Trainee Raad van Toezicht – Mijzo

Stichting Mijzo
25-11-2022    2022-00167   

Wat ga je doen?
De Raad van Toezicht van Mijzo wil graag de nieuwe generatie betrekken om de grote maatschappelijke uitdagingen van de ouder wordend samenleving aan te kunnen. Ben je nieuwsgierig, heb je een intrinsieke drive om hieraan een bijdrage te leveren en kan je vinden in de koers en maatschappelijke opdracht van Mijzo, dan biedt Mijzo een leeromgeving voor een aankomende jonge toezichthouder (tot 40 jaar). Als trainee van de raad van toezicht kan je ervaring opdoen in toezicht en alles wat daarbij komt kijken. Je neemt deel aan alle vergaderingen (zonder formeel besluitvormingsrecht) inclusief het vooroverleg en zelfevaluatie, tenzij anders wordt overeengekomen. Je wordt uitgedaagd om zaken aan de orde te stellen en je eigen perspectief en expertise in te brengen tijdens de vergaderingen. Uiteraard geldt volledige geheimhouding van wat er wordt besproken. 

Wat wordt van je verwacht?
Je bent nieuwsgierig naar de rol van toezichthouder en je wil je graag deze rol eigen maken. Je brengt een vernieuwende en verfrissende kijk en je kan de stem van client en medewerker in de raad overbrengen. Je bent in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en de strategie van Mijzo te overzien en te beoordelen. Je stelt je daarbij lerend en open op. Je bent een authentieke, positieve en stevige persoonlijkheid waarmee het goed samenwerken is. 

Wat krijg je ervoor terug?
De Raad van Toezicht van Mijzo biedt:

 • Een leerplek binnen een deskundige en open raad van toezicht waar je naast leren de ruimte krijgt om direct waarde toe te voegen.
 • Een traineeship voor de periode van één jaar.
 • Een mentor als eerste aanspreekpunt vanuit de raad van toezicht.  
 • Naast de reguliere vergaderingen krijg je ook de gelegenheid om vergaderingen bij te wonen van de commissies van de raad van toezicht.
 • Een stageovereenkomst met een vrijwilligersvergoeding van € 250,= per deelgenomen vergadering (belastingvrij). De belastingdienst heeft hiervoor in 2022 een maximum vastgesteld van €1800,= euro per jaar.

Sollicitatieprocedure
Mijzo laat zich in deze sollicitatieprocedure begeleiden door executive search bureau Partners at Work. Wanneer je vragen hebt kan je contact opnemen met Karen Kragt via: 035 – 54 80 760. Zij zal ook een eerste selectie maken van kandidaten die de potentie hebben voor een toezichthoudende functie en die passen bij Mijzo. Daarna presenteert zij passende kandidaten aan de selectiecommissie van Mijzo, die bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht, één van de bestuurders en iemand vanuit de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad. Zo werkt het ook als je solliciteert als lid raad van toezicht bij Mijzo. Het is de verwachting dat de gesprekken met kandidaten plaatsvinden in januari 2023. Zodra concrete data bekend zullen deze worden gedeeld.

Beoogde start van het traineeship: maart 2023.

Spreekt het traineeship in de raad van toezicht van Mijzo je aan? 
Reageer dan met jouw motivatie en CV op een manier die bij jou past via SOLLICITEER.

Zie bijlage 1 voor meer informatie over Mijzo en de Raad van Toezicht. 

www.mijzo.nl

Bijlage 1 Over Mijzo
Mijzo is in 2021 ontstaan door een fusie van De Riethorst, Volckaert en Schakelring. In de naam Mijzo komen de woorden Mijn en Zorg samen. 
Mijzo is er voor mensen met grote gezondheidsuitdagingen die op eigen wijze vorm willen geven aan hun leven, ook na veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden. Mijzo is er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Daar waar thuis ook is. Mijzo is er voor medewerkers en vrijwilligers, die elke dag met passie invulling geven aan hun werkzaamheden. Samen ontdekken zij wat de best passende zorg of ondersteuning is, zijn ze nieuwsgierig naar het verhaal achter de cliënt en staan zij open voor eigen keuzes. 

Door de krachtenbundeling van de voormalige drie zorgorganisaties is er meer kennis, expertise en veranderkracht in huis om de grote maatschappelijke uitdagingen van de ouder wordende samenleving aan te kunnen en te zorgen voor een breed ondersteuningsaanbod. Mijzo werkt in het gebied tussen Breda, Tilburg, Gorinchem en Den Bosch, telt 26 locaties voor langdurig verblijf en biedt wijkverpleging, geriatrische revalidatie, eerstelijnsverblijf en dagbehandeling. We sturen actief op een verschuiving naar langer thuis om de langdurige zorg te behouden voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Er werken circa 4.000 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers die zorg bieden aan 3.500 cliënten. 

Wat Mijzo uitdaagt is de grote toename van ouderen en onvoldoende mensen om de zorg op de huidige manier te kunnen blijven bieden. Als samenleving moet anders worden gekeken naar ouder worden en naar de zorg. Niet alleen omdat het anders kan en moet, maar vooral omdat de cliënt dat wil. Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, vitaal en zelfstandig zijn en onafhankelijk van zorg. Mijzo wil dat stimuleren en gaat de uitdagingen van morgen aan en wil er zijn voor ouderen die Mijzo echt nodig hebben. Dat is de maatschappelijke opdracht. Om deze te realiseren zijn een aantal actielijnen benoemd die de komende jaren richting geven aan de doelen en acties van Mijzo (zie strategie van Mijzo 2021-2024):

 • Actieve voorbereiding op het ouder worden
 • Stimuleren van community care
 • Met plezier naar het werk
 • Samen het verschil maken
 • Met lef ontdekken
 • Gezonde bedrijfsvoering

Met een open, nieuwsgierige blik naar de toekomst en vanuit de visie op positieve gezondheid is Mijzo regionaal en landelijk aanjager in de transformatie van de zorg om ouderen zo lang mogelijk op eigen wijze vorm en invulling te laten geven aan hun leven thuis. Zodra dat niet meer lukt, is Mijzo er om hen te ondersteunen en te begeleiden. 

Organisatiestructuur en besturingsfilosofie
De driehoofdige Raad van Bestuur (RvB) geeft op collegiale en gelijkwaardige wijze sturing aan Mijzo. Het bestuur draagt zorg voor continuïteit, innovatie & vernieuwing en werken zichtbaar en actief zowel regionaal als ook op landelijk niveau aan de transformatie van de zorg in de ouder wordende samenleving. De RvB bestaat tijdelijk uit de volgende twee leden: Annet Boekelman en Mireille de Wee. Een derde lid wordt geworven. 

Mijzo volgt de Zorgbrede Governancecode 2022. Dit betekent dat de afspraken tussen het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) aan bepaalde voorwaarden voldoen en zijn vastgelegd in statuten en reglementen. als leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De RvT houdt toezicht op het beleid en de resultaten van Mijzo en beoordeelt of deze in lijn zijn met de vastgestelde beleidsplannen en onze maatschappelijke doelstelling. 
De RvT ondersteunt de organisatie bij de maatschappelijke opdracht en de strategie, ze hecht aan waardegedreven toezicht, gaat uit van vertrouwen en zoekt de dialoog en verbinding, ze is open en transparant en hecht aan reflectie en lerend vermogen. Daarnaast is ze als sparringpartner voor de RvB ook actief betrokken bij zorgvernieuwing. 

De mening van cliënten, hun familieleden en/of vertegenwoordigers is voor Mijzo erg belangrijk. De cliëntenraad is dan ook van grote waarde. De raad komt op voor de belangen van cliënten en maakt deze kenbaar bij het management of de raad van bestuur. Daarnaast denkt de cliëntenraad mee over het beleid van Mijzo en over praktische, dagelijkse dingen, waarbij het gemeenschappelijke belang voorop staat. Alle locaties van Mijzo hebben een cliëntenraad. Een aantal voorzitters van de lokale cliëntenraden vormt de centrale cliëntenraad (CCR). Deze centrale raad voert de taken van een cliëntenraad uit voor stichtingsbrede aangelegenheden en is het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur. 

De OR heeft een routekaart ontwikkeld hoe zij (mede)zeggenschap willen vormgeven. Medewerkers hebben invloed op de invulling van werkzaamheden en de keuzes die daarin gemaakt worden. Zij zijn expert en weten hoe zij, samen met de cliënt, hun naasten en collega’s, van toegevoegde waarde kunnen zijn. De manier waarop medewerkers invloed uit kunnen oefenen verschilt per onderwerp. Soms worden zij gevraagd deel te nemen aan een werkgroep en op een ander moment wordt hun mening gevraagd via een enquête. De OR heeft hierbij een faciliterende rol en zorgt ervoor dat medewerkers de ruimte krijgen om over uiteenlopende zaken mee te denken. In de hele organisatie bevinden zich OR ambassadeurs die de medewerkers op lokaal niveau stimuleren en enthousiasmeren om hun eigen (mede)zeggenschap vorm te geven. Medezeggenschap is een belangrijke basis voor de besturingsfilosofie. 

De uitgangspunten voor de besturingsfilosofie van Mijzo zijn: 

 • Ondersteuning en zorg dicht bij de cliënt te organiseren is het uitgangspunt voor de zorg. Op onderdelen waar expertise of efficiency van meerwaarde is, organiseren we zaken centraal.
 • Het management is integraal verantwoordelijk en aanspreekbaar op afgesproken resultaten.
 • De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leiderschap is situationeel bepaald, bij voorkeur coachend en faciliterend. De transformatie van de zorg vraagt nadrukkelijk om sturing en leiderschap. We hebben maximaal twee managementlagen onder de raad van bestuur met een hanteerbare span of control en complexiteit.
 • Een team is samen verantwoordelijk, geen zelfsturing, maar zelforganisatie.
 • We managen en organiseren op basis van de kernwaarden: eigen, ontdekken, open, samen
 • We betrekken waar mogelijk belanghebbenden in advisering.
 • We zijn wendbaar en flexibel.

Raad van Toezicht
De RvT hecht waarde aan waardegedreven toezicht en heeft de manier van werken en uitgangspunten hiervoor vastgelegd in de visie op toezicht

De RvT staat uit de volgende leden:

 • Victor van Dijk, voorzitter
 • Marieke Commandeur
 • Philip Idenburg
 • Jane Cramm
 • Margery Kuikman
 • Peter van der Velden (vacature)

De RvT kent de volgende commissies, adviserend aan de voltallige raad:

 • Commissie Kwaliteit en Innovatie;
 • Auditcommissie;
 • Remuneratiecommissie. 

De leden van de RvT beschikken samen over de vereiste competenties (expertise, vaardigheden en ervaring) om de aandachtsgebieden en de integraliteit en integriteit van de besluitvorming te kunnen beoordelen. De leden van de RvT zijn maatschappelijk breed geïnformeerd om te kunnen beoordelen of het maatschappelijk belang en de stakeholders voldoende worden gediend. 

Elk lid in de RvT beschikt in beginsel over de volgende kwaliteiten:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Inzicht in (strategische-/bestuurlijke) processen binnen complexe organisaties;
 • Een actieve en brede maatschappelijke betrokkenheid bij Mijzo;
 • Betrokkenheid bij dan wel affiniteit met de doelgroep (langdurige) zorg en welzijn;
 • In staat om naar stakeholders te fungeren als ambassadeur van Mijzo;
 • Kan belangen van verschillende stakeholders goed wegen en in samenhang beoordelen; 
 • Beschikt over het vermogen om de strategie en visie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om het goede gesprek op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • Heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een ondernemende, innovatieve en op kwaliteit gerichte organisatie;
 • Hanteert de kernwaarden van de organisatie;
 • Kan opereren vanuit een goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Is een teamspeler en in staat om in teamverband toezicht uit te oefenen; een bijdrage te leveren aan het goede gesprek en de inbreng van anderen op waarde te schatten;
 • Is positief kritisch ingesteld vanuit een respectvolle attitude, kan de RvB een spiegel voorhouden en als sparringpartner en klankbord optreden;
 • Kan de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur/sparringpartner) vervullen, is in staat om deze rollen gepast toe te passen en te scheiden;
 • Is beschouwend, integer en heeft een reflectieve instelling;
 • Heeft een onafhankelijke opstelling, een open stijl van communiceren en is in staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
 • Is ondernemend, stevig en nuchter, staat open voor vernieuwing;
 • Heeft voldoende beschikbaarheid, flexibiliteit en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Van elk lid van de RvT wordt verwacht dat deze beschikt over een helicopterview. Tevens wordt verwacht dat deze een teamspeler is, zodat de RvT een multidisciplinair team vormt dat in staat is om verschillende aspecten integraal af te wegen. Dit gericht op het belang van de organisatie als geheel en haar stakeholders. De leden zijn complementair aan elkaar zodat het goede gesprek gevoerd kan worden, zowel met elkaar als met de RvB.
Bij de samenstelling van de RvT wordt gekeken naar een passende (competentie)mix voor de RvT als geheel (achtergronden, kennis, ervaring, kwaliteiten, affiniteiten, leeftijd, geslacht en persoonlijkheidskenmerken) en balans in de vertegenwoordiging van verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden. 

De volgende expertisegebieden zijn vertegenwoordigd zijn in de RvT van Mijzo:

 • Breed bestuurlijk profiel, bij voorkeur in een zorgorganisatie (voorzitter);
 • Zorginhoudelijk profiel met aandacht voor kwaliteit & veiligheid én voor cliëntperspectief;
 • Financieel-economisch profiel met kennis van vastgoed;
 • Bedrijfskundig, organisatorisch/HRM profiel met aandacht voor medewerkersperspectief;
 • Technologische en sociale innovatie vanuit een ondernemende invalshoek. 

De RvT vergadert doorgaans zes keer per jaar. De raad hecht waarde aan het gesprek met de medezeggenschapsorganen en de clustermanagers en heeft tenminste een keer per jaar een ontmoeting/vergadering met de leden van de CCR, de OR en de clustermanagers. Daarnaast zijn er commissievergaderingen en de jaarlijks eigen evaluaties. Leden van de RvT bezoeken een paar keer per jaar locaties van Mijzo en nemen in onderling overleg deel aan themabijeenkomsten. 

Solliciteer