Lid Raad van Toezicht met relevant Eindhovens (openbaar) bestuurlijk netwerk DAE

Design Academy Eindhoven
27-10-2023    2023-00134   

Over de Design Academy Eindhoven
Design Academy Eindhoven (DAE) staat wereldwijd bekend als een van de meest vooraanstaande designscholen. Ze heeft internationale erkenning gekregen vanwege haar vernieuwende benaderingen, en haar gerenommeerde docenten en oud-studenten. Al ruim 75 jaar traint de school toekomstige ontwerpers om een impact te maken. De studenten, gedreven door verwondering en fascinatie, verbinden zich actief met de maatschappij. Hierdoor beïnvloeden ze de toekomst door op een vrije manier te denken over de potentie van design. Ze zien design als een middel voor materiële, sociale, en duurzame vernieuwing.

Tegenwoordig huisvest DAE een diverse gemeenschap van verschillende nationaliteiten en culturen. Deze gemeenschap krijgt volop de kans om hun unieke kijk op de wereld te vertalen naar betekenisvolle ontwerpen. Hierbij worden ze ondersteund door experts zoals ontwerpers, architecten, onderzoekers, schrijvers en curatoren. Deze professionals zijn zowel binnen de academie als in het beroepsveld actief.

DAE is een impactvolle, zelfstandige hogeschool met een Bachelor- en een Masteropleiding. Naast het reguliere onderwijs biedt de academie internationale lectoraten aan die focussen op gezamenlijke onderzoeksinitiatieven. Het onderwijs aan DAE is een hybride, conceptuele en internationale mix. Dit alles binnen de waarden van DAE: een inclusieve maatschappij die diversiteit op alle fronten waardeert.

Missie
Design Academy Eindhoven is een platform voor onderwijs en onderzoek waar creatieve geesten samenwerken bij het verkennen van de mogelijkheden van design om transformatieve bijdragen te leveren aan een pluralistische, inclusieve wereld.

Visie
Design is een sociale en politieke activiteit. 

 1. De wereld heeft creatieve geesten nodig die alternatieven kunnen ontwerpen. 
 2. Design is een daad van samenwerking
 3. De academie is een plek om te ontmoeten, uit te wisselen en te interacteren. 
 4. Pluralisme is essentieel in het onderwijs.
 5. Leren vindt plaats tussen het echte en de verbeelding. 
 6. Leren door te doen vereist nieuwsgierigheid en dialoog. 
 7. Leren is een gemeenschappelijke inspanning. 
 8. Designonderwijs vereist diversiteit, inclusiviteit, democratie en solidariteit. 

Bestuur en toezicht
Het College van Bestuur vormt het bestuur van DAE. Het bestuur dat werkt volgens het principe van een ‘collegiaal bestuur’ bestaat uit Joseph Grima (Voorzitter College van Bestuur / Creative Director) en Raf de Keninck (Lid College van Bestuur / Director Education, Research and Organisation).
De Raad van Toezicht van DAE houdt toezicht op de werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van het College van Bestuur. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd en is het een klankbord. De Raad van Toezicht richt zich op het belang van het instituut en weegt daartoe de belangen van alle betrokkenen af. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren, benoemt de leden van het College van Bestuur en keurt de begroting en de jaarrekening goed. De strategische ontwikkeling van de academie is een terugkerend gespreksthema tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Momenteel zoekt DAE naar nieuwe huisvesting die midden 2027 gerealiseerd moet zijn. Naast de praktische en financiële aspecten is dit vooral een strategische keuze waarover RvT en CvB intensief met elkaar overleggen.
De Raad van Toezicht streeft naar een diverse vertegenwoordiging en bestaat daarom uit zes leden met verschillende professionele achtergronden in de wereld van cultuur, (kunst)onderwijs, het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de financiële of juridische sector. Het is van belang dat één of meer leden aantoonbare wortels hebben in en binding met de regio Eindhoven. Ook streeft de Raad van Toezicht naar een spreiding in leeftijdsopbouw, gender en culturele diversiteit. 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Meta Knol, voorzitter
 • Willemien Boot, secretaris
 • Steven Jongejan
 • Judith Meeng
 • Samir Bantal

DAE volgt de Branchecode Goed Bestuur HBO. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat deze beschikt over de kwaliteiten om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Daarnaast beschikt elk lid over specifieke deskundigheid die nodig is om de taak van toezichthouder naar behoren te kunnen vervullen. Ook wordt verwacht dat ieder lid bereid is om twee termijnen van elk vier jaar deel te nemen aan de Raad van Toezicht.

Algemene uitgangspunten voor ieder lid Raad van Toezicht zijn:  

 • bewezen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid;
 • een grote maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met vormgeving en/of onderwijs in het algemeen dan wel kunstonderwijs in het bijzonder.

Hoewel een toezichthouder bij DAE op afstand staat is ook voor de Raad van Toezicht het bijzondere DNA van de academie voelbaar en zichtbaar. Niet alleen tijdens evenementen en activiteiten maar ook gedurende het jaar, als de Raad op de academie aanwezig is voor vergaderingen en dergelijke. De betrokkenheid van studenten, docenten en medewerkers bij het instituut maakt de academie tot wat zij is.

Over de vacature
DAE is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met:

 • een warm hart voor de academie en affiniteit met onderwijs;
 • een relevant (openbaar) bestuurlijk netwerk in de regio Eindhoven en Brainport;
 • een sterke politieke- en omgevingssensitiviteit, die begrijpt welke belangen er spelen en hoe belangrijke beslissingen worden genomen in de regio;
 • kritisch denkvermogen en relativeringsvermogen, iemand die een goede gesprekspartner is voor de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht, en die zelfreflecterend te werk gaat;
 • agendaflexibiliteit en de beschikking over voldoende tijd om actief en betrokken invulling te geven aan zijn of haar rol binnen de Raad van Toezicht en zichtbaar te zijn voor de DAE-gemeenschap;
 • bij voorkeur ervaring in toezicht, of in ieder geval een goed begrip en aanvoelen van governance en bestuurlijke verhoudingen;
 • beheersing van de Engelse taal, aangezien de vergaderingen in het Engels worden gevoerd.

Tijdbesteding en honorering
De Raad van Toezicht heeft jaarlijks zo’n zes bijeenkomsten. Daarnaast vergadert de audit- en remuneratiecommissie twee keer per jaar extra. Voor deze functie geldt een passende honorering conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) met daarnaast vergoeding voor reiskosten. 

Over de procedure
DAE laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij DAE geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken. Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé en Karen Kragt: 035 – 548 0760.

Onderdeel van het selectietraject kan zijn het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Maak je interesse voor deze vacature kenbaar door je CV en motivatie te uploaden op: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Uiterste reactiedatum: 19 november 2023.

Planning
De 1e selectiegesprekken zijn online via TEAMS op woensdag 13 december tussen 09.00 – 14.30. 
De 2e selectiegesprekken zijn live in Eindhoven op woensdag 20 december tussen 12.00 – 15.00.

Bronnen
Missie Visie
Institutional plan 2019-2024
Bestuursreglement
Profiel raad van toezicht
Reglement remuneratiecommissie raad van toezicht
Reglement raad van toezicht
Jaarcijfers 2022
 

Solliciteer