Lid Raad van Toezicht Stichting Achmea Algemeen pensioenfonds

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds
28-10-2021    2021-00218   

Profiel Lid Raad van Toezicht Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds
met specifieke kennis van financieel technische en actuariële aspecten en uitbesteding
De Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds (SAAPF) wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit vier leden, inclusief voorzitter. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat wordt geleid door een directeur. Het bestuursmodel van SAAPF is het onafhankelijke model. Bestuurders zijn geen vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden in het fonds.
Het intern toezicht wordt uitgeoefend door een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT), die op dit moment bestaat uit drie leden. Een van deze leden fungeert als voorzitter.

Kringen SAAPF
Het fonds is opgebouwd uit diverse kringen, zijnde standaardkringen en eigen kringen. Voor de standaardkringen is er een Samengevoegd Belanghebbendenorgaan (SBO) ingesteld. De eigen kringen hebben ieder een eigen Belanghebbendenorgaan (BO). In het Kring Overstijgend
Medezeggenschapsorgaan (KOM) hebben de voorzitters van de BO’s en het SBO zitting. Het KOM oefent haar taken en bevoegdheden uit in relatie tot kringoverstijgende aangelegenheden en benoemt de leden van de Raad van Toezicht.

Benoeming leden RvT
De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. In de governance van SAAPF ligt de verantwoordelijkheid voor de benoeming van de leden van de RvT bij het KOM. Benoeming wordt gedaan onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de toetsing door DNB. De profielschets voor de leden en voorzitter van de RvT wordt door de RvT vastgesteld na advies van het KOM.

Verantwoordelijkheden RvT
De RvT is verantwoordelijk voor het interne toezicht van SAAPF. De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Daarbij houdt de RvT in elk geval toezicht op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur, met name voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds.
Bij het uitoefenen van zijn taak betrekt de RvT de naleving van de Code Pensioenfondsen door het bestuur. De RvT dient in zijn toezichtstaak bij te dragen aan het effectief en slagvaardig functioneren van SAAPF en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door SAAPF.

De RvT beoordeelt hiertoe onder andere:

 • Procedures en processen met betrekking tot besluitvorming, beleid en besturing;
 • De wijze van risico-identificatie en –mitigatie;
 • Checks & balances binnen SAAPF;
 • De wijze waarop het bestuur het SAAPF aanstuurt.

De RvT neemt daarbij rekenschap van de belangen binnen de diverse kringen, alsmede de kringoverstijgende belangen. De RvT beziet het functioneren van het bestuur kritisch in het licht van de doelstellingen en beoordeelt of het bestuur zijn taak op de juiste wijze vervult. De RvT staat het bestuur met raad terzijde. Naast een werkplan stelt de RvT jaarlijks een rapport op met observaties over het functioneren van SAAPF en geeft hierin aanbevelingen aan het bestuur.

De RvT beschikt over een aantal wettelijke goedkeuringsrechten ten aanzien van besluiten van het bestuur:

 • Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
 • Goedkeuring van betreffende profielschetsen voor en benoeming van bestuursleden;
 • Vaststellen van het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de RvT;
 • Gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen van SAAPF of de overname van verplichtingen door SAAPF;
 • Liquidatie, fusie of splitsing van SAAPF;
 • Het vaststellen van het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten met SAAPF.

De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan de (S)BO’s. Daarnaast voert de RvT tenminste twee keer per jaar een gesprek met het KOM.

Statuten en reglement RvT
De taken en bevoegdheden van de RvT zijn uitgewerkt in de statuten van SAAPF en het reglement van de RvT. De Raad van Toezicht conformeert zich aan de VITP-toezichtcode en is gehouden tot naleving van relevante wet- en regelgeving zoals de Pensioenwet, de Code Pensioenfondsen en de eigen gedragscode en overige reglementen van SAAPF.
De Raad van Toezicht komt minimaal twee maal per jaar met het bestuur bijeen en verder zo vaak als voor een goede uitoefening van zijn taak noodzakelijk is.

Algemene eisen leden RvT
Alle voorgedragen kandidaten voor lid van de RvT dienen als beleidsbepaler te voldoen aan de geschiktheidseisen zoals genoemd in de Beleidsregel geschiktheid 2012 van DNB en AFM. Kandidaat- leden en ook her te benoemen leden zullen door DNB getoetst worden.
Tenminste twee van de drie leden dienen te beschikken over ervaring met het besturen van een organisatie. Tenminste twee van de drie leden hebben kennis van en ervaring met de pensioensector.

Betrouwbaarheid
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt ook vast of de betrouwbaarheid van een kandidaat buiten twijfel staat. Deze toets vindt in beginsel eenmaal plaats, tenzij een verandering in relevante feiten of omstandigheden een aanleiding geeft om de betrouwbaarheid opnieuw te bezien. Een beoordeling van betrouwbaarheid heeft betrekking op de kandidaat zelf (niet op het collectief).

Deskundigheid/geschiktheid
De RvT dient conform de richtlijnen van DNB over de verschillende deskundigheidsgebieden heen als collectief gemiddeld tenminste te beschikken over geschiktheidsniveau B. Alle leden van de RvT dienen daarbij op alle deskundigheidsgebieden te beschikken over tenminste geschiktheidsniveau A. Het betreft de navolgende deskundigheidsgebieden:

 • besturen van een organisatie;
 • relevante wet- en regelgeving;
 • pensioenregelingen en pensioensoorten;
 • financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
 • AO/IC;
 • communicatie;
 • uitbesteding.

De leden van de RvT vullen elkaar daar waar nodig aan op de verschillende deskundigheidsgebieden. Dit komt ook tot uiting in de geschiktheidsmatrix.

Geschiktheidsmatrix
Een (her) te benoemen kandidaat dient de geschiktheidsmatrix van DNB in te vullen in verband met de (her)toetsing door DNB.
Tijdsbesteding en voltijds equivalent score (VTE-score) onderdeel van geschiktheidstoets Een lid van de RvT dient gemiddeld vier uur per week aan zijn functie te kunnen besteden. Afhankelijk van de omstandigheden kan meer beschikbaarheid vereist zijn.
Kandidaten die benoemd worden als lid van de RvT van een pensioenfonds moeten voldoen aan de normering van tijdsbeslag, zoals voorgeschreven in het Besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. De toets naar tijdsbeslag is derhalve een onderdeel van de

Geschiktheidstoets door DNB.
Een (her) te benoemen kandidaat dient de VTE-score in te vullen in verband met de (her)toetsing door DNB.

Specifieke eisen aan individuele leden
Leden van de RvT van SAAPF dienen te beschikken over ervaring met het besturen van een organisatie. Voorts dienen zij te beschikken over een academisch / hbo werk- en denkniveau en over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. De leden hebben ook specifieke aandachtsgebieden en zijn daarin complementair aan elkaar. Deze aandachtsgebieden zijn:

 • Governance en communicatie;
 • Financieel technische en actuariële aspecten en uitbesteding;
 • Vermogensbeheer en risicomanagement.

Het lid van de RvT met specifieke kennis van financieel technische en actuariële aspecten en uitbesteding wordt geacht kennis te hebben van het actuariaat, pensioenbeheer en risicomanagement. Tevens wordt van dit lid verwacht dat hij/zij relevante praktijkervaring heeft opgedaan in de pensioenfondsensector.

Professioneel gedrag
Voor alle leden van de RvT is van belang dat zij zich professioneel gedragen. Van hen wordt verwacht dat zij:
onafhankelijk zijn in mind, state en appearance zoals bedoeld in norm 48 van de Code Pensioenfondsen 2018 . Dit betekent onder meer dat de leden geen andere banden met SAAPF, zijn uitvoerders en de kringen hebben dan het toezichthouderschap;
vrij zijn van iedere (schijn van) belangenverstrengeling;

 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben voor een behoorlijke vervulling van hun taken;
 • beschikken over voldoende senioriteit voor vervulling van de functie;
 • collegiaal en benaderbaar zijn;
 • respectvol optreden in hun functie;
 • zich voortdurend bewust zijn van het belang van integriteit voor de reputatie en het functioneren van SAAPF.

Elk lid van de RvT dient voorts in meerdere of mindere mate te beschikken over de volgende competenties:

Denken

 1. Reflecterend vermogen: Handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch kunnen bezien en beoordelen.
 2. Multidisciplinair denken en oordeelsvorming: Dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende domeinen/deskundigheidsgebieden. Kan mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en logische conclusies trekken en tot realistische beoordelingen komen.
 3. Strategisch denken: Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer omvattend begrippenkader te plaatsen en van daaruit te handelen. De grote lijnen en voornaamste implicaties van gebeurtenissen in beeld hebben en houden. Verder kijken en denken dan de dagelijkse focus.

Voelen

 1. Samenwerken: Samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen.
 2. Communicatief vermogen: Meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord en geschrift, gebruikmakend van ter zake doende middelen. Kan luisteren vanuit empathie. Belangrijke boodschappen oppik- ken uit communicatie, aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners. Ingaan op reacties, ook non-verbaal. Relevante vragen stellen en doorvragen.
 3. Omgevingsbewustzijn: Weten en begrijpen hoe een algemeen pensioenfonds en diens omgeving (denk aan: belanghebbendenorganen, sociale partners, toezichthouders, uitvoerders, adviseurs, etc.) werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde de gestelde doelen te bereiken.

Kracht

 1. Onafhankelijkheid: Staan voor de eigen opvattingen en principes en bereid zijn anderen met meer (macht en) invloed hiermee te confronteren. Verantwoordelijkheid nemen en dragen voor eigen doen en laten.
 2. Besluitvaardig: Weloverwogen beslissingen nemen door het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van zijn of haar mening. Wacht niet onnodig met het maken van keuzes.
 3. Stressbestendig: Kunnen verwerken van spanningen. Effectief blijven presteren onder tijdsdruk en bij onvol- doende middelen, tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
 4. Overtuigingskracht: Anderen weten te overtuigen van een bepaald standpunt of met goede argumenten zo ver weten te krijgen tot het nemen van een bepaald besluit of het behalen van een bepaald resultaat.
 5. Authenticiteit: Is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens en het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid.

Selectie van leden van de RvT
De selectie van een lid van de RvT gebeurt op basis van bovenstaand functieprofiel. Daarnaast kan bij de selectie rekening worden gehouden met de potentiële bijdrage van een kandidaat in termen van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag op één of meerdere gebieden en in lijn met de behoeften van de RvT van SAAPF.
SAAPF streeft naar een gezonde en passende diversiteit (leeftijd, geslacht, achtergrond, opleiding) in de samenstelling van de RvT, zoals vastgelegd in het beleid van SAAPF.

Beoordeling onafhankelijkheid
Bij de beoordeling van de geschiktheid wordt getoetst of de kandidaat voldoende onafhankelijk zijn functie kan vervullen. Dit kan onder meer plaatsvinden door:

 • de financiële en hiërarchische verhoudingen van een kandidaat met belanghebbenden van en bij SAAPF in kaart te brengen;
 • maatregelen voor te stellen om eventuele banden met belanghebbenden te doorbreken, zodat iedere schijn van belangtegenstelling kan worden weggenomen;
 • een extern assessment te laten uitvoeren m.b.t. onafhankelijkheid;
 • het toetsen van nevenfuncties o.b.v. openbare bronnen.

De kandidaat dient zo nodig aan bovenstaande activiteiten medewerking te verlenen om vast te kunnen stellen dat er geen financiële en/of hiërarchische banden bestaan met belanghebbenden. De
Benoeming van een lid van de RvT is afhankelijk van de instemming van DNB met de voorgenomen benoeming. DNB toetst daarbij de kandidaat op betrouwbaarheid en geschiktheid voor de functie.

Overeenkomst van opdracht
SAAPF zal met een lid van de RvT geen arbeidsovereenkomst aangaan maar een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst zal met het lid van de RvT in persoon worden aangegaan.
De beloning voor de leden van de Raad van Toezicht is onderdeel van het beloningsbeleid van SAAPF.

Centraal Beheer APF laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Centraal Beheer APF geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Ingrid Reichmann via 035 – 548 0760 of i.reichmann@partnersatwork.nl

Solliciteer