Lid Raad van Toezicht – zorginhoudelijk profiel

Cardea
07-04-2022    2022-00045   

Algemeen
Cardea staat bekend om het leveren van kwalitatief goede jeugdzorg. Cardea is een organisatie voor specialistische hulp bij ernstige opvoed-, opgroei- en ontwikkelproblemen en bij problemen op het gebied van maatschappelijke participatie. Cardea biedt uiteenlopende soorten hulp op zowel wijk-, gemeentelijk als op regionaal niveau, in de regio Holland Rijnland, de Rijnstreek en de regio Haaglanden. De organisatie is nauw verbonden met de gemeenten in de werkgebieden. Door haar positie heeft de organisatie intensieve samenwerking en korte communicatielijnen met zowel de basisvoorzieningen in het gemeentelijk welzijns- en preventieveld, de ketenpartners in het jeugd- en gezinsdomein, als met de specialistische partners uit de GGZ, LVB, JeugdzorgPlus en Justitie. Er is – met gemeenten en ketenpartners – sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdpopulatie in het werkgebied. Cardea biedt specialistische hulp die dicht aansluit bij de behoefte van de cliënt en die bij voorkeur wordt gegeven in de eigen omgeving. De hulpverleners werken samen met het kind of de jongere, het gezin, hun omgeving en andere hulpverleners om de problemen aan te pakken. Zij richten zich op oplossingen voor nu en later. De specialistische hulp is er op gericht de krachten en mogelijkheden van jeugdigen en gezinnen te vergroten zodat zij weer verder kunnen. 
In de subregio Rijnstreek is Cardea onderdeel van het samenwerkingsverband GO! voor Jeugd. Deze bestaat uit verschillende specialistische jeugdhulpaanbieders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van Jeugdhulp in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

Hulpaanbod
Cardea is een aanbieder in het kader van de Jeugdwet en de WMO. Cardea wordt voor het grootste deel gefinancierd uit de middelen die gemeenten vanuit de Jeugdwet en de WMO beschikbaar hebben en stellen. De organisatie biedt specialistische hulp aan kinderen, jeugdigen en ouders bij ontwikkelings- opvoedings- en opgroeiproblemen.

Het specialistische aanbod van Cardea omvat – globaal genomen – de volgende vormen:

 • Specialistische jeugdhulp in ambulante programma’s (een aantal met het predicaat ‘bewezen effectief’)
 • Ouder/kind-behandeling en begeleiding
 • Daghulp, veelal gekoppeld aan (speciaal) basisonderwijs op verschillende centrale locaties
 • Daghulp, leer-werktrajecten en maatschappelijke participatie gericht op jeugdigen/jongvolwassenen
 • Verblijf in of naast gezinnen en beschermd wonen
 • Observatiediagnostiek en generalistische GGZ, 
 • Crisishulp in ambulante vorm of in 24-uur opvang

Strategisch beleid
De ontwikkelingen in de jeugdhulp gaan snel, het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke speelveld rondom Cardea is voortdurend in beweging en er zijn financiële uitdagingen in de gehele sector.
Juist nu kiest Cardea een proactieve rol en blijft zij zich inzetten op het bieden van de beste hulp aan kinderen en gezinnen. Juist in complexe tijden is blijvende aandacht voor vernieuwing een ‘must’. 
Dit vraagt om een organisatie die flexibel en goed wendbaar is. 

 1. Cardea heeft daartoe een meerjarenstrategie (2022-2025) met de volgende speerpunten:
 2. Vraaggericht doorontwikkelen van onze hulp
 3. Samen met ketenpartners en onze omgeving maatschappelij ke meerwaarde creëren
 4. Onze impact op de maatschappij is zichtbaar en merkbaar
 5. Wij werken efficiënt, effectief en kosten bewust
 6. Medewerkers voelen zich verbonden met en zijn trots op Cardea

Management 
Om haar ambitie te verwezenlijken legt Cardea verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Bij de teams en bij de professionals in de teams. Zij kennen de cliënten, kunnen het beste de vraag van een cliënt verstaan en daarbij ondersteuning op maat geven. Voor een gezonde bedrijfsvoering wordt gekeken naar een ideale teamsamenstelling, passend bij de steeds wisselende klantvraag. Cardea kiest niet voor zelfsturing: deze professionals worden aangestuurd door de (team)managers, die in duaal leiderschap opereren met de gedragswetenschappers. Organisatiebreed worden de afdelingen aangestuurd door een strategisch management team, onder aanvoering van de bestuurder.

Missie en kernwaarden
De missie van Cardea is: “ Ieder kind verdient het om zich goed te kunnen ontwikkelen. Als deze ontwikkeling wordt bedreigd door opgroei-, opvoed- of psychische problemen, bieden wij specialistische hulp. Wij werken hierbij altijd samen met het kind, de ouder(s) en belangrijke personen in hun omgeving. We houden vast tot zij weer vertrouwen hebben in een kansrijke toekomst.”. Hierbij wordt gewerkt vanuit de kernwaarden “Samen, Professioneel en Oprecht”, die duideljik maken dat Cardea het belangrijk vindt dat de kinderen en ouders die hulp krijgen van Cardea zich gehoord en gesteund weten en de hulp krijgen die nodig is om zelf weer tot oplossingen te komen

Besturingsmodel
De structuur van Cardea is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. 
De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het bestuur, de koers van de stichting, de governance en financiële verslaglegging. De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. 
De Raad van Toezicht adviseert het bestuur. Verder is de Raad van Toezicht de werkgever van de bestuurder.

De Raad van Bestuur van Cardea bestaat uit een eenhoofdig bestuur in de persoon van Ria van der Plas. Zij is integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Zij stelt als eindverantwoordelijke de visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. Dit doet ze samen met het Strategisch Management Team (SMT), waarin het primaire proces (zorg), financiën, HRM en ICT/IV zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn beleid, kwaliteit, accountmanagement, huisvesting en marketing & communicatie ondergebracht in diverse teams.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Binnen Cardea functioneren verder een Cliëntenraad, Ouderplatfom, Jongerenraad en een Ondernemingsraad. 

Over de vacature

Aanleiding vacature
Momenteel is er een vacature binnen de Raad van Toezicht. Deze vacature is ontstaan door het verstrijken van de tweede zittingstermijn van de voorzitter. De nieuwe voorzitter komt uit de huidige Raad van Toezicht van Cardea waardoor er een vacature is ontstaan voor een lid Raad van Toezicht. Cardea is een open en transparante wervingsprocedure gestart waarbij ze zich laat begeleiden door Partners at Work die in brede kring gaat werven. 

Algemeen profiel
De principes van de (nieuwe) Zorgbrede Governancecode worden door Cardea toegepast en zijn verankerd in de statuten van Cardea, het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, dat de RvT in het profiel en in zijn samenstelling zorgt voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. 
De kwetsbaarheid van de cliënt en begeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht. 

Toezicht houden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij Cardea in het bijzonder, goed te kunnen vervullen worden van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:

 • Bestuurlijke competenties:
  • Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Cardea op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
  • Leiderschapsstijl die past bij zelforganisatie
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Cardea stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s
 • Het vermogen tot distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt
 • Affiniteit, kennis en ervaring met de zorg in het algemeen en met de sector Jeugdzorg in het bijzonder
 • Brede maatschappelijke binding 
 • Een professionele toezichthoudende houding:
  • Een warm hart voor de zorg, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol, loyaal 
  • Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend
  • Nieuwsgierig, bemoedigend en stimulerend
  • (Zelf)reflectief, aanspreekbaar
  • Onafhankelijk, onbevooroordeeld, proactief, eigenwijs 
  • Moedig, doortastend, kritisch
 • Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:
  • De wettelijke rollen van werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder
  • De rollen van verbinder, inspirator, brainstormer en het geweten van de organisatie.
  • Toezichthouder ‘nieuwe stijl’; in samenspraak met de bestuurder een toezichthoudende stijl ontwikkelen die past bij een organisatie. Hierin past een toezichthouder die reflectief is, die snapt de eigen ontwikkelingsdynamiek binnen de Raad en weet wat waarderend toezichthouden is
 • Voldoende beschikbaarheid:
  • De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 4 keer per jaar bijeen. Uit de praktijk blijkt dat de Raad van Toezicht gemiddeld 6 tot 8 keer als gehele Raad van Toezicht met het Bestuur vergadert en nemen de kandidaten, afhankelijk van hun achtergrond, deel aan de Auditcommissie, Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld locatiebezoeken, themabijeenkomsten, ontmoetingen met de medezeggenschaporganen (OR, JR en CR), het management en beleidsbijeenkomsten. 

Specifieke wensen ten aanzien van de kandidaat 
De Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuw lid met een zorginhoudelijk profiel. Het nieuwe lid heeft een inhoudelijk brede kennis van en ervaring met kwaliteit van dienstverlening in de (jeugd)zorg.
De vacature in de Raad van Toezicht vraagt om een academisch denk- en werkniveau. De kandidaat is oprecht betrokken, communicatief vaardig en wordt gekarakteriseerd als ‘prettig en in balans’ en die beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. De kandidaat beschikt over een helicopterview, is in staat om te schakelen op alle niveaus en is in staat om verschillende belangen te herkennen, erkennen en indien nodig te verenigen. Hij of zij beschikt over een bedrijfskundig inzicht en heeft een adequaat zicht op de (financiële) doorwerking van strategisch beleid, arbeidsmarktproblematiek, externe ontwikkelingen en veranderingen in de jeugdzorg en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen. Analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden is eveneens onmisbaar. 

De kandidaat zal binnen de raad in collegiaal teamverband werken en dient complementair te zijn aan de andere leden. De kandidaat moet zich goed voelen bij onderwerpen als waarderend organiseren en horizontale besluitvormingsprocessen en een toezichtstijl hebben die is gericht op dialoog en reflectie.

Dit betekent dat wij ons zoekprofiel naar de volgende domeinen zullen aanscherpen. 
Deze zijn onder meer:

 • Kennis en/of expertise op gebied van Jeugdzorg en/of van de zorg in algemene zin. 
 • Ervaring op bestuurlijk/eindverantwoordelijk niveau binnen een (jeugd)zorginstelling
 • Kennis en ervaring met de zorgdienstverlening en de dynamiek van de sector
 • Ervaring op het brede terrein van zorgvraagstukken in relatie tot modern werkgeverschap 
 • Affiniteit met bedrijfsvoering en het financieel duurzaam doorontwikkelen van een organisatie is een pré
 • Gezien de huidige samenstelling binnen de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat

Honorarium
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. De honorering van de RvT-leden is conform klasse 3 zorg. 

Procedure 
Cardea laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder, leden van de ondernemingsraad, cliëntenraad en de jongerenraad. Het streven is de procedure eind mei 2022 afgerond te hebben.

Voor verdere informatie over Cardea verwijzen wij graag naar de website van Cardea (www.cardea.nl) en op de website jaarverantwoordingzorg (www.jaarverantwoordingzorg.nl) staat het jaarverslag en de jaarrekening. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onderstaande link SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen op 035 – 548 0760.

De reactietermijn sluit op 30 april 2022

Solliciteer