Lid Raad van Toezicht (op voordracht CCR)

Livio
06-04-2022    2022-00083   

Inleiding 
Dank voor uw interesse in de positie van lid raad van toezicht (op voordracht van de CCR) bij Livio. Met dit functieprofiel willen we u graag inzicht geven in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties die horen bij deze positie. Hopelijk maakt dit profiel u enthousiast om te reageren. 

We geven een schets van deze mooie en ambitieuze organisatie en de belangrijkste opgaven en ontwikkelingen. We beschrijven de vacante positie, gewenste kennis en ervaring en de benodigde capaciteiten en competenties. We besluiten met een beschrijving van de selectieprocedure.

Voor meer achtergrondinformatie adviseren we u om de website te bezoeken: https://www.livio.nl/

Wellicht ten overvloede vermelden we dat waar in het profiel ‘hij’ staat uiteraard ook ‘zij’ gelezen kan worden.

De organisatie 
Livio biedt aan haar cliënten thuiszorg, verpleegzorg en woondiensten in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Dit betreft hoofdzakelijk zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen, voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio. 
Livio geldt als een van de leidende zorgaanbieders in Twente en Oost-Achterhoek en heeft in de sector een goede naam opgebouwd. Livio is voor veel instellingen en organisaties een samenwerkingspartner.

De organisatievisie gaat uit van een positief mensbeeld, waarbij de nadruk ligt op wat iemand nog wél kan. Livio hecht er veel waarde aan om leefplezier te stimuleren, wat er toe bijdraagt dat cliënten graag bij Livio willen komen wonen. Alle vormen van zorg-, welzijn- en dienstverlening die Livio biedt, zijn erop gericht om mensen de regie over het eigen leven te laten behouden of terug te kunnen geven. Hierbij ondersteunt Livio mensen om gebruik te maken van de eigen sociale netwerken en het geven van invulling aan het leven. 

Binnen Livio werken circa 2200 medewerkers en zijn ruim 1000 vrijwilligers actief. De kernwaarden van Livio zijn toegewijd, professioneel en verantwoordelijk. Alleen door een nauwe samenwerking tussen Livio collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers is Livio in staat om de beste invulling te geven aan de interesses en behoeften van haar cliënten.

Livio biedt haar medewerkers een veilige werkomgeving die ruimte geeft aan leren en ontdekken, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en feedback geven en ontvangen. De eigen verantwoordelijkheid is ingebed in de besturingsfilosofie van Livio. De teams zijn professioneel georganiseerd. Zij hebben een hoge mate van autonomie zodat ze beter in staat zijn flexibel te reageren en te anticiperen op de wisselende zorgvragen op de locatie c.q. in de wijk.  

Uitdagingen voor Livio
Livio speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving en zoekt continu naar mogelijkheden voor innovatie en verbetering. Dit betreft o.a. verbetering van de kwaliteit van de gezondheid en het welzijn van cliënten en van de betaalbaarheid van de zorg, rekening houdend met de inzetbaarheid van medewerkers. Tevens wordt gewerkt aan noodzakelijke en gewenste product- en procesverbeteringen, door de maximale benutting van de ICT mogelijkheden en technologische vernieuwing.

Naast het realiseren van de op de cliënt gerichte strategie – vastgelegd in het verhaal van Livio – investeert Livio in:

  • Basis op orde: Livio werkt intensief aan het borgen van diverse interne randvoorwaarden op het gebied van (zorg)kwaliteit, ICT, HRM, Finance en Risicomanagement. Daardoor blijft Livio als bedrijf gezond en blijft de hoge kwaliteit van zorg, waar Livio voor staat, gegarandeerd.
  • Zorgvernieuwing: Livio heeft de ambitie om vol in te zetten op zorgvernieuwing en zorgtechnologie. De strategie die daarbij is gekozen is enerzijds het bieden van goede en veilige zorg en behandeling (o.a. met zorgtechnologie), en anderzijds het werken vanuit een multidisciplinaire benadering.
  • Gekwalificeerde medewerkers: De ambitie van Livio is om vol in te zetten op aansprekend en uitstekend werkgeverschap. De strategie daarbij is het actief ontwikkelen en uitvoeren van de diverse onderdelen van strategisch HRM-beleid.
  • Aansprekend vastgoed: Beschikken over een aansprekend zorg- en woonaanbod, waarbij de strategie is om op het juiste moment de juiste woonruimte te kunnen bieden, dat is waar Livio voor gaat.
  • Samenwerking in de keten: Livio heeft de ambitie om in de regio en in de diverse samenwerkingsketens een actieve rol in te nemen, waarbij deze dan met name ten dienste staat van de verbinding tussen de diverse partijen.

Livio wil de door haar ingezette koers op deze thema’s voortvarend doorzetten.

Organisatiecontext
Livio kent een tweehoofdige raad van bestuur. Er zijn drie Resultaat-verantwoordelijke Eenheden, te weten Zorg & Verblijf (waarbij inbegrepen de kleinschalige woonvormen, zorg voor lichamelijk gehandicapten en de behandeldienst), Wijkverpleging en Woonzorgcentra. Naast de RVE’s zijn er verschillende ondersteunende diensten zoals Finance & Control, ICT, Facilitaire Zaken & Vastgoed, HR en Cliëntbeleving. Elk van deze eenheden wordt, net als de RVE’s, aangestuurd door een manager die tevens deel uit maakt van het MT. 

De cultuur binnen Livio is professioneel en tegelijkertijd betrokken. De sfeer is informeel, er wordt hard gewerkt en medewerkers lopen gemakkelijk bij elkaar naar binnen. Ondanks de grootte van de organisatie zijn de lijnen kort en overzichtelijk. De lat ligt hoog; men streeft naar het leveren van de kwalitatief beste zorg voor de cliënt en daaraan draagt iedereen zijn of haar steentje bij.

Voor meer informatie vind u hier het jaarverslag 2020.

Raad van toezicht
Livio hanteert de Governancecode Zorg 2022 als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:

  • de continuïteit van de organisatie;
  • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
  • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
  • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • de financiële verantwoording ;
  • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
  • de naleving van wet- en regelgeving;
  • de verhouding met belanghebbenden zoals klanten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan het management en haar stakeholders (maatschappelijke verantwoordelijkheid).

De raad van toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Livio en de daaraan verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor de raad van bestuur en vervult hij de werkgeversrol richting de raad van bestuur. De werkwijze van de raad van toezicht is omschreven in het reglement raad van toezicht. Hierin is opgenomen dat de raad van toezicht werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie, de Remuneratie- en Governancecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissies adviseren de raad van toezicht over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de raad van toezicht voor.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden, incl. de voorzitter:

  • voorzitter, aandachtsgebied organisatie en bestuur
  • vicevoorzitter, aandachtsgebied zorg/bestuurlijke organisatie
  • lid, aandachtsgebied vastgoed & financiën
  • lid, aandachtsgebied bedrijfsvoering
  • lid, aandachtsgebied zorglandschap/ziekenhuis
  • lid, aandachtsgebied zorglandschap/VVT-sector, regio én bindende voordracht van de CCR

De leden zijn lid van één van de drie commissies: de Remuneratie- en Governancecommissie, de Auditcommissie of de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Het lid op voordracht van de CCR (de vacante positie) is tevens lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. 

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de raad van bestuur en komt verder samen voor additionele bijeenkomsten zoals commissievergaderingen.

Bij de samenstelling let de raad – onverminderd de gebruikelijke eisen met betrekking tot algemene toezichthoudende competenties, specifieke kennis en kunde, diversiteit en het ontbreken van conflicterende belangen – in het bijzonder op: 

  • Kennis van de gehele zorgsector: van leden mag de raad verwachten dat zij beschikken over kennis van en affiniteit met betrekking tot de gehele zorgketen, waarbij een voorkeur geldt voor de cliëntgroepen waarop Livio is gericht (VVT-sector). 
  • Regionale binding: wil de raad zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het werkgebied goed vervullen dan is in de raad veel kennis over dat gebied nodig; tevens dienen enkele leden van de raad te beschikken over een relevant netwerk in het werkgebied. 
  • Continue ontwikkeling: de raad stelt een eigen opleidingsplan vast, waarin individuele en collectieve scholing een plek krijgen.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
  • Affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang en de VVT-sector in het bijzonder.
  • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
  • Het vermogen om het beleid van Livio en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit.
  • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Livio stellen.

Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de huidige werving- en selectieprocedure voor lid RvT op voordracht van de CCR. Tevens neemt dit lid van de RvT plaats in de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Specifiek profiel lid raad van toezicht op voordracht van de Centrale Cliëntenraad

  • Heeft kennis van en affiniteit met bij voorkeur de VVT-sector, specifiek vanuit cliënten perspectief. 
  • Beschikt over aantoonbare bestuurlijke ervaring binnen de zorgsector (ervaring met strategische vastgoedvraagstukken is een pré).
  • Onder andere door bij voorkeur zijn/haar regionale binding weet hij/zij wat binnen Livio speelt. Zowel bij cliënten, vrijwilligers en medewerkers.
  • Beschikt over inzicht in en kennis van het perspectief van cliënten, familieleden en cliëntvertegenwoordigers.
  • Onderschrijft de visie van de organisatie op medezeggenschap van cliënten en weet medezeggenschap in de organisatie te borgen.
  • Beschikt over een duidelijke visie op vraagstukken rond dienstverlening en cliëntsturing en heeft een scherp oog voor de positie van de cliënt in relatie tot het zorgstelsel en in relatie tot de context van de organisatie(onderdelen). 
  • Sterke betrokkenheid bij de kwaliteit en veiligheid van de zorg, met focus op de cliëntbelangen tegen de achtergrond van beperkte financiële middelen en een sterk vergrote publieke aandacht. 
  • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden. 
  • Beschikt over voldoende tijd voor de rol als toezichthouder en is toegankelijk voor de leden van de CCR, leden van de LCR’s en natuurlijk de cliënten. 
  • Beschikt over natuurlijke sensitiviteit en empathie om zich voor te kunnen stellen wat het betekent als cliënten afhankelijkheid ervaren t.a.v. de organisatie. 

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

  • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
  • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Livio en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
  • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
  • Kan vanuit een proactieve houding initiatieven nemen en onderwerpen entameren. Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
  • Is in staat op een constructieve wijze een bijdrage te leveren in het debat, ook als het gaat om lastige gesprekken of verschil van inzicht of mening. Behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
  • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Honorering
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. De functie wordt jaarlijks hieraan getoetst. Livio is momenteel ingeschaald in Klasse IV.

De procedure
Livio laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Bestuur. De twee eindkandidaten hebben een gesprek met de voltallige CCR, waarna zij tot een definitieve keuze komen van hun voordrachtslid. 

Voor meer informatie over Livio verwijzen wij graag naar de website van Livio. U vindt daar het meerjarenbeleid, jaarrekeningen, de Visie op Toezicht, Regelement Raad van Toezicht, conflictenregeling, statuten en het Jaarverslag Raad van Toezicht.  

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480760. 

Uiterste reactiedatum: woensdag 20 april 2022

De planning:

  • 1e gesprekken met de selectiecommissie op woensdag 25 mei 2022 tussen 13.30 – 19.00 uur in Enschede
  • 2e gesprekken met de CCR op maandag 30 mei 2022 tussen 17.15 – 19.00 uur in Enschede
  • Draagvlakgesprekken met auditcommissie op woensdag 1 juni 2022 tussen 09.00 – 11.00 uur via TEAMS
  • Kennismakingsgesprek met OR op dinsdag 7 juni 2022 om 14.00 uur in Enschede
Solliciteer