Lid Raad van Toezicht – portefeuille Kwaliteit & HRM – Beweging 3.0

Beweging 3.0
17-11-2023    2023-00169   

Algemeen
Zorgorganisatie Beweging 3.0, met daarbinnen ook welzijnsorganisatie Welzin, is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg). Ruim 2.500 medewerkers en 2.000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de cliënten in de thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, dagcentra, maatschappelijke zorg, dienstverlening en welzijnswerk, particuliere diensten en producten. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Daarnaast biedt Beweging 3.0 ook private zorg en diensten via Leef3.nu (een ledenservice met ongeveer 33.000 leden).

Missie en visie
Beweging 3.0 ziet het als haar missie om het leven van cliënten en het werk van haar medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken. Aangenaam leven betekent: betaalbare zorg van goede kwaliteit leveren die aansluit bij wat voor de cliënt belangrijk is. Daarbij willen wij optimaal gebruik maken van het sociale netwerk van de cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid (waar mogelijk) en de kwaliteit van leven. Aangenaam werken betekent dat de ondersteuning en zorg wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en – als dat niet meer gaat – samen te werken met anderen om tot een optimale woonleefsituatie te komen. Goede zorg, welzijn en welbevinden staan daarbij centraal.

Ontwikkelingen en aandachtspunten
De Koers 2028 vormt het uitgangspunt voor Beweging 3.0 in wie we zijn en wat we doen.
We starten altijd bij het welzijn en welbevinden van de mensen. Thuis als het kan. Zelf als het kan. Digitaal als het kan. We leveren preventieve ondersteuning zodra dat nodig is. Dat varieert van sociale activiteiten tot (preventieve) gezondheidsdiensten. En we bieden hulpmiddelen en technologische toepassingen. Als de vraag naar zorg komt, en zelfzorg en informele ondersteuning (tijdelijk) niet meer toereikend zijn, bieden we (specialistische) zorg en behandeling bij de mensen thuis of vanuit een dagcentrum. Op het moment dat thuis wonen niet langer kan, is het mogelijk om te verhuizen naar een passende woonvorm op onze woonzorglocaties, waar mensen zoveel mogelijk hun manier van leven voort kunnen zetten en de zorg en behandeling ontvangen die nodig is. Ook bieden we de mogelijkheid van tijdelijk verblijf. In het geval van revalidatie na een operatieve ingreep of bij gezondheidsklachten waarvoor tijdelijk extra zorg en behandeling nodig is. En in geval van een crisisopname, als thuis wonen niet meer verantwoord is en iemand onverwachts en acuut permanent zorg en toezicht nodig heeft. Tijdelijk verblijf kan ook ter overbrugging ingezet worden, als het niet meer mogelijk is om vanuit thuis te wachten op een beschikbare woning in een woonzorglocatie.

De toekomst van de zorg is aan het veranderen, waardoor traditionele woonzorgcentra zullen verdwijnen en er steeds meer behoefte komt aan een andere vorm van wonen in een veilige omgeving voor ouderen: huisvesting waarbij wonen en zorg gescheiden wordt. Verpleeghuizen voor de meest kwetsbare ouderen blijven bestaan. Onlangs is ook de Koers 2028 vastgesteld. Daar zal ook het huidige Strategische Huisvestingsplan op afgestemd worden. 

Daarnaast worden de budgetten kleiner. Het ministerie van VWS, de NZa, het zorgkantoor en gemeenten verstrekken minder geld vanuit de Wlz, WMo Zvw en individuele subsidies/budgetten en stellen nadere regels. Dit vergt een creatieve, constructieve en kritische blik van Beweging 3.0 op de Koers en de begroting de komende jaren.

Besturingsmodel
De structuur van Beweging 3.0 is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van Beweging 3.0. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan begroting, jaarrekening en meerjarenplannen. Daarnaast treedt de raad op als sparringpartner van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd of ongevraagd advies, een en ander conform de statuten en reglementen. De Zorgbrede Governance Code 2017 vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.

De Raad van Bestuur van Beweging 3.0 is tweehoofdig en bestaat uit mevrouw A.K. (Rianne) van Eijk en de heer G.A. (Gerben) Douma. Zij zijn integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Er is sprake van een collegiaal bestuur, dat wil zeggen, beide bestuursleden hebben specifieke aandachtsgebieden maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. De Raad van Bestuur stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. De Raad van Bestuur geeft leiding aan clustermanagers (primair proces), managers ondersteunende diensten en de manager Welzin (aparte stichting). Deze managers geven leiding aan teamleiders.

De medezeggenschap binnen Beweging 3.0 wordt geborgd voor cliënten in lokale cliëntenraden en een Centraal Platform Medezeggenschap en voor medewerkers in een ondernemingsraad voor Beweging 3.0 en een ondernemingsraad voor stichting Welzin.

Onze Raad van Toezicht
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kenmerkt zich door een goede samenwerking waarin men complementair is aan elkaar. Diversiteit in de samenstelling wat betreft kennis en ervaring, man-vrouwverhouding, culturele achtergrond en persoonlijke competenties zorgen voor verschillende invalshoeken en een brede visie. Een professionele houding gaat gepaard met een informele manier van samenwerken waar de open dialoog voorop staat en waar ruimte is voor humor en onderlinge betrokkenheid. Deze stijl kenmerkt zich ook in de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

De vacature 
Door het verstrijken van het tweede zittingstermijn van een van de toezichthouders is de vacature ontstaan voor een lid Raad van Toezicht. Deze toezichthouder heeft het aandachtsgebied Kwaliteit & HRM. 

De principes van de Zorgbrede Governancecode worden door Beweging 3.0 toegepast en zijn verankerd in de statuten van Beweging 3.0, het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale, culturele, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. De kwetsbaarheid van de client en begeleider / zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding / zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht. 

Toezicht houden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij Beweging 3.0 in het bijzonder goed te kunnen vervullen vindt de Raad van Toezicht het belangrijk dat men als collectief de volgende kwaliteiten heeft, waarbij een ieder zijn deel inbrengt:

 • bestuurlijke competenties:
  • het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Beweging 3.0 op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Beweging 3.0 stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s;
 • het vermogen tot distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt;
 • affiniteit, kennis en ervaring met zorg en welzijn in het algemeen en met de sector VVT in het bijzonder;
 • vanuit de Koers 2028 de externe oriëntatie en samenwerkingsverbanden uitbouwen;
 • inzicht in de integrale bedrijfsvoering van een VVT-organisatie en de realisering van haar maatschappelijke doelstellingen;
 • het vermogen om de inbreng van vrijwilligers en contactpersonen te optimaliseren;
 • een professionele toezichthoudende houding:
  • een warm hart voor zorg en welzijn, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol, loyaal;
  • ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
  • (zelf)reflectief, aanspreekbaar;
  • onafhankelijk, onbevooroordeeld proactief, eigenwijs;
  • moedig, doortastend, kritisch;
 • het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:
  • de wettelijke rollen van werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder;
  • de ‘softe’ rollen: van de verbinder, de inspirator, de brainstormer en het geweten van de organisatie; Noot: De beschikking over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt is een pré met de kanttekening dat er geen nauwe relaties met de bestuurder(s) en de samenwerkingspartners van Beweging 3.0 mogen zijn;
 • voldoende beschikbaarheid: 
  • de Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 6 keer per jaar bijeen. Uit de praktijk blijkt dat momenteel de Raad van Toezicht ongeveer 8 keer als gehele Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur vergadert. Daarnaast komen de afzonderlijke deelcommissies (commissie HR & Kwaliteit, remuneratiecommissie en auditcommissie) circa 3-4 keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld locatiebezoeken, themabijeenkomsten, ontmoetingen met de medezeggenschaporganen (OR en CPM), het management en beleidsbijeenkomsten.

Van het Lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht: 

 • een academisch werk- en denkniveau en (bij voorkeur) kennis van de ouderenzorg en het welzijnswerk en de inhoudelijke ontwikkelingen hierbinnen vanuit een recente bestuurlijke ervaring;
 • beschikt over een brede visie op zorg en welzijn en heeft een kritische geest én opvatting over het beleid en de kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen van de organisatie;
 • beschikt over actuele kennis van strategisch HRM, is veranderkundig én op gebied van organisatieontwikkeling goed onderlegd;
 • actuele kennis van de kwaliteits- en veiligheidsnormen in de zorg, initiatieven op het gebied van kwaliteitsbevordering en werkprocesverbetering, deskundigheidsbevordering en professionalisering is vereist;
 • visie op vergroting van de regelruimte op de werkvloer, regie bij de klant en de consequenties voor de werkprocessen;
 • heeft kennis van en ideeën over het werken in (regionale) strategische samenwerkingsverbanden;
 • beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en onderschrijft de doelstelling van Beweging 3.0;
 • een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden;
 • beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een aantal voor de organisatie relevante netwerken.

Honorering
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig met de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT en bedraagt € 16.060 euro per jaar (in 2023 80% van Klasse IV). 

De procedure
Beweging 3.0 laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760.

Uiterste reactiedatum is: 2 januari 2024

De planning
Vrijdag 2 februari 2024 tussen 09.00 – 14.00 uur zijn de gesprekken gepland in Amersfoort.
Er vinden twee gesprekken per kandidaat plaats.

Solliciteer