Lid Raad van Toezicht – onderwijsinhoud – kwaliteit – vz onderwijscommissie

Stichting Ronduit
24-05-2022    2022-00094   

Over Stichting Ronduit
Ronduit Onderwijs wordt gevormd door 15 scholen, waarvan één voor (voortgezet) speciaal onderwijs en één voor speciaal basisonderwijs. In totaal zijn er 28 leslocaties. Ronduit verzorgt onderwijs voor meer dan 3750 leerlingen en heeft ca 550 personeelsleden. Het basisonderwijs is geconcentreerd in Alkmaar. Het speciaal onderwijs heeft ook vestigingen in Heerhugowaard, Hoorn, Den Helder en Bakkum. Daarnaast verzorgt Ronduit het onderwijs op twee zorgboerderijen.

Stichting Ronduit is aangesloten bij vijf samenwerkingsverbanden: vier voor voortgezet en speciaal onderwijs (Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Midden-Kennemerland en Noord-Kennemerland VO) en één voor basis- en speciaal onderwijs (Noord-Kennemerland PO).

Stichting Ronduit functioneert in een sterk veranderend maatschappelijk krachtenveld, waarin het belang van sociale- en medianetwerken (de ‘netwerksamenleving’) steeds belangijker wordt en in toenemende mate van invloed is op de maatschappelijke opdracht van Ronduit. Belangrijke thema’s in dat kader zijn onder andere het verder investeren in/monitoren van kwaliteit en vernieuwing van onderwijs(concepten) om de ambities uit het strategisch plan op de scholen te realiseren. De schaarste en veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een nieuwe invulling van werkgeverschap en herijking van het strategisch HRM-beleid van de onderwijsinstelling. Daarnaast vragen ook ontwikkelingen rondom passend onderwijs (inclusie), ketensamenwerking (met onderwijsbesturen, gemeenten, opvang, (jeugd)zorg, cultuur en sport) en de positionering van het (voortgezet) speciaal onderwijs om aandacht.

Missie en visie Stichting
Ronduit staat voor ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht onderwijs. Naast het bespreekbaar maken van de normen en waarden van goed burgerschap bevorderen de scholen een ondernemende houding bij de leerlingen en dragen zo bij aan een actieve en kritische levensstijl, plezier in eigen kunnen en het ontwikkelen van talenten. Dit gaat hand in hand met het spelenderwijs bijbrengen van verantwoordelijkheden, met als uiteindelijke doel kinderen te leren hun grenzen te verleggen, doelen te bereiken en het beste uit zichzelf te halen. Het streven naar een hoog leerrendement, op welk gebied dan ook, is de sleutel tot talent-ontwikkeling. Stichting Ronduit staat ‘ronduit’ voor kwalitatief goed openbaar onderwijs.
Dagelijks zijn meer dan 550 leerkrachten en medewerkers bezig om het beste uit de leerlingen en zichzelf te halen. De scholen van Stichting Ronduit zijn openbaar en staan dus open voor elke leerling, ongeacht levensbeschouwing of herkomst. De wijze waarop de scholen deze doelstelling invullen, verschilt van school tot school en dit geldt ook voor het karakter, de sfeer, het onderwijsaanbod, de pedagogische en didactische aanpak en de cultuur. Stichting Ronduit past de kernwaarden van openbaar onderwijs actief en zichtbaar toe. Iedereen die verbonden is aan een van de scholen van de Stichting respecteert anderen en draagt dat ook uit.

Bestuur en toezicht
Toezicht en bestuur zijn ingericht volgens de principes van ‘good governance’. Dit betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn volgens het model van een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dat betekent ook dat Ronduit de principes uit de Code goed bestuur van de PO-Raad naleeft. Dit model is met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het bestuursreglement.
Ronduit kent de volgende bestuurlijke onderdelen:

 • Raad van Toezicht
 • College van Bestuur
 • Scholen
 • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en medezeggenschapsraden op de scholen
 • Ondersteuningsbureau

Samenstelling College van Bestuur
Stichting Ronduit is in handen van twee (interim)bestuurders:

 • Jethro Nieuwenhuis (voorzitter)
 • Wytze Niezen

Samenstelling Raad van Toezicht
Statutair bestaat de Raad van Toezicht van Stichting Ronduit uit vijf leden, waarvan twee leden op voordracht van de GMR worden benoemd: één lid op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR en één lid op voordracht van de oudergeleding. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad.
Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit twee leden:

 • drs. E.M. Spetter RC, voorzitter
 • mr. Door Nubé, vice-voorzitter

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht
Op basis van de statuten en het reglement Raad van Toezicht heeft de raad de taak integraal en onafhankelijk toezicht te houden op het bestuur, de resultaten en op de algemene gang van zaken in de onderwijsinstelling. De Raad van Toezicht is de formele werkgeven van het bestuur, hij staat het bestuur met raad terzijde en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Als klankbord voor het bestuur zijn de leden van de Raad van Toezicht ter zake kundig, onafhankelijk en kritisch. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

Het aantal reguliere vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar. Daarnaast zijn er commissiewerkzaamheden, minimaal tweemaal per jaar een overleg met de GMR, een bijeenkomst waarin de raad zichzelf evalueert, themabijeenkomsten en schoolbezoeken.

De Raad van Toezicht kent drie commissies: een Auditcommissie, een Onderwijscommissie en een Remuneratiecommissie. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en het bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren.

Medezeggenschap
Medezeggenschap wordt vormgegeven via medezeggenschapsraden en een GMR op centraal niveau met vertegenwoordigers namens het personeel en namens de ouders. De GMR overlegt met de directeur-bestuurder en verleent instemming en geeft advies over Stichting Ronduit-brede aangelegenheden. Daarnaast vindt tweemaal per jaar regulier overleg plaats tussen de GMR en de Raad van Toezicht.

Algemene profielschets leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wil herkenbaar zijn als een betrokken toezichthouder, die opereert vanuit een collectieve en integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een complementaire bijdrage te leveren.

Algemene kwaliteiten en deskundigheden:
Het profiel voor de Raad van toezicht dient ertoe te leiden dat –onverlet het ten aanzien van grondslag en doelstelling reeds gestelde in de statuten- de Raad van toezicht evenwichtig is samengesteld.

Belangrijke criteria hierbij zijn:

 • de leden van de Raad van Toezicht beschikken gezamenlijk over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de onderwijskwaliteit, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen;
 • elk lid is een generalist met een bepaald expertisegebied, en beschikt over de benodigde kwaliteiten beschikt om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel;
 • de leden opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en het College van bestuur;
 • de leden zijn geïnteresseerd in en zijn bereid zich te verdiepen in maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in de breedste zin van het woord;
 • er is een spreiding naar geslacht, leeftijd, werkenden en niet werkenden, maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines.

Het profiel voor een Lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • loyaal zijn aan missie, ambitie en strategie van Ronduit;
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring hebben en kwaliteiten bezitten met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • ondernemend met een frisse blik op de wereld en de plek van het onderwijs daarin;
 • affiniteit hebben met primair onderwijs en op hoofdlijnen vertrouwd zijn met de actuele ontwikkelingen in het onderwijs;
 • het vermogen hebben om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • het vermogen, de attitude en de communicatieve vaardigheden hebben om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het College van Bestuur;
 • het vermogen hebben om op hoofdlijnen de strategie en het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
 • handelen vanuit integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling hebben;
 • in staat zijn tot zelfreflectie;
 • voldoende beschikbaar zijn en energie hebben om zich proactief in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • bij voorkeur woonachtig zijn in Alkmaar en omstreken, danwel verbonden zijn met de regio.

Specifieke kwaliteiten en deskundigheden
Naast de kwaliteiten en deskundigheden zoals beschreven in het algemene profiel voor een lid, is het van belang dat er diverse specifieke deskundigheden in de raad vertegenwoordigd zijn.

 • Voorzitterschap
 • Onderwijsinhoud en onderwijskwaliteit
 • Zorgstructuur in en rondom het onderwijs
 • Technologie/nieuwe media
 • Financiën, bedrijfsvoering en bestuurlijke informatievoorziening
 • Besluitvorming en procedures bij (lokale) overheden
 • Sturing en governance
 • Personeel en organisatieontwikkeling

Vacatures
Stichting Ronduit komt uit een bestuurlijk complexe situatie. Dit heeft geleid tot het terugtreden van de bestuurder, twee leden en een aspirant lid van de Raad van Toezicht. Er zijn dan ook drie vacatures ontstaan in de Raad van Toezicht met de volgende profielen, waarvan één lid op bindende voordracht van de GMR:

 • Onderwijsinhoud en -kwaliteit, tevens voorzitter van de Onderwijscommissie
 • Financiën, bedrijfsvoering en bestuurlijke informatievoorziening, tevens voorzitter van de Auditcommissie
 • Personeel en Organisatieontwikkeling

Bouwen aan vertrouwen is voor de komende periode een belangrijk thema. Dit vraagt van elk van de leden van de Raad van Toezicht sensitiviteit en de bereidheid om samen met het bestuur een actieve bijdrage binnen en buiten de organisatie te leveren aan vertrouwensherstel. Dat betekent in staat kunnen zijn met een frisse, positief kritische blik rolbewust de verschillende rollen als toezichthouder in te zetten: werkgever, klankbord/adviseur en toezichthouder.

Aanvullende kenmerken voor kandidaten met het profiel Onderwijsinhoud en Kwaliteit:

 • een eindverantwoordelijke functie in de publieke of semi publieke sector en daardoor ervaring heeft met en begrip heeft voor bestuurlijke dynamieken, complexe bedrijfsprocessen en omgevingsinvloeden;
 • beschikt over een sterke omgevingssensitiviteit, waardoor je de context begrijpt waar het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs mee te maken heeft: lokale positionering, invloed van demografie, betrokkenheid en communicatie met ouders, interactie met lokale overheden, (keten)samenwerkingspartners, relevante netwerken en andere stakeholders;
 • bekend met kwaliteitszorgsystemen in het onderwijs, waarmee zicht op onderwijskwaliteit wordt gemonitord, analyses en adviezen ter verbetering kunnen worden opgesteld.

Honorering
De Raad van Toezicht past de richtlijnen toe zoals voorgesteld door de VTOI (Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen) en bedraagt voor een lid 8300 euro per jaar.

Procedure
Stichting Ronduit laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door executive search bureau Partners at Work. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met drs. Karen Kragt en drs. Anoushka Wajer. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 035 54 80 760.

Uw kandidatuur kunt u kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via de link onder de knop 'Solliciteer'.

De procedure bestaat uit een eerste screening en diepte interview met Partners at Work. Daarna vindt de kandidaatpresentatie plaats aan de leden van de selectiecommissie bestaande uit de twee leden van de Raad van Toezicht, een lid van het College van Bestuur (adviserende rol) en een lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (adviserende rol). De geselecteerde kandidaten zullen één, mogelijk twee gesprekken voeren met de selectiecommissie, waarna een gedragen besluit plaats vindt om voor ieder profiel één kandidaat voor te dragen voor benoeming aan het College van B&W van de Gemeente Alkmaar.

Solliciteer