Lid raad van toezicht Vermogensbeheer

Stichting Pensioenfonds Zorg & Welzijn
16-08-2022    2022-00091   

INTRODUCTIE
Profielschets raad van toezicht Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg en Welzijn zoekt een lid voor de raad van toezicht van het pensioenfonds (m/v). Voor deze functie hanteert PFZW het onderstaande profiel.

ORGANISATIE
Pensioenfonds Zorg en Welzijn PFZW is het pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Samen met deelnemers, werkgevers en sociale partners werkt PFZW aan een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen voor ruim 2,9 miljoen (oud-) werknemers in de sector. Onder het motto: “Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld”. Daarom zet PFZW het pensioenvermogen van ongeveer € 261 miljard (per Q2 2021) ook in om de wereld beter te maken. Bijvoorbeeld door duurzaam te beleggen.

PFZW wordt bestuurd door bestuursleden voorgedragen door werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en pensioengerechtigden. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad die bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Daarnaast kent PFZW een raad van toezicht. PFZW beschikt over een deskundig bestuursbureau en heeft de uitvoering van het beleid op het gebied van vermogensbeheer, pensioenbeheer en communicatie bij een uitvoeringsorganisatie (PGGM N.V.) ondergebracht. PFZW opereert in een maatschappelijk speelveld waaraan ook de politiek en andere stakeholders eisen stellen.

PFZW heeft als grote speler op pensioengebied met het aanbieden van een adequate pensioenvoorziening ook een belangrijke maatschappelijke taak. Daarbij is PFZW actief op de wereldwijde financiële markten wat meebrengt dat wat er gebeurt op deze markten van grote invloed is op het belegd vermogen van PFZW en daarmee op het pensioen van de deelnemer.

Een dergelijke complexe omgeving vereist een aantal bestuurders die ruime ervaring hebben met bestuurlijke en strategische vraagstukken waarbij ook in het geval van een financiële crisis adequaat wordt geacteerd in het belang van PFZW en zijn deelnemers.

Het bestuur benoemt de bestuursleden met aandacht voor diversiteit. Het uitgangspunt is dat er een evenwichtige samenstelling van het bestuur is, uitgaande van een collectieve deskundigheid.

RAAD VAN TOEZICHT EN OPDRACHT
PFZW kent sinds 1 juli 2014 een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat thans uit drie leden en wordt benoemd door het bestuur na een bindende voordracht door de Pensioenraad waarbij – met aandacht voor diversiteit – het uitgangspunt is dat er een evenwichtige samenstelling is. Met het aantreden van de gezochte kandidaat gaat de raad van toezicht in het vervolg uit vier personen bestaan.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is onder meer belast met het toezien op evenwichtige belangenafweging en een adequate risicobeheersing door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan de Pensioenraad en in het jaarverslag. Daarnaast is de raad van toezicht een klankbord voor het bestuur. De raad van toezicht handelt op transparante, onafhankelijke en professionele wijze.

De raad van toezicht rekent ook de volgende taken en bevoegdheden tot haar verantwoordelijkheid:

 • het goedkeuringsrecht op het voorgenomen besluit tot de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening;
 • het goedkeuringsrecht op voorgenomen besluiten tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 • het goedkeuringsrecht op voorgenomen besluiten tot liquidatie, fusie, splitsing of omzetting van het fonds in een andere rechtsvorm;
 • het goedkeuringsrecht op het voorgenomen besluit tot de vaststelling van de profielschets van bestuurders;
 • het recht om de benoeming van een bestuurslid te beletten, indien deze niet voldoet aan profielschets;
 • het recht om bestuursleden wegens disfunctioneren te schorsen dan wel te ontslaan;
 • het goedkeuringsrecht op het voorgenomen besluit tot de vaststelling van het beloningsbeleid, uitgezonderd het beloningsbeleid van de raad van toezicht;
 • het vaststellen van de profielschets van de leden van de raad van toezicht.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het fonds en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht, dat ze de actualiteit bijhouden.

Profielschets raad van toezicht
De raad van toezicht als geheel, kent het volgende profiel:

 • voldoende kennis van de ontwikkelingen in de pensioensector en de maatschappelijke doelstellingen van bedrijfstakpensioenfondsen; ervaring met samenwerking tussen werkgevers en werknemers in een paritair bestuur;
 • affiniteit met de sector zorg en welzijn;.
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk; geen onverenigbare belangen;
 • evenwicht in samenstelling naar maatschappelijke achtergrond, rolvervulling, competenties en kennis waarbij onder meer gedacht wordt aan pensioeninhoudelijke, financieel-economische, politieke, sociale en organisatiekundige ervaring. Het gezochte lid van de raad van toezicht beschikt over de volgende capaciteiten:
 • een sterk financieel economisch profiel en meerjarige bestuurlijke/toezichthoudende ervaring met institutioneel vermogensbeheer waaronder begrepen beleggingsvraagstukken, ALM en bijbehorende wet- en regelgeving;
 • kennis en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van ESG;
 • het voldoen aan de deskundigheidseisen zoals neergelegd in de Beleidsregel Geschiktheid. Dit betekent dat de volgende kennis ten aanzien van pensioenfondsen aanwezig wordt geacht:
 • het besturen van een organisatie;
  • relevante wet- en regelgeving;
  • pensioenregelingen en pensioensoorten;
  • financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
 • administratieve organisatie en interne controle;
  • communicatie;
  • uitbesteding;
 • ruime ervaring met het toezicht houden op complexe organisaties;
 • het op constructief-kritische wijze de relatie met het bestuur en andere organen vormgeven en onderhouden;
 • voldoende tijd, bereidheid en capaciteiten om het beleid van het fonds en de algemene gang van zaken binnen het fonds te volgen en daarover een oordeel te geven;
 • strategisch inzicht en multidisciplinair denken;
 • samenwerkingsgericht, communicatief en omgevingsbewust;
 • integer, transparant en onafhankelijk met vermogen tot zelfreflectie en –relativering.

Het tijdsbeslag
Het tijdsbeslag van leden van de raad van toezicht bedraagt ongeveer tien vergaderingen per jaar. Bij bijzondere situaties kan een grotere beschikbaarheid worden gevergd. Daarnaast is er voor leden van de raad van toezicht een staande invitatie om themabijeenkomsten van het bestuur bij te wonen. Dat betreft ongeveer 14 dagen per jaar.

De leden van de raad van toezicht dienen de intentie en mogelijkheid te hebben om gedurende een tweede benoemingstermijn van vier jaar aan het fonds verbonden te blijven.

De financiële vergoeding
De voorzitter en leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding conform de WNT-normering.

De toetsing door DNB
De leden van de raad van toezicht worden door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. DNB hanteert daarbij de Beleidsregel Geschiktheid 2012. Een benoeming geschiedt altijd onder voorbehoud van toetsing door DNB.

De procedure
PFZW laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicolette van Helsdingen, beide partner bij Partners at Work. Zij gaan de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij PFZW geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760 of klik op de button 'Solliciteer'.

Solliciteer