Lid Raad van Toezicht UAF

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
05-12-2022    2022-00162   

Introductie
De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (UAF) zoekt per 1 januari 2023 een nieuw lid van de RvT. Het UAF is een fondsenwervende organisatie en staat midden in de maatschappij. Het UAF ontvangt donaties van sponsoren, een gift van de Postcodeloterij en een bijdrage van de Rijksoverheid.
 
De organisatie en de context
Het UAF is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het UAF is een door het CBF erkend goed doel. Het UAF is ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.
 
In 2021 deden 1.414 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning en werden er 1.294 aanvragen gehonoreerd, 150 meer dan een jaar eerder. Jaarlijks ondersteunt het UAF ongeveer 3700 gevluchte talenten. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun onderwijs- of werkplannen. De succesvolle leerwerktrajecten die het UAF samen met bedrijven en onderwijsinstellingen ontwikkelden op mbo- en hbo kregen een vervolg. Er gingen nieuwe groepen ingenieurs, technisch tekenaars, docenten, monteurs en kappers van start, in alle delen van het land. Over twee jaar hebben zij een erkend diploma én werkervaring op de Nederlandse arbeidsmarkt.
 
Het UAF heeft 1 directeur- bestuurder en het kantoor is gevestigd in Utrecht. Vanwege de spreiding van de studenten zijn er zes regioteams, met twee regiomanagers. Het managementteam bestaat uit 5 personen; de directeur-bestuurder, het hoofd bedrijfsvoering, het hoofd communicatie en fondsenwerving, HR manager en de beide regiomanagers.
Het UAF heeft een goed functionerende ondernemingsraad en is een financieel gezonde organisatie.
 
Door de nieuwe Wet Inburgering zal het UAF haar positionering ten opzichte van haar cliënten, de gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers enigszins moeten aanpassen. Dit zal invloed hebben op het dienstenaanbod van het UAF in de verschillende fasen van het inburgeringsproces van de cliënten en de strategie voor de komende tijd. Daarnaast opereert het UAF in een politiek en maatschappelijk gevoelig veld.
 
In de afgelopen jaren is het UAF getransformeerd van een aanbod gedreven organisatie naar een meer vraag gestuurde en regionaal georiënteerde organisatie met zes regioteams. Dit heeft onder meer geresulteerd in een modulair aanbod voor de cliënten (UAF Connect) en de realisatie van verschillende succesvolle leerwerktrajecten.
 
Andere belangrijke strategische prioriteiten voor de komende jaren zijn, herpositionering, investering in bestaande relaties en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. het verder verankeren van het modulaire werken binnen het UAF en het realiseren van een wendbare en adaptieve organisatie die kan meebewegen met de fluctuerende instroom van vluchtelingen.
 
Sinds 1 april dit jaar is er een nieuwe directeur- bestuurder. Dit feit in combinatie met nieuwe wet- en regelgeving en de Oekraïne-crisis zijn er de komende jaren uitdagingen die ervoor zorgen dat er een opgave ligt met betrekking tot de uitvoering van de strategie en een nieuwe visie. Dit vraagt om een lid van de RvT met affiniteit met organisatievraagstukken en een brede visie op de relevante ontwikkelingen en benodigde veranderingen in de organisatie.

Zie voor meer informatie ook het jaarverslag over 2021. Hierbij de link

De Raad van Toezicht
De RvT houdt toezicht op het beleid van het UAF, de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken van het UAF. Zij staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde, fungeert als adviseur en sparring partner en vervult de werkgeversrol. De RvT vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de Raad optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.
 
Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.
 
De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. Minimaal een lid van de RvT is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van financiën en/of accounting. De RvT heeft op dit moment vijf leden (plus een vacature) met verschillende achtergronden waaronder openbaar bestuur, onderwijs, bedrijfsleven en financiën:
 

 • Dhr. M.(Maarten) van Beek, MSc, MA (voorzitter van de RvT)
 • Mw. H. (Hayat) Douich, MSc, RA
 • Dhr. drs. G.P.M. (Geert) van den Goor
 • Mw. mr. J.M.H. (Jacoby) Mensinga
 • Mw. dr. L.B.J. (Lucy) Schmitz

 
De RvT vergadert minimaal vijf keer per jaar met de directeur-bestuurder. Jaarlijks vindt een gesprek plaats met de OR en een keer per jaar wordt een werkbezoek afgelegd. Het is een professionele en betrokken RvT die houdt van een goede constructieve discussie en inhoudelijke inbreng. De sfeer is warm en collegiaal en er is ook ruimte voor kritische vragen. Een raad waarin iedereen bereid is om zijn bijdrage te leveren.
 
De RvT heeft een Reglement (link naar reglement op website toevoegen) en kent een auditcommissie en een renumeratiecommissie.
 
De RvT is als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door genoemde commissies. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.
 
Profiel algemeen lid van de RvT
Wegens het vertrek van een lid van de RvT is de RvT per 1 januari 2023 op zoek naar een nieuw lid.
 
Van elk lid van de RvT wordt verwacht dat hij of zij:

 • de doelstelling van het UAF onderschrijft en omarmt;
 • affiniteit heeft met hoger onderwijs en de doelstellingen van het UAF;
 • een relevant netwerk heeft en bereid is om dit in te zetten;
 • een brede maatschappelijke belangstelling en oriëntatie heeft;
 • ervaring in een toezichthoudende functie is een pré;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbare bestuurlijke ervaring heeft in de (semi) publieke sector en/of het bedrijfsleven;
 •  inzicht heeft in financiële functies, bedrijfsvoering (processen) en informatievoorziening;
 • inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als UAF stellen;
 • het vermogen heeft om onafhankelijk en kritisch te opereren vanuit een positieve grondhouding;
 • scherp en analytisch is;
 • integriteit hoog in het vaandel heeft staan en daar ook naar handelt;
 • in staat is om op hoofdlijnen tot een oordeel te komen (helikopterview);
 • het vermogen heeft de strategie van het UAF te bewaken en het beleid van het UAF te toetsen;
 • in staat is een goede balans te vinden tussen de toezichthoudende rol en het vervullen van een klankbordfunctie voor de bestuurder. Is rolvast;
 • in staat is om binnen de raad in teamverband te werken;

Voor deze vacature wordt aanvullend op het algemene profiel van lid van de RvT verwacht dat hij of zij;

 • een jurist is met (gedegen) kennis van het vluchtelingen- en asielrecht, waaronder de Nieuwe Wet Inburgering en/of iemand met een senior bestuurlijke of veranderkundige achtergrond inzake arbeidsparticipatie en integratie van vluchtelingen;
 • aantoonbare kennis van en ervaring heeft met de doelgroep van het UAF; de voorkeur gaat uit naar iemand met een vluchtelingenachtergrond;
 • een integrale visie heeft op het vluchtelingenvraagstuk;

Vergoeding en periode waarvoor benoemd
Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd. Leden ontvangen geen beloning of salaris, maar wel een reisvergoeding per vergadering. De benoeming is voor een periode van drie jaar en een lid kan maximaal twee keer herbenoemd worden.
 
Hierbij de link naar het regelement van de Raad van Toezicht.
 
De procedure
UAF laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Christine Changoer, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. De RvT neemt vervolgens een besluit over de te benoemen kandidaat.
 
Onderdeel van het selectietraject is het kunnen overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VoG), het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 
 
Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar diversiteit op basis van geslacht, etniciteit, maatschappelijke achtergrond en leeftijd.
 
Indien u belangstelling heeft voor deze vacature upload dan uw CV en motivatiebrief via de button 'SOLLICITEER'.
 
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen of Christine Changoer op 035 – 548 0760

Solliciteer