Lid Raad van Toezicht Onderwijs profiel

Landstede Groep
08-11-2022    2022-00206   

Over de Landstede Groep
Landstede Groep is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen aanbiedt in Gelderland, Flevoland en Overijssel. Landstede Groep bestaat momenteel uit vijf onderwijsstichtingen die elk één of meer scholen voor voortgezet onderwijs en/of middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie onder zich hebben. De missie, waarden, strategische beloften en kaders zijn voor alle scholen een gedeeld uitgangspunt. Iedere school kent een eigen lokale verankering, heeft een eigen naam en een eigen profiel. Landstede Groep kent daarnaast twee stichtingen waarin enkele private activiteiten zijn ondergebracht. Deze private activiteiten zijn de afgelopen periode grotendeels afgebouwd. Met ongeveer 25.000 leerlingen en studenten en 2.900 medewerkers is Landstede Groep een grote én diverse instelling. Landstede Groep heeft als haar missie geformuleerd: waarde(n)vol leren leven. Het fundament voor de instelling bestaat uit vijf waarden:  

Waarden

 • We willen ontwikkelen
 • We zoeken de ontmoeting
 • We werken aan brede persoonsvorming
 • We verleggen grenzen
 • We zijn betrokken

Beloften

 • Persoonlijk onderwijs te bieden
 • Te investeren in medewerkers
 • Aandacht te geven aan zinnige vorming
 • Krachtige verbindingen te leggen (in de regio)
 • Door te innoveren en excelleren

 
Vanuit de strategische visie “Ruimte, Relatie & Rekenschap” werkt de Landstede Groep actief aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs, de verbinding met de maatschappelijke omgeving en het bijdragen aan de ontwikkeling van betrokken en bewuste burgers. Daarbij wordt gewerkt aan een lerende organisatie, met een sterke focus op persoonlijke en professionele ontwikkeling, zowel van medewerkers als leerlingen en studenten. De Landstede Groep ziet het als haar taak om een actieve bijdrage te leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio waar de scholen actief zijn. 

Governance: College van Bestuur en Raad van Toezicht  

 • Het College van Bestuur (tweehoofdig) ziet toe op de (onderwijs)kwaliteit, de identiteit en continuïteit van de instelling, stuurt de organisatie in collegialiteit aan en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Landstede Groep. Dit houdt in dat het College verantwoordelijk is voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de aantoonbare kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten.  
 • In de strategienota 2019-2022, onder de titel “Ruimte, Relatie & Rekenschap”, zijn de strategische doelen van Landstede Groep beschreven. De voortgang van de strategische doelen wordt jaarlijks met de directeuren van de diverse scholen geëvalueerd en beoordeeld. Op basis van deze evaluatie stelt het College van Bestuur jaarlijks een voorjaarsbrief op die de directeuren vertalen in de school- en teamplannen van de (onderwijs)eenheden.  
 • Besluitvorming in het College van Bestuur vindt plaats op basis van consensus en eenduidige verantwoordelijkheden. Mocht geen consensus worden bereikt dan heeft in het uiterste geval de voorzitter de doorslaggevende stem. Gezamenlijk rapporteren de bestuurders aan de Raad van Toezicht.  
 • De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen. Binnen de Raad van Toezicht bestaan vier commissies: Auditcommissie, Onderwijscommissie, Remuneratiecommissie en Commissie Personeel, Identiteit en (Arbeids)juridische zaken. 
 • De Raad van toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van het bestuur en het besturen van de Landstede groep en de daarin te onderscheiden stichtingen.  
 • De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van de doelstellingen uit het strategisch beleid, op het realiseren van de maatschappelijke opdracht.
 • De Raad benoemt en ontslaat voorzitter en leden van het College van Bestuur. Naast de werkgeversfunctie tonen de leden van de Raad zich als deskundig gesprekspartner en adviseur van het College van Bestuur. De werkzaamheden van de Raad van Toezicht vergen daarnaast van de leden ook specifieke deskundigheden.  
 • Medezeggenschap: Landstede Groep heeft in de huidige situatie twee ondernemingsraden, vier (g)medezeggenschapsraden en een studentenraad. Er bestaat een constructieve relatie van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht met de brede medezeggenschap. 
 • Toezichthouden binnen de Landstede Groep is een rol die vraagt om passie, inhoud, betrokkenheid maar ook tijd is van belang. Dit betekent dat toezichthouders beschikken over voldoende tijd om deze positie op een adequate wijze in te vullen. 

Voor meer informatie over Landstede Groep kijk op www.landstedegroep.nl  
 
Twee vacatures lid Raad van Toezicht  
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. De Raad van Toezicht wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling de stichtingen en met een spreiding in deskundigheden, achtergronden en competenties. Bij het invullen van een vacature in de Raad van Toezicht wordt per functie een profielschets van de te werven kandidaat opgesteld. Het profiel wordt vastgesteld nadat het College van Bestuur en de medezeggenschap een advies daarover hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. 
 
In ieder geval een van de vacatures zal zijn met een voordracht vanuit de medezeggenschapsorganen. Waarbij momenteel de verwachting is dat de toezichthouder met het onderwijsinhoudelijk profiel vanuit de medezeggenschapsorganen voorgedragen zal gaan worden.

Diversiteit 
De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit. Dat betekent dat er wordt gezocht naar kandidaten die de diversiteit binnen de raad vergroten. ( jongere kandidaten, vrouwelijke kandidaten, kandidaten met een bi-culturele achtergrond, met relaties met de LHBTI-gemeenschap en mensen met beperkingen). 

Profiel Raad van Toezicht; met betrekking tot de individuele leden  

 • De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur alsmede het College van Bestuur met raad ter zijde te staan. Daarbij hoort het toezicht op een goed functionerend en samenwerkend College van Bestuur.  
 • De Raad van Toezicht ziet toe op de professionaliteit en kwaliteit van het werk van de bestuurder(s) en ziet toe op het integer handelen door het College van Bestuur. Hiertoe wordt mede zorg gedragen door een adequate “klokkenluidersregeling”.  
 • Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat onafhankelijk en kritisch te functioneren. Zij houden integraal toezicht en wegen belangen af. Onafhankelijkheid verhoudt zich niet met een deelbelang, een representatie van een groep stakeholders of andere belanghebbenden.  
 • De Raad van Toezicht is collectief verantwoordelijk voor het opstellen en periodiek herijken van het profiel van de Raad van Toezicht. De Raad raadpleegt het College van Bestuur alvorens het profiel vast te stellen.  
 • Het profiel van de (leden van de) Raad is leidend bij de invulling van eventuele vacatures. Leden van de Raad zijn in staat om helder te kunnen formuleren hoe zij zich verhouden tot de grondslag, missie en doelstelling van Landstede Groep. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft een uitgesproken eigen visie op en verbinding met de identiteitsparagrafen uit de statuten van de onderscheiden stichtingen die onder de groep vallen.  
 • Het ontwikkelen van een Raad van Toezicht die past bij een lerende organisatie en de ontwikkelingsgerichtheid van de LandstedeGroep. 
 • Jaarlijks bespreekt de Raad het eigen functioneren in het licht van het profiel.  
 • Om het toezicht scherp te houden is het van belang dat er voldoende doorstroming plaatsvindt. Daartoe is een rooster van aftreden opgesteld.  
 • De Raad is breed en gevarieerd samengesteld ten einde de maatschappelijke legitimatie, de kritische zin, de onafhankelijkheid en de adviesrol te versterken.  
 • Leden van de Raad van Toezicht participeren actief in maatschappelijke verbanden en volgen maatschappelijke, sociaaleconomische processen, culturele en levensbeschouwelijke en politieke ontwikkelingen op de voet. Zij hebben een hoge maatschappelijke statuur. Zij hebben kennis van het onderwijs en belangstelling voor de regionale ontwikkeling van het gebied waarin Landstede Groep actief is. Door ervaring hebben ze gevoel voor een complexe organisatie met zelfstandig werkzame professionals.  
 • De Raad benoemt en ontslaat voorzitter en leden van het College van Bestuur. Te denken valt aan: personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden, financieel-economisch terrein, onderwijskundig en bestuurlijk/juridisch terrein. De Raad kan zich in zijn toezichthoudende rol nimmer beroepen op een gebrek aan deskundigheid, noch collectief noch als lid afzonderlijk.  

Leden van de Raad van Toezicht beschikken in gezamenlijkheid onder meer over de volgende kwaliteiten:

 • oog voor de belangen van studenten en leerlingen en voor de bedoeling van het onderwijs; zicht op onderwijskwaliteit;
  • ervaring met het interpreteren van financiële stuurinformatie;  
  • kunnen beoordelen van de risico’s van de instelling;  
  • aandacht voor aspecten van continuïteit, kwaliteit en identiteit;  
  • het kunnen beoordelen van de wijze waarop de instelling communiceert en zich positioneert;  
  • het kunnen beoordelen van het functioneren van het bestuur;  
  • het kunnen beoordelen van de juridische aspecten van fusie, verzelfstandiging en samenwerkingsverbanden;  
  • het kunnen beoordelen van de ondernemende aspecten van de instelling; 
  • het kunnen beoordelen van strategisch HR beleid;  
  • expertise op het gebied van vastgoed. 
 • Toezicht houden is anders dan executief verantwoordelijk zijn, het betekent o.a.: 
  • strategisch en fundamenteel kunnen meedenken;  
  • het alert houden van het College van Bestuur; 
  • het complementair vervullen van de gewetensfunctie;  
  • het voeren van een openhartige en aandachtsvolle dialoog;  
  • kritisch en constructief kunnen bevragen;  
  • kunnen beoordelen en toetsen op basis van relatief weinig informatie;  
  • heldere normen kunnen formuleren waaraan het beleid van Landstede Groep getoetst wordt;  
  • open en toegankelijke houding, reflectief;
  • gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen en die kunnen benoemen;  
  • kunnen initiëren, aanzwengelen van de noodzakelijke dialoog;  
  • initiatief nemen ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder.  
 • Leden van de Raad van Toezicht zijn, na evaluatie en bespreking van hun rolvervulling eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. Voor de Raad van Toezicht geldt geen leeftijdgrens. 
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen royaal en flexibel beschikbaar te zijn voor deze functie. Het vervullen van deze functie vraagt een stevige inzet van tijd en energie. (ongeveer 

Specifieke kenmerken voor het onderwijskundig profiel  
Aanvullende specifieke competenties:  

 • bestuurlijke en/of directie-ervaring in het onderwijs is niet vereist maar inzicht en visie wel;  
 • is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het beroepsonderwijs bij voorkeur in het MBO. Is in staat om visie te ontwikkelingen op het gebied van onderwijs;  
 • gevoel voor innovatie binnen het onderwijs en dan specifiek voor de LandstedeGroep;
 • is in staat om cijfers over de kwaliteit van het onderwijs op hun merites te beoordelen;  
 • heeft inzicht in en begrip van de samenhang tussen primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger/wetenschappelijk onderwijs;  
 • heeft inzicht in de onderwijskundige samenhang van alle onderdelen van de stichting;  
 • onderkent het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en (overheids)instellingen; 
 • heeft inzicht in ‘Leven Lang Ontwikkelen’;  
 • is in staat met een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand het College van Bestuur op inspirerende wijze terzijde te staan;  
 • wordt benoemd in de onderwijscommissie van de Raad van Toezicht.  
 • wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschap.

Honorarium  
Het lid van de Raad van Toezicht van Landstede Groep ontvangt een honorarium dat passend is bij een uit publieke middelen bekostigde onderwijsinstelling. 
 
Over de procedure
De Landstede Groep laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. 
Vervolgens bespreekt zij de best passende kandidaten met de BenoemingsAdviescommissie. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolgtraject. 
De kandidaten die op gesprek gaan komen krijgen een document met daarin informatie over de governance structuur van Landstede Groep. De strategienota, de jaarverslagen en jaarrekeningen 2019 zijn te vinden op de website van de Landstede Groep. De selectiegesprekken vinden plaats in Zwolle. 

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480760 / n.vanhelsdingen@partnersatwork.nl

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

De uiterste reactietermijn 13 november 2022.

De planning is als volgt:

1e gesprekken lid RvT Onderwijs profiel 
woensdag 7 december 2022 tussen 14.30 – 20.00 uur in Zwolle

1e gesprekken lid RvT Financieel profiel
Vrijdag 9 december tussen 12.30 – 17.30 in Zwolle

Solliciteer