Onafhankelijk bestuursvoorzitter (0,2fte) – Revalidatie Nederland

Revalidatie Nederland
14-08-2023    2023-00107   

Over Revalidatie Nederland
Revalidatie Nederland, afgekort RN, is een doelgerichte en proactieve branchevereniging. Jaarlijks raakt een groot aantal mensen de grip op het lichaam kwijt. Door bijvoorbeeld een ongeluk, een herseninfarct of een aangeboren aandoening. Samen met de leden zorgt RN er voor dat die levenswending geen einde betekent, maar een nieuw begin. Revalidatie richt zich op herstel van de patiënt en op participatie van de patiënt in het gezin, de sociale context en de maatschappij.
 
RN vertegenwoordigt de revalidatiesector en fungeert als platform voor haar leden. RN komt op voor belangen, stimuleren gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en investeren in wetenschappelijk onderzoek. Zodat de leden altijd en overal de beste revalidatiezorg tegen maatschappelijk verantwoorde kosten kunnen blijven bieden. Ook stimuleert RN de gemeenschappelijke beleidsontwikkeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatiezorg bij onderwerpen zoals transparantie van kwaliteit, informatievoorziening, financiering, e-health of doorontwikkeling van zorgpaden. Zo kunnen de leden zich richten op het verlenen van revalidatiezorg en het voortdurend verbeteren daarvan. Door een sterke gezamenlijke externe profilering draagt RN bij aan een heldere positionering van haar leden in de gezondheidsnetwerken.
 
De leden bestaan uit 18 revalidatiecentra, 15 ziekenhuisrevalidatie-afdelingen en 1 zelfstandig behandelcentrum. Samen vormen zij een landelijk dekkend netwerk waar jaarlijks revalidatiezorg geboden wordt aan ongeveer 200.000 patiënten. Daarmee bieden de leden ongeveer 90% van het totale budget voor medisch specialistische revalidatie. De leden bepalen het beleid. Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering (ALV).
 
De governance
Beleid wordt uitgewerkt in verschillende bestuurscommissies, die rapporteren aan het bestuur. Het bureau van RN ondersteunt het bestuur en de bestuurscommissies en voert het beleid uit. Het bureau van RN bestaat uit twaalf betrokken professionals onder leiding van directeur Martijn Klem. Vanuit Utrecht ondersteunt het bureau het bestuur en de leden in belangenbehartiging, kennisuitwisseling, productontwikkeling en dienstverlening. Belangrijke aandachtsgebieden van het bureau zijn de ontwikkeling van het Revalidatieregister inclusief benchmarks op basis van kwaliteit en kosten, het aanjagen van samenwerking tussen leden bijvoorbeeld op het gebied van ICT en eHealth en de vertegenwoordiging van de leden in contacten met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, ministeries en de NZa.

Het bestuur van RN bestaat uit:

 • Dorine Wekking (onafhankelijk voorzitter)
 • Ronald Spanjers (lid en penningmeester)
 • Henri Plagge (lid en vice-voorzitter)
 • Jan Geertzen (lid)
 • Katja Hoorn (lid)

Tot de bestuurstaken horen o.a. het beheren van de financiën en het opstellen van een jaarverslag. Hierover legt het bestuur verantwoording af aan de ALV. De cultuur is betrokken en informeel.
 
Het bestuur komt 4-6 keer per jaar samen. Daarnaast is er 4 keer per jaar een ALV die wordt voorgezeten door de onafhankelijk bestuursvoorzitter. Met een aantal stakeholders wordt jaarlijks een of meerdere keren bestuurlijk overleg gevoerd, waar de voorzitter doorgaans aan deelneemt samen met een of meer andere bestuursleden en de directeur. De tijdsbesteding van de voorzitter wordt geschat op gemiddeld 1 dag per week (0,2 fte).
 
De actualiteit in de revalidatiebranche
De revalidatiesector bevindt zich in een dynamisch krachtenveld. De sector staat voor grote uitdagingen. Van oudsher is revalidatiezorg versnipperd in Nederland wat logistieke uitdagingen met zich mee brengt. Patiënten zijn vaak voor hun revalidatiebehandeling ver van huis. Deze structuur lijkt niet langer houdbaar en de kosten nemen toe. De vraag is niet of er iets anders nodig is, maar wat.
Daarnaast staat de financiering van de revalidatiesector onder druk. De omzetbasis versmalt terwijl de kosten en de complexiteit van de infrastructuur stijgen. Dit veroorzaakt spanningen en zet de kerntaak van onze sector, medisch specialistische revalidatie, onder druk. Er is een groeiende consensus dat de propositie van de revalidatiesector niet beperkt, maar juist verbreed moet worden.
 
Het Integraal Zorgakkoord stimuleert samenwerkingen binnen en buiten de zorg. Iets waar de revalidatie(geneeskunde) altijd al mee bezig is. In een tijd waarin niet alles meer vergoed kan worden, en mensen leren leven met hun beperkingen, wordt interdisciplinaire samenwerking en de opbouw van een netwerkorganisatie belangrijker dan ooit. Het is wel steeds belangrijker om als sector de toegevoegde waarde op diverse beleidstafels duidelijk te maken.
Om onze patiënten goede zorg te kunnen blijven geven ontwikkelt RN een nieuwe propositie voor revalidatiezorg. Om deze te realiseren is niet alleen nauwere samenwerking met ketenpartners en verzekeraars nodig. Minstens zo belangrijk is het dat de samenwerking tussen revalidatie-instellingen wordt versterkt. In het bevorderen van de samenwerkingen tussen leden onderling en met externe partners is een belangrijke rol voor de onafhankelijk voorzitter weggelegd.
De algemene ziekenhuisbrede thema’s en belangenbehartiging worden opgepakt en behartigd door de Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen (NVZ). Tussen RN en NVZ vindt een intensieve samenwerking plaats op bestuurlijke niveau en op niveau van de beide bureaus.
 
Over de functie
Vanwege het statutaire einde van de maximale zittingstermijn van de huidige voorzitter zoekt RN per 1 januari 2024 een externe voorzitter die zich de komende drie jaar, samen met de directeur, met bevlogenheid wil inzetten om de revalidatiesector als geheel te versterken.
 
We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter, iemand die ervaring heeft in het omgaan met deze uitdagingen en die in staat is om bruggen te bouwen tussen verschillende belanghebbenden. Deze persoon moet in staat zijn om de toekomst van de revalidatiesector samen met de directeur vorm te geven, en om de koers te bepalen en vast te houden die ons door deze uitdagende tijden zal leiden.
 
De nieuwe voorzitter neemt een belangrijke positie in het transitieverhaal van de revalidatiesector. Hij of zij zal optreden als een cruciale ambassadeur voor onze leden, het gezicht van de sector zijn en een baken van leiderschap binnen en buiten de vereniging. In deze sleutelrol zal de voorzitter de connecties tussen externe en interne ontwikkelingen bewaken.
 
De komende jaren zullen vormen van samenwerking verder gestalte krijgen. Hierbij heeft de voorzitter van het bestuur van de branchevereniging een verbindende en faciliterende rol naar de leden. Hij/zij zal daarbij een open oog moeten houden voor de consequenties van de ontwikkelingen voor de rol en positie van de brancheorganisatie (mede in relatie met de rol van de NVZ waar de meeste leden lid van zijn). De voorzitter draagt het belang van gezamenlijkheid uit en stimuleert tegelijkertijd beweging en executiekracht.
 
Binnen het bestuur zal de voorzitter een teamgeest voeden die het bestuur samenbindt en motiveert. Deze gezamenlijke benadering, een weerspiegeling van de grotere visie voor de vereniging, is essentieel om de uitdagingen die ons te wachten staan het hoofd te bieden.
 
De voorzitter zal ook een belangrijk klankbord zijn voor de directeur die het eerste gezicht van de vereniging is en de medewerkers van het bureau aanstuurt. Samenwerken op een soepele manier is belangrijk om in deze tijd het schip van de brancheorganisatie op koers te houden.
 
Samengevat

 • vormt de voorzitter een dynamisch duo met de directeur van RN waarbij de externe rollen strategisch worden ingezet. De voorzitter is daarin een natuurlijke sparring partner op strategische, tactische en operationele vraagstukken;
 • faciliteert de voorzitter met de noodzakelijke veranderingen binnen en buiten de vereniging en weet deze met elkaar te verbinden;
 • legt de voorzitter actief verbinding tussen leden en daagt deze uit een actieve rol in of vanuit de vereniging te in te nemen;
 • vertegenwoordigt de nieuwe voorzitter de leden en behartigt deze hun belangen, onder andere in bestuurlijke overleggen met VRA, VWS, NVZ, NZa, ZN en ZIN;
 •  zoekt de voorzitter regelmatig afstemming met de voorzitter van de VRA over de voortgang in gezamenlijke projecten en actief verbinding leggen tussen RN en de VRA;
 • onderhoudt de voorzitter netwerken, voor de lobby van RN relevant, en RN en daarmee de sector op krachtige, positieve wijze positioneren;
 • zit de voorzitter de bestuurs- en ledenvergaderingen op prettige en effectieve voor.

De nieuwe voorzitter:

 • beschikt over ruime, relevante bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een zorggerelateerde of maatschappelijke omgeving;
 • heeft een gedegen netwerk binnen de zorgsector en/of de politiek waaruit zijn/haar invloed en connecties blijkt;
 • beschikt idealiter over ervaring met de unieke dynamiek die kenmerkend is voor (branche)verenigingen en/of coöperaties;
 • heeft aantoonbare ervaring met het begeleiden van verandertrajecten, is daarin ook voldoende “hands on” en in staat deze doelgericht en met breed gedragen steun tot uitvoer te brengen;
 • bezit een sterk strategisch inzicht en besluitvaardigheid, en is in staat om draagvlak te creëren, ook bij lastige besluiten;
 • kan boven en tussen partijen staan, is koersvast, biedt voldoende stevigheid om tegengeluid te laten horen en samen tot besluiten te komen;
 • sluit aan op de informele cultuur van RN en kenmerkt zich door laagdrempeligheid, tact, relativeringsvermogen en een vermogen om anderen te enthousiasmeren;
 • heeft flair, is een geboren bruggenbouwer met een authentiek gezag, in staat om als boegbeeld van RN te fungeren;
 • heeft een flexibele agenda met gemiddeld twee beschikbare dagdelen per week.

 
Het betreft een bezoldigde functie, gebaseerd op WNT-norm zorginstellingen, klasse IV.
 
De procedure
Revalidatie Nederland laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen, partners van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten aan de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken op dinsdag 17 oktober tussen 14.30 – 20.00 uur in Utrecht. De gesprekken vinden plaats in carrouselvorm met twee selectiecommissies bestaande uit een vertegenwoordiging van het bestuur en de leden en de directeur. Onderdeel van het selectietraject kan zijn het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. De benoeming vindt plaats op de ALV in december.
 
U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij deze vacature en klik op 'Solliciteer'.
 
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen of Karen Kragt via 035 – 548 0760.
 
Uiterste reactietermijn is: 17 september 2023
 
De planning is;
Op dinsdag 17 oktober 2023 tussen 14.30 – 20.00 uur vinden er 2 gesprekken per kandidaat plaats in Utrecht.

 

Solliciteer