Lid Raad van Toezicht op voordracht oudergeleding GMR/oudergeleding MR Axia

Onderwijsgroep Amersfoort
30-05-2022    2021-01367   

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
De organisatie Onderwijsgroep Amersfoort is een pluriforme en ambitieuze groep samenwerkende openbare scholen die bestaat uit vijf scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Verspreid over tien locaties in Amersfoort treffen ongeveer 5.000 leerlingen en 650 medewerkers elkaar. Het aanbod van de voortgezet onderwijs scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort kenmerkt zich door diversiteit. Gezamenlijk bieden de scholen een uiteenlopend aanbod van traditioneel tot eigentijds onderwijs en van praktijkonderwijs tot categoriaal gymnasium. Eén ding hebben de scholen van de Onderwijsgroep gemeen; ze streven ernaar het maximale uit elke leerling te halen. Elke school van de Onderwijsgroep Amersfoort heeft zijn eigen identiteit en pedagogische, didactische werkwijze.

De visie 
Uitstekend onderwijs ‘Wij werken vanuit waarderend perspectief, ondersteunen en inspireren elkaar bij het oplossen van vraagstukken die een bredere blik behoeven dan die van de eigen school en bouwen samen aan een kwaliteitscultuur. Wij vinden het belangrijk dat wanneer leerlingen eenmaal op eigen benen staan, zij een bestaan kunnen verwezenlijken waarin zij in hun behoeften kunnen voorzien en hun talenten kunnen gebruiken. Dit vergroot hun levensvreugde en heeft een positief effect op de samenleving. Wij scheppen hiervoor belangrijke voorwaarden door leerlingen op het voor hen hoogst haalbare niveau te onderwijzen en hen vaardigheden te leren waardoor zij actief kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving. Tegen onze leerlingen zeggen we: “Je bent welkom om jezelf bij ons te ontwikkelen. Wij bieden een stimulerende werkomgeving. Draag bij, doe ertoe! Wil je meer? Kun je meer? Leer! Wij helpen. Onze scholen bieden alle vormen van voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; we werken samen en leren van elkaar. In jouw belang.”

De structuur 
De stichting wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft leiding aan de zes directeuren/rectoren. De directeuren/rectoren geven leiding aan middenkader en overige medewerkers op hun school/locaties en zijn binnen vastgestelde kaders integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeel, financiën en het beheer van hun school/locaties. Het College van Bestuur en de directeuren/rectoren vormen samen de Directieraad. De Directieraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het College van Bestuur. 

Het bestuursbureau verzorgt de personeel- en salarisadministratie, financiën, HR en het bestuurssecretariaat. Het bestuursbureau ondersteunt de directieraad, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op beleidsmatig en uitvoerend gebied. 

De medezeggenschap Onderwijsgroep Amersfoort is geregeld met een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de scholen voor voortgezet onderwijs en een medezeggenschapsraad voor het VSO (Axia College). De individuele scholen hebben een MR of deelraad. 

De strategie 
De Onderwijsgroep werkt met strategische vierjarenplannen. Voor de periode 2020-2024 zijn de volgende strategische thema’s benoemd: onderwijskwaliteit, ICT, samenwerking binnen de Onderwijsgroep, medewerkers en professionalisering. In het traject naar het huidige strategische meerjarenplan is bekeken in hoeverre de scholen van de Onderwijsgroep met landelijke trends te maken hebben en wat een bij de Onderwijsgroep passende koers voor de komende jaren is om goed onderwijs aan alle jongeren van Amersfoort te blijven bieden. 

In ‘Koersvast, strategisch meerjarenplan 2020-2024 ’, zijn tien ambities uitgewerkt en acties benoemd om deze ambities te realiseren.

Voor meer informatie over de Onderwijsgroep Amersfoort verwijzen wij u naar: www.onderwijsgroepamersfoort.nl

De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht ziet toe op de maatschappelijke functie van de scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort, de kwaliteit van het onderwijs en de concretisering van de visie en strategie. Tevens ziet de Raad toe op het behalen van gestelde doelen. De Raad gaat na of de beschikbare middelen doelmatig worden ingezet. De Raad ziet toe op het bestuur, is diens werkgever en adviseert waar nodig. 

De Raad van Toezicht doet dat vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een kritische inslag. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage aan het collectief te leveren. De Code Goed Onderwijsbestuur, zoals is vastgesteld door de VO-raad, vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de stichting. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een uitdaging en een verplichting om bij te dragen aan de kwaliteitsborging en verbetering van de besturing van Onderwijsgroep Amersfoort in zijn dynamische (onderwijs)omgeving. 

De leden van de Raad van Toezicht worden door de gemeenteraad Amersfoort benoemd. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar op voordracht van de Raad van Toezicht, tenzij de benoeming geschiedt op bindende voordacht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Karel de Leest, voorzitter RvT, voorzitter remuneratie commissie en lid commissie kwaliteit
 • Arjan van den Born, lid RvT, voorzitter commissie kwaliteit
 • Annette Fijn van Draat, lid RvT, voorzitter audit commissie
 • Janarthanan Sundaram, lid RvT, lid audit commissie 
 • Jan Willem Gunnink, lid RvT, lid remuneratie commissie einde zittingstermijn 1-7-2022

De Raad van Toezicht opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De Raad van Toezicht kent een drietal commissies: een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een commissie Kwaliteit. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de stichting. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar. Tevens is er minimaal tweemaal per jaar overleg tussen de Raad van Toezicht en de Medezeggenschap. Daarnaast is er sprake van circa drie commissievergaderingen per commissie en is er een jaarlijkse zelfevaluatie en een scholingsdag. Verder vinden er jaarlijks schoolbezoeken plaats. 

Voor de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring, competenties en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering van Onderwijsgroep Amersfoort in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd. 

Elk lid van de Raad van Toezicht is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de Onderwijsgroep Amersfoort als geheel. Naast bestuurlijke/ eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden, waarbij waar mogelijk ook gestreefd dient te worden naar een optimale gender mix van en een spreiding naar achtergronden. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid bij een of meer personen samenvallen. Regionale verankering van (een deel van) de leden van de Raad van Toezicht geldt als een pre. 

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Amersfoort is in lijn met de richtlijnen voor honorering van toezichthouders vanuit de VTOI. De honorering bedraagt op dit moment € 10.560,- per jaar (exclusief 21% btw en reiskosten).

Het profiel
Per juni 2022 gaat één van de zittende leden van de Raad van Toezicht (tevens lid van de remuneratiecommissie) terugtreden. Daarom is de raad per 1 juli 2022 op zoek naar een nieuw lid in haar Raad van Toezicht die visie heeft op onderwijsvernieuwing en vanuit zijn/haar rol van toezichthouder bereid is mee te denken met de bestuurders en hen te inspireren. 

Het nieuwe lid heeft:

 • ervaring als toezichthouder;
 • een visie op onderwijsvernieuwing bij voorkeur uit het VO;
 • een open vizier en een helicopterview; 
 • beschikt over ervaring binnen het HR domein én is ervaren op het gebied van organisatieveranderingsvraagstukken;
 • kennis en ervaring op het gebied van governance vraagstukken is een pré;
 • ervaring met de dynamieken binnen het (openbaar) onderwijs en het tempo waarin veranderingen wezenlijk verankerd kunnen worden in een onderwijsorganisatie; 
 • ervaring met het werken binnen organisaties waarin verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd;
 • beschikt over voldoende tijd om de rol van toezichthouder in te vullen. 

Verder is het nieuwe lid intrinsiek gemotiveerd om vanuit zijn/haar rol een goed contact te onderhouden met de GMR VO en MR Axia. Tevens is het nieuwe lid open, transparant en vertrouwen wekkend in zijn of haar communicatie. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat voor deze vacature. 

Procedure 
Onderwijsgroep Amersfoort laat zich in deze procedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Christine Changoer, beide partner bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Deze vacature is op bindende voordracht vanuit de oudergeleding van de GMR en MR van Axia. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de Onderwijsgroep Amersfoort geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen gesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature uploadt dan uw CV en motivatie via 'SOLLICITEER'.

Uiterste aanleverdatum is: 26 juni 2022

Solliciteer