopgave, arbeidsmarktkrapte, verbinding zoeken met wijken en buurten en het continu blijven verbeteren van cliëntgerichte zorg, vragen om daadkrachtige oplossingen. Met behulp van drie strategische thema’s bewijzen we ons als innovatieve zorgaanbieder voor de cliënten en onderscheiden we ons van de collega’s. Met deze koers kunnen we hét verschil maken voor de cliënten. Daarbij hebben we drie speerpunten geformuleerd:

 • We zijn dichtbij en in verbinding
 • We zijn gespecialiseerd in bijzondere doelgroepen en zorgvragen
 • We verbeteren en vernieuwen continu

Gezonde bedrijfsvoering 
Archipel streeft naar een efficiënte organisatie en een gezonde bedrijfsvoering. Als moderne, jonge organisatie willen zij de traditie van zorg en aandacht nadrukkelijk verbinden aan een zakelijke en verantwoorde bedrijfsvoering. Op die manier kunnen ze de kennis en ervaring optimaal aanbieden aan de cliënten en medewerkers. Het streven komt tot uitdrukking in de organisatiestructuur. 
Archipel heeft gekozen voor de Rijnlandse manier van organiseren. Minder management, meer eigenaarschap en zelforganisatie om sneller te kunnen handelen. En een effectieve inzet van de ondersteunende diensten zodat de medewerkers zich kunnen richten op de kernactiviteit: ondersteuning bij zorg, welzijn en wonen.

Bestuur en toezicht
Archipel kent een driehoofdige, collegiale raad van bestuur die gevormd wordt door:

 • Katinka van Boxtel
 • Marlène Chatrou 
 • Eppie Fokkema (voorzitter)

De raad van toezicht van Archipel houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad van toezicht ziet er vooral op toe dat het bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij Archipel betrokken zijn.

Daarnaast ziet de raad van toezicht toe op de manier waarop Archipel in de maatschappij staat en zijn maatschappelijke doelen dient. Om dit toezicht goed te kunnen uitoefenen laat de raad zich goed informeren. De leden van de raad spreken niet alleen met de raad van bestuur, maar overleggen ook structureel met de adviesraden, nemen deel aan themabijeenkomsten in de organisatie en doen locatie bezoeken. Zo zijn alle onderdelen van de organisatie met elkaar in gesprek en op de hoogte van wat er speelt en nodig is.

De raad van toezicht dient geen specifiek belang, maar staat onafhankelijk ten opzichte van alle bij de zorginstelling betrokken belangen. De raad van toezicht en de raad van bestuur onderschrijven beide de Governancecode Zorg 2022, een richtlijn van de brancheorganisaties uit de zorg, die garanties biedt voor de kwaliteit van bestuur en toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Ronald Helder (voorzitter)
 • Giljam Lokerse (lid, voorzitter audit commissie)
 • Jasper de Wit (vice voorzitter, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid)
 • Janet van Kuilenburg (lid)
 • Paul Gondrie (lid – tevens vacature)

Inspraak en medezeggenschap
Elke Archipel locatie heeft een cliëntenraad die regelmatig aan tafel zit met het bestuur. Deze lokale cliëntenraad bestaat uit cliënten en familieleden of vertegenwoordigers van de cliënt. Ze kijken steeds over de schouders mee als er beslissingen genomen worden. Als het over beslissingen gaat die heel Archipel aangaan is er ook nog een centrale cliëntenraad. 

Archipel heeft een overkoepelende Ondernemingsraad (OR). Dat houdt in dat deze OR verantwoordelijk is voor de medezeggenschap voor de locaties van Archipel. De OR is een onafhankelijke, betrouwbare en transparante overlegpartner voor de raad van bestuur.

Verder kan Archipel op ruim 1100 vrijwilligers rekenen. De hulp die zij op allerlei terreinen bieden, is onmiskenbaar en van grote toegevoegde waarde. Daarom is in 2008 vrijwilligersbeleid ontwikkeld en zijn we gestart met een Vrijwilligersraad. Deze raad bestaat uit afgevaardigden van iedere locatie, zodat de vrijwilligers overal in de organisatie goed vertegenwoordigd zijn.

Over de vacature lid raad van toezicht met breed bedrijfsvoerend profiel 
Leden van de raad van toezicht dienen te voldoen aan de profielschets, zoals deze door de raad van toezicht is opgesteld (zie bijlage 1). Ieder lid van de raad van toezicht is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Archipel te kunnen beoordelen en heeft kennis van en/of affiniteit met de typische eigenheid van de regio waarin de organisatie haar vestigingen heeft. 

De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat: 

 • de leden ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
 • er sprake is van een evenwichtige samenstelling met een goede verdeling van deskundigheden, vaardigheden, maatschappelijke inzichten en persoonlijkheden.
 • rekening wordt gehouden met de benodigde diversiteit in kernmerken en eigenschappen van de verschillende leden.

Het nieuwe lid beschikt over de volgende kenmerken:

 • een breed bestuurlijk profiel in de bedrijfsvoering met begrip van financiën en vastgoed’.
 • aandacht voor digitalisering en innovatie; bij innovatie kan je in deze context bijvoorbeeld denken aan scenario’s waarbij meer maatwerk en andere concepten voor de zorg thuis bij cliënten door Archipel wordt geleverd in relatie tot de benodigde kanteling van de organisatie en transformatie naar meer klantgerichte bedrijfsvoeringsprocessen. 
 • in staat om vanuit verbinding organisatie breed te kijken en flexibel te schakelen binnen de dialoog tussen raad van bestuur en raad van toezicht.
 • instaat om op een socratische manier door te vragen, soms een verrassende rol in te durven nemen, de andere kant van ‘het gelijk’ kunnen opzoeken.
 • affiniteit met het Rijnlands organisatiemodel of bereid zijn daarin te investeren; dit model staat onder andere voor een cultuur gebaseerd op vertrouwen en echte dialoog, waardering voor vakmanschap en eigenaarschap.
 • bekendheid met de zorg en regionale binding is een pré.

Het honorarium lid raad van toezicht is WNT conform en bedraagt: €15.375 per jaar.

Over de procedure
Archipel laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt van Partners at Work. 
De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Eerste kennismakingsgesprek met Partners at Work.
 • Kandidaatpresentatie door Partners at Work aan de selectiecommissie.
 • Twee selectiegesprekken in carrouselvorm met de leden van de selectiecommissie, die bestaat uit een vertegenwoordiging van leden van de raad van toezicht en raad van bestuur. 
 • Adviesgesprekken met de overige leden van de raad van toezicht, raad van bestuur en een afvaardiging van de CCR, COR, PAR en de VR.  
 • Voordracht voor benoeming en benoeming per 1 januari 2024.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt op 035 – 548 0760.

De planning is als volgt:

 • De 1e gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op woensdag 11 oktober 2023 tussen 13.00 -18.00.
 • De adviesgesprekken vinden plaats In de week van 16 of 23 oktober. Dit zijn 3 gesprekken.

Bronnen
Strategisch beleid 2019-2022
Jaarcijfers
Kwaliteitsrapportage Q1 2023

Bijlage 1 Algemeen profiel lid raad van toezicht

In deze profielschets zijn de laatste inzichten met betrekking tot de eisen te stellen aan de raad van toezicht en de agenda voor de komende jaren, verwerkt. De profielschets is leidend voor de samenstelling van de raad van toezicht. In de praktijk kan het voorkomen dat niet alle profielkenmerken 100% worden gedekt en dat er kandidaten zijn die (ook) andere voor Archipel waardevolle inbreng leveren. De profielschets is geen Wet van Meden en Perzen; het is een richtinggevend kader. Ieder lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Ieder lid van de raad van toezicht dient kennis van en/of affiniteit te hebben met de typische eigenheid van de regio waarin de organisatie haar vestigingen heeft. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd volgens de in het “raad van toezicht reglement” vermelde procedure en de bindende voordracht van de gezamenlijke Cliëntenraden binnen de Stichting.

Kennis en ervaring
Bestuurlijke/management ervaring, dan wel inzichten (helft leden)

 • Een aanzienlijk deel van de raad van toezicht heeft ervaring als eindverantwoordelijke van een organisatie die qua omvang en complexiteit minimaal vergelijkbaar is met Archipel of als manager van een groot organisatieonderdeel met ook strategische taken.
 • Er wordt van uitgegaan dat deze personen ook ervaring hebben met de diversiteit aan juridische aspecten die spelen in een onderneming. De overige leden hoeven die ervaring (nog niet) te hebben, maar kunnen op bestuurlijk en strategisch niveau denken.
 • Het verdient aanbeveling om erop te letten dat bij één van bovenstaande personen ook oog voor HRM en ook voor communicatie aanwezig is.

Bedrijfsleven (tenminste 2 leden)

 • Er is ervaring uit het bedrijfsleven,
 • Men weet wat het betekent om op de markt te opereren. Men denkt ondernemend.
 • Men is vertrouwd met een bedrijfsmatige manier van werken (oog voor effectiviteit, efficiency, ICT en resultaat).

Semipublieke sector (tenminste 2 leden)

 • Er is ervaring uit maatschappelijke ondernemingen die opereren in een publiek domein.
 • Men weet wat het betekent om een maatschappelijke opgave als core business te hebben, in de publieke schijnwerpers te staan en adequaat om te gaan met diverse overheidsorganisaties.
 • Men weet wat ondernemerschap in deze sector betekent.
 • Er is zicht op mogelijke behoeften op het gebied van zorg en welzijn en zicht op wat er speelt in de betreffende branches.

Zorg (tenminste 2 leden)

 • Er is ervaring binnen een organisatie in de zorgsector of op het terrein rond zorg, cliënten of consumenten.
 • Inzicht in aspecten van veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid.
 • Kennis van de ontwikkelingen in de verpleeg- en ouderenzorg.
 • Binding met en/of kennis hebben van het regionale werkveld van de zorg.

Financiën en bedrijfseconomie (tenminste 2 leden)

 • Het gaat om financiële deskundigheid op strategisch niveau (betekenis van financiële cijfers voor de continuïteit en mogelijkheden van het bedrijf) en inzicht in de kwaliteit van de cijfers.

Vastgoed en projectontwikkeling (tenminste 2 leden)

 • Kennis van en ervaring met de markt van vastgoed en projectontwikkeling.
 • Kennis van en ervaring met de financiële processen, fiscale aspecten, juridische aspecten die daarbij horen (voldoende om als klankbord te functioneren).
 • Kennis van en ervaring met de werkprocessen die daarbij horen (voldoende om als klankbord te functioneren).

Attitude en vaardigheden
Maatschappelijke sensitiviteit

 • Interesse en gevoel voor wat er in de samenleving leeft en voor maatschappelijke verhoudingen.
 • Bijzondere aandacht voor diverse belanghebbenden, zoals (potentiële) cliënten, gemeenten.

Strategisch denken

 • Oog voor externe ontwikkelingen en de implicaties voor Archipel.
 • Dat kunnen vertalen in implicaties voor beleid en strategie.
 • Kan vraagstukken zowel benaderen vanuit "mensdenken" als vanuit "systeemdenken".

Snel overzicht en inzicht verwerven

 • Met informatie op afstand snel overzicht en inzicht weten te krijgen m.b.t. tot de essentiële aspecten van het functioneren van Archipel en de relevante externe ontwikkelingen.
 • Op basis daarvan evenwichtig kunnen oordelen.
 • Dat vereist ervaring met dit soort situaties en vraagstukken en analytisch vermogen.

Proactief kritisch

 • Niet alleen afwachten en reageren op de inbreng van de raad van bestuur of collega toezichthouders, maar ook zelf initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken entameren.
 • Kritisch kunnen en durven zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan.
 • Dat alles op constructieve wijze.

Besluitvaardig en verantwoordelijkheid willen nemen

 • De verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor-ook lastige besluiten.
 • Over inzicht en doortastendheid beschikken om dat op het goede moment te doen.

Werken in een collectief

 • In het collectief de ruimte nemen om de eigen bijdrage te kunnen inbrengen.
 • Andersom gebruik weten te maken van de inbreng van anderen.
 • Kortom: de meerwaarde van de complementariteit moet tot zijn recht komen: eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in je oordeels- en besluitvorming, alsmede bijdragen aan een open kritisch klimaat.
 • Naast een gevoel voor de eigen individuele verantwoordelijkheid, ook een gevoel van 'samen uit- samen thuis'.

In staat tot kritische zelfreflectie

 • Als lid de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch kunnen beoordelen en op basis daarvan zo nodig bijstellen en beslissen over voortzetting van de functie.
 • Zelfreflectie is voor de toezichthouder van bijzonder groot belang, omdat niemand toezicht op de raad van toezicht houdt.

Overige aandachtspunten
Onafhankelijk en onbevangen

 • Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega toezichthouders, bestuurders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele basis belangenverstrengelingen kan zijn of de verdenking daarvan.
 • De leden kunnen onbevangen opereren tegenover bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor Archipel.

Uit werkgebied en van buiten

 • Conform de afspraken zijn voldoende leden van de raad van toezicht afkomstig uit het statutaire werkgebied van Archipel en heeft hier zijn/haar netwerken die nuttig zijn voor Archipel: zowel als bron van informatie als ook om voor Archipel belangrijke contacten te vergemakkelijken.

Diversiteit

 • Het gaat om diversiteit qua denkbeelden, invalshoeken en temperament.
 • Deels kan die diversiteit worden bevorderd door een goede spreiding van leeftijdsgroepen.
 • Deels kan de diversiteit worden bevorderd door een goede verdeling tussen mannen en vrouwen.

Integriteit

 • Gevoel voor de waarden en normen in onze samenleving en daarvoor staan in woord en daad.
 • Voldoende tijd
 • De leden moeten voldoende tijd Vrij kunnen maken voor hun werkzaamheden in de raad van toezicht en om deel te nemen aan activiteiten van Archipel.

Uitsluitingen
Zonder uitputtend te zijn, kunnen geen lid van de raad van toezicht zijn:

 • Personen in dienst van de stichting of op een andere wijze werkzaam in de instellingen van de stichting. Evenmin zijn benoembaar werknemers of personen die tot de zorgorganisatie toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst.
 • Een voormalig lid van de raad van bestuur van de zorgorganisatie gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie.
 • Personen die middellijk of onmiddellijk belang hebben bij leningen, aannemingen of diensten t.b.v. de stichting c.q. instellingen van de stichting.
 • Personen die een overeenkomst tot geldlening zijn aangegaan met de stichting.
 • Cliënten.
Solliciteer